Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady tworzenia i funkcjonowania partnerstw w ramach projektów realizowanych poprzez działania VI Priorytetu WRPO 23 listopada 2009 r. Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady tworzenia i funkcjonowania partnerstw w ramach projektów realizowanych poprzez działania VI Priorytetu WRPO 23 listopada 2009 r. Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 Zasady tworzenia i funkcjonowania partnerstw w ramach projektów realizowanych poprzez działania VI Priorytetu WRPO 23 listopada 2009 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

2 Co dwóch, to nie jeden.

3 Partnerstwo możemy rozumieć w szerokim sensie - jako partnerstwo na rzecz rozwoju społeczności lokalnej – (np. o zasięgu powiatowym czy gminnym, a także możemy je rozumieć w sensie wąskim - jako wspólna realizacja konkretnego działania czy też projektu, co często bywa zresztą następstwem tego szerokiego partnerstwa.

4 Podstawy prawne tworzenia partnerstw: Konstytucja Rozporządzenia i Dyrektywy UE ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju / z dnia 6 grudnia 2006 r./ ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym /z dnia 19 grudnia 2008 r/, ustawa Prawo o stowarzyszeniach, ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /z dnia 24 kwietnia 2003 r/, programy operacyjne, inicjatywy wspólnotowe, ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym i samorządzie województwa, przepisy odrębne / przepisy podatkowe, ustawa o finansach publicznych /

5 Preambuła Konstytucji RP głosi, iż (...) ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Zasada pomocniczości wskazuje na możliwość wykonywania zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, którym udziela się w tym celu odpowiedniego wsparcia lub z którymi zawiera się odpowiednie porozumienia. Zasada ta stanowiąca pewne novum w tekście konstytucyjnym, ma szansę przyczynić się do pełniejszego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego świadomego swych praw i obowiązków.

6 Inne przepisy Konstytucji RP. Art. 12 Konstytucji Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji. Art. 58 gwarantuje ponadto każdemu wolność zrzeszania się, jako podstawową wolność obywateli.

7 Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 6 grudnia 2006 r. (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712) Art. 28a 1. W celu wspólnej realizacji projektów, o których mowa w art. 28 ust. 1, w zakresie określonym przez instytucję zarządzającą, mogą być tworzone partnerstwa, przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany dalej "projektem partnerskim", na warunkach określonych w porozumieniu lub umowie partnerskiej lub na podstawie odrębnych przepisów. 2. Projekt partnerski jest realizowany na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie zawartej z beneficjentem działającym w imieniu i na rzecz partnerów w zakresie określonym porozumieniem lub umową partnerską.

8 Art. 28a 3. W przypadku projektów partnerskich, porozumienie lub umowa partnerska określa w szczególności zadania partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz sposób przekazywania przez beneficjenta środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów ponoszonych przez partnerów na realizację zadań w ramach projektu.

9 Wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2007 – 2013 Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 2105/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. przyjął Wytyczne dla Beneficjentów WRPO w zakresie zawierania umów/porozumień o partnerstwie (www.wrpo.wielkopolskie.pl/dokumenty)

10 Cele realizacji projektów w formie umowy o partnerstwie: -zwiększenie zakresu oddziaływania realizowanych przez podmioty przedsięwzięć, -zapewnienie kompleksowego rozwiązywania konkretnych problemów społeczno – gospodarczych danego obszaru Co dwóch, to nie jeden.

11 Definicje Wytycznych IZ WRPO: Partnerstwo – forma wspólnej realizacji projektu wyrażona w pisemnej umowie/porozumieniu: co najmniej dwóch samodzielnych podmiotów wymienionych we wniosku o dofinansowanie i uczestniczących wspólnie w realizacji projektu, wnoszących do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, oraz realizujących projekt na warunkach określonych w umowie/ porozumieniu o partnerstwie;

12 Lider – oznacza podmiot będący Projektodawcą / Wnioskodawcą który składa do IZ WRPO wniosek o dofinansowanie projektu w imieniu swoim oraz wszystkich Partnerów oraz z którym IZ WRPO zawiera umowę o dofinansowanie projektu i który odpowiada następnie (jako Beneficjent) przed IZ WRPO za realizację projektu w formie partnerstwa; Partner – podmiot wymieniony we wniosku o dofinansowanie, uczestniczący w realizacji projektu, wnoszący do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujący projekt wspólnie z Beneficjentem (Liderem) i ewentualnie innymi Partnerami na warunkach określonych w umowie/porozumieniu o partnerstwie, zawartej z Projektodawcą przed złożeniem do IZ WRPO wniosku o dofinansowanie; udział Partnera w realizacji projektu musi być adekwatny do merytorycznego zakresu i wartości projektu oraz uzasadniony do realizacji projektu

13 Za co odpowiada Lider? Lider jest odpowiedzialny za rozliczenie finansowe projektu względem IZ WRPO: przygotowuje i składa wnioski Beneficjenta o płatność z częściami sprawozdawczymi wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym odpowiednimi dowodami poniesionych wydatków, zadaniem Lidera jest zapewnienie prawidłowego rozliczenia projektu przez Partnerów, jak również zapewnienie przestrzegania procedur w zakresie sprawozdawczości i monitoringu projektów, zarządzanie środkami finansowymi, zapewnienie płynności finansowej przedsięwzięcia oraz kontroli ich wydatkowania, zapewnienie współfinansowania, poprawne wydatkowanie i rozliczanie środków uzyskanych z EFRR.

14 Obowiązkiem Lidera jest uzgodnienie i uregulowanie z Partnerami w umowie/porozumieniu o partnerstwie zasady przechowywania, udostępniania i archiwizowania dokumentów z realizacji projektu, zgodnie z wytycznymi IZ WRPO w tym zakresie. Część dokumentów i dowodów związanych z realizacją projektu może być przechowywana u danego Partnera zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Nie jest konieczne, aby wszystkie dowody i dokumenty znajdowały się w siedzibie Lidera, o ile jest on w stanie zapewnić dostępność tych dokumentów u Partnera w razie zaistnienia takiej potrzeby.

15 Okres zachowania trwałości projektu? Przez co najmniej 3 lata (dotyczy podmiotu będącego przedsiębiorcą) lub 5 lat (w przypadku pozostałych Beneficjentów) od daty zakończenia operacji podmiot wskazany we wniosku o dofinansowanie musi utrzymywać i zarządzać powstałym w wyniku projektu majątkiem (w tym infrastrukturą/zakupionym sprzętem). Nie można jej przekazać – przed upływem 3 lat lub 5 lat od zakończenia operacji – innym podmiotom, które wcześniej nie zostały wskazane we wniosku o dofinansowanie. W przypadku partnerstwa przy realizacji projektu, w skład którego wchodzą podmioty zobligowane do zachowania trwałości projektu przez 3 lub 5 lat od dnia zakończenia operacji, zachowanie trwałości projektu wymagane jest przez wskazany okres.

16 (Przykład partnerstwa z PO KL) Ośrodek Rekreacyjno- Edukacyjny w Chudopczycach nad j. Lubosz – otwarcie Ośrodka

17 Dziękuję za uwagę. Departament Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu ul. Strzelecka 49 61-846 Poznań tel. 61- 858-12-27(37), 61- 858-12-49 e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl krzysztof.warych@umww.pl


Pobierz ppt "Zasady tworzenia i funkcjonowania partnerstw w ramach projektów realizowanych poprzez działania VI Priorytetu WRPO 23 listopada 2009 r. Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google