Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

A NALIZA OSIĄGNIĘĆ III LO W K RAKOWIE - E DUKACYJNA W ARTOŚĆ D ODANA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "A NALIZA OSIĄGNIĘĆ III LO W K RAKOWIE - E DUKACYJNA W ARTOŚĆ D ODANA."— Zapis prezentacji:

1 A NALIZA OSIĄGNIĘĆ III LO W K RAKOWIE - E DUKACYJNA W ARTOŚĆ D ODANA

2

3 GDZIE ZNALEŹĆ WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z 2011 ROKU?

4 A NALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Analiza wyników uczniów, którzy zakończyli naukę w szkole, może stanowić ważny element samooceny pracy szkoły w zakresie poziomu kształcenia oraz planowania przez dyrektora szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych na następne lata. Do przeprowadzenia analizy potrzebne są: wyniki maturzystów ze szkoły uzyskane z poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego w 2008 roku. informacje o wynikach egzaminu maturalnego 20 11.

5 W YNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SYSTEMIE OBIEG

6 F RAGMENTY R APORTU KOŃCOWEGO Z DIAGNOZY NA WEJŚCIU

7 S TATYSTYKI EGZAMINACYJNE UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY W ROKU SZK. 2008/2009

8 A NALIZA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY W ROKU SZK. 2008/2009

9 P OZYCJA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY Na podstawie wyników egzaminów gimnazjalnych OKE szacują jakie powinny być wyniki z matury. Jeśli w skali staninowej szkoła osiągnie wynik wyższy niż szacowany wówczas EWD szkoły jest dodatnie, w przeciwnym wypadku zero lub ujemne.

10 P OZYCJA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY W SKALI STANINOWEJ

11

12 P OŁĄCZENIE WYNIKÓW W celu dokonania analizy wyników egzaminu maturalnego z uwzględnieniem diagnozy na wyjściu połączono wyniki absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 20 11 roku z wynikami z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w 2008 roku.

13 E FEKT ŁĄCZENIA WYNIKÓW W III LO W K RAKOWIE Do analizy zostały wzięte wyniki 257 uczniów co stanowi 100% połączonych wyników 9 stanin szkoły na wejściu oznacza, że 96% liceów ogólnokształcących uzyskało niższy średni wynik szkoły na wejściu. Liceów ogólnokształcących o podobnym potencjale uczniów jest 4%.

14 T YPY SZKÓŁ WG EWD EWD Wyniki egzaminów w skali standardowej dziewiątki 123456789 9 8CH 7BFE 6I 5 4 3JG 2AD 1 Dobra efektywność mimo niskiej pozycji w rankingach Szkoły nieefektywne Wysoce efektywne szkoły potwierdzone dwoma miarami Szkoły, które spoczęły na laurach A B C D

15 J ĘZYK POLSKI - EWD

16

17 M AT - PRZYR. - EWD

18

19 M ATEMATYKA - EWD

20

21 Czynniki pedagogiczne model i program szkoły; liczba uczniów w klasie; zasoby materialne szkoły; organizacja lekcji i pracy domowej ucznia; wykształcenie i doświadczenie nauczycieli; przygotowanie się nauczycieli do zajęć; nieobecność nauczycieli – zastępstwa; współpraca między nauczycielami; metody nauczania i sprawdzania osiągnięć; stosunek nauczycieli do uczniów; podręczniki i programy nauczania; organizacja zajęć pozalekcyjnych Czynniki środowiskowe wykształcenie rodziców; status społeczno- ekonomiczny rodziny; funkcjonowanie systemu rodzinnego; warunki pracy domowej, stosunek rodziców do nauki; współdziałanie rodziców ze szkołą; środowisko rówieśnicze; tradycje społeczności lokalnej Czynniki indywidualne inteligencja; uzdolnienia kierunkowe; sprawność psychoruchowa; stan zdrowia; aspiracje; motywacje; zainteresowania; uczestnictwo w kulturze; czas przeznaczony na pracę domową; nieobecność uczniów na zajęciach

22 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "A NALIZA OSIĄGNIĘĆ III LO W K RAKOWIE - E DUKACYJNA W ARTOŚĆ D ODANA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google