Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie podejmowania działalności gospodarczej przez osoby młode i bezrobotne w latach 2014-2020 – propozycje systemowe Marek Szczepański Dyrektor.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie podejmowania działalności gospodarczej przez osoby młode i bezrobotne w latach 2014-2020 – propozycje systemowe Marek Szczepański Dyrektor."— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie podejmowania działalności gospodarczej przez osoby młode i bezrobotne w latach 2014-2020 – propozycje systemowe Marek Szczepański Dyrektor Zarządzający, Pion Funduszy Europejskich Warszawa, 29 października 2013 r.

2 Zakres prezentacji BGK – podstawowe informacje Doświadczenia BGK w zarządzaniu środkami zwrotnymi Obecne i przyszłe (w latach 2014-2020) źródła finansowania ze środków publicznych podejmowania działalności gospodarczej Propozycje systemowe 2

3 Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym polskim bankiem państwowym Bank wspiera państwowe programy społeczno-gospodarcze oraz samorządowe programy rozwoju regionalnego BGK posiada 16 oddziałów – po jednym w każdym mieście wojewódzkim Długoterminowy rating BGK równy jest ratingowi Polski i wynosi A- (agencja Fitch; 2013 r.) 3

4 Obecna rola BGK w obsłudze instrumentów pozadotacyjnych Menadżer Funduszu Powierniczego / beneficjent systemowy – Projekty JEREMIE – 6 regionów (dolnośląskie, łódzkie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie i mazowieckie) w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO) – Projekt w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pośrednik Finansowy (Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich w ramach JESSICA) – województwa: wielkopolskie, pomorskie i mazowieckie (RPO) Instytucja Wdrażająca dla działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Operator środków pochodzących z prywatyzacji spółek Skarbu Państwa w ramach Pilotażu Programu Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie Łącznie BGK zarządza środkami publicznymi o charakterze pozadotacyjnym w wysokości ok. 4,4 mld zł. 4

5 Obecne i przyszłe (w latach 2014-2020) źródła finansowania ze środków publicznych podejmowania działalności gospodarczej Pilotaż Programu Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie (środki z prywatyzacji spółek Skarbu Państwa; w ramach przetargu wyłonieni zostali pośrednicy finansowi, z którymi umowy zostaną podpisane 30 października br.) Program Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie – II etap (środki Funduszu Pracy uruchamiane na podstawie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; rozpoczęcie planowane na pierwsze półrocze 2014 r.) Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój – PO WER (środki z EFS, dodatkowe środki z UE na realizację programu gwarancji dla młodzieży oraz współfinansowanie krajowe) Regionalne Programy Operacyjne (środki z EFS oraz współfinansowanie krajowe) 5

6 Pilotaż Programu Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie Projekt realizowany jest ze środków krajowych pochodzących z prywatyzacji spółek Skarbu Państwa Grupa docelowa: absolwenci uczelni (do 4 lat po uzyskaniu dyplomu) oraz studenci ostatniego roku studiów wyższych Dostępne środki: 20,5 mln zł Obszar wdrażania: województwa małopolskie, mazowieckie i świętokrzyskie Schemat wdrażania: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Operator Programu (BGK) – Pośrednicy finansowi (agencje regionalne i fundusze pożyczkowe) – uprawnione osoby Instrumenty: pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej (do 60 tys. zł, okres kredytowania do 7 lat, z karencją w spłacie kapitału do 1 roku, oprocentowanie na poziomie ¼ stopy redyskonta weksli, tj. aktualnie ok. 0,69% w skali roku) oraz pożyczka uzupełniająca na utworzenie miejsca pracy (do 20 tys. zł, spłaty zgodne z harmonogramem spłaty pożyczki podstawowej, oprocentowanie na poziomie ¼ stopy redyskonta weksli; możliwość umorzenia pozostałej do spłaty pożyczki w przypadku utrzymania przynajmniej przez rok miejsca pracy dla bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy) 6

7 Program Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie – etap II Projekt realizowany będzie ze środków Funduszu Pracy (FP), na podstawie znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Grupa docelowa: bezrobotni, absolwenci szkół i uczelni (do 4 lat po uzyskaniu dyplomu) i studenci ostatniego roku studiów wyższych oraz w przypadku pożyczek na utworzenie miejsca pracy – m.in. żłobki i kluby dziecięce Obszar wdrażania: cały kraj Możliwy schemat wdrażania: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Operator Programu (BGK) – Pośrednicy finansowi (banki, fundusze pożyczkowe i inne) – uprawnione osoby/podmioty Instrumenty: pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej (do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia – ok. 72,2 tys. zł, okres kredytowania do 7 lat, z karencją w spłacie kapitału do 1 roku, oprocentowanie na poziomie ¼ stopy redyskonta weksli, tj. aktualnie ok. 0,69% w skali roku) oraz pożyczka na utworzenie miejsca pracy (do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia – ok. 21,7 tys. zł, spłaty zgodne z harmonogramem spłaty pożyczki w przypadku gdy pożyczkobiorcą jest podmiot, który otrzymał pożyczkę na utworzenie miejsca pracy; w pozostałych przypadkach – okres spłaty do 3 lat, oprocentowanie na poziomie ¼ stopy redyskonta weksli) 7

8 PO WER (Oś III - Osoby młode na rynku pracy) Grupa docelowa: osoby młode do 24 roku życia, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu Dostępne środki: do decyzji MPiPS/MRR (docelowa liczba udzielonych pożyczek: 3,3 tys.) Obszar wdrażania: cały kraj Proponowany schemat wdrażania: Instytucja Zarządzająca PO WER – Fundusz funduszy – Pośrednicy finansowi (banki, fundusze pożyczkowe i inne) – uprawnione osoby Instrumenty: pożyczki na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, ewentualnie usługi doradcze 8

9 Regionalne Programy Operacyjne Grupa docelowa i dostępne środki: do decyzji władz regionów Obszar wdrażania: regiony, które podejmą decyzję o takim przeznaczeniu części środków RPO Planowane instrumenty: pożyczka na podjęcie własnej działalności gospodarczej, ewentualnie usługi doradcze, np.: – woj. kujawsko-pomorskie: poprawa dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania samozatrudnienia oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej – woj. małopolskie: wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej, bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności dla osób w najtrudniejszej sytuacji, preferencyjne kredyty i pożyczki na rozpoczęcie działalności 9

10 Podsumowanie 10 Pilotaż Programu Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie Program Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie – etap II PO WERRPO Źródło pochodzenia środków Środki z prywatyzacji spółek Skarbu Państwa Fundusz Pracy EFS, dodatkowe środki z UE, współfinansowanie krajowe EFS, współfinansowanie krajowe Grupy docelowe Absolwenci uczelni oraz studenci ostatniego roku studiów wyższych Bezrobotni, absolwenci szkół i uczelni, studenci ostatniego roku studiów wyższych oraz w przypadku pożyczek na utworzenie miejsca pracy – m.in. żłobki i kluby dziecięce Osoby młode do 24 roku życia Osoby bezrobotne powyżej 24 roku życia oraz studenci ostatnich lat studiów Kwota20,5 mln złDo decyzji MPiPS Do decyzji MPiPS/MRR Do decyzji władz poszczególnych regionów Obszar terytorialny Województwa małopolskie, mazowieckie i świętokrzyskie Cały kraj Do decyzji władz poszczególnych regionów

11 Wstępne założenia: – poszczególne instrumenty interwencji publicznej nie powinny być wobec siebie konkurencyjne – osoby młode i/lub bezrobotne powinny mieć prawo do skorzystania ze wsparcia na identycznych zasadach – docelowy system powinien być efektywny Propozycja podziału grupy docelowej pomiędzy PO WER i RPO: – objęcie wsparciem ze środków PO WER, w ramach finansowania zwrotnego, rozpoczynających działalność gospodarczą osób młodych do 24 roku życia – objęcie wsparciem ze środków RPO osób bezrobotnych oraz pozostających bez pracy studentów i absolwentów – powyżej 24 roku życia 11 Propozycje systemowe (1)

12 Propozycje systemowe (2) Stworzenie – w formule funduszu funduszy (zgodnie z projektami: rozporządzenia ogólnego – Common Provision Regulation, CPR oraz ustawy o realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014- 2020) – dwóch ogólnopolskich schematów wsparcia: 1)W ramach RPO (z wykorzystaniem środków z EFS) skierowanego do osób bezrobotnych powyżej 24 roku życia oraz studentów ostatnich lat studiów wyższych (środki dla każdego RPO byłyby wyodrębnione) 2)W ramach PO WER (z wykorzystaniem środków EFS oraz dodatkowych środków UE w ramach programu gwarancji dla młodzieży) skierowanego dla osób do 24 roku życia (realizacja programu gwarancji dla młodzieży) Ujednolicenie warunków udzielania pożyczek (wyeliminowanie sytuacji, w ramach której osobom z różnych regionów Polski udzielane byłyby pożyczki na różnych warunkach) – według warunków określonych w nowelizowanej ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (okres kredytowania do 7 lat, wysokość wsparcia do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia – obecnie ok. 72 tys. zł, z możliwością karencji w spłacie kapitału) Wykorzystanie środków Funduszu Pracy jako współfinansowania krajowego w ramach obu schematów 12

13 Proponowany schemat przepływu środków 13 Ministerstwo Finansów MPiPS jako dysponent Funduszu Pracy Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą Współfinansowanie krajowe Przekazanie budżetowych środków do FP Możliwość utrzymania obecnego schematu (ryzyko – ograniczone środki w FP utrudnią sprawne wdrażanie Programu) Stworzenie systemu, w którym środki Funduszu Pracy stanowią krajowe współfinansowanie do środków EFS (możliwość szybkiego wykorzystania pełnej kwoty środków EFS – środki z FP nie muszą pokrywać całości wydatków) Współfinansowanie UE PF* *Pośrednicy finansowi Fundusz Funduszy (zgodnie z CPR) MPiPS/BGK, ze spłat i przychodów w ramach obecnego pilotażu

14 Kluczowe kwestie Zachowanie spójności systemu finansowania dla osób młodych oraz bezrobotnych podejmujących działalność gospodarczą Koncentracja wsparcia pochodzącego z różnych źródeł (program krajowy, programy regionalne, dodatkowe środki UE – gwarancje dla młodych) Ustanowienie linii demarkacyjnej pomiędzy poszczególnymi obszarami wsparcia 14

15 Dziękuję za uwagę Kontakt: tel.: (22) 522 94 30 mail: marek.szczepanski@bgk.com.pl www.bgk.com.pl 15


Pobierz ppt "Finansowanie podejmowania działalności gospodarczej przez osoby młode i bezrobotne w latach 2014-2020 – propozycje systemowe Marek Szczepański Dyrektor."

Podobne prezentacje


Reklamy Google