Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Między Wisłą a Bugiem Autorzy: Gardias Artur Kawka Michał Litwin Piotr Sowiński Patryk Tryndoch Norbert Wilk Grzegorz. Opiekunem projektu był pan Robert.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Między Wisłą a Bugiem Autorzy: Gardias Artur Kawka Michał Litwin Piotr Sowiński Patryk Tryndoch Norbert Wilk Grzegorz. Opiekunem projektu był pan Robert."— Zapis prezentacji:

1 Między Wisłą a Bugiem Autorzy: Gardias Artur Kawka Michał Litwin Piotr Sowiński Patryk Tryndoch Norbert Wilk Grzegorz. Opiekunem projektu był pan Robert Koperwas.

2 Zapraszamy na Roztocze

3 Roztocze Roztocze to kraina niezwyk ł a, pe ł na s ł o ń ca i nieska ż onej przyrody. Urozmaicona rze ź ba terenu i lasy sprawiaj ą, ż e jest to idealne miejsce dla wycieczek pieszych i rowerowych. Magia Roztocza sprawi, ż e ka ż dy b ę dzie chcia ł wraca ć na nie jak najcz ęś ciej.

4 Zabytki Ponad 30 roztoczańskich rezerwatów zapewnia bezpieczeństwo nie tylko zwierzętom i roślinom, ale także przyrodzie nieożywionej. Na Roztoczu jest wiele starych zamków, cerkwi, kościołów i cała gama innych zabytków, nadających tym terenom niesamowity urok.

5 Roztocze

6 Wspó ł cze ś nie okre ś la si ę Roztocze jako pasmo wzgórz ci ą gn ą ce si ę szerokim ł ukiem od Kra ś nika poczynaj ą c, na p ł d.-wsch. a ż do Lwowa. S ł owo "Roztocze" wywodzi si ę najprawdopodobniej z jego funkcji wododzia ł owej. W gwarze funkcjonuj ą s ł owa: roztocz", roztoka" rozumiane jako rozlanie", czy te ż miejsce, gdzie rozchodz ą si ę dwa potoki".

7 Walory przyrodnicze Ogólnie na Roztoczu stwierdzono obecność 1350 gatunków roślin. Lasy Roztocza swym składem nieco upodobniają się do lasów Gór Świętokrzyskich i Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej. Na szczególną uwagę zasługują górskie gatunki drzew: jodła, buk i jawor. Ze zwierząt łatwo zauważalnych ze względu na swe rozmiary spotkać można: sarny, jelenie, dziki, rzadziej łosie i daniele. Stwierdzono też istnienie wilków. Istnieją tu także obszary na których żyje konik polski.

8 Klimat Roztocza ma bardzo istotną, zwłaszcza dla turystów, cechę: średnie roczne zachmurzenie tego obszaru należy do najniższych w kraju. Można więc uznać Roztocze za krainę słońca. Wielkość opadów atmosferycznych zwiększa się w kierunku południowym krainy i jest wyższa na wzniesieniach, nieco mniejsza w obszarach wklęsłych, czego przykładem może być Padół Zwierzyniecki, który jest omijany przez duże opady deszczu.

9 Roztoczański Park Narodowy Jest to park narodowy, założony w 1974r. Godłem tego parku jest konik polski. Park zajmuje 8483 ha. Żyje w nim wiele zagrożonych gatunków zwierząt i roślin, między innymi żmija zygzakowata czy.łosie i daniele.

10 Konik polski W Roztoczańskim Parku Narodowym istnieje hodowla koników polskich. Zainicjował ją w 1982 roku prof. dr hab. Mirosław Kownacki. Konie mogą biegać po specjalnym wyznaczonym terenie przeznaczonym na ten cel. Ma on obecnie powierzchnię 180 ha. Koniki żyją tam bez ingerencji człowieka, są tylko dokarmiane w czasie zimy.

11 Duże walory przyrodnicze Roztocza spowodowały, że tym obszarem zainteresowali się liczni badacze. Dzięki ich staraniom od I połowy XX wieku zaczęto tworzyć rezerwaty leśne i florystyczne. Pierwszym z nich był utworzony w 1936 roku rezerwat Bukowa Góra. Do 1974 roku pod ochroną znajdowało się 1064,38 ha. W 1974 roku powołano Roztoczański Park Narodowy, powstały na obszarze Lasów Państwowych Nadleśnictw Kosobudy i Zwierzyniec, obejmujący początkowo 4801 ha.

12 Przedstawiciela jaszczurek beznogich, uwa ż anego cz ę sto za w ęż a - padalca Anguis fragilis (czasem w formie turkusowej) oraz zaskro ń ca Natrix natrix spotkamy zarówno w ś rodowisku suchym jak i wilgotnym. Nieco gorzej wygl ą da sytuacja ze ż mij ą zygzakowat ą Vipera berus - jedynym jadowitym przedstawicielem gromady wyst ę puj ą cym w Polsce. Obecnie jej stanowiska zlokalizowane na terenie RPN ulegaj ą zanikowi. Zapewne wi ąż e si ę to z ogóln ą sytuacj ą tego gada w kraju.

13 Krasnobród Krasnobród – miasto w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim nad Wieprzem, na terenie Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego; liczy 3136 mieszkańców. Prawa miejskie posiadał w latach 1576 - 1869, przywrócone 30 grudnia 1994r.

14 Atrakcje Krasnobród to lokalny ośrodek usługowy, uzdrowiskowy i popularny ośrodek turystyczno-wypoczynkowy na Roztoczu Środkowym. Latem najpopularniejszą formą wypoczynku jest plażowanie i kąpiel w zalewie położonym nad rzeką Wieprz. Zimą główną atrakcją jest liczący 500 metrów długości wyciąg narciarski na Górze Chełmowej. Trasy zjazdowe są oświetlone, co umożliwia korzystanie z wyciągu do późnych godzin wieczornych.

15 Wieprz i Tanew Wieprz – rzeka we wschodniej Polsce, prawy dopływ Wisły. Długo ść rzeki wynosi 303 km, a powierzchnia jej dorzecza 10,4 tys. km². Swoje ź ródła bierze z okolic Wieprzowego Jeziora w pobli ż u Tomaszowa Lubelskiego, a uchodzi do Wisły w okolicy D ę blina. Tanew płynie na północny wschód i przepływa przez Narol. Następnie opuszcza Roztocze i przecina południową część leśnego kompleksu Puszczy Solskiej. Kilka kilometrów na północ od Tanwi leży letniskowa miejscowość Susiec.

16 Małe, malownicze wodospady zwane są lokalnie szumami, szypotami, sopotami lub porohami. Ich historia sięga trzeciorzędu. Wtedy to nastąpiło wydźwigniecie wyżynnego obszaru Roztocza, przy jednoczesnym opadnięciu Kotliny Sandomierskiej. Na granicy obu krain powstała linia spękań tektonicznych w postaci skalnych uskoków. To są właśnie dzisiejsze szumy, ubarwiające dna Jelenia, Tanwi, Sopotu i Szumu w krawędziowej części Roztocza

17 Susiec Susiec – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Susiec. Miejscowość leży na pograniczu Roztocza Środkowego, Wschodniego, Równiny Biłgorajskiej i Płaskowyżu Tarnogrodzkiego. W najbliższej okolicy znajdują się m.in.: Zwierzyniec, wiele szlaków turystycznych o bardzo dużych walorach edukacyjnych i krajoznawczych, prowadzących m.in. przez rezerwat Czartowe Pole, progi rzeczne na Tanwi i Jeleniu a także muzeum-obóz zagłady i cmentarz wojenny w Błudku.

18 Zamość – perła renesansu

19 Historia Zamościa Zamość prawa miejskie uzyskał w 1580 roku, na mocy przywileju lokacyjnego wystawionego przez kanclerza i hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego. Miasto musiało się jednak zmagać z licznymi najazdami, m.in. Kozaków Bohdana Chmielnickiego, jednak nie zdobyli oni miasta. Dopiero podczas wielkiej wojny północnej Zamość został zajęty przez wojska szwedzkie i saskie. Komputerowa rekonstrukcja murów miejskich Zamościa

20 Zamojskie Stare Miasto Zamojskie Stare Miasto to jedno z wyjątkowych, unikalnych miejsc w Polsce. Zostało wybudowane od podstaw wg planu opracowanego przez włoskiego architekta Bernarda Morando. Wyróżnia je charakterystyczny układ urbanistyczny, na co wskazuje przebieg ulic oraz linia dawnych umocnień miasta na planie siedmioboku. Po wielu zmianach w jego historii, nadal jest jednym z nielicznych miast o takim zespole architektury, co podkreśla wpisanie Zamościa w 1992r na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

21 Zamość dzisiaj Zamość – miasto na prawach powiatu, położone w południowej części województwa lubelskiego. Jest jednym z większych ośrodków kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych województwa, a zwłaszcza Zamojszczyzny. Za sprawą unikalnego zespołu architektoniczno- urbanistycznego Starego Miasta bywa nazywany "Perłą Renesansu", "Miastem Arkad" i "Padwą Północy. Pod względem liczby ludności zajmuje w województwie 3. pozycję (66 234 mieszkańców), natomiast pod względem powierzchni plasuje się na 10. miejscu. W 1992 roku zamojskie Stare Miasto zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

22 Zapraszamy do zwiedzenia Roztocza!

23

24

25

26

27

28

29

30

31 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "Między Wisłą a Bugiem Autorzy: Gardias Artur Kawka Michał Litwin Piotr Sowiński Patryk Tryndoch Norbert Wilk Grzegorz. Opiekunem projektu był pan Robert."

Podobne prezentacje


Reklamy Google