Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Projekty PUP Poddziałanie 6.1.2 PO KL w 2013-2014 roku Przysiek, 20 listopada 2012 r. Spotkanie współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Projekty PUP Poddziałanie 6.1.2 PO KL w 2013-2014 roku Przysiek, 20 listopada 2012 r. Spotkanie współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 1 Projekty PUP Poddziałanie 6.1.2 PO KL w 2013-2014 roku Przysiek, 20 listopada 2012 r. Spotkanie współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 2 Poddziałanie 6.1.2 Terminy: 1) Ogłoszenie konkursu – 23.11.2012 r. 2) złożenie wniosku (do 28.12.2012 r.) 3) Ocena formalna – do 04.01.2013 r. 4) KOP zamykający – luty 2013 r. 5) Podpisanie umów - marzec 2013 r.

3 3 Poddziałanie 6.1.2 Celem ogłoszenia konkursu w ramach Poddziałania 6.1.2 jest wyłonienie projektów, których realizacja spowoduje zwiększenie dostępności, jakości i efektywności usług w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy realizowanych przez Publiczne Służby Zatrudnienia w poszczególnych powiatach województwa kujawsko-pomorskiego.

4 4 Poddziałanie 6.1.2 Kwota środków przeznaczonych na konkurs: Ogółem: 1 700 000,00 (3 500 000,00 PLN) Aplikują Powiatowe Urzędy Pracy: Żnin, Rypin, Sępólno Krajeńskie, Grudziądz, Świecie, Mogilno, Tuchola, Aleksandrów Kujawski, Golub-Dobrzyń, Nakło nad Notecią, Miasto Toruń. Miejsce i termin składania wniosków: Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony: od dnia 23 listopada 2012 r. godz. 7:30 do dnia 28 grudnia 2012 r. godz. 15:30. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą brały udziału w konkursie.

5 5 Poddziałanie 6.1.2 SZOP PO KL - Typy realizowanych projektów: projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia obejmujące: upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, m.in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy, szkolenia, doradztwo oraz dofinansowanie studiów podyplomowych, studiów licencjackich i studiów magisterskich uzupełniających dla pracowników publicznych służb zatrudnienia wykonujących zadania związane z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych – zgodnie z długofalowymi kierunkami kształcenia określonymi przez wojewódzki urząd pracy na podstawie analizy potrzeb oraz specyfiki problemów występujących na terenie regionu, prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz dotyczących sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy (w tym w ramach regionalnych obserwatoriów rynku pracy) m.in. w zakresie: przewidywanej sytuacji na rynku pracy wybranych zawodów, sektorów/branż, przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i usług szkoleniowych, migracji zarobkowych na terenie regionu powiązanych z konkretnymi działaniami o charakterze wdrożeniowym. Przez działania wdrożeniowe należy rozumieć w szczególności opracowanie nowych narzędzi i metod aktywizacji zawodowej, programów nauczania, a także rozwiązań organizacyjnych sprzyjających zwiększeniu poziomu zatrudnienia na terenie regionu. Działaniem wdrożeniowym nie są konferencje, publikacje, wizyty studyjne, a także działania informacyjno – promocyjne, które nie przyczyniają się do efektywnego adaptowania i/lub wdrożenia wyników prowadzonych badań.

6 6 Proponowane obszary szkole ń dla kluczowych pracowników PSZ 1. Budowa ś cie ż ki aktywizacji bezrobotnych, np.: Diagnoza kompetencji zawodowych oraz potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych, zmiana i rozwój kompetencji, opis kompetencji w zawodach, kompetencje cenione na rynku pracy, Diagnoza potrzeb klienta i jego motywowanie, Segmentacja i profilowanie klientów, Indywidualny Plan Dzia ł ania jako metoda podnoszenia efektywno ś ci realizowanego wsparcia poprzez dobór odpowiedniej formy wsparcia dla osób bezrobotnych - zasady tworzenia, realizacji i monitoringu we wspó ł pracy mi ę dzystanowiskowej w PUP, wspó ł praca po ś rednik-doradca. 2. Poradnictwo zawodowe, np.: Prowadzenie poradnictwa na bazie metody edukacyjnej - szkolenie dla doradców zawodowych i liderów Klubu Pracy, Skuteczna komunikacja w pracy doradcy zawodowego z wykorzystaniem podej ś cia skoncentrowanego na rozwi ą zaniach, Wykorzystanie potencja ł u doradców zawodowych w po ś rednictwie pracy i po ś redników w doradztwie zawodowym. Coaching, np. motywowanie klientów do dokonywania zmian w ż yciu zawodowym.

7 7 Proponowane obszary szkole ń dla kluczowych pracowników PSZ 3. Po ś rednictwo pracy, np.: Profesjonalna wspó ł praca z pracodawcami - standardy, negocjacje, komunikacja, Wspó ł praca z agencjami zatrudnienia i organizacjami pozarz ą dowymi, Skuteczna obs ł uga osób bezrobotnych i pracodawców w trakcie pozyskiwania i realizacji ofert pracy, Wspó ł praca z pracodawcami w zakresie realizacji obowi ą zków ustawowych ze szczególnym uwzgl ę dnieniem procesu selekcji i rekrutacji pracowników, Marketing us ł ug rynku pracy. 4. Aktywizacja osób bezrobotnych w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym: 50+, 25-, niepe ł nosprawni), z uwzgl ę dnieniem kwestii planowania rozwoju zawodowego tych osób. 5. Metody pracy z klientem trudnym. 6. Zawodoznawstwo w pracy po ś rednika, doradcy zawodowego oraz specjalisty do spraw rozwoju zawodowego w praktyce. Zasady klasyfikowania i charakterystyki zawodów, klasyfikacja a potrzeby szkoleniowe. 7. Lokalne spotkanie z ekonomi ą spo ł eczn ą /rola pracowników kluczowych PUP w budowaniu wspó ł pracy z podmiotami ekonomii spo ł ecznej. 8. Wspó ł praca powiatowych urz ę dów pracy z o ś rodkami pomocy spo ł ecznej przy prowadzeniu dzia ł a ń aktywizacji spo ł eczno-zawodowej. 9. Zarz ą dzanie informacj ą i nowe technologie w pracy doradcy zawodowego i po ś rednika pracy.

8 8 Brak kryterium dostępu, jednak Beneficjent jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości 15% wartości projektu.

9 9 Poddziałanie 6.1.2 – kryteria strategiczne Projekt przyczynia się do osiągnięcia i/lub utrzymania zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy na poziomie przekraczającym standardy zatrudnieniowe wynikające z rozporządzenia MPiPS w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy – 10 punktów. Uzasadnienie: Osiągnięcie i utrzymanie przez powiatowe urzędy pracy zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy na poziomie przekraczającym standardy, określone przez MPiPS ww. rozporządzeniem, gwarantuje zapewnienie wysokiej jakości i efektywności usług świadczonych przez powiatowe urzędy pracy zgodnie z zapotrzebowaniem i oczekiwaniami zgłaszanymi przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy w zakresie aktywizacji zawodowej, dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb oraz zapewnienie równego dostępu bezrobotnym, poszukującym pracy i pracodawcom. W konsekwencji prowadzi do podniesienia poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych.

10 10 Poddziałanie 6.1.2 UWAGA! W ramach projektów możliwe jest dofinansowanie wynagrodzenia doradców zawodowych i pośredników pracy zatrudnionych na stanowiskach nowoutworzonych w powiatowym urzędzie pracy, w tym w związku z realizacją projektów finansowanych w ramach konkursów dotychczas prowadzonych w Poddziałaniu 6.1.2 PO KL. W związku z powyższym we wniosku o dofinansowanie należy wykazać wzrost zatrudnienia netto w stosunku do stanu referencyjnego określonego na dzień 01.01.2008 r. (z uwzględnieniem stanowisk pośredników pracy i doradców zawodowych utworzonych w okresie do 6 miesięcy przed rozpoczęciem realizacji projektu). W ramach projektu możliwe jest finansowanie etatów pośredników pracy i doradców zawodowych na poziomie przekraczającym stan referencyjny. W przypadku wnioskodawców, którzy nie realizowali projektów w konkursach 1/6.1.2/2007 i/lub 2/6.1.2/2009, 3/6.1.2/2009, 4/6.1.2/2010, 5/6.1.2/2011 jako poziom referencyjny dla wyliczenia przyrostu stanu zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych należy przyjąć 01.01.2013 r.

11 11 Poddziałanie 6.1.2 UWAGA! Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej możliwe jest odstąpienie od wymogu zachowania wzrostu zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych netto w urzędzie w stosunku do stanu referencyjnego określonego na dzień 01.01.2008 r. (z uwzględnieniem stanowisk pośredników pracy i doradców zawodowych utworzonych w okresie do 6 miesięcy przed rozpoczęciem realizacji projektu). Odstąpienie od ww. wymogu jest możliwe pod warunkiem: utrzymania dostępności usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego na dotychczasowym poziomie, utrzymania minimalnego poziomu zatrudnienia określonego rozporządzeniem w sprawie standardów, wykazania jednoznacznego związku obniżenia liczby etatów pośredników pracy i doradców zawodowych z obniżeniem limitu środków Funduszu Pracy na finansowanie aktywnych form. Każdy przypadek odstąpienia od wymogu utrzymania wzrostu zatrudnienia netto będzie szczegółowo analizowany przez IOK przed przyznaniem dofinansowania na realizację projektu.

12 12 Poddziałanie 6.1.2 UWAGA! Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej PO KL ze szkoleń/studiów finansowanych w ramach projektów mogą korzystać kluczowi pracownicy Publicznych Służb Zatrudnienia wymienieni w art. 91 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wykonujący zadania bezpośrednio związane z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych (indywidualne kontakty z bezrobotnymi lub poszukującymi pracy, świadczenie usług pośrednictwa pracy i informacji zawodowej, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizacja szkoleń we współpracy z pracodawcami, instytucjami szkoleniowymi i instytucjami dialogu społecznego).

13 13 Poddziałanie 6.1.2 UWAGA! W przypadku gdy w projekcie założono szkolenia/studia dla kluczowych pracowników, osoby te należy uwzględnić w tabeli 3.2.1 wniosku o dofinansowanie projektu jako zatrudnieni (nawet, jeśli są to osoby nowozatrudnione w związku z realizacją projektu). Dodatkowo, osoby te mają obowiązek składania pisemnych deklaracji udziału w projekcie oraz powinny zostać ujęte w załączniku nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność oraz w PEFS. Natomiast w przypadku, gdy w ramach projektu przewidziane jest wyłącznie dofinansowanie wynagrodzeń pośredników pracy i/lub doradców zawodowych, osób tych nie należy wykazywać w tabeli 3.2.1 wniosku o dofinansowanie projektu.

14 14 Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać sporządzony z wykorzystaniem aktualnej aplikacji Generatora Wniosków Aplikacyjnych dostępną z poziomu przeglądarki internetowej, pod adresem https://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl oraz www. pokl.wup.torun.pl. Wniosek należy złożyć w wersji papierowej w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) oraz w wersji elektronicznej w formacie pliku.XML (po kompresji danych ZIP_POKL) - na płycie nagrywanej w trybie jednorazowym CD-R/DVD-R –1 egzemplarz. Należy mieć na uwadze, że plik w formacie pliku.PDF jest jedynie plikiem pomocniczym służącym do wydrukowania wniosku, jego dostarczenie nie jest wymagane, a tym samym nie może on zastąpić obowiązkowego pliku w formacie pliku.ZIP_POKL. Ponadto nośnik elektroniczny powinien być opatrzony następującymi informacjami: pełna nazwa Beneficjenta, tytuł projektu, nr konkursu tj. 6/6.1.2/2012, suma kontrolna wniosku. W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy przez to rozumieć kopię zawierającą klauzulę za zgodność z oryginałem umieszczoną na każdej stronie, poświadczoną własnoręcznym podpisem przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Beneficjenta zgodnie z pkt 2.6 wniosku oraz opatrzoną aktualną datą lub poprzez umieszczenie na pierwszej stronie kopii dokumentu klauzuli za zgodność z oryginałem od strony... do strony.... opatrzonej podpisem przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Beneficjenta zgodnie z pkt 2.6 wniosku oraz aktualną datą. Wymagania dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie

15 15 UWAGA! Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu należy wczytać plik.ZIP_POKL. (.XML po kompresji danych) do Generatora Wniosków Aplikacyjnych dostępnego przez Internet (w celu uniknięcia sytuacji, w której wniosek zostanie złożony w innej wersji aplikacji niż aktualnie obowiązująca) oraz: dokonania ostatecznej walidacji danych za pomocą przycisku Sprawdź; Funkcja Sprawdź w GWA nie jest funkcją, która pozwala na stwierdzenie, że wniosek jest poprawny lub niepoprawny pod względem formalnym lub merytorycznym. Sprawdzeniu podlegają jedynie pola objęte walidacją. Nie wszystkie obowiązkowe pola są walidowane przez Generator Wniosków Aplikacyjnych. W związku z czym należy zwrócić uwagę na to, czy wszystkie pola wymagane Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL (przy uwzględnieniu specyfiki projektu) zostały wypełnione, np. jednostki miary w części budżetowej, wnioskowane dofinansowanie, koszty przypadające na jednego uczestnika. Uchybienie polegające na złożeniu niezwalidowanego wniosku wypełnionego w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych w wersji Edytor podlega korekcie (pod warunkiem, że wczytanie wniosku do GWA on-line nie powoduje zmiany sumy kontrolnej). Jednocześnie w przypadku zidentyfikowania przedmiotowego uchybienia WUP w Toruniu poinformuje projektodawcę o możliwości skorygowania wniosku w tym zakresie. zapisania ostatecznej wersji wniosku do pliku.ZIP_POKL (plik.XML po kompresji danych); Wniosek zapisany przez Generator Wniosków Aplikacyjnych w formacie XML nie powinien być otwierany i modyfikowany w innych aplikacjach (MS Word, Internet Explorer, itp.), gdyż może to powodować zmianę sumy kontrolnej. wygenerowania pliku PDF w celu wydrukowania wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca przed złożeniem wniosku jest zobligowany do zweryfikowania zgodności sumy kontrolnej wersji elektronicznej (plik.ZIP_POKL) wniosku z jego wersją papierową. Wymagania dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie

16 16 Beneficjent składa wniosek o dofinansowanie projektu podpisany i opatrzony pieczęciami (pieczęć podmiotu oraz podpis i pieczęć osoby/osób do tego upoważnionej/upoważnionych lub pieczęć podmiotu oraz czytelny podpis osoby/osób do tego upoważnionej/upoważnionych) w części V Oświadczenie wniosku o dofinansowanie projektu. Osoba/y podpisująca/e Oświadczenie w V części wniosku o dofinansowanie projektu powinna/y być wskazana/e w punkcie 2.6 wniosku - gdzie należy wskazać sposób reprezentacji Beneficjenta (np. jednoosobowo, dwie osoby łącznie). Jeżeli Beneficjent nie wskaże jednoznacznie sposobu reprezentacji, IOK przyjmuje, że wszystkie osoby wskazane w pkt. 2.6 wniosku stanowią reprezentację Beneficjenta w odniesieniu do złożonego wniosku. Wymagania dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie

17 17 Czytelny podpis dotyczy sytuacji, w której osoba/osoby upoważniona/upoważnione do podpisywania wniosku o dofinansowanie projektu nie posiada / nie posiadają pieczęci imiennej. O tożsamości papierowej i elektronicznej wersji wniosku decyduje jednobrzmiąca suma kontrolna na obu wersjach wniosku. Suma kontrolna na każdej stronie wniosku powinna być taka sama. Nie należy zatem dokonywać zmian poszczególnych stron wniosku, który został już wydrukowany, zastępując je poprawnymi, gdyż sumy kontrolne na poszczególnych stronach wniosku będą różnić się. W razie jakichkolwiek zmian należy za każdym razem drukować cały wniosek i dołączyć do niego wersję elektroniczną, z której został wydrukowany. Wniosek należy złożyć w zamkniętej (zaklejonej) kopercie. Wzór oznaczenia koperty stanowi załącznik nr 7.4 do Dokumentacji. Do jednej koperty należy włożyć dwa egzemplarze wniosku wraz z płytą. Należy zwrócić uwagę, iż umieszczenie dwóch egzemplarzy wniosku w osobnych kopertach spowoduje nieprawidłowe zarejestrowanie wniosku. Zaleca się, aby wszystkie wymagane podpisy były składane w kolorze niebieskim. Wymagania dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie

18 18 Lista błędów formalnych niepodlegających uzupełnieniu, które skutkują negatywnym wynikiem oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL w odniesieniu do kryteriów wyboru projektów zawartych w Rozdziale III pkt 1 Dokumentacji Konkursowej. 1. Wniosek złożono w terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór projektów; Odrzuceniem skutkuje: niezłożenie wniosku w terminie zawartym w ogłoszeniu o konkursie dla Poddziałania 6.1.2 PO KL. 2. Wniosek złożono we właściwej instytucji (pkt 1.5 wniosku); Odrzuceniem skutkuje: nieprawidłowe wskazanie w pkt 1.5 wniosku o dofinansowanie projektu instytucji właściwej do przyjmowania wniosku dla Poddziałania 6.1.2 PO KL, innej niż określona w Dokumentacji Konkursowej. 3. Wniosek wypełniono w języku polskim; Odrzuceniem skutkuje: wszystkie wymagane pola we wniosku nie zostały wypełnione w języku polskim. Dopuszcza się zawarcie obcojęzycznych słów w tytule projektu (np. nazw własnych) lub treści wniosku, o ile jest to nieuniknione (np. nazwy własne stosowanych metod/technik/programów). 4. Wniosek jest kompletny i został sporządzony, i złożony zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i właściwą Dokumentacją Konkursową (w tym pkt 2.6, część V wniosku); odrzuceniem skutkuje: niezłożenie co najmniej 1 egzemplarza wniosku w wersji papierowej (oryginał/kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym w Dokumentacji Konkursowej, przy czym złożenie wniosku opatrzonego napisem wydruk próbny skutkuje również odrzuceniem; różne sumy kontrolne na stronach wersji papierowej wniosku. brak wypełnienia wymaganych pól we wniosku (jeśli dotyczy danego projektu np. uzasadnienia dla cross- financingu, uzasadnienia dla kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtem) Ocena formalna wniosku o dofinansowanie

19 19 5. Roczny obrót projektodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie (zgodnie z zapisami pkt. 3.6 wniosku oraz budżetem projektu). odrzuceniem skutkuje: wykazanie w pkt. 3.6 wniosku wysokości rocznego obrotu projektodawcy i partnerów w kwocie niższej niż roczne wydatki w budżecie projektu. Roczne wydatki w projekcie, określone w budżecie projektu, nie mogą być wyższe od wysokości wskazanego obrotu. W przypadku podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej i jednocześnie niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizacje projektów), a w przypadku jednostek sektora finansów publicznych – wartość wydatków poniesionych w poprzednim roku przez danego projektodawcę/partnera. W przypadku, gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość planowanych wydatków jest najwyższa. 6. Wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie); odrzuceniem skutkuje: brak numeru konkursu w pkt 1.6 wniosku o dofinansowanie projektu. 7. Okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji PO KL; odrzuceniem skutkuje: niezgodność okresu realizacji projektu z Systemem Realizacji PO KL. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Konkursowej realizacja projektu musi się mieścić w okresie 01.01.2013 do 31.03.2014. Jeżeli wniosek nie spełnia któregokolwiek z ww. ogólnych kryteriów formalnych zostaje odrzucony i nie jest rejestrowany w Krajowym Systemie Informatycznym. Odrzucony wniosek nie podlega korektom ani uzupełnieniom. W terminie 5 dni roboczych od rozpatrzenia wniosku, IOK informuje wnioskodawcę o odrzuceniu wniosku na etapie oceny formalnej, wraz z podaniem przyczyn odrzucenia, a także o możliwości złożenia protestu. Ocena formalna wniosku o dofinansowanie

20 20 Wymagania dotyczące załączników Na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent nie jest zobowiązany do składania załączników. Na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu Instytucja Organizująca Konkurs będzie wymagać w terminie nie krótszym niż 5 dni (termin liczony będzie od daty otrzymania przez Beneficjenta pisma informującego o możliwości przyjęcia wniosku do realizacji lub pozytywnym zakończeniu negocjacji z IOK) od ubiegającego się o dofinansowanie następujących załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: umowę partnerską (jeśli projekt realizowany jest w partnerstwie z innymi podmiotami) - Podpisanie umowy partnerskiej lub porozumienia musi nastąpić przed dniem zawarcia umowy lub podpisania decyzji o dofinansowaniu projektu. Nie jest wymagane, aby umowa partnerska była zawierana przed terminem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. deklarację poświadczającą wkład własny (wzór stanowi załącznik nr 7.10 do Dokumentacji), pełnomocnictwo do reprezentowania Beneficjenta ubiegającego się o dofinansowanie (załącznik wymagany, gdy wniosek jest podpisywany przez osobę/y nie posiadające statutowych uprawnień do reprezentowania Beneficjenta, lub gdy z innych dokumentów wynika, że uprawnionymi do podpisania wniosku są co najmniej dwie osoby),

21 21 Wymagania dotyczące załączników uchwałę właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego lub inny właściwy dokument organu, który: dysponuje budżetem Beneficjenta (zgodnie z przepisami o finansach publicznych), zatwierdza projekt lub udziela pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - Instytucja Organizująca Konkurs zwróci się pisemnie z prośbą o przekazanie załącznika przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, jednakże Beneficjent musi posiadać dokument już na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu. oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Beneficjenta oraz Partnera/ów (o ile projekt będzie realizowanych w partnerstwie i budżet projektu uwzględnia wydatki Partnera/ów) (wzór stanowi załącznik nr 7.12 do Dokumentacji. WUP w Toruniu może się również zwrócić o złożenie: CV kluczowych osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektem (wzór CV stanowi załącznik nr 7.8 do Dokumentacji) wraz z pisemną deklaracją uczestnictwa w projekcie (wzór stanowi załącznik nr 7.9 do Dokumentacji), oraz ewentualnie CV innych osób zaangażowanych w realizację projektu. Załączniki, o których mowa powyżej należy złożyć w 1 egzemplarzu papierowym (oryginały lub kopie – jeśli dotyczy). Ponadto Beneficjent zobowiązany jest do potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii załączników, o których mowa powyżej.

22 22 Wymagania dotyczące załączników uzupełniony Harmonogram płatności stanowiący załącznik nr 4 do wzoru Umowy o dofinansowanie projektu (ww. wzór umowy stanowi załącznik nr 7.7 do Dokumentacji Konkursowej), uzupełnione Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT stanowiące załącznik nr 3 do wzoru umowy o dofinansowanie projektu (ww. wzór umowy stanowi załącznik nr 7.7 do Dokumentacji). W przypadku realizacji projektu w ramach partnerstwa, każdy z partnerów składa oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT. W oświadczeniu Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej części poniesionego podatku od towarów i usług (VAT) jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku przez Beneficjenta. Załączniki, o których mowa powyżej należy złożyć w 3 egzemplarzach papierowych. UWAGA! Niezłożenie żądanych załączników w komplecie w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie i IOK może odstąpić od podpisania umowy z projektodawcą. Ponadto niezłożenie w terminie poprawionego wniosku o dofinansowanie projektu, złożenie wniosku o dofinansowanie projektu skorygowanego niezgodnie z ustaleniami wynikającymi z przeprowadzonych negocjacji lub innymi błędami, upoważnia IOK do odstąpienia od podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO KL, bez możliwości ponownej poprawy wniosku.

23 23 Wymagania czasowe Realizacja projektu musi się mieścić w okresie od 01.01.2013 r. do 31.03.2014 r. Wnioskujący o dofinansowanie określa datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu, mając na uwadze, iż okres realizacji projektu jest tożsamy z okresem, w którym poniesione wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowalne. Wskazany przez Beneficjenta w pkt 1.8 wniosku okres realizacji projektu jest zarówno rzeczowym, jak i finansowym okresem realizacji. Informacje na temat okresu realizacji projektu zawarte w pkt 1.8 wniosku powinny pokrywać się z analogicznymi informacjami zawartymi w Harmonogramie realizacji projektu.

24 24 Wymagania czasowe Co do zasady, środki na finansowanie projektu mogą być przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, o ile zostaną uznane za kwalifikowane oraz dotyczyć będą okresu realizacji projektu. Jednocześnie należy podkreślić, że do chwili zatwierdzenia wniosku oraz podpisania umowy, wydatkowanie odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Beneficjenta. W przypadku, gdy wniosek nie przejdzie pozytywnej oceny lub umowa o dofinansowanie projektu nie zostanie podpisana, uprzednio poniesione wydatki nie zostaną zrefundowane. Beneficjent podejmujący się na własne ryzyko realizacji projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu jest zobowiązany do przestrzegania zapisów określonych we wzorze umowy o dofinansowanie, w tym do oznaczania projektu zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwalifikowanie wydatków poniesionych po dniu wskazanym jako dzień zakończenia realizacji projektu jest możliwe w przypadku, gdy wydatki te odnoszą się do zadań realizowanych w okresie wdrażania projektu oraz zostały poniesione w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji projektu, jednakże nie później niż przed złożeniem końcowego wniosku o płatność

25 25 Poddziałanie 6.1.2 – Polityka równych szans Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn stanowi obowiązek prawny wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W związku z powyższym każdy Beneficjent jest zobowiązany do uwzględnienia perspektywy równości płci w treści wniosku o dofinansowanie projektu. Z uwagi na fakt, iż doradcy zawodowi i pośrednicy mają kluczowe znaczenie dla aktywizacji osób bezrobotnych, w sposób szczególny muszą zwracać uwagę na zróżnicowane potrzeby kobiet i mężczyzn oraz bariery, jakie napotykają oni w dostępie do rynku pracy i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Istotne jest również, aby osoby te reagowały na wszelkie zmiany na rynku pracy w zakresie zapotrzebowania na konkretne zawody oraz przełamywały stereotypowe postrzeganie zawodów kobiecych i męskich. Takich umiejętności powinny dostarczać m.in. realizowane w ramach projektu lub poza nim szkolenia oraz doradztwo. Spotkanie współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "1 Projekty PUP Poddziałanie 6.1.2 PO KL w 2013-2014 roku Przysiek, 20 listopada 2012 r. Spotkanie współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google