Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oś 3 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Nowość

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oś 3 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Nowość"— Zapis prezentacji:

1 Oś 3 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Nowość

2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw PROJEKT ROZPORZĄDZENIA_wrzesień 2009 zmieniające…….

3 Limit dostępnych środków 617 853,38 zł Termin składania wniosków Od 10 maja 2010 do 09 czerwca 2010r.

4 Potencjalni odbiorcy pomocy: Osoby fizyczne, osoba prawna, wspólnicy spółki cywilnej, spółka prawa handlowego nieposiadająca osobowości prawnej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw MIKROPRZEDSIĘBIORCA: zatrudnia mniej niż 10 pracowników, obrót nie przekracza równowartości 2 mln Euro, lub suma aktywów jego bilansu na koniec roku nie przekraczają 2 mln Euro OSOBA PRAWNA OSOBA PRAWNA : zrzeszenie, stowarzyszenie, spółdzielnia, Sp. z o.o., Spółka Akcyjna, przedsiębiorstwo państwowe SPÓŁKA PRAWA HANDLOWEGO SPÓŁKA PRAWA HANDLOWEGO (nieposiadająca osobowości prawnej): spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna

5 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ZATRUDNIENIE KOGO WLICZMY KOGO WLICZMY: właściciel, kierownicy, pracownicy, partnerzy KOGO NIE WLICZAMY KOGO NIE WLICZAMY: osób na urlopie bezpłatnym, macierzyńskim, wychowawczym, bezpłatnym w związku z pełnieniem funkcji z wyboru, oraz – stażystów, - osób zatrudnionych w celu przygotowania do zawodu, - osób wykonujących pracę na podstawie innej niż umowa o pracę (umowa-zlecenie, dzieło), - osób tzw. samozatrudnionych (prowadzących działalność gospodarczą) 2 – dwa kolejne lata – jeżeli prowadził działalność 1 DANE dotyczące liczby zatrudnionych oraz pułap finansowy – dwa kolejne lata – jeżeli prowadził działalność 1 1.1.01 – 31.12.2009 r.

6 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw WNIOSKI – II KWARTAŁ 2010 ROK ROZPOCZĘCIE 10 MAJ 2010 roku ZAKOŃCZENIE 09 CZERWIEC 2010 roku Ocena wniosków Rada Stowarzyszenia

7 Wybór projektu Ogłoszenie Ogłoszenie konkursu konkursu SW + LGD SW + LGD SW na wniosek LGD ogłasza konkurs 14 dni przed naborem (termin i miejsce składania wniosków, wzór formularza, kryteria wyboru projektów przez LGD, wykaz dokumentów, limit dostępnych środków) Nabór Nabór wniosków wniosków LGD LGD Beneficjenci składają wnioski do LGD w terminie 14 – 30 dni od ogłoszenia naboru Wybór Wybór projektów projektów LGD LGD LGD dokonuje wyboru projektów do dofinansowania na podstawie określonych kryteriów wyboru, dostępnych środków, w terminie 21 dni od dnia zakończenia naboru Lista Lista rankingowa rankingowa LGD LGD LGD przekazuje do SW listę rankingową wybranych projektów wraz z uchwałą Rady, w ciągu 14 dni od dnia dokonania wyboru

8 Przekazanie Przekazanie informacji informacji LGD LGD Rozpatrzenie Rozpatrzenie wniosków wniosków SW SW Nieprawidłowości Nieprawidłowości SW SW Wybór projektu LGD w ciągu 14 dni od dnia dokonania oceny i wyboru informuje wnioskodawców na piśmie, o zgodności lub niezgodności projektu z LSR, lub niezgodności projektu z LSR, jego wyborze lub nie wybraniu, liczbie uzyskanych punktów SW rozpatruje wnioski w ciągu 3 miesięcy Wnioskodawca ma możliwość usunięcia nieprawidłowości lub braków dwukrotnie (w ciągu 14 dni) PODPISANIEUMOWYSW

9 Zakres pomocy Inwestycje przeprowadzone w związku z uruchomieniem lub rozwojem działalności dodatkowej w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaż hurtowa i detaliczna, rzemiosło lub rękodzielnictwo, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usług transportowych, usług komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzanie materiałów energetycznych z biomasy wytwarzanie materiałów energetycznych z biomasy (zagospodarowanie słomy, odpadów łąkowych, leśnych, itp.), rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

10 Kryteria dostępu: O pomoc może się ubiegać osoba fizyczna, która: 1.podejmuje albo wykonuje OKREŚLONE W ZAŁĄCZNIKU ALBO WYTWARZANIE PRODUKTÓW ENERGETYCZNYCH Z BIOMASY 1.podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca OKREŚLONE W ZAŁĄCZNIKU ALBO WYTWARZANIE PRODUKTÓW ENERGETYCZNYCH Z BIOMASY 2.jest obywatelem państwa członkowskiego UE, 3.jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia, 4.nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie, 5.biznes plan przewiduje utworze co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji, 6.w okresie ostatnich 2 lat beneficjent nie uzyskał pomocy w ramach PO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 – działanie Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie 7.ma miejsce zamieszkania w terenie: – gminy wiejskiej lub – gminy miejsko- wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys mieszkańców – gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących pow 5 tys mieszk. (Jeżeli świadczy usługi dla gospodarstw lub leśnictwa _ gm m-w do 20 tys mieszk) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

11 Pomoc może być przyznana, jeżeli: numer identyfikacyjnyzostał jej nadany numer identyfikacyjny (krajowy system ewidencji producentów), projekt spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tego projektu, inwestycja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, operacja jest uzasadniona ekonomicznie, oraz zapewnia osiągnięcie i zachowanie celów działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Kryteria dostępu:

12 NUMER IDENTYFIKACYJNY - KRAJOWY REJESTR PRODUCENTÓW ROLNYCH NADAJE – BIURO POWIATOWE Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa UWAGA – UWAGA – w wypadku wspólników Spółki Cywilnej NUMER IDENTYFIKACYJNY nadany jednemu wspólnikowi, co do którego pozostali wspólnicy wyrazili zgodę

13 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Osoba prawna: podejmuje albo wykonuje - podejmuje albo wykonuje działalność jako mikroprzedsiębiorca, - jest wpisana w KRS, - nie podlega wykluczeniu.... - w okresie 2 lat poprzedzających nie przyznano pomocy w ramach Kapitał ludzki, 2007-2013), - jej siedziba lub oddział znajduje się w miejscowości do 5 tys. mieszkańców, dla GPR, GWU, OP – do 20 tys. Mieszkańców Spółka cywilna: wykonuje - wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorstwo - spółka i każdy ze wspólników spełnia kryteria mikroprzedsiębiorsta, - wspólnicy (osoby fizyczne) spełniają kryteria jak osoba fizyczna, (osoby prawne) jak osoby prawne, - siedziba S.C. lub oddział każdego ze wspólników położony jest w miejscowości do 5 tys. mieszkańców, Jeśli usługi dla rolnictwa – do 20 tys. mieszkańców. Spółka prawa handlowego (nieposiadająca osobowości prawnej) : wykonuje - wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorstwo - spełnia kryteria jak osoba prawna

14 Wysokość pomocy Max. do 300 000 PLN jeden beneficjent Maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych projektu W przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych maksymalna wysokość pomocy – 100.000 PLN Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

15 Wysokość pomocy - szczegóły 100.000 zł jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 - 2 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji 200.000 zł jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie 3 - 4 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji 300.000 zł jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji Osoba fizyczna Osoba fizyczna, która podejmuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca – uwzględnia się w liczbie tworzonych miejsc pracy

16 DO KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH – zaliczamy koszty Budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki; Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej; Zagospodarowanie terenu; Zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu; Nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zkupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;

17 DO KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH – zaliczmy koszty KOSZTY OGÓLNE – w wysokości 10% pozostałych KK 1. Przygotowanie dokumentacji technicznej operacji, w szczególności kosztorysy, projekty architektoniczne lub budowlane, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacja geodezyjna lub hydrologiczna, wypisy lub wyrysy z katastru nieruchomości, projektów technologicznych 2. Opłaty za patenty i licencje 3. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi DO KOSZTÓW KALIFIKOWANYCH ZALICZA SIĘ: 1. Koszty transportu do miejsca realizacji operacji (materiałów, maszyn, narzędzi, wyposażenia i sprzętu 2. Koszty montażu maszyn, narzędzi, wyposażenia i sprzętu

18 Można realizować przedsięwzięcie w 2 etapach Co jeszcze ciekawego ? 1 Etap w planie 2 Podpisanie umowy w O/R ARiMR Realizacja 2 etapu Zakończenie projektu 36 mies od umowy Wniosek o 2 płatność Nie mniej niż 25% wartości projektu Można realizować przedsięwzięcie w 1 etapie Wniosek o płatność składamy w okresie 24 mies od podpisania umowy Realizacja 1 etapu Wniosek o płatność 24 mies od podpisania umowy

19 DOKUMENTY I ZAŁĄCZNIKI Wniosek 1.Kopia dowodu osobistego, 2.Zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku, 3.Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, 4.Dokument potwierdzający tytuł prawny do gruntów rolnych, 5.Oferta na zakup lub wykonanie zadania – jeżeli wartość przekracza 10.000 PLN (oraz uzasadnienie wyboru danej oferty) 6.BUDOWA – pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowlane, kosztorys inwestorski, 7.USŁUGI TURYSTYCZNE – promesa zaszeregowania lub decyzja o zaszeregowaniu obiektu hotelarskiego, DO WYPEŁNIENIE WNIOSKU: Informacja o powierzchniach działek ewidencyjnych (wypis z rejestru gruntów, wniosek o płatność) Produkcja rolna w gospodarstwie – wysokość nadwyżki

20 Działanie PROW Lokalne kryteria oceny projektu Przyznana ocena Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 1. Wnioskodawca w ostatnim roku przed złożeniem wniosku ( weryfikowanie na podstawie oświadczenia): Nie miał zarejestrowanej działalności gospodarczej - 0 punktów, Miał zarejestrowaną działalność gospodarczą - 3 punkty, 2. Wnioskodawca w ostatnim roku przed złożeniem wniosku: Zatrudniał średniorocznie powyżej 5 pracowników – 0 punktów, Zatrudniał średniorocznie powyżej 4 do 5 pracowników (włącznie) – 1 punkt, Zatrudniał średniorocznie powyżej 2 do 4 pracowników (włącznie) – 2 punkty, Zatrudniał średniorocznie powyżej 0 do 2 pracowników (włącznie) – 3 punkty 3. Wnioskowana kwota: Poniżej 50.000 zł – 1 punkt, Od 50.000 do 100.000 zł (włącznie) – 2 punkty, Od 100.000 do 200.000 zł (włącznie) – 3 punkty, Od 200.000 do 300.000 zł (włącznie) – 3 punkty 4. Realizacja operacji spowoduje utworzenie miejsc pracy (w przeliczeniu na etaty średnioroczne): O etatów – 0 punktów, Do 1 etatu (włącznie) – 1 punkt, Do 3 etatów (włącznie) – 2 punkty, Powyżej 3 etatów – 3 punkty 5. Wnioskodawca: Nie jest członkiem organizacji pozarządowej – 0 punktów, Jest członkiem organizacji pozarządowej – 3 punkty 6. Operacja jest realizowana w miejscowości: Od 3 do 5 tys. mieszkańców – 2 punkty, Do 3 tys. mieszkańców (włącznie) – 5 punktów 7. Operacja nawiązuje do tradycyjnych zawodów, obrzędów, tradycji lokalnych w sposób: Mały – 0-1 punktów, Średni – 2-3 punktów, Znaczący – 4-5 punktów 8. Operacja ma innowacyjny charakter na obszarze LGD: Mały – 0-2 punktów, Średni – 3-5 punktów, Znaczący – 6-8 punktów

21 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw DZIAŁALNOŚCI, KTÓRE PODLEGAJĄ WSPARCIU: Wymienione w załączniku nr 1 – PKD 2007 (NOWE) Wymienione w załączniku nr 2 – stare PKD (do końca 2009 r) Wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy

22 Dziękuję za uwagę Agnieszka Rybacka


Pobierz ppt "Oś 3 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Nowość"

Podobne prezentacje


Reklamy Google