Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ostaszewo, 2 września 2011 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ostaszewo, 2 września 2011 roku."— Zapis prezentacji:

1 Ostaszewo, 2 września 2011 roku.
SZKOŁA ORGAN PROWADZĄCY RODZICE ŚRODOWISKO PARTNERAMI W EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY. Ostaszewo, 2 września 2011 roku. opracowanie: Elżbieta Kleczyk - na potrzeby debaty oświatowej w Gminie Ostaszewo

2 POLICJA, SŁUŻBA ZDROWIA,
Organ prowadzący Rada Gminy Wójt Gminy Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów UCZNIOWIE Środowisko GOK GOPS POLICJA, SŁUŻBA ZDROWIA, INNI Nauczyciele Pracownicy szkoły opracowanie: Elżbieta Kleczyk - na potrzeby debaty oświatowej w Gminie Ostaszewo

3 Prawne uwarunkowania partnerstwa:
Ustawa z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 201r. Nr 142, poz z późn. zm.) Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Akty wykonawcze do ustaw, w tym rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej opracowanie: Elżbieta Kleczyk - na potrzeby debaty oświatowej w Gminie Ostaszewo

4 SZKOŁA – jej cele i zadania – Art. 1 UoSO
Realizuje prawo każdego obywatela RP do kształcenia oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju, Wspomaga wychowawczą rolę rodziny, Wspiera rozwój każdego ucznia przez udzielanie mu i jego rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, Dba o bezpieczne warunki nauki i wychowania, Rozwija zainteresowania i talenty uczniów, kształtuje postawy aktywności i przedsiębiorczości, niezbędne w dorosłym życiu, Udziela opieki i wsparcia uczniom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i rodzinnej. opracowanie: Elżbieta Kleczyk - na potrzeby debaty oświatowej w Gminie Ostaszewo

5 Ustawa z dn. 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym:
Art. 7. ust. 1: Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 5) ochrony zdrowia 6) pomocy społecznej, 8) edukacji publicznej, 9) kultury, 10) kultury fizycznej i turystyki, opracowanie: Elżbieta Kleczyk - na potrzeby debaty oświatowej w Gminie Ostaszewo

6 Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Art. 5. ust. 7: Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę należy w szczególności: Zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; Wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki; Wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych. opracowanie: Elżbieta Kleczyk - na potrzeby debaty oświatowej w Gminie Ostaszewo

7 Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Art. 5 a . ust. 2: Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, jest zadaniem oświatowym: 1) Gminy – w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego , w szkole podstawowej oraz w gimnazjum; Art. 5 a . ust. 3: Środki niezbędne na realizację zadań oświatowych, w tym na wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie szkół i placówek, zagwarantowane są w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Art. 5 a . ust. 4: Organ wykonawczy JST, w terminie do 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu JST informacje o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok, w tym o wynikach sprawdzianu po klasie VI SP i egzaminu gimnazjalnego. opracowanie: Elżbieta Kleczyk - na potrzeby debaty oświatowej w Gminie Ostaszewo

8 Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Inne zadania JST: Zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieciom 5-letnim, oraz 6-letnim,realizującym roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne ( w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub w oddziale przedszkolnym utworzonym w szkole podstawowej; Ustala czas dziennego bezpłatnego nauczania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie. Ustala wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym wymiar zajęć obowiązkowych (ponad 5 godzin dziennie); Ustala opłaty za wyżywienie. opracowanie: Elżbieta Kleczyk - na potrzeby debaty oświatowej w Gminie Ostaszewo

9 Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Inne zadania JST: Zapewnia bezpłatny transport i opiekę nad dzieckiem letnim / 6-letnim do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w SP, jeżeli droga od miejsca zamieszkania do przedszkola /szkoły przekracza 3 km, w tym zapewnia bezpłatny transport niepełnosprawnym lub upośledzonym dzieciom 5 – letnim oraz ich opiekunom. opracowanie: Elżbieta Kleczyk - na potrzeby debaty oświatowej w Gminie Ostaszewo

10 Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Inne zadania JST: Zapewnia bezpłatny transport i opiekę uczniom szkoły podstawowej, jeżeli droga od miejsca zamieszkania do szkoły przekracza 3 km, a także uczniom gimnazjum, jeżeli droga od miejsca zamieszkania przekracza 4 km Egzekwuje administracyjnie spełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka 5-letniego / 6-letniego oraz spełnianie obowiązku szkolnego w szkole podstawowej i w gimnazjum a także kontroluje spełnianie obowiązku nauki do 18 roku życia. opracowanie: Elżbieta Kleczyk - na potrzeby debaty oświatowej w Gminie Ostaszewo

11 Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Inne zadania JST: Zapewnia warunki realizacji prawa ucznia do pomocy materialnej; Określa procedury udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym lub motywacyjnym, zgodnie z przepisami zawartymi w Rozdziale 8 a UoSO. opracowanie: Elżbieta Kleczyk - na potrzeby debaty oświatowej w Gminie Ostaszewo

12 Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty
ART. 34 a. Organ prowadzący szkołę lub placówkę sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, z uwzględnieniem odrębnych przepisów. 2. W zakresie wymienionym w ust. 1 nadzorowi podlega w szczególności: 1) prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowanie mieniem; 2) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów; 3) przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji szkoły lub placówki. opracowanie: Elżbieta Kleczyk - na potrzeby debaty oświatowej w Gminie Ostaszewo

13 Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty
ART. 36 a. Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę. Kandydata na dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu. Organ prowadzący przeprowadza konkurs na stanowisko dyrektora szkoły i powołuje komisje konkursową, w której składzie zasiada: 1) 3 przedstawicieli organu prowadzącego, 2) 2 przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 3) po jednym przedstawicielu: a) rady pedagogicznej, b) rodziców, c) zakładowych organizacji związkowych, przy czym przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w szkole / placówce, której konkurs dotyczy. opracowanie: Elżbieta Kleczyk - na potrzeby debaty oświatowej w Gminie Ostaszewo

14 Zadania organu prowadzącego wynikające z ustawy KARTA NAUCZYCIELA
Przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego, wydawanie aktów nadania stopnia awansu zawodowego „nauczyciel mianowany”. Ocenianie pracy dyrektora szkoły / placówki – we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. opracowanie: Elżbieta Kleczyk - na potrzeby debaty oświatowej w Gminie Ostaszewo

15 Art. 53 – 54 ustawy o systemie oświaty
RADA RODZICÓW Art. 53 – 54 ustawy o systemie oświaty Jest organem szkoły, tworzonym obligatoryjnie przez rodziców. Składa się z przedstawicieli rad klasowych ( 1 osoba wybrana w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danej klasy). Działa zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem. Jest reprezentantem wszystkich rodziców. opracowanie: Elżbieta Kleczyk - na potrzeby debaty oświatowej w Gminie Ostaszewo

16 KOMPETENCJE RADY RODZICÓW:
Występowanie do innych organów szkoły – dyrektora, rady pedagogicznej, do organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. Uchwalanie, w porozumieniu z rada pedagogiczną: a) Programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, b) Programu profilaktyki społecznej dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli, rodziców. opracowanie: Elżbieta Kleczyk - na potrzeby debaty oświatowej w Gminie Ostaszewo

17 KOMPETENCJE RADY RODZICÓW:
Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły / placówki. Możliwość gromadzenia funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł w celu wspierania statutowej działalności szkoły. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, wydany przez radę rodziców. opracowanie: Elżbieta Kleczyk - na potrzeby debaty oświatowej w Gminie Ostaszewo

18 POLICJA, SŁUŻBA ZDROWIA,
Organ prowadzący Rada Gminy Wójt Gminy Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów Środowisko GOK GOPS POLICJA, SŁUŻBA ZDROWIA, INNI Nauczyciele Pracownicy szkoły opracowanie: Elżbieta Kleczyk - na potrzeby debaty oświatowej w Gminie Ostaszewo

19 WSPÓLNE CELE PARTNERÓW EDUKACJI:
Wykształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży na ludzi mądrych, samodzielnych i odpowiedzialnych za własny rozwój, z odwagą podejmujących trudne wyzwania teraźniejszości i przyszłości, na obywateli, szanujących historię i tradycje własnego kraju i regionu, właściwie przygotowanych do pełnienia różnych ważnych ról społecznych, szanujących i respektujących prawa każdego człowieka do harmonijnego rozwoju, którzy w niedalekiej przyszłości, po zdobyciu wykształcenia, powrócą do swojej miejscowości i zapragną służyć wspólnocie gminnej. opracowanie: Elżbieta Kleczyk - na potrzeby debaty oświatowej w Gminie Ostaszewo

20 Dziękuję Państwu za uwagę.
Partnerom edukacji w Gminie Ostaszewo – nauczycielom Zespołu Szkół im. Marynarki Wojennej RP, rodzicom uczniów, Radzie Gminy i p. Wójtowi życzę odwagi i wytrwałości w realizacji trudnych zadań oświatowych, harmonijnej współpracy i pełnego sukcesów współdziałania. opracowanie: Elżbieta Kleczyk - na potrzeby debaty oświatowej w Gminie Ostaszewo


Pobierz ppt "Ostaszewo, 2 września 2011 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google