Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Ewaluacja Szkolnego Programu Profilaktyki Katolickie Liceum Ogólnokształcące Czerwiec 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Ewaluacja Szkolnego Programu Profilaktyki Katolickie Liceum Ogólnokształcące Czerwiec 2010."— Zapis prezentacji:

1 1 Ewaluacja Szkolnego Programu Profilaktyki Katolickie Liceum Ogólnokształcące Czerwiec 2010

2 2 Cele: ocena skuteczności Szkolnego Programu Profilaktyki we wspieraniu rozwoju osobowości ucznia, dostarczenie nauczycielom, uczniom, rodzicom, dyrekcji informacji o skuteczności podjętych działań, sformułowanie wniosków, które będą stanowiły podstawę do ewentualnego udoskonalenia w/w programu,

3 3 Pytania kluczowe: w jakim stopniu Szkolny Program Profilaktyki wpływa na postawy i zachowanie uczniów? w jakim stopniu i jak realizowane są założenia Szkolnego Programu Profilaktyki?

4 4 Kryteria sukcesu: postawa asertywna, komunikacja, sytuacje trudne - 90% uczniów w sytuacji presji rówieśników potrafi powiedzieć nie, umiejętność radzenia sobie ze stresem –90% uczniów w sposób bezpieczny i zdrowy potrafi poradzić sobie ze stresem, funkcjonowanie w klasie – 90% uczniów czuje się zintegrowanych ze swoją klasą, w planach pracy wychowawcy, pedagoga, znajdują się wszystkie zadania ujęte w Szkolnym Programie Profilaktyki z zakresu wspierania rozwoju osobowości ucznia, tematy godzin wychowawczych zapisane w dzienniku są w pełni spójne i wynikają z planu pracy wychowawcy klasy i Szkolnego Programu Profilaktyki wszystkie wymienione w Szkolnym Programie Profilaktyki podmioty podejmują działania wynikające ze Szkolnego Programu Profilaktyki, wszyscy wychowawcy doskonalą się w zakresie umiejętności kształtowania pożądanej postawy uczniów,

5 5 Metody badawcze: analiza dokumentów: dzienniki lekcyjne, plan pracy wychowawcy klasy, Szkolny program Profilaktyki, dziennik pracy pedagoga, kwestionariusz ankiety skierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców,

6 6 Źródła informacji i określenie próby badawczej: uczniowie klas drugich ( IIa; IIb ) nauczyciele wychowawcy, rodzice badanych uczniów,

7 7 Omówienie wyników analizy dzienników i planów pracy Na 18 zadań przewidzianych do realizacji ze SPP przez wychowawcę (w ciągu dwóch lat) w planach pracy wychowawcy kl. IIa zostało ujętych 13, a co stanowi 72,2%, a kl. IIb 6, co stanowi 33,3%; zrealizowanych w kl. IIa 8 (44,4%), a w IIb 5 (27,7%). Zadania, których wychowawcy w ogóle nie podjęli się to: umiejętność radzenia sobie ze stresem, kształtowanie postawy asertywnej, przeciwdziałanie uzależnieniom od środków psychoaktywnych, zagrożenia związane z przynależnością do subkultur i grup przestępczych oraz promocja zdrowia. Zadania, które w badanych klasach zostały całkowicie lub częściowo zrealizowane przez inne podmioty niż wychowawca to: promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom od środków psychoaktywnych i kształtowanie postawy asertywnej. Na 12 zadań przewidzianych w SPP (w ciągu dwóch lat) dla pedagoga, w jego planie pracy zostało ujętych 10 (83,3%), a zrealizowanych w kl. IIa 9 (75%) i w kl. IIb 8 (66,6%)

8 8 Wnioski zarówno wychowawca, jak i pedagog nie ujmują w swoich planach pracy wszystkich zadań wynikających dla nich ze SPP; zarówno wychowawca jak i pedagog nie realizują w pełni zadań wynikających ze SPP; tematy godzin wychowawczych dotyczące SPP, zapisane w dzienniku nie zawsze wynikają z planu pracy wychowawcy – brak spójności; wychowawcy w niewystarczający sposób monitorują realizację SPP wychowawcy nie dość efektywnie wykorzystują godziny wychowawcze do realizacji zadań ze SPP; w realizację zadań dotyczących SPP poza wychowawcą i pedagogiem włączyły się innie podmioty; aby zapewnić pełną realizację SPP oraz usprawnić jego funkcjonowanie należy wydzielić pulę zadań tylko dla wychowawcy, tylko dla pedagoga, jak również określić zadania wspólne.

9 9 Wyniki analizy ankiet dla uczniów 58% uczniów w sytuacji zagrożenia potrafi zachować się asertywnie; Dla 79% uczniów zdobyte w szkole umiejętności dotyczące radzenia sobie w sytuacjach trudnych, nie są im przydatne. 27% uczniów zostało zapoznanych z zasadami poprawnej komunikacji. 62% uczniów potrafi poradzić sobie ze stresem w sposób bezpieczny i zdrowy. Stopień zintegrowania z klasą uczniowie ocenili na poziomie 6,3 (w 10-cio stopniowej skali).

10 10 Wyniki analizy ankiet dla wychowawców Najwięcej trudności w realizacji założeń Szkolnego Programu Profilaktyki - zdaniem wychowawców przysporzyły tematy związane z asertywnością, stresem, profilaktyką zdrowotną. Powodem takiego stanu rzeczy jest niewystarczający zasób wiadomości z tego zakresu. Najczęściej stosowanymi działaniami na rzecz integracji przez wychowawców klasy są: wycieczki, zabawy integracyjne, konkursy szkolne. Tylko 4 wychowawców ocenia swoje klasy jako grupy zintegrowane. Wychowawcy doskonalą swoje kompetencje przede wszystkim poprzez uczestnictwo w szkoleniach Rady Pedagogicznej, studiowanie literatury fachowej oraz korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej.

11 11 Wyniki analizy ankiet dla rodziców Zdaniem rodziców największy wpływ na kształtowanie właściwej postawy u uczniów mają zajęcia z wychowawcą (74%) i spotkania ze specjalistami (60%); 51% rodziców twierdzi, że szkoła rozwija w ich dzieciach umiejętność bezpiecznego radzenia sobie ze stresem, 55% - postawę asertywną; Tylko 37% rodziców zainteresowanych jest prelekcjami organizowanymi przez szkołę z zakresu profilaktyki i wychowania, a 52% uzależnia swój udział w nich od tematyki.

12 12 Wnioski Przy założeniu kryterium sukcesu, które wskazuje na umiejętności asertywne, komunikacyjne oraz radzenia sobie w sytuacji trudnej w granicach 90% uczniów, cele zawarte w Szkolnym Programie Profilaktyki zostały przyswojone przez uczniów w znacznym stopniu, jednak nie spełnia to zakładanych oczekiwań. Wskazane jest, aby zagadnienia z zakresu postaw asertywnych, komunikacji oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych Szkolnego Programu Profilaktyki zrealizowane były metodą warsztatową, w sposób praktycznie kształtujący te umiejętności. W tym celu wychowawcy powinni współpracować z pedagogiem szkolnym lub innymi specjalistami. Przy założeniu kryterium sukcesu, które przyjmuje, że 90% uczniów czuje się zintegrowanych ze swoją klasą, uzyskana ocena integracji uczniów 6,3 (w skali 10 punktowej) nie jest zadawalająca. Należałoby zwiększyć atrakcyjność metod pracy z uczniami, które pozwolą na lepsze relacje w klasie i w szkole. Zdaniem uczniów są to przede wszystkim wyjazdy kilkudniowe, zajęcia warsztatowe, konkursy, dyskoteki. Należy więc poszerzyć zakres kontaktów integracyjnych uczniów, zgodnie z ich oczekiwaniami i możliwościami szkoły. W celu wyposażenia nauczycieli i wychowawców w umiejętności kształtowania osobowości uczniów należy organizować szkolenia Rady Pedagogicznej prowadzone przez specjalistów z tego zakresu.


Pobierz ppt "1 Ewaluacja Szkolnego Programu Profilaktyki Katolickie Liceum Ogólnokształcące Czerwiec 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google