Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocenianie. 6 Ocenę celującą otrzymuje uczeń wówczas, jeżeli posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej klasie, samodzielnie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocenianie. 6 Ocenę celującą otrzymuje uczeń wówczas, jeżeli posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej klasie, samodzielnie."— Zapis prezentacji:

1 Ocenianie

2 6 Ocenę celującą otrzymuje uczeń wówczas, jeżeli posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. Korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych. Proponuje rozwiązania niekonwencjonalne. Potrafi wnioskować, uogólniać i dostrzegać związki przyczynowo- skutkowe. Osiąga sukcesy w konkursach, zawodach sportowych.

3 5 Ocenę bardzo dobrą uczeń otrzymuje wówczas, jeśli opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadana wiedze do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

4 4 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, jeśli opanował wiadomości określone programem nauczania w danej klasie, na poziomie przekraczające wymagania zawarte w podstawach programowych. Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne

5 3 Ocenę dostateczną uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli opanował większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych. Może mieć braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki. Rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Przy pomocy nauczyciela wykonuje niektóre zadania.

6 2 Ocenę dopuszczającą uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli słabo opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie wymagań zawartych w podstawach programowych, większość zadań wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, wymaga dodatkowego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy, nie przestrzega limitów czasowych, często nie kończy rozpoczętych działań.

7 1 Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli nie opanował wiadomości i umiejętności określonych przez podstawy programowe, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy. Uczeń nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadania nawet o niewielkim – elementarnym stopniu trudności. Odmawia wykonania zadania, nie próbuje, nie stara się, niszczy prace.

8 W szkole nauczyciele przedmiotów przeprowadzają pisemne prace kontrolne takie jak: kartkówki, sprawdziany (wypracowania).

9 KARTKÓWKA Kartkówka jest to praca pisemna obejmująca zakres kształcenia z trzech ostatnich zajęć edukacyjnych.

10 SPRAWDZIAN Sprawdzian (wypracowanie) jest pracą pisemną obejmującą szerszy zakres treści kształcenia.

11 W ciągu tygodnia mogą odbywać się co najwyżej dwa sprawdziany (wypracowania). W ciągu jednego dnia uczeń pisze jeden sprawdzian (wypracowanie).

12 Uczeń może poprawić sprawdzian w formie pisemnej w ciągu dwóch tygodni od jego oceny. Dany sprawdzian można poprawiać tylko raz. Fakt poprawy sprawdzianu nauczyciel odnotowuje w dzienniku.

13 Nauczyciel danego przedmiotu jest zobowiązany:

14 Zapowiedzieć i zapisać w dzienniku lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem termin sprawdzianu (wypracowania)

15 6,5,4,3,2,1 Ocenić i udostępnić uczniom kartkówkę w ciągu jednego tygodnia od daty jej odbycia.

16 Ocenić i udostępnić uczniom sprawdzian (wypracowanie) w ciągu dwóch tygodni od terminu jego odbycia

17 Koniec DZIĘKUJEMY


Pobierz ppt "Ocenianie. 6 Ocenę celującą otrzymuje uczeń wówczas, jeżeli posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej klasie, samodzielnie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google