Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020"— Zapis prezentacji:

1 Projekt Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020

2 Przesłanki prac Przebudowa finansów publicznych
Wzmocnienie ustrojowe samorządów wojewódzkich Przeformułowanie kontraktów wojewódzkich Regionalizacja zarządzania RPO Opracowanie ustawy o polityce regionalnej Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Reforma administracji rządowej

3 Uwarunkowania programowe
Polityka spójności Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013 Strategia Lizbońska Narodowy Plan Rozwoju Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego (dokument uchwalony w 2000 roku) Regionalne strategie sektorowe Polityki lokalne

4 Zakres i przedmiot strategii
dotyczy obszarów, zagadnień, które są przedmiotem interwencji publicznej, formułuje cele dla działań podmiotów publicznych.

5 Wizja rozwoju Województwo wielkopolskie regionem zintegrowanym
konkurencyjnym

6 Zróżnicowanie stopy bezrobocia i jej dynamiki w powiatach Wielkopolski w latach 2000-2004

7 Zróżnicowanie wydatków inwestycyjnych gmin i ich dynamika w latach 2000 - 2002 w układzie powiatowym

8 Misja województwa Skupienie wszystkich podmiotów publicznych działających na rzecz wzrostu konkurencyjności regionu i poprawy warunków życia mieszkańców Uzyskanie efektu synergii poprzez stworzenie spójnej koncepcji wykorzystania środków publicznych

9 Cele strategii

10 Priorytety strategii – podstawa określenia celu generalnego

11 Cel generalny strategii
Poprawa jakości przestrzeni województwa, systemu edukacji, rynku pracy, gospodarki oraz sfery społecznej skutkująca wzrostem poziomu życia mieszkańców

12 Cele strategiczne 1. Dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI wieku
2. Zwiększenie efektywności wykorzystania potencjałów rozwojowych województwa 3. Wzrost kompetencji mieszkańców i promocja zatrudnienia 4. Wzrost spójności i bezpieczeństwa społecznego

13 Dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI wieku
Cel strategiczny 1 Dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI wieku Cel operacyjny 1.1. Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi Cel operacyjny 1.2. Wzrost spójności komunikacyjnej oraz powiązań z otoczeniem Cel operacyjny 1.3. Wzrost znaczenia i zachowanie dziedzictwa kulturowego Cel operacyjny 1.4. Poprawa jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej Cel operacyjny 1.5. Przygotowanie i racjonalne wykorzystanie terenów inwestycyjnych Cel operacyjny 1.6. Wzmocnienie regionotwórczych funkcji aglomeracji poznańskiej jako ośrodka metropolitarnego o znaczeniu europejskim Cel operacyjny 1.7. Wielofunkcyjny rozwój ośrodków subregionalnych i lokalnych Cel operacyjny 1.8. Restrukturyzacja obszarów o niewłaściwym potencjale rozwojowym

14 Cel operacyjny 1.2. Wzrost spójności komunikacyjnej oraz powiązań z otoczeniem
Inwestycje w infrastrukturę korytarzy transportowych - infrastrukturę drogową, kolejową, wraz z infrastrukturą ułatwiającą inwestowanie Inwestycje w sieci przesyłowe energii i paliw Zwiększanie różnorodności form transportu Inwestycje w nowoczesne formy przeładunku towarów Poprawę stanu infrastruktury łączności oraz dostępu do Internetu Rozwój infrastruktury komunikacji lotniczej, nie tylko w aglomeracji poznańskiej, ale także w innych miejscach, szczególnie dotyczy to infrastruktury usług wyspecjalizowanych Promocję komunikacji zbiorowej Rozwój transportu śródlądowego

15 Cel strategiczny 2 Zwiększenie efektywności wykorzystania potencjałów rozwojowych województwa
Cel operacyjny 2.1. Wzmocnienie gospodarstw rolnych oraz gospodarki żywnościowej Cel operacyjny 2.2. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Cel operacyjny 2.3. Wzrost udziału nauki i badań w rozwoju regionu Cel operacyjny 2.4. Zwiększenie udziału usług turystycznych i rekreacji w gospodarce regionu

16 Cel strategiczny 3 Wzrost kompetencji mieszkańców i promocja zatrudnienia
Cel operacyjny 3.1. Ograniczanie barier w dostępie do edukacji Cel operacyjny 3.2. Poprawa jakości oraz wzrost różnorodności form kształcenia Cel operacyjny Rozwój przedsiębiorczości i promocja samozatrudnienia

17 Cel strategiczny 4 Wzrost spójności i bezpieczeństwa społecznego
Cel operacyjny 4.1. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców Cel operacyjny 4.2. Poprawa warunków mieszkaniowych Cel operacyjny 4.3. Rozwój usług socjalnych Cel operacyjny 4.4. Wzrost bezpieczeństwa Cel operacyjny Ograniczenie skali patologii oraz wykluczeń społecznych Cel operacyjny 4.6. Budowa kapitału społecznego

18 Zróżnicowanie udziału ludności otrzymującej pomoc społeczną i dynamika w latach 2001-2003

19 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rozwoju Regionalnego tel. (61) , , Dziękuję Państwu za uwagę.


Pobierz ppt "Projekt Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020"

Podobne prezentacje


Reklamy Google