Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU Znaczenie LSR w opracowaniu wniosków w ramach PROW Małe projekty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU Znaczenie LSR w opracowaniu wniosków w ramach PROW Małe projekty."— Zapis prezentacji:

1 LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU Znaczenie LSR w opracowaniu wniosków w ramach PROW Małe projekty

2 MISJA Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska tworzy warunki sprzyjające innowacyjnemu wykorzystaniu ponadprzeciętnych walorów historycznych, kulturowych oraz przyrodniczych obszaru objętego strategią dla jego rozwoju społecznego i gospodarczego, w tym turystyki kwalifikowanej (archeoturystyka, agroturystyka, ekoturystyka), a także zapewnieniu mieszkańcom wysokiej jakości życia i satysfakcjonujących źródeł dochodów.

3 Cele ogólne i szczegółowe LSR, wskazanie przedsięwzięć planowanych w ramach LSR oraz określenie wskaźnikow realizacji celów i przedsięwzięć LSR 1. Waloryzacja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 2. Aktywizacja mieszkaców i wzmocnienie kapitału społecznego 3. Zwiększenie aktywności gospodarczej 4. Zwiększenie zdolności pozyskiwania środków pomocowych

4 1.Waloryzacja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Cele szczegołowe: 1.1. Poprawa stanu obiektow zabytkowych 1.2. Rozbudowa infrastruktury turystycznej 1.3. Zachowanie i promocja walorów kulturowo-przyrodniczych obszaru 1.4. Ożywienie i kultywowanie miejscowych tradycji historyczno- kulturowych

5 Planowane przedsięwzięcia: 1.A Podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru Małe projekty – operacje obejmujące: organizację imprez promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze obszaru; utworzenie/zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderow i innych publikacji informacyjnych; budowę/odbudowę małej infrastruktury turystycznej; zachowanie lub odtworzenie, zabezpieczenie i oznakowanie cennego dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego; odbudowę, renowację, zabezpieczanie, uporządkowanie i oznakowanie obiektow kulturowych i historycznych 1.B Kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego Małe projekty – operacje obejmujące: organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym dotyczących lokalnego dziedzictwa kulturowego; organizację imprez kulturalnych oraz promocję lokalnej tworczości opartej na lokalnym dziedzictwie kulturowym i historycznym; kultywowanie tradycyjnych zawodow i rzemiosła; wydanie folderow i innych publikacji informacyjnych dotyczących dziedzictwa kulturowego 1. Waloryzacja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Cele szczegołowe:

6 2. Aktywizacja mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego Cele szczegołowe: 2.1.Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańcow 2.2.Rozwoj ilościowy i jakościowy organizacji pozarządowych 2.3.Rozbudowa infrastruktury społecznej Planowane przedsięwzięcia: 2.A Zintegrowana i aktywna społeczność lokalna Małe projekty – operacje obejmujące: organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym; zakup urządzeń i sprzętu (w tym komputerow z dostępem do Internetu) i ich udostępnianie społeczności wiejskiej; organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych; promocję lokalnej tworczości ludowej, kulturalnej i artystycznej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego; kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędow i zwyczajow; kultywowanie tradycyjnych zawodow i rzemiosła; remont świetlic wiejskich i ich wyposażenie

7 3. Zwiększenie aktywności gospodarczej Cele szczegołowe: 3.1. Rozwoj pozarolniczej działalności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy 3.2. Ułatwianie dostępu do wiedzy na temat przedsiębiorczości i informacji gospodarczej 3.3. Rozwoj branży produktów lokalnych Planowane przedsięwzięcia: 3.A Przedsiębiorcza wieś Małe projekty – operacje obejmujące: szkolenia w zakresie przedsiębiorczości; inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktow i usługopartych na lokalnych zasobach i tradycyjnych, w tym na naturalnych surowcachi produktach rolnych i leśnych, tradycyjnych sektorach gospodarki oraz lokalnym dziedzictwie kulturowym, historycznym i przyrodniczym

8 4 Zwiększenie zdolności pozyskiwania środków pomocowych Cele szczegółowe: 4.1. Upowszechnienie wiedzy i umiejętności oraz ułatwienie dostępu do usług doradczych związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych Małe projekty – operacje obejmujące: organizację szkoleń umożliwiających nabycie umiejętności potrzebnych do przygotowania wniosków o pomoc oraz realizacji i rozliczania projektów; zakup oprogramowania związanego z pozyskiwaniem środków pomocowych i udostępnianie ich społeczności wiejskiej, publikacją zwartych opracowań na temat pozyskiwania i zarządzania projektami

9

10 1) osoba fizyczna, która: a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, b) jest pełnoletnia, c) ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju, zwaną dalej "LSR", lub wykonuje działalność gospodarczą na tym obszarze albo 2) osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze, z wyłączeniem województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. WN WNIOSKODAWCY:

11 Pomoc na małe projekty jest przyznawana, jeżeli mały projekt, 1) będzie realizowany w zakresie określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, a jego całkowity planowany koszt wynosi co najmniej 4,5 tys. złotych, lecz nie więcej niż 100 tys. złotych; 2) nie będzie finansowany z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania: a) z Funduszu Kościelnego lub b) (3) z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego lub subwencji ogólnej; 3) (4) będzie realizowany w nie więcej niż dwóch etapach, jego zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczną będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych wypłacaną po zrealizowaniu całego małego projektu nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, na podstawie której jest przyznawana pomoc na małe projekty, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r., przy czym płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niż 25 % łącznej planowanej kwoty pomocy.

12 W odniesieniu do Małych projektów będą stosowane następujące kryteria oceny: Operacja będzie realizowana : - w jednej miejscowości - 1 pkt - w więcej niż jednej miejscowości – 2 pkt. Wnioskowana kwota pomocy wynosi: - do 10 tys. zł - 1 pkt. - powyżej 10 tys. zł – 0 pkt. 3. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi nie więcej niż 50% planowanych kosztow kwalifikowanych operacji – 1 pkt. 4. Realizacja operacji przyczyni się do zachowania lub wykorzystania czynnikow stanowiących mocne strony obszaru (maksymalnie 2 pkt.) - walorow przyrodniczo-krajobrazowych – 1 pkt. - dziedzictwa historyczno-kulturowego – 1 pkt. 5. Realizacja operacji spowoduje wzrost aktywności społecznej mieszkańcow – 2 pkt. 6. Wnioskodawca jest członkiem Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska – 2 pkt. 7. Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub prowadzi działalność na obszarze objętym LSR – 2 pkt

13 Kryterium nr 1 wprowadza preferencje dla operacji, ktore obejmują swym zasięgiem więcej niż jedną miejscowość. Kryterium nr 2 ma na celu nakłonienie wnioskodawcow do samoograniczenia w zakresie wnioskowanej kwoty pomocy – w efekcie posiadane przez LGD środki wystarczą na dofinansowanie większej liczby operacji. Kryterium nr 3 ma na celu zachęcenie wnioskodawcow do zwiększenie wkładu własnego, przez co zwiększy się liczba i skala operacji zrealizowanych w ramach wdrażania LSR. Kryterium nr 4 przyczyni się do zachowania i lepszego wykorzystania mocnych stron obszaru, jakimi są zasoby przyrodniczo-środowiskowe i dziedzictwo historyczno-kulturowe. Kryterium nr 5 ma przyczynić się do przezwyciężenia słabej strony obszaru, jaką jest niska aktywność społeczna i brak zainteresowania sprawami publicznymi dużej części mieszkańcow. Kryterium nr 6 przyjęto w celu wykorzystania mocnej strony, jaką jest istnienie Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska promującego ideę partnerstwa lokalnego. Kryterium nr 7 przyjęto aby preferować instytucje i organizacje stanowiące częśćspołeczności lokalnej działających na obszarze objętym strategią.

14 UWAGA!!!!!!!!!!!!!!! Odnosimy się obowiązkowo do: 1.Celów (ogólnych i szczegółowych) Lokalnej Strategii Rozwoju Unii Nadwarciańskiej 2.Kryteriów wyboru operacji przez LGD Operacja jest zgodna z celem ogólnym nr 1 LSR Unia Nadwarciańska Waloryzacja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz celem szczegółowym 1.4. Ożywienie i kultywowanie miejscowych tradycji historyczno kulturowych. Przedsięwzięcie polega na organizacji 1-dniowej imprezy kulturowo-historycznej podczas której zostaną zorganizowane stoiska z lokalnie wytwarzanymi produktami, lokalnym jadłem oraz lokalnymi zespołami. Podczas imprezy zostanie stworzony kącik ze zdjęciami przedstawiającymi najbardziej atrakcyjne miejsca obszaru LGD oraz miejsca zapomniane a cenne kulturowo i historycznie. Ponadto w ramach działania zostanie stworzona strona internetowa, która będzie bezpośrednim kontaktem z potencjalnymi turystami, jak również będzie bazą wiedzy dla mieszkańców LGD. Na stronie umieszczone będą wszystkie adresy gospodarstw agroturystycznych, gospodarstw wytwarzających produkty lokalne, adresy lokalnych instytucji działających w zakresie dziedzictwa kulturowego. Operacja będzie realizowana w jednej miejscowości, przyczyni się do zachowania lub wykorzystania czynników stanowiących mocne strony obszaru zarówno: walorów przyrodniczo-krajobrazowych (info na stronie www) jak również dziedzictwa historyczno-kulturowego (organizacja tematycznej imprezy). Działania spowodują wzrost aktywności społecznej mieszkańców dzięki uczestnictwu w lokalnej imprezie podwyższającej świadomość kulturowo-historyczną jak również dzięki stronie www upowszechniającą walory obszaru LGD wśród mieszkańców LGD jak również wśród potencjalnych turystów. Wnioskodawca jest członkiem LGD Unia Nadwarciańska oraz zamieszkuje jej obszar. Uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru operacji przez LGD


Pobierz ppt "LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU Znaczenie LSR w opracowaniu wniosków w ramach PROW Małe projekty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google