Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKO Ł A PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 301 im. gen. Zygmunta Berlinga w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 01- 384 Warszawa, ul. Brygadzistów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKO Ł A PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 301 im. gen. Zygmunta Berlinga w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 01- 384 Warszawa, ul. Brygadzistów."— Zapis prezentacji:

1 SZKO Ł A PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 301 im. gen. Zygmunta Berlinga w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 01- 384 Warszawa, ul. Brygadzistów 18 tel/fax (22) 664 92 46 e-mail: sekretariat@zsp2.pl strona internetowa: www.zsp2.edupage.orgwww.zsp2.edupage.org

2 – placówka powstała w 1978 roku, obejmuje Szko łę Podstawow ą z Oddziałami Integracyjnymi Nr 301 i Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 345, – budynek poło ż ony jest na osiedlu mieszkaniowym w ś ród wie ż owców, – posiada dwie kondygnacje (szatni ę, stołówk ę, ś wietlic ę, sal ę gimnastyczn ą, salk ę do rytmiki, salk ę relaksacyjn ą, bibliotek ę, czytelni ę multimedialn ą, gabinety: lekarski, logopedyczny, reedukacji, pedagogów szkolnych) – budynki cz ęś ciowo są przystosowane dla osób niepełnosprawnych (podjazd, toalety, brak windy), – liczba oddziałów w roku szkolnym 2009/10 – 34, w tym 3 wychowania przedszkolnego, – liczba uczniów w roku szkolnym 2009/10 – 744, – szkoła pracuje w systemie dwuzmianowym, – planowana liczba oddziałów dzieci sześcioletnich w roku szkolnym 2010/11 wynosi – 4 (w tym 2 przedszkolne i 2 pierwszej klasy), Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2

3 MISJA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 2 Atuty placówki: Certyfikat Jakości Edukacyjnej - uczniowie osiągają wysokie wyniki nauczania, zdobywają sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, przeglądach artystycznych i teatralnych, - rozwój każdego ucznia odbywa się na miarę jego potrzeb i możliwości, - bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne dziecka – to priorytet oddziaływań wychowawczych szkoły Zielony Certyfikat I stopnia - prowadzona jest szeroko zakrojona edukacja ekologiczna i zdrowotna na rzecz zrównoważonego rozwoju (kampanie na rzecz zdrowego odżywiania – wyróżnienie w kampanii Wiem co jem, właściwego stylu ż ycia, świadomego konsumenta, ochrony kasztanowców, zbiórki i segregacji odpadów, zazieleniania i bezpieczeństwa), - organizowane s ą konkursy o zasięgu międzydzielnicowym – Palcem po mapie Jedz na zdrowie, Chodzę i je ż d żę bezpiecznie. Certyfikat Dobroczynności szeroki wachlarz działa ń na rzecz potrzebuj ą cych – szkolny wolontariat – WOŚP, Góra Grosza, fundacje: Nasze dzieci, Zdążyć z Pomocą, stowarzyszenie Dom, Rodzina, Człowiek, schroniska dla bezdomnych zwierząt, współpraca z Domem Opieki Społecznej Kombatant, Stałe uroczystości szkolne i ś rodowiskowe w kalendarzu szkolnym: Ślubowanie klas I, Sprzątanie Ś wiata, Święto Niepodległości, Przegląd Szkolnych Talentów, Jasełka, aukcja prac plastycznych, Święto Szkoły, Dzień Języków, Dzień Ziemi, Święto Sportu, Systematyczna modernizacja całej placówki, troska o podniesienie estetyki i funkcjonalno ś ci pomieszczeń szkolnych

4 OPIEKA I BEZPIECZEŃSTWO Szkoła posiada: - system alarmowy i monitoringu wizyjnego, - całodobowy dozór dozorców. Świetlica szkolna - Jest nieodpłatna, rodzice mog ą wnosić dobrowolną opłatę przeznaczoną na potrzeby dzieci. - Sprawuje opiekę nad dziećmi od 8.00 do 17.00. -Dyżur poranny trwa od 7.00 do 8.00, popołudniowy od 17.00 do 18.30. - Dzieci przebywają w 7 salach, wyposażonych w meble dostosowane do ich wieku. W każdej z nich znajduje się wykładzina dywanowa, sprzęt audiowizualny, gry i zabawki edukacyjne oraz bogato wyposażona biblioteczka. - W roku szkolnym 2009/2010 dla dzieci sześcioletnich zostały udostępnione dwie nowe sal e świetlicowe i sala relaksacyjno – wypoczynkowa,, Szkolny Zakątek. Uczniowie mają też do dyspozycji now ą toaletę. - Każde dziecko korzysta z urozmaiconej oferty zajęć: ruchowych, dydaktycznych, czytelniczych, plastycznych, technicznych, umuzykalniających. - Może w ciszy i skupieniu odrobić pracę domową. - Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I – III, dzieci rodziców pracuj ą cych i z rodzin niepełnych.

5 WYPOSAŻENIE SAL Szkoła dysponuje 25 salami dydaktycznymi, w tym dwiema pracowniami komputerowymi ze stałym dost ę pem do Internetu, dwiema salami przyrodniczymi, pracowni ą do nauki j ę zyków obcych oraz bibliotek ą multimedialną. Sale wyposa ż one s ą w sprz ę t audiowizualny, nowoczesne pomoce dydaktyczne. Pierwsze pi ę tro przeznaczone jest dla dzieci młodszych, a drugie dla klas starszych. Dzieci sze ś cioletnie korzysta ją z dwóch sal lekcyjnych, wyposa ż onych w dostosowane do wieku mebelki, wykładzin ę dywanow ą, niezb ę dne pomoce dydaktyczne i zabawki wspomagaj ą ce ich prawidłowy rozwój.

6 ZAJĘCIA DODATKOWE Nasza szkoła zapewnia dzieciom bezpłatne zajęcia dodatkowe. Uczniowie klas młodszych mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach koła: - teatralnego, - plastycznego, - origami, - tanecznego - Małe Metrum - informatycznego, - sportowego, - recytatorskiego, - matematycznego, - ekologicznego. W klasach I – III realizowane są innowacje dotyczące: - edukacji muzyczno – ruchowej (rytmika), - zajęć ruchowo – fizycznych (klasy o profilu sportowym), - zajęć komputerowych. W zależności od indywidualnych potrzeb dzieci objęte są pomocą reedukatora, logopedy, rehabilitanta, pedagoga i psychologa. Dzieciom sześcioletnim, w ramach zajęć dodatkowych, oferujemy w roku szkolnym 2009/10 rytmikę oraz zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

7 OPIEKA PSYCHOLOGICZNA Pomoc psychologiczno – pedagogiczna, sprawowana w naszej szkole przez pedagogów i psychologa, polega w szczególności na: -podejmowaniu działa ń wychowawczych i profilaktycznych we współpracy z wychowawcami klas; - pomocy nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb uczniów, dostosowywaniu wymaga ń edukacyjnych do indywidualnych mo ż liwości dziecka; -pracy indywidualnej z uczniem trudnym, zagro ż onym i niedostosowanym społecznie; - diagnozy zdolno ś ci i uzdolnień dzieci, pracy indywidualnej z uczniem uzdolnionym, -współpracy z rodzicami poprzez kontakty z domem rodzinnym ucznia, udział w spotkaniach na zebraniach i indywidualnie; - podejmowaniu działa ń mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; - dbaniu o realizacj ę obowiązku szkolnego przez uczniów; - współpracy z instytucjami wspomagaj ą cymi; - pomocy dla dzieci z rodzin znajduj ą cych si ę w trudnej sytuacji materialnej (do ż ywianie, stypendia i zasiłki szkolne, dofinansowanie do zakupu podr ę czników)

8 OPIEKA MEDYCZNA Pielęgniarka szkolna: -udziela pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań i urazów, -pełni dy ż ury codziennie od 8.00 do 15.00. W roku szkolnym 2009/2010 nasi uczniowie obj ę ci s ą nast ę puj ą cymi programami profilaktycznymi: -Wczesne wykrywanie wad wzroku i zeza - klasy II -Poprawa stanu zdrowia jamy ustnej – klasy II -Profilaktyka i korekcja wad postawy – klasy IV -Badanie przesiewowe słuchu – klasy VI -Program profilaktyki WZWA + szczepienie – klasy I -Mi ę dzy nami kobietkami – klasy V

9 REWALIDACJA W ZSP Nr 2 pracu ją : logopedzi, rehabilitant, reedukator, psycholog, pedagodzy szkolni. Prowadz ą specjalistyczne zaj ę cia: logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami mowy, korekcyjne wad postawy, rehabilitacyjne, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach i opiniach PPP, dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów, którzy maj ą znaczne trudno ś ci w uzyskaniu osi ą gni ęć edukacyjnych, wynikaj ą cych z realizacji podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego, socjoterapeutyczne z elementami ART.-u dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniaj ą cymi funkcjonowanie społeczne, muzyczno – ruchowe z rytmiki i kultury fizycznej.

10 INTEGRACJA Zasady tworzenia oddziałów integracyjnych w ZSP Nr 2: - jeden na poziomie klas, - oddział maksymalnie 20 - osobowy, w tym od 3 do 5 uczniów posiadaj ą cych orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, - dzieci niepełnosprawne przyjmowane s ą według zasad niepowtarzania dysfunkcji i powinny porusza ć si ę w miar ę samodzielnie (ze wzgl ę du na brak windy), - w klasie pracuje dwóch nauczycieli: w oddziale przedszkolnym – nauczyciel wychowania przedszkolnego, a w klasach I – III – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i pedagog wspomagaj ą cy, w klasach IV – VI nauczyciele przedmiotów i pedagog wspomagaj ą cy; - nad realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniach PPP i programu nauczania dostosowanego do indywidualnych mo ż liwo ś ci i potrzeb edukacyjnych, czuwa pedagog szkolny d/s integracji.

11 BOISKO I PLAC ZABAW Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 dysponuje nowoczesn ą baz ą sportow ą. Nale żą do niej: - sal gimnastyczn a z pełnym zapleczem (szatnia, toalety, natryski), - sala do rytmiki i korektywy, - sala do rehabilitacji, - sala relaksacyjno – wypoczynkowa, - siłownia, - boisko szkolne, - plac zabaw dla dzieci ze ś wietlicy szkolnej, - plac zabaw dla dzieci przedszkolnych i sze ś cioletnich, zmodernizowany wyposa ż ony w urz ą dzenia dostosowane do wieku dzieci, gwarantuj ą ce bezpieczne zaj ę cia rekreacyjne. Dzieci ZSP Nr 2 mog ą korzysta ć z bezpłatnej nauki pływania - pływalnia OSiR Bemowo przy ul. Oławskiej.

12 WYŻYWIENIE Na parterze mie ś ci si ę stołówka szkolna, w której uczniowie mog ą zje ść przygotowany we własnej kuchni szkoły smaczny obiad i podwieczorek. Posiłki s ą : - dwudaniowe, - wydawane w godzinach od 11.30 do 15.00. W roku szkolnym 2009/2010 koszt obiadu wynosi 4,50 złotych. W roku 2009/10 dzieci sześcioletnie: - maj ą zapewnione trzy posiłki wydawane w stołówce szkolnej o stałej, wyodr ę bnionej godzinie, - korzystaj ą z pomocy personelu. Dla dzieci przebywaj ą cych w ś wietlicy szkoła dodatkowo zapewnia bezpłatne mleko w ramach programu Szklanka mleka. Na pierwszym pi ę trze znajduje si ę sklepik szkolny, który oferuje uczniom kanapki i zdrowe przek ą ski.

13 DZIECKO SZEŚCIOLETNIE W ZSP NR 2 w grupie wychowania przedszkolnego - 25 h zaj ęć tygodniowo + dodatkowo 1 h korektywy + 1 h rytmiki, -25 h opieki ś wietlicowej (zgodnie z decyzj ą Rodziców) w pierwszej klasie -23 h zaj ęć edukacyjnych tygodniowo, w tym: 2 h j. angielskiego, 1 h rytmiki, 1 h zaj. komputerowych, 2 h religii/etyki, - zaj ę cia pozalekcyjne (wyrównawcze, specjalistyczne: reedukacja, logopedia, rehabilitacja, koła zainteresowa ń ) Ka ż de dziecko korzysta: -z opieki ś wietlicowej (zgodnie z decyzj ą Rodziców) i z zajęć prowadzonych przez wychowawców świetlicy, - z sali dydaktycznej dostosowanej do wieku i potrzeb dziecka, wyposa ż onej w nowe, odpowiednie mebelki i pomoce dydaktyczne, - z trzech posiłków ( ś niadanie, obiad, podwieczorek), - z opieki logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej, medycznej i innej specjalistycznej (o ile posiada orzeczenie PPP), - z placu zabaw, sali do rytmiki, sali relaksacyjno – wypoczynkowej.

14 nasz adres internetowy www.zsp2.edupage.org DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "SZKO Ł A PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 301 im. gen. Zygmunta Berlinga w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 01- 384 Warszawa, ul. Brygadzistów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google