Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja skonsolidowanych wyników Grupy Sygnity za Q4 2009 i 2009 rok Warszawa, 26 lutego 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja skonsolidowanych wyników Grupy Sygnity za Q4 2009 i 2009 rok Warszawa, 26 lutego 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja skonsolidowanych wyników Grupy Sygnity za Q4 2009 i 2009 rok Warszawa, 26 lutego 2010 r.

2 2 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Sygnity SA uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Sygnity SA nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Sygnity SA.

3 3 Wyniki Q4 2009/Q4 2008 i 2009/2008 Czynniki mające wpływ na wyniki: W Q4 2009: odstąpienie przez Klientów od realizacji 2 projektów (25 mln zł. przychodów) oraz opóźnienie w rozpoczęciu 3 projektów (30 mln zł. przychodów) Rok 2009: spadek zamówień: na infrastrukturę (blisko 240 mln złotych), na usługi i oprogramowanie (185 mln złotych) brak na rynku dużych, nowych projektów w bankowości, telekomunikacji oraz nieliczne projekty na rynku publicznym spadek przychodów i marż - agresywne programy oszczędnościowe i presja klientów na obniżki wyceny projektów * Wpływ na wynik w wysokości 2,9 mln zł. w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi – projekt dla ARiMR [tys. złotych]Q4 2009Q4 200820092008 Przychody164 327334 075572 692995 669 Zysk (strata) operacyjna11 342*28 350(94 802)11 521 Zysk (strata) netto6 92419 609(89 178)(1 329)

4 4 Przychody Q4 2009/Q4 2008 i 2009/2008 wg sektorów Sektor [tys. złotych] Q4 2009Q4 200820092008 Bankowo-finansowy50 03596 819166 374277 030 General Business27 87157 154122 442205 648 Publiczny59 747135 759183 687420 630 Utilities33 71942 216106 29892 361 Pozostałe i wyłączenia (7 045)2 127(6 109) Razem164 327334 075572 692995 669

5 5 Struktura sprzedaży Q4 2009/Q4 2008 i 2009/2008 Przychód [tys. zł.] 75% 37% 63% 25% Przychód [tys. zł.] 81% 65% 19% 35%

6 Zadłużenie Na dzień 31.12.2009 r. łączne zadłużenie Grupy Sygnity z tytułu kredytów bankowych oraz wyemitowanych obligacji wynosiło 68 mln zł. Na dzień 31.12.2009 r. stan środków pieniężnych Grupy Sygnity przekroczył saldo wykorzystanych kredytów bankowych oraz wyemitowanych obligacji o kwotę 4 mln zł. Obecnie stan środków pieniężnych Grupy Sygnity przekracza saldo wykorzystanych kredytów bankowych oraz wyemitowanych obligacji o kwotę 6 mln zł. [mln złotych]31.03.200930.06.200930.09.200931.12.200922.02.2010 Kredyty-25 -40-17-11 Obligacje-64-70-40-51-66 Środki pieniężne3639187283 Zadłużenie-53-56-6246

7 7 Program oszczędnościowy Etap I (wrzesień – grudzień 2009), zrealizowano plan redukcji kosztów o ponad 20 mln złotych poprzez czasowe: Zamrożenie wynagrodzeń i systemów premiowych Zmniejszenie wymiaru etatu i urlopy bezpłatne Zmniejszenie miesięcznego wynagrodzenia stałego Etap II (Q4 2009 – Q1 2010): plan zmniejszenie kosztów o min. 40 mln złotych w skali 12 miesięcy: Podjęte decyzje i zrealizowane działania obniżą koszty w skali 12 miesięcy o 30 mln złotych m.in. w wyniku redukcji zatrudnienia o 350 osób Obecnie realizowane działania: zamykanie nierentownych linii produktowych zmniejszenie zatrudnienia nowe, bardziej efektywne procedury i procesy w nowym modelu organizacyjnym

8 Nowa Organizacja Grupy Sygnity – od 1 lutego 2010 Podstawowe rozwiązania nowego modelu: Skupienie sprzedaży i realizacji w 5 Pionach biznesowych Jednoosobowa odpowiedzialność za biznes (P&L) na poziomie Obszaru Biznesowego (OB) i Pionu Centralizacja zakupów - koordynacja i ścisła kontrola wykorzystania zasobów wewnętrznych i zewnętrznych do realizacji projektów Komitet Ofertowy Pionu - aktywne zarządzanie procesem sprzedaży KPI dla nowych ról menedżerskich (Dyrektor Pionu, Dyrektor Obszaru Biznesowego, PM, Dyrektor Sprzedaży) Ścisły monitoring inwestycji w projekty wewnętrzne i nowe produkty Jednolite zasady rachunkowości oraz jednorodny system informatyczny w obszarze finansów i kontrolingu Podstawowe cele nowego modelu: Powstrzymanie erozji przychodów i wzrost sprzedaży Większa efektywność ekonomiczna i operacyjna firmy

9 9 Perspektywy biznesowe 2010 (1) Bankowość i finanse: Rozwój bankowych systemów centralnych (Profile, Flexcube) Rewitalizacja systemu bankowości elektronicznej Projekty integracyjne w bankach i instytucjach finansowych Udział w konsolidacji banków np. AIG i Santander Consumer Bank Rozwój rozwiązań ERP w bankach Publiczny: Systemy zarządzania kryzysowego i ratownictwa dla administracji publicznej Projekty typu Wrota prowadzone w regionach (workflow, GIS, turystyka, oświata, zdrowie) np. e-Dolnośląskie Projekty związane ze spisami powszechnymi (GUS) Współpraca z Resortem Pracy i Polityki Społecznej (system Syriusz) Projekty dla Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego Rozwiązania ERP dla administracji centralnej Rozwój systemu logistycznego dla Poczty Polskiej

10 10 Perspektywy biznesowe 2010 (2) Utilities: Przygotowanie do Smart Meteringu – opomiarowania odbiorców do zdalnej komunikacji z dostawcami energii Rozwój oferty w obszarze systemów paszportyzacji dla nowych segmentów rynku m.in. elektroenergetyka, gazownictwo, wodociągi, przemysł, kolej Rozszerzenie systemów GIS i zarządzania majątkiem o rozwiązania kompatybilne z ERP i systemami SCAD – rozbudowa oferty na nowe rynki General Business: Rozwój współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi (m.in. Sferia, PTC, Polkomtel) Kontynuacja współpracy z Lotos, wzmocnienie oferty dla rynku paliwowego Projekty sieciowe i infrastrukturalne

11 11 Backlog 2010 Sektor [tys. PLN] Portfel zamówień 2010 Bankowo-finansowy94 830 Publiczny109 186 General Business41 202 Utilities43 024 Pozostała sprzedaż3 259 Razem291 501 Backlog na rok 2009 w porównywalnym okresie ubiegłego roku wynosił 291,8 mln zł

12 Cele 2010 Zatrzymanie erozji sprzedaży, wzrost przychodów Spadek kosztów, wzrost rentowności Wzmocnienie zespołu menedżerskiego Zakończenie konsolidacji Grupy do końca roku 2010 Większy udział środków UE na dofinansowanie rozwoju oprogramowania (10 mln PLN w roku 2009) …. mniej adrenaliny dla rynku, większa przewidywalność


Pobierz ppt "Prezentacja skonsolidowanych wyników Grupy Sygnity za Q4 2009 i 2009 rok Warszawa, 26 lutego 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google