Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wizja i misja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Lubaczowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wizja i misja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Lubaczowa"— Zapis prezentacji:

1 Wizja i misja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Lubaczowa w Lubaczowie

2 „Szkoła, nie zapominając o tradycjach, przygotowuje do przyszłości.
Dziś należy wiedzieć, co trzeba poznać jutro, aby radzić sobie pojutrze.”

3 WIZJA WIZJA

4 w Lubaczowie, opieka nad lubaczowskimi miejscami pamięci narodowej),
WCZORAJ ściśle współpracująca ze środowiskiem lokalnym i pielęgnująca jego tradycje (pamięć i obchody Patrona Szkoły, współpraca z kołem Sybiraków w Lubaczowie, opieka nad lubaczowskimi miejscami pamięci narodowej), pracująca z uczniem słabym (zajęcia wyrównawcze, korekcyjno- kompensacyjne, logopedyczne i socjoterapeutyczne).

5 DZIŚ znajdująca się w drodze do Europy (realizacja programu edukacji europejskiej, nawiązująca współpracę z krajami Unii Europejskiej), pielęgnująca postawę patriotyczną (uczestnictwo w uroczystościach państwowych, realizacja programu ścieżki patriotycznej), dbająca o zdrowie psychofizyczne (zielone szkoły, wycieczki, imprezy rekreacyjno-sportowe, zajęcia gimnastyki korekcyjnej).

6 JUTRO kładąca nacisk na nauczanie języków obcych,
ucząca posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną, wspierająca i promująca zdolności i zainteresowania uczniów, kształtująca świadomą postawę ochrony środowiska naturalnego.

7 MISJA Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Lubaczowa w Lubaczowie

8 „Będziemy kształcić według najlepszych programów
i wzorów. Dążyć będziemy do stworzenia najlepszej szkoły o charakterze elitarnym ze względu na poziom oraz jakość kształcenia i wychowania. Celem naszego działania będzie pomoc w odniesieniu sukcesu każdemu uczniowi.”

9 Po co jesteśmy? Jesteśmy po to, aby we współpracy z rodziną
i środowiskiem lokalnym wychowywać i edukować człowieka XXI wieku: - biegle posługującego się językami obcymi, - umiejętnie wykorzystującego technologię informacyjno-komunikacyjną, - dbającego o środowisko naturalne oraz rozwijającego swoje uzdolnienia i zainteresowania.

10 Czym będziemy się kierować w działaniu?
podmiotem nauczania i wychowania będzie uczeń, będziemy respektować jego prawa, zapewnimy mu przyjazne i korzystne warunki edukacji, będziemy wspierać rozwój jego osobowości zgodnie z przyjętym systemem wartości i normami społecznymi, priorytetem w naszych działaniach będą: doskonała współpraca między nauczycielami, uczniami i rodzicami oraz najwyższa jakość kształcenia i efektywność nauczania.

11 Wszechstronny rozwój każdego ucznia

12 Cele szczegółowe:

13 kształcenie umiejętności biegłego posługiwania się w językach obcych:
- rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe, - zapewnienie uczniom maksimum kontaktu z językiem obcym, między innymi przez wymianę ze szkołami w innych krajach lub przez uczestnictwo w programach międzynarodowych, - stopniowe przygotowanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego, - rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.

14 z programów użytkowych, - znajomość korzyści i zagrożeń wynikających
kształcenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną: - posługiwanie się w sposób bezpieczny sprzętem komputerowym oraz korzystanie z usług systemu operacyjnego, - rozwiązywanie samodzielnie oraz zespołowo typowych problemów przez korzystanie z programów użytkowych, - znajomość korzyści i zagrożeń wynikających z rozwoju informatyki i powszechnego dostępu do informacji, - korzystanie z komputera w sposób kompetentny i twórczy w uczeniu się innych przedmiotów.

15 wspieranie i promowanie zdolności i zainteresowań:
- tworzenie warunków do osiągania sukcesów na miarę możliwości każdego ucznia, - umożliwienie uczniowi zdolnemu indywidualnych, systematycznych konsultacji, celem ukierunkowania jego samodzielnej pracy, - współpraca z rodzicami celem ustalenia kierunków samodzielnej pracy ucznia w domu, - organizacja indywidualnego programu lub toku nauki, - promowanie osiągnięć uczniów w szkole i środowisku lokalnym.

16 kształcenie świadomej postawy ochrony środowiska:
- dostrzeganie przyczyn degradacji środowiska, - rozumienie znaczenia wpływu stanu środowiska na zdrowie i życie człowieka, - rozumienie potrzeby dbania o własne środowisko.

17 Zadania - przygotowywanie i dopuszczanie wychowanków do udziału w podejmowaniu decyzji, - dążenie do tego, by działania wynikały z inicjatywy uczniów, - stymulowanie ucznia do pracy nad sobą, - zachęcanie do korzystania z różnych źródeł informacji, - prowadzenie cyklicznych warsztatów dla rodziców, - współpraca z licznymi instytucjami w środowisku lokalnym, które wspierają zadania szkoły.

18 Absolwent KOMUNIKATYWNY EUROPEJCZYK WYKSZTAŁCONY CZŁOWIEK ZDOLNY UCZEŃ
- biegle posługujący się językami obcymi WYKSZTAŁCONY CZŁOWIEK - umiejętnie wykorzystujący technologię informacyjno-komunikacyjną Absolwent ZDOLNY UCZEŃ - rozwijający swoje uzdolnienia i zainteresowania ŚWIADOMY EKOLOG - dbający o środowisko naturalne

19


Pobierz ppt "Wizja i misja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Lubaczowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google