Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oś 3 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Nowość

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oś 3 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Nowość"— Zapis prezentacji:

1 Oś 3 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Nowość

2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw PROJEKT ROZPORZĄDZENIA_wrzesień 2009 zmieniające…….

3 Limit dostępnych środków ,38 zł Termin składania wniosków Od 10 maja 2010 do 09 czerwca 2010r.

4 Potencjalni odbiorcy pomocy: Osoby fizyczne, osoba prawna, wspólnicy spółki cywilnej, spółka prawa handlowego nieposiadająca osobowości prawnej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw MIKROPRZEDSIĘBIORCA: zatrudnia mniej niż 10 pracowników, obrót nie przekracza równowartości 2 mln Euro, lub suma aktywów jego bilansu na koniec roku nie przekraczają 2 mln Euro OSOBA PRAWNA OSOBA PRAWNA : zrzeszenie, stowarzyszenie, spółdzielnia, Sp. z o.o., Spółka Akcyjna, przedsiębiorstwo państwowe SPÓŁKA PRAWA HANDLOWEGO SPÓŁKA PRAWA HANDLOWEGO (nieposiadająca osobowości prawnej): spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna

5 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ZATRUDNIENIE KOGO WLICZMY KOGO WLICZMY: właściciel, kierownicy, pracownicy, partnerzy KOGO NIE WLICZAMY KOGO NIE WLICZAMY: osób na urlopie bezpłatnym, macierzyńskim, wychowawczym, bezpłatnym w związku z pełnieniem funkcji z wyboru, oraz – stażystów, - osób zatrudnionych w celu przygotowania do zawodu, - osób wykonujących pracę na podstawie innej niż umowa o pracę (umowa-zlecenie, dzieło), - osób tzw. samozatrudnionych (prowadzących działalność gospodarczą) 2 – dwa kolejne lata – jeżeli prowadził działalność 1 DANE dotyczące liczby zatrudnionych oraz pułap finansowy – dwa kolejne lata – jeżeli prowadził działalność – r.

6 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw WNIOSKI – II KWARTAŁ 2010 ROK ROZPOCZĘCIE 10 MAJ 2010 roku ZAKOŃCZENIE 09 CZERWIEC 2010 roku Ocena wniosków Rada Stowarzyszenia

7 Wybór projektu Ogłoszenie Ogłoszenie konkursu konkursu SW + LGD SW + LGD SW na wniosek LGD ogłasza konkurs 14 dni przed naborem (termin i miejsce składania wniosków, wzór formularza, kryteria wyboru projektów przez LGD, wykaz dokumentów, limit dostępnych środków) Nabór Nabór wniosków wniosków LGD LGD Beneficjenci składają wnioski do LGD w terminie 14 – 30 dni od ogłoszenia naboru Wybór Wybór projektów projektów LGD LGD LGD dokonuje wyboru projektów do dofinansowania na podstawie określonych kryteriów wyboru, dostępnych środków, w terminie 21 dni od dnia zakończenia naboru Lista Lista rankingowa rankingowa LGD LGD LGD przekazuje do SW listę rankingową wybranych projektów wraz z uchwałą Rady, w ciągu 14 dni od dnia dokonania wyboru

8 Przekazanie Przekazanie informacji informacji LGD LGD Rozpatrzenie Rozpatrzenie wniosków wniosków SW SW Nieprawidłowości Nieprawidłowości SW SW Wybór projektu LGD w ciągu 14 dni od dnia dokonania oceny i wyboru informuje wnioskodawców na piśmie, o zgodności lub niezgodności projektu z LSR, lub niezgodności projektu z LSR, jego wyborze lub nie wybraniu, liczbie uzyskanych punktów SW rozpatruje wnioski w ciągu 3 miesięcy Wnioskodawca ma możliwość usunięcia nieprawidłowości lub braków dwukrotnie (w ciągu 14 dni) PODPISANIEUMOWYSW

9 Zakres pomocy Inwestycje przeprowadzone w związku z uruchomieniem lub rozwojem działalności dodatkowej w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaż hurtowa i detaliczna, rzemiosło lub rękodzielnictwo, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usług transportowych, usług komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzanie materiałów energetycznych z biomasy wytwarzanie materiałów energetycznych z biomasy (zagospodarowanie słomy, odpadów łąkowych, leśnych, itp.), rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

10 Kryteria dostępu: O pomoc może się ubiegać osoba fizyczna, która: 1.podejmuje albo wykonuje OKREŚLONE W ZAŁĄCZNIKU ALBO WYTWARZANIE PRODUKTÓW ENERGETYCZNYCH Z BIOMASY 1.podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca OKREŚLONE W ZAŁĄCZNIKU ALBO WYTWARZANIE PRODUKTÓW ENERGETYCZNYCH Z BIOMASY 2.jest obywatelem państwa członkowskiego UE, 3.jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia, 4.nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie, 5.biznes plan przewiduje utworze co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji, 6.w okresie ostatnich 2 lat beneficjent nie uzyskał pomocy w ramach PO KAPITAŁ LUDZKI – działanie Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie 7.ma miejsce zamieszkania w terenie: – gminy wiejskiej lub – gminy miejsko- wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys mieszkańców – gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących pow 5 tys mieszk. (Jeżeli świadczy usługi dla gospodarstw lub leśnictwa _ gm m-w do 20 tys mieszk) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

11 Pomoc może być przyznana, jeżeli: numer identyfikacyjnyzostał jej nadany numer identyfikacyjny (krajowy system ewidencji producentów), projekt spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tego projektu, inwestycja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, operacja jest uzasadniona ekonomicznie, oraz zapewnia osiągnięcie i zachowanie celów działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Kryteria dostępu:

12 NUMER IDENTYFIKACYJNY - KRAJOWY REJESTR PRODUCENTÓW ROLNYCH NADAJE – BIURO POWIATOWE Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa UWAGA – UWAGA – w wypadku wspólników Spółki Cywilnej NUMER IDENTYFIKACYJNY nadany jednemu wspólnikowi, co do którego pozostali wspólnicy wyrazili zgodę

13 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Osoba prawna: podejmuje albo wykonuje - podejmuje albo wykonuje działalność jako mikroprzedsiębiorca, - jest wpisana w KRS, - nie podlega wykluczeniu w okresie 2 lat poprzedzających nie przyznano pomocy w ramach Kapitał ludzki, ), - jej siedziba lub oddział znajduje się w miejscowości do 5 tys. mieszkańców, dla GPR, GWU, OP – do 20 tys. Mieszkańców Spółka cywilna: wykonuje - wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorstwo - spółka i każdy ze wspólników spełnia kryteria mikroprzedsiębiorsta, - wspólnicy (osoby fizyczne) spełniają kryteria jak osoba fizyczna, (osoby prawne) jak osoby prawne, - siedziba S.C. lub oddział każdego ze wspólników położony jest w miejscowości do 5 tys. mieszkańców, Jeśli usługi dla rolnictwa – do 20 tys. mieszkańców. Spółka prawa handlowego (nieposiadająca osobowości prawnej) : wykonuje - wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorstwo - spełnia kryteria jak osoba prawna

14 Wysokość pomocy Max. do PLN jeden beneficjent Maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych projektu W przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych maksymalna wysokość pomocy – PLN Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

15 Wysokość pomocy - szczegóły zł jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie od miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji zł jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji zł jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji Osoba fizyczna Osoba fizyczna, która podejmuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca – uwzględnia się w liczbie tworzonych miejsc pracy

16 DO KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH – zaliczamy koszty Budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki; Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej; Zagospodarowanie terenu; Zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu; Nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zkupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;

17 DO KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH – zaliczmy koszty KOSZTY OGÓLNE – w wysokości 10% pozostałych KK 1. Przygotowanie dokumentacji technicznej operacji, w szczególności kosztorysy, projekty architektoniczne lub budowlane, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacja geodezyjna lub hydrologiczna, wypisy lub wyrysy z katastru nieruchomości, projektów technologicznych 2. Opłaty za patenty i licencje 3. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi DO KOSZTÓW KALIFIKOWANYCH ZALICZA SIĘ: 1. Koszty transportu do miejsca realizacji operacji (materiałów, maszyn, narzędzi, wyposażenia i sprzętu 2. Koszty montażu maszyn, narzędzi, wyposażenia i sprzętu

18 Można realizować przedsięwzięcie w 2 etapach Co jeszcze ciekawego ? 1 Etap w planie 2 Podpisanie umowy w O/R ARiMR Realizacja 2 etapu Zakończenie projektu 36 mies od umowy Wniosek o 2 płatność Nie mniej niż 25% wartości projektu Można realizować przedsięwzięcie w 1 etapie Wniosek o płatność składamy w okresie 24 mies od podpisania umowy Realizacja 1 etapu Wniosek o płatność 24 mies od podpisania umowy

19 DOKUMENTY I ZAŁĄCZNIKI Wniosek 1.Kopia dowodu osobistego, 2.Zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku, 3.Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, 4.Dokument potwierdzający tytuł prawny do gruntów rolnych, 5.Oferta na zakup lub wykonanie zadania – jeżeli wartość przekracza PLN (oraz uzasadnienie wyboru danej oferty) 6.BUDOWA – pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowlane, kosztorys inwestorski, 7.USŁUGI TURYSTYCZNE – promesa zaszeregowania lub decyzja o zaszeregowaniu obiektu hotelarskiego, DO WYPEŁNIENIE WNIOSKU: Informacja o powierzchniach działek ewidencyjnych (wypis z rejestru gruntów, wniosek o płatność) Produkcja rolna w gospodarstwie – wysokość nadwyżki

20 Działanie PROW Lokalne kryteria oceny projektu Przyznana ocena Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 1. Wnioskodawca w ostatnim roku przed złożeniem wniosku ( weryfikowanie na podstawie oświadczenia): Nie miał zarejestrowanej działalności gospodarczej - 0 punktów, Miał zarejestrowaną działalność gospodarczą - 3 punkty, 2. Wnioskodawca w ostatnim roku przed złożeniem wniosku: Zatrudniał średniorocznie powyżej 5 pracowników – 0 punktów, Zatrudniał średniorocznie powyżej 4 do 5 pracowników (włącznie) – 1 punkt, Zatrudniał średniorocznie powyżej 2 do 4 pracowników (włącznie) – 2 punkty, Zatrudniał średniorocznie powyżej 0 do 2 pracowników (włącznie) – 3 punkty 3. Wnioskowana kwota: Poniżej zł – 1 punkt, Od do zł (włącznie) – 2 punkty, Od do zł (włącznie) – 3 punkty, Od do zł (włącznie) – 3 punkty 4. Realizacja operacji spowoduje utworzenie miejsc pracy (w przeliczeniu na etaty średnioroczne): O etatów – 0 punktów, Do 1 etatu (włącznie) – 1 punkt, Do 3 etatów (włącznie) – 2 punkty, Powyżej 3 etatów – 3 punkty 5. Wnioskodawca: Nie jest członkiem organizacji pozarządowej – 0 punktów, Jest członkiem organizacji pozarządowej – 3 punkty 6. Operacja jest realizowana w miejscowości: Od 3 do 5 tys. mieszkańców – 2 punkty, Do 3 tys. mieszkańców (włącznie) – 5 punktów 7. Operacja nawiązuje do tradycyjnych zawodów, obrzędów, tradycji lokalnych w sposób: Mały – 0-1 punktów, Średni – 2-3 punktów, Znaczący – 4-5 punktów 8. Operacja ma innowacyjny charakter na obszarze LGD: Mały – 0-2 punktów, Średni – 3-5 punktów, Znaczący – 6-8 punktów

21 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw DZIAŁALNOŚCI, KTÓRE PODLEGAJĄ WSPARCIU: Wymienione w załączniku nr 1 – PKD 2007 (NOWE) Wymienione w załączniku nr 2 – stare PKD (do końca 2009 r) Wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy

22 Dziękuję za uwagę Agnieszka Rybacka


Pobierz ppt "Oś 3 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Nowość"

Podobne prezentacje


Reklamy Google