Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAWO PRACY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAWO PRACY."— Zapis prezentacji:

1 PRAWO PRACY

2 Rodzaje umów o pracę na czas nie określony
na czas określony(w tym na zastępstwo) na czas wykonania określonej pracy na okres próbny Obowiązek potwierdzenia rodzaju zawartej umowy i jej warunków najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika

3 Umowa na czas określony
Zawarcie III kolejnej umowy na czas określony oznacza zawarcie umowy na czas nie określony , jeżeli przerwa pomiędzy umowami nie przekracza 1 miesiąca. Powyższe nie obejmuje : - umów na zastępstwo - umów na prace dorywcze,sezonowe ,realizowane cyklicznie ANEKS DO UMOWY O PRACĘ W ZAKRESIE CZASU JEJ TRWANIA OZNACZA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY

4 Obowiązek informowania pracownika
częstotliwość wypłaty wynagrodzenia za pracę, dobowa i tygodniowa norma czasu pracy, urlop wypoczynkowy, długość okresu wypowiedzenia, Pracodawców gdzie brak regulaminu dodatkowa informacja o : porze nocnej,terminie, miejscu i czasie wypłaty wynagrodzenia, sposobie potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. W/w informację należy potwierdzić w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę

5 Zmiana treści umowy porozumienie stron
wypowiedzenie warunków pracy lub(i)płacy – art.42 k.p.

6 Tryb rozwiązania stosunku pracy
porozumienie stron wypowiedzenie przez jedną ze stron rozwiązanie w trybie natychmiastowym z winy pracownika (art.52k.p.), bez winy pracownika (art.53k.p.) z upływem okresu na jaki zawarta z dniem ukończenia pracy, dla której była zawarta

7 Wymogi formalne wypowiedzenia
pismo przyczyna (umowy na czas nieokreślony) wymagany okres wypowiedzenia pouczenie o możliwości odwołania do sądu pracy uprzednia konsultacja ze związkiem zawodowym

8 Zakaz wypowiadania choroba
urlop pracowniczy (wypoczynkowy,bezpłatny, macierzyński) inna usprawiedliwiona nieobecność w pracy 4 lata przed emeryturą

9 Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony
2 tygodnie-staż pracy poniżej 6 miesięcy 1 miesiąc-staż pracy co najmniej 6 miesięcy 3 miesiące-staż pracy co najmniej 3 lata

10 Okres wypowiedzenia cd.
uzależniony jest od stażu pracy u danego pracodawcy staż pracy u poprzedniego pracodawcy uwzględniamy tylko wtedy gdy przejęcie pracowników nastąpiło na podstawie art.231 k.p. lub wystąpiło następstwo prawne

11 Skrócenie okresu wypowiedzenia art.361 kp
wypowiedzenie następuje z przyczyn wynikających z ustawy z dnia r. O tzw.zwolnieniach grupowych wypowiedzenie 3 m-nie może być skrócone nawet do 1 m-ca za pozostałą część wypowiedzenia-odszkodowanie i zalicza się go pod warunkiem, że pozostaje bez pracy do okresu zatrudnienia (okres nieskładkowy)

12 Zwolnienie dyscyplinarne-art.52kp
ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych popełnienie przestępstwa w czasie zatrudnienia zawiniona utrata uprawnień koniecznych do pracy

13 Wyczerpanie okresu zasiłkowego-art.53kp
choroba ponad 90 dni -staż pracy poniżej 6 m-cy choroba ponad 182 dni - staż pracy co najmniej 6 m-cy Liczy się tylko staż pracy u danego pracodawcy. Rozwiązanie umowy nie może nastąpić,jeżeli po wyczerpaniu okresu zasiłkowego pracownik otrzyma „pozytywne” zaświadczenie lekarskie

14 Wymogi formalne rozwiązania umowy w trybie art.52,53 kp
pismo przyczyna pouczenie o możliwości odwołania do sądu pracy zachowanie terminu 1 m-ca od uzyskania przez pracodawcę informacji uzasadniającej zwolnienie dyscyplinarne

15 Rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika w trybie art.55§11 kp
pracodawca narusza w sposób ciężki swoje podstawowe obowiązki (art e,94 k.p.) pracownik przed sądem pracy może domagać się odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia do którego byłby uprawniony

16 Wygaśnięcie stosunku pracy
śmierć pracownika śmierć pracodawcy upływ 3 miesięcy nieobecności z powodu tymczasowego aresztowania nie zgłoszenie powrotu do macierzystego zakładu pracy, w ciągu 7 dni od rozwiązania stosunku pracy z wyboru nie powrócenie do pracodawcy w ciągu 30 dni od zakończenia pełnienia służby wojskowej

17 Obligatoryjne elementy płacowe
wynagrodzenie zasadnicze wynagrodzenie za urlop wynagrodzenie za czas choroby wynagrodzenie za dyżur wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych dodatek za pracę w porze nocnej

18 Obligatoryjne cd. odprawa emerytalno-rentowa
odprawa dla zwalnianych z przyczyn ekonomicznych odprawa pośmiertna odprawa dla „poborowego” odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia

19 Obligatoryjne cd. ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży i obuwia roboczego świadczenia wynikające z odbycia podróży służbowej

20 Fakultatywne elementy płacowe
trzynastka, czternastka nagroda jubileuszowa dodatek stażowy dodatek funkcyjny dodatek „szkodliwy” premia/nagroda

21 Termin wypłaty co najmniej raz w miesiącu
stały i określony z góry termin najpóźniej do 10 dnia następnego miesiąca składniki za okresy dłuższe niż jeden miesiąc wypłaca się w terminach wynikających z regulacji wewnętrznych

22 Forma wypłaty pieniężna
część wypłaty mogą stanowić deputaty,ale tylko wtedy gdy przewidują to ustawy lub regulamin pracy wypłata może być zrealizowana w innej formie niż do rąk pracownika gdy: -przewiduje to regulamin pracy lub -pracownik wyraził zgodę na piśmie

23 Kary porządkowe upomnienie nagana kara pieniężna

24 Za co karzemy Za nieprzestrzeganie: -porządku pracy -organizacji pracy
-przepisów bhp i p-poż. -przyjętego sposobu potwierdzania przybycia do miejsca pracy i usprawiedliwiania nieobecności w pracy można wymierzyć karę upomnienia lub nagany

25 Kara pieniężna nieprzestrzeganie przepisów bhp lub p-poż
opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy

26 Warunki ukarania Pracownika nie można ukarać po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 m-cy od dopuszczenia się tego naruszenia uprzednie wysłuchanie pracownika dochowanie terminów z art.109 kp pismo o ukaraniu pouczenie o drodze odwoławcze po roku nienagannej pracy odpis pisma o ukaraniu należy usunąć z akt osobowych

27 Odpowiedzialność materialna
szkoda z winy nieumyślnej – odszkodowanie od pracownika nie może przekraczać kwoty 3 miesięcznego wynagrodzenia szkoda z winy umyślnej – pracownik odpowiada w pełnej wysokości Pracodawca nie może potrącić odszkodowania z wynagrodzenia za pracę bez zgody pracownika na piśmie

28 Odpowiedzialność za mienie powierzone
Pracownik odpowiada w pełnej wysokości za szkodę w mieniu powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się (art.124 kp)

29 Urlopy pracownicze wypoczynkowe bezpłatne szkoleniowe dodatkowe
tzw.okolicznościowe

30 Prawo do urlopu prawo do urlopu w roku kalendarzowym podjęcia pracy– po 1 miesiącu 1/12 urlopu przysługujące po roku prawo do kolejnych urlopów – w każdym następnym roku kalendarzowy nie absolwent uzyskuje prawo do urlopu z dniem zatrudnienia

31 Wymiar urlopu 20 dni – do 10 lat pracy 26 dni – po 10 latach pracy
pracownik zatrudniony w niepełnym w niepełnym wymiarze czasu pracy uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze proporcjonalnym

32 Wliczanie szkoły do urlopu
zasadnicza zawodowa – 3 lata średnia zawodowa – 5 lat średnia ogólnokształcąca – 4 lata policealna – 6 lat wyższa /w tym uzyskanie licencjatu/ - 8 lat

33 Udzielanie urlopu dni robocze
w przypadku wykonywania pracy dozwolonej w niedziele lub święta,urlop może być udzielony w każdym dniu,tj.w: - niedzielę lub święto - dzień wolny od pracy wynikający z pięciodniowego tygodnia pracy

34 Udzielanie urlopu cd urlopu udziela się tylko w dni pracy pracownika w wymiarze godzinowym-czyli pracownik ma prawo np. do 208 godzin urlopu (26 razy 8 godz.) urlop rozlicza się w godzinach przyjmując,że jeden dzień urlopu odpowiada 8 godz. pracy (ewentualnie normie mniejszej)

35 Rozliczanie urlopu ustanie stosunku pracy nawiązanie stosunku pracy
W obydwu w/w sytuacjach obowiązuje zasada proporcjonalności

36 Urlop w częściach Co najmniej jedna część urlopu powinna dawać pracownikowi wypoczynek obejmujący nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych

37 Plan urlopów nie musi być opracowany gdy u pracodawcy nie ma organizacji związkowych Termin urlopu ustala pracodawca z pracownikiem gdy istnieją związki zawodowe, planu nie będzie jak związki wyrażą zgodę na jego nie tworzenie w każdej sytuacji plan opracowuje sam pracodawca

38 Wykorzystanie urlopu zgodnie z planem na wniosek pracownika
do końca roku,w którym pracownik nabył do niego prawo do końca I kwartału roku następnego (pracodawca ma prawo zmusić pracownika – Wyrok Sądu Najwyższego) w terminie późniejszym (wyjątkowe przypadki)

39 Urlop w okresie wypowiedzenia
pracodawca może zażądać pracownika,aby wykorzystał urlop w okresie wypowiedzenia w wymiarze proporcjonalnym

40 UWAGA Każda choroba pracownika w czasie urlopu przerywa urlop. Niewykorzystaną część urlopu pracownik wykorzystuje w terminie późniejszym /stosownie do swojego wniosku i zgody pracodawcy/

41 Urlop na żądanie 4 dni urlopu z puli podstawowej w danym roku kalendarzowym żądanie udzielenia urlopu zgłasza się najpóźniej przed rozpoczęciem dniówki roboczej 4 dni razem lub w częściach informacja o wykorzystanym urlopie w świadectwie pracy

42 Wynagrodzenie za urlop
takie jakie otrzymałby pracownik gdyby w tym czasie pracował przy zmiennych składnikach należy obliczyć średnie wynagrodzenie z 3 (do 12) miesięcy

43 Ekwiwalent za urlop rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy

44 Urlop bezpłatny na wniosek pracownika
nie wlicza się do okresu pracy od którego zależą uprawnienia pracownicze informacje o korzystaniu z urlopu zawiera świadectwo pracy

45 Urlop okolicznościowy
2 dni-ślub pracownika,urodzenie się dziecka pracownika,zgon: małżonka,ojca,matki,ojczyma lub macochy 1 dzień-ślub dziecka pracownika, zgon:siostry,brata,teściowej, teścia,babci,dziadka,a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką

46 Wykaz prac wzbronionych kobietom
Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U.Nr 114,poz.545 z późń.),kobieta w ciąży : - 4 godz. przy komputerze - 3 godz. w pozycji stojącej

47 Stan ciąży powinien być stwierdzony świadectwem lekarskim
WAŻNE Stan ciąży powinien być stwierdzony świadectwem lekarskim

48 Ochrona stosunku pracy kobiet w ciąży
zakaz wypowiadania i rozwiązania stosunku w czasie ciąży i urlopu macierzyńskiego wyjątki: -likwidacja lub upadłość pracodawcy -zwolnienie dyscyplinarne (wymagana zgoda związków zawodowych)

49 Ochrona stosunku pracy kobiet w ciąży cd
Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający 1 miesiąc,która uległaby rozwiązaniu po upływie 3 miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu

50 Ochrona zdrowia kobiety w ciąży
Zakaz zatrudniania w : -godzinach nadliczbowych -porze nocnej -systemach ponad 8 godz.na dobę Nie wolno jej bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy

51 Urlop macierzyński 18 tyg. przy pierwszym porodzie
20 tyg. przy każdym następnym 28 tyg. przy ciąży mnogiej

52 Osoby opiekujące się dziećmi do 4 lat
zakaz zatrudniania w : -godzinach nadliczbowych -porze nocnej -systemach ponad 8 godz. zakaz delegowania poza stałe miejsce pracy BEZ ICH ZGODY/stosowne oświadczenie winno być w aktach osobowych/

53 Urlop wychowawczy co najmniej 6 m okres pracy uprawnia do 3 letniego urlopu nie dłużej niż do czasu ukończenia przez dziecko 4 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności dziecka uprawnia pracownika do 3 lat urlopu do czasu ukończenia przez nie 18 lat urlop może być wykorzystany w najwyżej 4 częściach rodzice dziecka mogą jednocześnie skorzystać z 3 miesięcy urlopu

54 Dni opieki dwa dni opieki,jeżeli chociaż jedno dziecko ma mniej niż 14 lat należy wykorzystać w danym roku kalendarzowym korzysta ojciec lub matka dziecka,stosownie do oświadczeń znajdujących się w ich aktach osobowych

55 Profilaktyczne badania lekarskie
wstępne okresowe kontrolne Wszystkie w/w badania może wykonać tylko ten lekarz (ZOZ), z którym pracodawca ma podpisaną stosowną umowę o opiekę profilaktyczną nad pracownikami

56 Badania okresowe należy wykonać w terminie wskazanym przez lekarza profilaktyka pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku

57 Badania kontrolne W przypadku niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie ponad 30 dni,spowodowanej chorobą,pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim

58 Badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę wykonuje się w miarę możliwości w godzinach pracy koszty badań ponosi pracodawca

59 Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy,do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności,a także dostatecznej znajomości przepisów lub zasad bhp

60 Obowiązki pracodawcy w związku z wypadkiem
eliminacja lub ograniczenie zagrożenia pomoc osobom poszkodowanym ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku zastosowanie odpowiednich środków profilaktycznych

61 Obowiązki cd powiadomienie PIP i Prokuratora o śmiertelnym,ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz innym wypadku,który wywołał w/w skutki prowadzenie rejestru wypadków przy pracy


Pobierz ppt "PRAWO PRACY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google