Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wzrost innowacyjności regionu jako efekt rozwijania i upowszechniania dobrych praktyk w zakresie strategicznego zarządzania środowiskowego w organizacjach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wzrost innowacyjności regionu jako efekt rozwijania i upowszechniania dobrych praktyk w zakresie strategicznego zarządzania środowiskowego w organizacjach."— Zapis prezentacji:

1 Wzrost innowacyjności regionu jako efekt rozwijania i upowszechniania dobrych praktyk w zakresie strategicznego zarządzania środowiskowego w organizacjach województwa lubuskiego W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Zakład Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną (Wydział Ekonomii i Zarządzania - Uniwersytet Zielonogórski), realizuje projekt badawczy finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Podstawowym celem Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji jest: Określenie warunków sprzyjających kształtowaniu postaw innowacyjnych w województwie lubuskim, Budowa systemów informacyjnych z siecią współpracy pomiędzy instytucjami samorządu terytorialnego województwa, a instytucjami i organizacjami publicznymi i prywatnymi regionu w obszarze nowych technologii i innowacji, które umożliwią wzrost konkurencyjności regionu lubuskiego oraz zapewnią permanentne podnoszenie poziomu życia jego mieszkańców przy respektowaniu nadrzędnej zasady rozwoju zrównoważonego

3 Elementy regionalnego potencjału innowacyjnego

4 Konkurencyjność regionu Oparta jest na kompleksowej interakcji między organizacjami i czynnikami otoczenia, przy czym dla jej rozwoju duże znaczenie mają organizacje pośredniczące - szkoły wyższe i instytucje transferu technologii. To one bowiem stanowić mogą swoisty pomost między sieciami innowacyjnymi o charakterze regionalnym i międzynarodowym - stwarzając dla małych przedsiębiorstw szansę na wyjście z odosobnienia i dostęp do środowiska technologicznego o wymiarze międzynarodowym. Z doświadczeń europejskich wynika, że udane innowacje generowały przede wszystkim te regiony w sieci powiązań, w których wzorce powiązań sięgały poza tradycyjne regionalne sieci.

5 Nadrzędną cechą dobrych praktyk jest ich skuteczność, efektywność i uniwersalność Na potrzeby projektu do dobrych praktyk zakwalifikowano wszelkie przedsięwzięcia cykliczne lub jednorazowe, które pozwalają na skuteczną realizację nowej jakości w zakresie zarządzania środowiskowego, a ponadto spełniają następujące warunki: w sposób racjonalny i efektywny wykorzystują zasoby środowiskowe regionu dla celów społecznych i gospodarczych, można je zastosować i rozpowszechniać w wielu organizacjach.

6 Do dobrych praktyk można zaliczyć: planowanie strategiczne – strategie zmian sprzyjające realizacji zasad trwałego, zrównoważonego rozwoju, certyfikaty ISO w zakresie jakości i systemów zarządzania środowiskowego, certyfikaty EMAS, przekształcenia organizacyjno-prawne w przedsiębiorstwach komunalnych, zarządzanie marketingowe zorientowane prośrodowiskowo i odpowiedzialne społecznie, promowanie myślenia w kategoriach cyklu życia (LCA – Life Cycle Assessment) w polityce produktowej, współpracę z organizacjami pozarządowymi i rozwijanie edukacji ekologicznej, współpracę międzyregionalną i międzynarodową na rzecz wzrostu innowacyjności regionu

7 Cel projektu Głównym celem projektu jest zidentyfikowanie i upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu strategicznego zarządzania środowiskowego w organizacjach województwa lubuskiego, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym.

8 Beneficjenci Beneficjentami bezpośrednimi są instytucje - gminy, powiaty, samorząd województwa oraz przedsiębiorstwa działające na terytorium regionu, a pośrednio mieszkańcy

9 Beneficjenci Wysoki poziom kapitału ludzkiego ma obecnie decydujące znaczenie dla rozwoju gospodarki regionu. Inwestowanie w kapitał ludzki ma różne wymiary np. jest to podnoszenie poziomu wykształcenia społeczności i wzrost jej świadomości ekologicznej, ale przede wszystkim jest to podnoszenie aktywności i wzmacnianie postaw wzajemnego zaufania, które sprzyjają współpracy a przez to wpływają stymulująco na wzrost innowacyjności w wymiarze regionalnym.

10 Beneficjenci Celowi temu służą różnorodne instrumenty np. wzmacnianie sieci powiązań i współpracy gospodarczej poprzez grupowanie się w klastry – grona, regionalne systemy innowacyjne, parki przemysłowe, agencje rozwoju, organizacje sektora III, projekty itp.

11 Badania W trakcie wstępnego badania ankietowego (etap selekcji) zostały wyłonione te instytucje i organizacje, które stosują narzędzia i metody uznawane za innowacyjne i awangardowe;

12 Badania W drugim etapie, zostanie wyłoniona grupa regionalnych liderów dobrych praktyk – spośród instytucji i organizacji, które stosują w obszarze zarządzania środowiskowego instrumenty uznane za innowacyjne i do nich zostanie skierowane zaproszenie do udziału w warsztatach, których podstawowym celem będzie wymiana doświadczeń.

13 Badania Następnie, na podstawie określonych kryteriów zostaną wybrane i opisane przypadki, które posłużą do stworzenia bazy dobrych praktyk Szczególnie interesujące będą dla nas te praktyki, które są zorientowane na kreowanie rozwoju zrównoważonego i są realizowane w większej liczbie organizacji o podobnym profilu, umożliwiające wsparcie ewentualnego grupowania się w grona (klastry) W końcowym etapie sporządzone zostaną logiczne mapy przedsiębiorstw i instytucji wprowadzających dobre praktyki w zarządzaniu środowiskowym w celu zidentyfikowanie potencjału innowacyjnego zlokalizowanego w zorganizowanych formach działalności na terenie województwa lubuskiego.

14 Obecnie Pozytywnie na współpracę w ramach projektu odpowiedziało (udzieliło odpowiedzi na kwestionariusz-ankietę) ok. 130 przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych oraz ok. 50 jednostek samorządu terytorialnego; We wrześniu tego roku zostaną zorganizowane warsztaty z organizacjami, które wyraziły swoje zainteresowanie projektem.

15 Dziękuję za uwagę Istota zmian (Innowacji) polega na tym, że muszą najpierw dokonać się w świadomości, a dopiero później w obiektywnej rzeczywistości - wszystkich zainteresowanych projektem serdecznie zapraszamy do współpracy


Pobierz ppt "Wzrost innowacyjności regionu jako efekt rozwijania i upowszechniania dobrych praktyk w zakresie strategicznego zarządzania środowiskowego w organizacjach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google