Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja administracji d/s środowiska w Polsce kompetencje odnośnie ooś- właściwości i prowadzenie postępowań/ postępowania zezwoleniowego Marta Łakis.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja administracji d/s środowiska w Polsce kompetencje odnośnie ooś- właściwości i prowadzenie postępowań/ postępowania zezwoleniowego Marta Łakis."— Zapis prezentacji:

1 Organizacja administracji d/s środowiska w Polsce kompetencje odnośnie ooś- właściwości i prowadzenie postępowań/ postępowania zezwoleniowego Marta Łakis – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie Środowiska w Szczecinie Frankfurt nad Odra, 24 września 2009r,

2 Organizacja administracji d.s środowiska w Polsce Minister Środowiska Minister Środowiska Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 17 Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska

3 Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska jest centralnym organem administracji rządowej w zakresie powierzonych mu zadań, jest centralnym organem administracji rządowej w zakresie powierzonych mu zadań, wykonuje swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która jest państwową jednostką budżetową, wykonuje swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która jest państwową jednostką budżetową, powoływany jest przez Prezesa Rady Ministrów, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego, na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska, powoływany jest przez Prezesa Rady Ministrów, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego, na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska, Prezes Rady Ministrów odwołuje Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Prezes Rady Ministrów odwołuje Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, organem opiniodawczo-doradczym w zakresie ocen oddziaływania na środowisko jest Krajowa Komisja do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko. organem opiniodawczo-doradczym w zakresie ocen oddziaływania na środowisko jest Krajowa Komisja do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko.

4 Do zadań Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska należy: Do zadań Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska należy: współudział w realizacji polityki ochrony środowiska zakresie ochrony przyrody i kontroli procesu inwestycyjnego; współudział w realizacji polityki ochrony środowiska zakresie ochrony przyrody i kontroli procesu inwestycyjnego; kontrola odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku i naprawę szkód w środowisku; kontrola odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku i naprawę szkód w środowisku; gromadzenie danych i sporządzanie informacji o sieci Natura 2000 i innych obszarach chronionych oraz ocenach oddziaływania na środowisko; gromadzenie danych i sporządzanie informacji o sieci Natura 2000 i innych obszarach chronionych oraz ocenach oddziaływania na środowisko; współpraca z właściwymi organami ochrony środowiska innych państw i organizacjami międzynarodowymi oraz Komisją Europejską; współpraca z właściwymi organami ochrony środowiska innych państw i organizacjami międzynarodowymi oraz Komisją Europejską; współpraca z Głównym Konserwatorem Przyrody i Państwową Radą Ochrony Przyrody w sprawach ochrony przyrody; współpraca z Głównym Konserwatorem Przyrody i Państwową Radą Ochrony Przyrody w sprawach ochrony przyrody;

5 Do zadań Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska należy: współpraca z organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach ocen oddziaływania na środowisko i ochrony przyrody; współpraca z organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach ocen oddziaływania na środowisko i ochrony przyrody; udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko; udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko; udział w postępowaniach w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko; udział w postępowaniach w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko; wykonywanie zadań związanych z siecią Natura 2000, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. ochronie przyrody; wykonywanie zadań związanych z siecią Natura 2000, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. ochronie przyrody; wykonywanie zadań związanych z udziałem organizacji w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) na zasadach i w zakresie określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS); wykonywanie zadań związanych z udziałem organizacji w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) na zasadach i w zakresie określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS); współpraca z organizacjami ekologicznymi. współpraca z organizacjami ekologicznymi.

6 Regionalni Dyrektorzy Ochrony Środowiska są powoływani i odwoływani przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, są powoływani i odwoływani przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, kierują Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska, kierują Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska powołuje i odwołuje zastępców Regionalnych Dyrektorów, w tym także Regionalnego Konserwatora Przyrody. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska powołuje i odwołuje zastępców Regionalnych Dyrektorów, w tym także Regionalnego Konserwatora Przyrody. mogą zwracać się do regionalnej rady ochrony przyrody o wydanie opinii w sprawach z zakresu ochrony przyrody należących do jego kompetencji, mogą zwracać się do regionalnej rady ochrony przyrody o wydanie opinii w sprawach z zakresu ochrony przyrody należących do jego kompetencji, organem opiniodawczo doradczymi w zakresie ocen oddziaływania na środowisko są Regionalne komisje do spraw ocen oddziaływania na środowisko, zwane regionalnymi komisjami organem opiniodawczo doradczymi w zakresie ocen oddziaływania na środowisko są Regionalne komisje do spraw ocen oddziaływania na środowisko, zwane regionalnymi komisjami

7 Do zadań Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska należy: udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko; udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko; przeprowadzanie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko lub udział w tych ocenach; przeprowadzanie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko lub udział w tych ocenach; tworzenie i likwidacja form ochrony przyrody na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; tworzenie i likwidacja form ochrony przyrody na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; ochrona i zarządzanie obszarami Natura 2000 i innymi formami ochrony przyrody, na zasadach i w zakresie określonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; ochrona i zarządzanie obszarami Natura 2000 i innymi formami ochrony przyrody, na zasadach i w zakresie określonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; wydawanie decyzji na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; wydawanie decyzji na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; przeprowadzanie postępowań i wykonywanie innych zadań, o których mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie przeprowadzanie postępowań i wykonywanie innych zadań, o których mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

8 Organy właściwe do wydania decyzji środowiskowej Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w przypadku przedsięwzięć z tzw. I grupy (drogi, linie kolejowe, napowietrzne linie elektroenergetyczne, instalacje do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, sztucznych zbiorników wodnych, przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych oraz na obszarach morskich, zmiany lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny). Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w przypadku przedsięwzięć z tzw. I grupy (drogi, linie kolejowe, napowietrzne linie elektroenergetyczne, instalacje do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, sztucznych zbiorników wodnych, przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych oraz na obszarach morskich, zmiany lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny). Starosta – w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów. Starosta – w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych – zmiana lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa na użytek rolny. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych – zmiana lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa na użytek rolny. Wójt, burmistrz, prezydent miasta – w przypadku pozostałych przedsięwzięć. Wójt, burmistrz, prezydent miasta – w przypadku pozostałych przedsięwzięć.


Pobierz ppt "Organizacja administracji d/s środowiska w Polsce kompetencje odnośnie ooś- właściwości i prowadzenie postępowań/ postępowania zezwoleniowego Marta Łakis."

Podobne prezentacje


Reklamy Google