Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© 2001 Nu Skin International, Inc Niniejszy dokument przeznaczony jest dla pracowników i niezależnych dystrybutorów Nu Skin Enterprises Europe. Nie jest.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© 2001 Nu Skin International, Inc Niniejszy dokument przeznaczony jest dla pracowników i niezależnych dystrybutorów Nu Skin Enterprises Europe. Nie jest."— Zapis prezentacji:

1 © 2001 Nu Skin International, Inc Niniejszy dokument przeznaczony jest dla pracowników i niezależnych dystrybutorów Nu Skin Enterprises Europe. Nie jest przeznaczony do obiegu publicznego.

2 © 2001 Nu Skin International, Inc Niniejszy dokument przeznaczony jest dla pracowników i niezależnych dystrybutorów Nu Skin Enterprises Europe. Nie jest przeznaczony do obiegu publicznego. System Nu Skin 180 ° ®

3 © 2001 Nu Skin International, Inc Niniejszy dokument przeznaczony jest dla pracowników i niezależnych dystrybutorów Nu Skin Enterprises Europe. Nie jest przeznaczony do obiegu publicznego. Czy wiesz, ż e… Badania dowiod ł y, ż e z ł uszczanie chemiczne zwi ę ksza g ę sto ść skóry. Naukowcy s ą dz ą, ż e jest to rezultat pobudzenia syntezy glikozaminoglikanów i kolagenu w skórze w ł a ś ciwej.

4 © 2001 Nu Skin International, Inc Niniejszy dokument przeznaczony jest dla pracowników i niezależnych dystrybutorów Nu Skin Enterprises Europe. Nie jest przeznaczony do obiegu publicznego. Cele Celem tej prezentacji jest: Wyja ś nienie, w jaki sposób System Nu Skin 180° ® przeciwdzia ł a procesowi starzenia si ę. Omówienie produktów wchodz ą cych w sk ł ad Systemu Nu Skin 180° ® Wyja ś nienie przeciwstarzeniowego dzia ł ania sk ł adników zawartych w systemie Nu Skin 180° ®.

5 © 2001 Nu Skin International, Inc Niniejszy dokument przeznaczony jest dla pracowników i niezależnych dystrybutorów Nu Skin Enterprises Europe. Nie jest przeznaczony do obiegu publicznego. Co jest przyczyn ą starzenia si ę ? Mo ż na wyró ż ni ć trzy typy czynników, które powoduj ą pogorszenie kondycji i funkcjonowania skóry, czyli s ą przyczyn ą starzenia si ę : Czynniki biologiczne (wewn ę trzne) - zmiany, cz ę sto uwarunkowane genetycznie, które naturalnie zachodz ą w organizmie. Czynniki ś rodowiskowe (zewn ę trzne) - szkodliwe dzia ł anie wolnych rodników uwalnianych pod wp ł ywem kontaktu z promieniowaniem s ł onecznym (fotostarzenie si ę ), zanieczyszcze ń lub dymu papierosowego. Czynniki mechaniczne - przyczyna tzw. zmarszczek mimicznych.

6 © 2001 Nu Skin International, Inc Niniejszy dokument przeznaczony jest dla pracowników i niezależnych dystrybutorów Nu Skin Enterprises Europe. Nie jest przeznaczony do obiegu publicznego. System Nu Skin 180° ® Kiedy jeste ś my m ł odzi, nasza skóra funkcjonuje optymalnie. Jest g ł adka, j ę drna i ma jednolity koloryt. Z wiekiem skóra zaczyna traci ć swoje m ł odzie ń cze w ł a ś ciwo ś ci. Widoczne staj ą si ę oznaki starzenia si ę pod wp ł ywem czynników wewn ę trznych i zewn ę trznych, w skórze zaczynaj ą zachodzi ć nieprawid ł owe procesy.

7 © 2001 Nu Skin International, Inc Niniejszy dokument przeznaczony jest dla pracowników i niezależnych dystrybutorów Nu Skin Enterprises Europe. Nie jest przeznaczony do obiegu publicznego. Objawy starzenia si ę skóry Skóra starzeje si ę wskutek os ł abienia struktur oraz pogorszenia prawid ł owych funkcji: Spadek produkcji bia ł ek strukturalnych Nieregularna produkcja pigmentu Spowolnienie procesu odnowy komórek Spadek naturalnego poziomu nawil ż enia

8 © 2001 Nu Skin International, Inc Niniejszy dokument przeznaczony jest dla pracowników i niezależnych dystrybutorów Nu Skin Enterprises Europe. Nie jest przeznaczony do obiegu publicznego. Objawy starzenia si ę skóry Pogorszenie funkcjonowania skóry prowadzi do widocznych objawów starzenia si ę : Zmarszczki i bruzdy Utrata j ę drno ś ci Niejednolity koloryt skóry i przebarwienia Szorstka, nierówna skóra Ziemista, matowa cera Powi ę kszone pory skóry Sucha skóra

9 © 2001 Nu Skin International, Inc Niniejszy dokument przeznaczony jest dla pracowników i niezależnych dystrybutorów Nu Skin Enterprises Europe. Nie jest przeznaczony do obiegu publicznego. Cofnij wskazówki swojego zegara biologicznego Nawet osoby, które w przesz ł o ś ci nie dba ł y odpowiednio o swoj ą skór ę, mog ą skorzysta ć z dobroczynnego dzia ł ania wielu nowoczesnych technologii i sk ł adników, które minimalizuj ą uszkodzenia skóry wskutek promieniowania s ł onecznego oraz redukuj ą niektóre objawy starzenia si ę pod wp ł ywem czynników biologicznych, ś rodowiskowych i mechanicznych.

10 © 2001 Nu Skin International, Inc Niniejszy dokument przeznaczony jest dla pracowników i niezależnych dystrybutorów Nu Skin Enterprises Europe. Nie jest przeznaczony do obiegu publicznego. System Nu Skin 180 ° ®

11 © 2001 Nu Skin International, Inc Niniejszy dokument przeznaczony jest dla pracowników i niezależnych dystrybutorów Nu Skin Enterprises Europe. Nie jest przeznaczony do obiegu publicznego. System Nu Skin 180° ® Twoja skóra mówi Ci, ż e ju ż czas na zmiany. Postanów dzisiaj, ż e za tydzie ń b ę dziesz wygl ą da ć m ł odziej i si ę gnij po Nu Skin 180°. To seria kosmetyków o kompleksowym dzia ł aniu przeciwstarzeniowym - badania kliniczne dowiod ł y, ż e zmniejsza widoczno ść zmarszczek i bruzd, wyg ł adza skór ę i ujednolica jej koloryt, nadaj ą c jej bardziej m ł odzie ń czy wygl ą d.

12 © 2001 Nu Skin International, Inc Niniejszy dokument przeznaczony jest dla pracowników i niezależnych dystrybutorów Nu Skin Enterprises Europe. Nie jest przeznaczony do obiegu publicznego. System Nu Skin 180° ® Wiele systemów przeciwstarzeniowych ma zbyt agresywne dzia ł anie i mo ż e niepotrzebnie podra ż nia ć skór ę. System piel ę gnacji przeciwstarzeniowej Nu Skin 180° zawiera polihydroksykwasy, które s ą tak ł agodne, ż e nadaj ą si ę do ka ż dego rodzaju cery, a jednocze ś nie przynosz ą widoczne efekty odm ł adzaj ą ce w ci ą gu zaledwie siedmiu dni.

13 © 2001 Nu Skin International, Inc Niniejszy dokument przeznaczony jest dla pracowników i niezależnych dystrybutorów Nu Skin Enterprises Europe. Nie jest przeznaczony do obiegu publicznego. Grupa docelowa M ęż czy ź ni i kobiety po 35. roku ż ycia, którzy chc ą zmniejszy ć widoczno ść zmarszczek i bruzd, poprawi ć koloryt i g ł adko ść cery oraz zredukowa ć oznaki szkodliwego wp ł ywu promieniowania s ł onecznego.

14 © 2001 Nu Skin International, Inc Niniejszy dokument przeznaczony jest dla pracowników i niezależnych dystrybutorów Nu Skin Enterprises Europe. Nie jest przeznaczony do obiegu publicznego. G ł ówne zalety Ka ż dy produkt wchodz ą cy w sk ł ad tego systemu ma specyficzne dzia ł anie odm ł adzaj ą ce: Zaczyna redukowa ć skutki starzenia si ę pod wp ł ywem czynników wewn ę trznych i zewn ę trznych ju ż po siedmiu dniach. Zmniejsza widoczno ść drobnych zmarszczek oraz bruzd. Uj ę drnia skór ę. Wyg ł adza skór ę i przywraca promienny wygl ą d. Zmniejsza widoczno ść porów. Zmniejsza widoczno ść plam starczych i przebarwie ń. Regeneruje skór ę uszkodzon ą pod wp ł ywem promieniowania UV i chroni przed powstawaniem nowych uszkodze ń.

15 © 2001 Nu Skin International, Inc Niniejszy dokument przeznaczony jest dla pracowników i niezależnych dystrybutorów Nu Skin Enterprises Europe. Nie jest przeznaczony do obiegu publicznego. Przegl ą d produktów Nu Skin 180 ° ®

16 © 2001 Nu Skin International, Inc Niniejszy dokument przeznaczony jest dla pracowników i niezależnych dystrybutorów Nu Skin Enterprises Europe. Nie jest przeznaczony do obiegu publicznego. Emulsja oczyszczaj ą ca do twarzy Nu Skin 180° ® Face Wash Emulsja oczyszczaj ą ca do twarzy Nu Skin 180 ° to niezwyk ł y odm ł adzaj ą cy preparat oczyszczaj ą cy, który rozja ś nia plamy starcze i przebarwienia oraz stymuluje produkcj ę kolagenu, wspomagaj ą c wyg ł adzanie zmarszczek i uj ę drnianie skóry. Kluczowe sk ł adniki Witamina C - zmniejsza widoczno ść zmarszczek i bruzd, uj ę drnia skór ę i poprawia koloryt cery. Olejki z ziaren sezamu i s ł onecznika - chroni ą przed utrat ą wody Wyci ą gi z pestek winogron, li ś ci mi ł orz ę bu japo ń skiego (Ginkgo biloba) oraz ż en-szenia - zapewniaj ą ochron ę antyoksydacyjn ą.

17 © 2001 Nu Skin International, Inc Niniejszy dokument przeznaczony jest dla pracowników i niezależnych dystrybutorów Nu Skin Enterprises Europe. Nie jest przeznaczony do obiegu publicznego. Spray do twarzy Nu Skin 180° ® Skin Mist Spray do twarzy Nu Skin 180 zapobiega powstawaniu zmarszczek oraz utracie j ę drno ś ci, a jednocze ś nie wyg ł adza i ś ci ą ga pory oraz ł agodzi podra ż nienia i chroni skór ę. Kluczowe sk ł adniki Dwu- i trójpeptydy - maj ą dzia ł anie uj ę drniaj ą ce i zmniejszaj ą widoczno ść zmarszczek i bruzd. Wyci ą gi z alg Hypnea musciformis, bylicy pospolitej oraz wierzbówki (kompleks HMW) - dzia ł aj ą koj ą co i ł agodz ą co na skór ę. Wyci ą g z grzybów - zmniejsza widoczno ść porów.

18 © 2001 Nu Skin International, Inc Niniejszy dokument przeznaczony jest dla pracowników i niezależnych dystrybutorów Nu Skin Enterprises Europe. Nie jest przeznaczony do obiegu publicznego. P ł yn stymuluj ą cy odnow ę komórkow ą Nu Skin 180° ® Cell Renewal Fluid P ł yn stymuluj ą cy odnow ę komórkow ą Nu Skin 180 ° ®, teraz zawieraj ą cy kwas PHA, delikatnie lecz skutecznie przyspiesza odnow ę komórek, zapewnia ochron ę antyoksydacyjn ą i poprawia nawil ż enie skóry, wyrównuj ą c powierzchni ę skóry i wyg ł adzaj ą c zmarszczki i bruzdy. Kluczowe sk ł adniki Polihydroksykwas (glukonolakton, 15%) - ł agodnie stymuluje odnow ę komórek poprzez z ł uszczanie chemiczne. Izoflawony sojowe - uj ę drniaj ą skór ę i wyg ł adzaj ą zmarszczki i bruzdy.

19 © 2001 Nu Skin International, Inc Niniejszy dokument przeznaczony jest dla pracowników i niezależnych dystrybutorów Nu Skin Enterprises Europe. Nie jest przeznaczony do obiegu publicznego. Nawil ż aj ą cy spray przeciws ł oneczny SPF 18 Nu Skin 180° ® UV Block Hydrator SPF 18 Nawil ż aj ą cy spray przeciws ł oneczny Nu Skin 180 ° regeneruje skór ę uszkodzon ą w wyniku promieniowania s ł onecznego, a jednocze ś nie chroni przed powstawaniem nowych uszkodze ń, blokuj ą c szerokie spektrum promieniowania UVA i UVB. Kluczowe sk ł adniki Aktywowane pod wp ł ywem ś wiat ł a fotosomy (enzymy naprawcze DNA zawarte w p ę cherzykach lipidowych) - regeneruj ą skór ę uszkodzon ą w wyniku promieniowania s ł onecznego. Mikronizowany tlenek cynku - filtr s ł oneczny chroni ą cy przed ca ł ym spektrum promieniowania. Mas ł o shea i olejek z awokado - zawieraj ą unikalny profil kwasów t ł uszczowych, które naturalnie nawil ż aj ą skór ę, wyra ź nie zmniejszaj ą c widoczno ść zmarszczek.

20 © 2001 Nu Skin International, Inc Niniejszy dokument przeznaczony jest dla pracowników i niezależnych dystrybutorów Nu Skin Enterprises Europe. Nie jest przeznaczony do obiegu publicznego. Kompleks regeneruj ą cy na noc Nu Skin 180° ® Night Complex Kompleks regeneruj ą cy na noc Nu Skin 180 ° zawiera kreatyn ę, która stymuluje napraw ę DNA, chroni przed szkodliwym dzia ł aniem wolnych rodników i wzmacnia barier ę ochronn ą skóry. Kluczowe sk ł adniki Kreatyna - stymuluje produkcj ę kolagenu i elastyny oraz przyspiesza regeneracj ę skóry uszkodzonej pod wp ł ywem promieniowania UV. Olejki z orzechów makadamia i nasion Limnanthes alba oraz fosfolipidy - maj ą silne w ł a ś ciwo ś ci nawil ż aj ą ce i nat ł uszczaj ą ce. Wyci ą g z mi ł orz ę bu japo ń skiego (Ginkgo biloba), wyci ą g z pestek winogron oraz witamina E - dzia ł aj ą koj ą co i ł agodz ą co na skór ę, neutralizuj ą wolne rodniki.

21 © 2001 Nu Skin International, Inc Niniejszy dokument przeznaczony jest dla pracowników i niezależnych dystrybutorów Nu Skin Enterprises Europe. Nie jest przeznaczony do obiegu publicznego. Peeling AHA do twarzy i p ł atki neutralizuj ą ce Nu Skin 180° ® AHA Facial Peel and Neutralizer Peeling AHA do twarzy i p ł atki neutralizuj ą ce Nu Skin 180 ° * zawiera formu łę o klinicznie potwierdzonej skuteczno ś ci, która redukuje oznaki starzenia si ę oraz szkodliwego wp ł ywu promieniowania s ł onecznego, nie podra ż niaj ą c skóry jak agresywne peelingi wykonywane w klinikach. Kluczowe sk ł adniki Kwas AHA (kwas mlekowy 10%) - pobudza proces odnowy komórek i rozpuszcza martwe komórki naskórka. Wyci ą g z ziaren Avena sativa (owies zwyczajny) - ma dzia ł anie przeciwpodra ż nieniowe i przeciwhistaminowe, wp ł ywa koj ą co i ł agodz ą co na skór ę. *Sprzedawany osobno

22 © 2001 Nu Skin International, Inc Niniejszy dokument przeznaczony jest dla pracowników i niezależnych dystrybutorów Nu Skin Enterprises Europe. Nie jest przeznaczony do obiegu publicznego.

23 © 2001 Nu Skin International, Inc Niniejszy dokument przeznaczony jest dla pracowników i niezależnych dystrybutorów Nu Skin Enterprises Europe. Nie jest przeznaczony do obiegu publicznego. Badanie kliniczne Badanie kliniczne wykaza ł o, ż e po siedmiu dniach stosowania Systemu piel ę gnacji przeciwstarzeniowej Nu Skin 180° ® nast ą pi ł a 39% poprawa elastyczno ś ci 19% poprawa g ł adko ś ci 30% rozja ś nienie przebarwie ń 35% wzrost nawil ż enia Wszystko to oferuje system, który jest na tyle ł agodny, ż e nadaje si ę do codziennego stosowania i dla ka ż dego rodzaju cery, a zarazem dzia ł a tak intensywnie, ż e rezultaty s ą widoczne ju ż po siedmiu dniach.

24 © 2001 Nu Skin International, Inc Niniejszy dokument przeznaczony jest dla pracowników i niezależnych dystrybutorów Nu Skin Enterprises Europe. Nie jest przeznaczony do obiegu publicznego. Sposób u ż ycia Zabiegi poranne Krok 1: Emulsja oczyszczaj ą ca do twarzy Krok 2: Spray do twarzy Krok 3: P ł yn stymuluj ą cy odnow ę komórkow ą * Krok 4: Nawil ż aj ą cy spray przeciws ł oneczny SPF 18 Zabiegi wieczorne Krok 1: Emulsja oczyszczaj ą ca do twarzy Krok 2: Spray do twarzy Krok 3: P ł yn stymuluj ą cy odnow ę komórkow ą * Krok 4: Kompleks regeneruj ą cy na noc *Raz dziennie, trzy razy w tygodniu zamiast P ł ynu stymuluj ą cego odnow ę komórkow ą mo ż na stosowa ć Peeling AHA do twarzy i p ł atki neutralizuj ą ce

25 © 2001 Nu Skin International, Inc Niniejszy dokument przeznaczony jest dla pracowników i niezależnych dystrybutorów Nu Skin Enterprises Europe. Nie jest przeznaczony do obiegu publicznego. Produkty komplementarne Tru Face Essence Ultra - stymuluje produkcj ę elastyny, poprawiaj ą c j ę drno ść i elastyczno ść skóry Ż el redukuj ą cy zmarszczki Tru Face Line Corrector - zawiera peptydy prokolagenowe, które pomagaj ą wyg ł adzi ć ś rednie i g łę bokie zmarszczki i bruzdy

26 © 2001 Nu Skin International, Inc Niniejszy dokument przeznaczony jest dla pracowników i niezależnych dystrybutorów Nu Skin Enterprises Europe. Nie jest przeznaczony do obiegu publicznego. Podsumowanie Tak ł agodny, ż e nadaje si ę do codziennego stosowania i dla ka ż dego rodzaju cery, a zarazem dzia ł a tak intensywnie, ż e rezultaty s ą widoczne ju ż po siedmiu dniach. System Nu Skin 180° ® redukuje nast ę puj ą ce problemy: objawy fotostarzenia si ę, drobne zmarszczki i bruzdy, szorstka, nierówna skóra oraz ziemista, matowa cera. Zawiera kwasy PHA, które delikatnie lecz skutecznie przyspieszaj ą odnow ę komórek i mog ą by ć regularnie stosowane. Alternatywa dla bardziej agresywnego kwasu AHA zawartego w Peelingu do twarzy i p ł atkach neutralizuj ą cych Nu Skin 180.

27 © 2001 Nu Skin International, Inc Niniejszy dokument przeznaczony jest dla pracowników i niezależnych dystrybutorów Nu Skin Enterprises Europe. Nie jest przeznaczony do obiegu publicznego.


Pobierz ppt "© 2001 Nu Skin International, Inc Niniejszy dokument przeznaczony jest dla pracowników i niezależnych dystrybutorów Nu Skin Enterprises Europe. Nie jest."

Podobne prezentacje


Reklamy Google