Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola i zadania Rady LGD we wdrażaniu LSR, ze szczególnym uwzględnieniem procedury oceny wniosków, czyli procesu oceny zgodności i procesu wyboru. Europejski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola i zadania Rady LGD we wdrażaniu LSR, ze szczególnym uwzględnieniem procedury oceny wniosków, czyli procesu oceny zgodności i procesu wyboru. Europejski."— Zapis prezentacji:

1 Rola i zadania Rady LGD we wdrażaniu LSR, ze szczególnym uwzględnieniem procedury oceny wniosków, czyli procesu oceny zgodności i procesu wyboru. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie"

2 Elementy projektu (1) - diagnoza środowiska - określanie problemu, adresatów projektu, potrzeb społecznych, - cel projektu - określenie planowanej zmiany, która ma nastąpić w wyniku realizacji projektu, - metody - określenie działań, dzięki którym zostanie osiągnięta zmiana, - rezultaty - określenie jakie korzyści z realizacji projektu płyną dla jego adresatów, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie"

3 Elementy projektu (2) - monitoring i ewaluacja - określenie w jaki sposób będzie prowadzona kontrola realizacji projektu oraz ocena jego skuteczności i poziomu realizacji założonych celów, - budżet - określenie kosztów oraz źródeł finansowania projektu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie"

4 Cele LSR (1) Cel ogólny: Rozwój aktywności gospodarczej Cele szczegółowe: Wzrost liczby osób mających przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej Rozwój istniejących oraz tworzenie nowych podmiotów prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą Zwiększenie miejsc pracy w sektorze produkcji i usług Dywersyfikacja dochodów gospodarstw rolnych Lepszy dostęp lokalnych przedsiębiorców do rynku regionalnego i krajowego Wzrost turystycznej atrakcyjności obszaru Kluczowe przedsięwzięcie Diabły w żuławskich wierzbach ukryte – produkt regionalny Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie"

5 Cele LSR (2) Cel ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców Cele szczegółowe: Zwiększenie liczby obiektów sportowo-rekreacyjnych i poprawa stanu ich wyposażenia Wzbogacenie oferty dla dorosłych i młodzieży w zakresie kształcenia ustawicznego i możliwości rozwoju zainteresowań Większe możliwości dostępu do Internetu Zwiększenie liczby świetlic wiejskich i innych obiektów służących społecznościom wiejskim i poprawa stanu ich wyposażenia Zwiększenie liczby obiektów umożliwiających rozwój zainteresowań kulturalnych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz poprawa stanu ich wyposażenia Kluczowe przedsięwzięcia Szlak nieograniczonych perspektyw – turystyka kulturowa Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie"

6 Cele LSR (3) Cel ogólny: Zachowanie i waloryzacja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Cele szczegółowe: Wzrost świadomości i poczucia odpowiedzialności mieszkańców za dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Identyfikacja miejsc i obiektów stanowiących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze i ich promocja Urządzanie, odnawianie, przywracanie stanu pierwotnego i zabezpieczanie miejsc i obiektów stanowiących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Przedsięwzięcia kluczowe Szlak wodny rzeki Święta Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie"

7 Cele LSR (4) Cel ogólny: Większa integracja społeczności lokalnej, zwiększenie aktywności mieszkańców oraz ich zaangażowania w działalność LGD Spichlerz żuławski Cele szczegółowe: Wzrost liczby organizacji pozarządowych, zwiększenie ich aktywności i poprawa funkcjonowania Wzrost liczby osób aktywnie angażujących się w działania na rzecz społeczności wiejskiej Wzrost liczby członków LGD Spichlerz żuławski Przedsięwzięcia kluczowe Budowanie tożsamości regionalnej oraz integracja mieszkańców Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie"

8 Ewaluacja (1) Wskaźniki: produktu rezultatu oddziaływania Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie"

9 Ewaluacja (2) 1.Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - działanie 4.1 2.Wdrażanie projektów współpracy - działanie 4.2 3.Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja - działanie 4.3 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie"

10 Ewaluacja (3) 1.Spójność strategii – osiąganych celów w stosunku do specyfiki obszaru; 2.Oddziaływanie na społeczność lokalną (osiąganie celów dalekosiężnych); 3.Efektywność kosztowa (w odniesieniu do rezultatów); 4.Wpływ realizacji strategii na zidentyfikowane problemy (słabe strony obszaru) i zagrożenia; 5.Trwałość w czasie osiągniętych efektów oraz możliwość ich kontynuowania w przyszłości; Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie"


Pobierz ppt "Rola i zadania Rady LGD we wdrażaniu LSR, ze szczególnym uwzględnieniem procedury oceny wniosków, czyli procesu oceny zgodności i procesu wyboru. Europejski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google