Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego."— Zapis prezentacji:

1 Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego

2 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego – Oddział Oceny Formalnej Projektów Cel działania Celem działania jest poprawa dostępności mieszkańców Wielkopolski do dóbr i usług kultury poprzez inwestycje w infrastrukturę i poprawę warunków funkcjonowania instytucji kultury, a także ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

3 Schemat I Projekty Inwestycyjne

4 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego – Oddział Oceny Formalnej Projektów Rodzaje projektów: A. Projekty dotyczące: 1. rewitalizacji, rewaloryzacji, konserwacji, renowacji, restauracji, zachowania, a także adaptacji na cele kulturalne obiektów historycznych i zabytkowych, 2. budowy, rozbudowy, przebudowy publicznej infrastruktury kultury, 3. konserwacji, renowacji, przebudowy, odbudowy, a także adaptacji na cele kulturalne miejsc martyrologii oraz pomników przyrody, 4. tworzenia i rozwoju systemów oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego),

5 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego – Oddział Oceny Formalnej Projektów Rodzaje projektów: 5. zagospodarowania otoczenia obiektów wymienionych w pkt 1 (wyłącznie jako element projektu), 6. przystosowania obiektów instytucji kultury oraz ich otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz specyficznych grup odwiedzających, m. in. osób starszych, dzieci i młodzieży (wyłącznie jako element większego projektu), 7. zakupu i remontu trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej oraz wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów kulturalnych będących celem projektu (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego).

6 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego – Oddział Oceny Formalnej Projektów Rodzaje projektów: B. Projekty dotyczące: 1. konserwacji zabytkowych muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych, 2. zabezpieczenia zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem.

7 Schemat II Projekty promocyjne

8 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego – Oddział Oceny Formalnej Projektów Rodzaje projektów: 1. organizacja wydarzeń kulturalnych, mających wpływ na wzrost znaczenia kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczno–gospodarczy, 2. kampanie promocyjne w kraju i za granicą, których celem jest promocja kultury regionu, w tym udział w wystawach i imprezach kulturalnych.

9 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego – Oddział Oceny Formalnej Projektów Typ beneficjentów: 1. instytucje kultury (samorządowe, państwowe oraz współprowadzone w ministrem właściwym ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), 2. jednostki samorządu terytorialnego 3. związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego 4. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną, 5. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową działalność non profit (w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w obszarze objętym wsparciem w ramach działania, 6. kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych, 7. inne instytucje z sektora finansów publicznych.

10 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego – Oddział Oceny Formalnej Projektów Wysokość dofinansowania: Projekty nie objęte pomocą publiczną – maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Projekty promocyjne – maks. 85% wydatków kwalifikowanych.

11 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego – Oddział Oceny Formalnej Projektów Minimalna/Maksymalna wartość projektu: Wg schematów projektów: IA - minimalna wartość projektu 2 mln PLN - maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu 20 mln PLN - dla projektów, dla których beneficjentami są instytucje kultury państwowe oraz współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego oraz archiwa państwowe - maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu 4 mln PLN IB - maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu 4 mln PLN. II - minimalna wartość projektu 200 tys. PLN. - maksymalna wartość projektu 700 tys. PLN

12 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego – Oddział Oceny Formalnej Projektów Minimalna/maksymalna kwota wsparcia Wg schematów projektów: IA - maksymalny poziom dofinansowania 10 mln PLN IB - maksymalny poziom dofinansowania 2 mln PLN

13 Informacje dodatkowe: 1. Dofinansowane mogą zostać wyłącznie obiekty, dla których projektodawca zapewni ogólny dostęp dla zwiedzających. 2. Projekty dotyczące tworzenia systemu e-kultury uwzględnione są w ramach Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna. 3. Ze wsparcia w ramach działania wyłączone są projekty z zakresu odnowy wsi realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (poziom dofinansowania dla jednej miejscowości wynosi maks. 500 tys. zł) oraz projekty z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, które będą wspierane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko. 4. W ramach jednego konkursu dany beneficjent może aplikować o dofinansowanie tylko jednego projektu.

14 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego – Oddział Oceny Formalnej Projektów Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google