Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020

2 Przebudowa finansów publicznych Przebudowa finansów publicznych Wzmocnienie ustrojowe samorządów wojewódzkich Wzmocnienie ustrojowe samorządów wojewódzkich Przeformułowanie kontraktów wojewódzkich Przeformułowanie kontraktów wojewódzkich Regionalizacja zarządzania RPO Regionalizacja zarządzania RPO Opracowanie ustawy o polityce regionalnej Opracowanie ustawy o polityce regionalnej Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Reforma administracji rządowej Reforma administracji rządowej Przesłanki prac

3 Uwarunkowania programowe Polityka spójności Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013 Polityka spójności Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013 Strategia Lizbońska Strategia Lizbońska Narodowy Plan Rozwoju Narodowy Plan Rozwoju Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego (dokument uchwalony w 2000 roku) Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego (dokument uchwalony w 2000 roku) Regionalne strategie sektorowe Regionalne strategie sektorowe Polityki lokalne Polityki lokalne

4 Zakres i przedmiot strategii dotyczy obszarów, zagadnień, które są przedmiotem interwencji publicznej, dotyczy obszarów, zagadnień, które są przedmiotem interwencji publicznej, formułuje cele dla działań podmiotów publicznych. formułuje cele dla działań podmiotów publicznych.

5 Wizja rozwoju Województwo wielkopolskie regionem Województwo wielkopolskie regionem zintegrowanym zintegrowanym konkurencyjnym konkurencyjnym

6 Zróżnicowanie stopy bezrobocia i jej dynamiki w powiatach Wielkopolski w latach 2000-2004

7 Zróżnicowanie wydatków inwestycyjnych gmin i ich dynamika w latach 2000 - 2002 w układzie powiatowym

8 Misja województwa Skupienie wszystkich podmiotów publicznych działających na rzecz wzrostu konkurencyjności regionu i poprawy warunków życia mieszkańców Skupienie wszystkich podmiotów publicznych działających na rzecz wzrostu konkurencyjności regionu i poprawy warunków życia mieszkańców Uzyskanie efektu synergii poprzez stworzenie spójnej koncepcji wykorzystania środków publicznych Uzyskanie efektu synergii poprzez stworzenie spójnej koncepcji wykorzystania środków publicznych

9 Cele strategii

10 Priorytety strategii – podstawa określenia celu generalnego

11 Cel generalny strategii Poprawa jakości przestrzeni województwa, systemu edukacji, rynku pracy, gospodarki oraz sfery społecznej skutkująca wzrostem poziomu życia mieszkańców

12 Cele strategiczne 1. Dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI wieku 2. Zwiększenie efektywności wykorzystania potencjałów rozwojowych województwa 3. Wzrost kompetencji mieszkańców i promocja zatrudnienia 4. Wzrost spójności i bezpieczeństwa społecznego

13 Cel operacyjny 1.1.Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi Cel operacyjny 1.2.Wzrost spójności komunikacyjnej oraz powiązań z otoczeniem Cel operacyjny 1.3.Wzrost znaczenia i zachowanie dziedzictwa kulturowego Cel operacyjny 1.4.Poprawa jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej Cel operacyjny 1.5.Przygotowanie i racjonalne wykorzystanie terenów inwestycyjnych Cel operacyjny 1.6.Wzmocnienie regionotwórczych funkcji aglomeracji poznańskiej jako ośrodka metropolitarnego o znaczeniu europejskim Cel operacyjny 1.7.Wielofunkcyjny rozwój ośrodków subregionalnych i lokalnych Cel operacyjny 1.8.Restrukturyzacja obszarów o niewłaściwym potencjale rozwojowym Cel strategiczny 1 Dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI wieku

14 Inwestycje w infrastrukturę korytarzy transportowych - infrastrukturę drogową, kolejową, wraz z infrastrukturą ułatwiającą inwestowanie Inwestycje w infrastrukturę korytarzy transportowych - infrastrukturę drogową, kolejową, wraz z infrastrukturą ułatwiającą inwestowanie Inwestycje w sieci przesyłowe energii i paliw Inwestycje w sieci przesyłowe energii i paliw Zwiększanie różnorodności form transportu Zwiększanie różnorodności form transportu Inwestycje w nowoczesne formy przeładunku towarów Inwestycje w nowoczesne formy przeładunku towarów Poprawę stanu infrastruktury łączności oraz dostępu do Internetu Poprawę stanu infrastruktury łączności oraz dostępu do Internetu Rozwój infrastruktury komunikacji lotniczej, nie tylko w aglomeracji poznańskiej, ale także w innych miejscach, szczególnie dotyczy to infrastruktury usług wyspecjalizowanych Rozwój infrastruktury komunikacji lotniczej, nie tylko w aglomeracji poznańskiej, ale także w innych miejscach, szczególnie dotyczy to infrastruktury usług wyspecjalizowanych Promocję komunikacji zbiorowej Promocję komunikacji zbiorowej Rozwój transportu śródlądowego Rozwój transportu śródlądowego Cel operacyjny 1.2. Wzrost spójności komunikacyjnej oraz powiązań z otoczeniem

15 Cel operacyjny 2.1.Wzmocnienie gospodarstw rolnych oraz gospodarki żywnościowej Cel operacyjny 2.2.Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Cel operacyjny 2.3.Wzrost udziału nauki i badań w rozwoju regionu Cel operacyjny 2.4.Zwiększenie udziału usług turystycznych i rekreacji w gospodarce regionu Cel strategiczny 2 Zwiększenie efektywności wykorzystania potencjałów rozwojowych województwa

16 Cel operacyjny 3.1.Ograniczanie barier w dostępie do edukacji Cel operacyjny 3.2.Poprawa jakości oraz wzrost różnorodności form kształcenia Cel operacyjny 3.3. Rozwój przedsiębiorczości i promocja samozatrudnienia Cel strategiczny 3 Wzrost kompetencji mieszkańców i promocja zatrudnienia

17 Cel operacyjny 4.1.Poprawa stanu zdrowia mieszkańców Cel operacyjny 4.2.Poprawa warunków mieszkaniowych Cel operacyjny 4.3.Rozwój usług socjalnych Cel operacyjny 4.4.Wzrost bezpieczeństwa Cel operacyjny 4.5. Ograniczenie skali patologii oraz wykluczeń społecznych Cel operacyjny 4.6.Budowa kapitału społecznego Cel strategiczny 4 Wzrost spójności i bezpieczeństwa społecznego

18 Zróżnicowanie udziału ludności otrzymującej pomoc społeczną i dynamika w latach 2001-2003

19 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Rozwoju Regionalnego tel. (61) 85-41-787, 85-41-474, 85-41-583 e-mail: strategia2020@wielkopolska.mw.gov.pl www.wielkopolska.mw.gov.pl/dw Dziękuję Państwu za uwagę.


Pobierz ppt "Projekt Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google