Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

mgr Agnieszka Niedzielska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "mgr Agnieszka Niedzielska"— Zapis prezentacji:

1 mgr Agnieszka Niedzielska
Przestępczość mgr Agnieszka Niedzielska

2 Struktura zajęć: Wyjaśnienie terminologii: socjalizacja, resocjalizacja, niedostosowanie społeczne, przestępczość. Osobowościowe i społeczne uwarunkowania zachowań przestępczych Przestępczość jako zjawisko społeczne

3 Socjalizacja Socjalizacja (W. Okoń, Słownik pedagogiczny) [od łac. socialis – społeczny]: 1) ogół działań ze strony społeczeństwa, zwłaszcza rodziny, szkoły i środowiska społecznego, zmierzających do uczynienia z jednostki istoty społecznej, tj. umożliwienia jej zdobycia takich kwalifikacji, takich systemów wartości i osiągnięcia takiego rozwoju osobowości, aby się mogła stać pełnowartościowym członkiem społeczeństwa; 2) ogół zmian zachodzących w jednostce pod wpływem oddziaływań społecznych, umożliwiających jej stopniowe stawanie się pełnowartościowym członkiem społeczeństwa.

4 Socjalizacja c.d. Otton Lipkowski, Resocjalizacja
Socjalizacja jest jednak rozumiana także w znaczeniu węższym, a mianowicie jako proces poznawania norm społecznych oraz nabywania umiejętności i gotowości dostosowania się do norm postępowania uznanych w środowisku społecznym. Rozróżnia się także socjalizację w następujących dwu aspektach: -jako wewnętrzny proces dojrzewania społecznego jednostki, jako zmiany osobowości wyrażające się w zachowaniu społecznym, - jako działalność wychowawczą mającą na celu ukształtowanie pozytywnych społecznie postaw.

5 Socjalizacja c.d. Ale nie tylko samo środowisko warunkuje rozwój społeczny dziecka. Także czynniki wewnętrzne mają znaczenie zasadnicze. W przypadkach zaburzeń organicznych (charakteropatia) lub psychicznych (psychopatia) socjalizacja jednostki może być utrudniona nawet w korzystnych warunkach wychowawczych. (Otton Lipkowski, Resocjalizacja)

6 Resocjalizacja Resocjalizacja (W. Okoń, Słownik pedagogiczny) , oddziaływanie wychowawcze na osoby źle przystosowane do środowiska społecznego w celu umożliwienia im powrotu do normalnego życia i pracy zawodowej. Resocjalizacja może obejmować osoby bądź w stadium wykolejenia się, bądź po odbyciu kary albo osoby po przeżyciu ciężkich chorób lub kalekie. Pojęcie resocjalizacji jest częściowo zbieżne z pojęciem reedukacji. Resocjalizacja to działania mające na celu wychowanie jednostki z zaburzeniami oraz wyrównanie braków w zakresie socjalizacji. (Otton Lipkowski, Resocjalizacja)

7 Niedostosowanie społeczne
Niedostosowanie społeczne jest wyrazem sprzeczności między postawą jednostki wyrażającą negację norm społecznych a wymogami społecznymi. (Otton Lipkowski, Resocjalizacja) Nieprzystosowanie społeczne, stan w którym pojawiają się trudności w adaptacji jednostki do otocznia społecznego. (W. Okoń, Słownik pedagogiczny)

8 Przyczyny niedostosowania społecznego
Genezy nieprzystosowania społecznego można dopatrywać się w silnych pojedynczych czynnikach tj.: niski status społeczno-ekonomiczny rodziny, występowanie zjawisk patologicznych w rodzinie, kontakt z podkulturą przestępczą albo w zaburzeniach osobowości lub słabiej działających ale licznych czynnikach np.: niepowodzenia w nauce, brak pozytywnych wzorów, frustracje w zaspokajaniu potrzeb, brak opieki itp. wg L. Pytki

9 Przyczyny niedostosowania społecznego c. d.
Ogólnie można podzielić czynniki etiologiczne niedostosowania społecznego na egzogenne i endogenne. Najczęściej wyjaśnienie niedostosowania społecznego jest wieloczynnikowe.

10 Szczegółowy podział czynników
Czynniki środowiskowe, biopsychiczne i sytuacyjne w genezie niedostosowania społecznego (L. Pytka)

11 Czynniki środowiskowe
3 rodzaje środowisk społecznych wywierających wpływ na rozwój psychiczny dziecka: Rodzina ( H. Kolakowska-Przełomiec) niewłaściwa atmosfera życia rodzinnego, brak opieki, niewłaściwe metody wychowawcze, rodzina przestępcza. Szkoła (H. Spionek) nieprawidłowe warunki życia szkolnego, niedostosowany system wymagań, niekorzystne cechy nauczyciela. Grupa rówieśnicza (L. Pytka) dzieci związane z podkultura przestepcza, lider grupy – mający za sobą pobyt w zakładzie poprawczym lub karnym.

12 Czynniki biopsychiczne
wg K. Ostrowskiej: nieprawidłowy układ chromosomów płciowych XY uszkodzenia i mikrouszkodzenia CUN niski poziom inteligencji pewne cechy osobowości np.: agresja

13 Czynniki sytuacyjne wg R. Ł. Drwal istotny wpływ na poziom przystosowania społecznego jednostki należą sytuacje pokusy. Są to „sytuacje, w których motywacje pochodne ze standardu wartości wchodzą w konflikt z motywacjami pochodnymi ze standardu korzyści.” Powody ulegania pokusie: Słabo zinternalizowane normy lub wartości Bardzo silny bodziec Wiarygodne usprawiedliwienie dla własnego zachowania

14 Niedostosowanie społeczne jako kwestia społeczna.
Niedostosowanie społeczne to zjawisko które swymi cechami i nasileniem w pełni wyczerpuje wszystkie elementy jakie w definicji przypisuje się kwestiom społecznym. Są to bowiem zjawiska i sytuacje, które: -dotyczą większych grup i zbiorowości społecznych -polegają na kumulacji negatywnych cech położenia materialnego, społecznego lub politycznego -odbierane są przez grupę jako niesprawiedliwe, przy czym kryterium stanowi porównanie własnego położenia do aprobowanego społecznego systemu wartości, bądź położenia innych grup.

15 Niedostosowanie społeczne jako kwestia społeczna.
-zakłócają prawidłowy rozwój grupy a przez to, -wywołują społeczny niepokój i wzburzenie, -są źródłem napięć społecznych, niekiedy nawet ostrych konfliktów, przez co wpływają destrukcyjnie na rozwój całego społeczeństwa, -nie mogą być w pełni rozwiązane w ramach grupy, przy pomocy dostępnych jej metod i możliwości, -mogą być rozwiązane tylko drogą podjęcia działań przez państwo lub inne podmioty polityki społecznej.

16 Objawy społecznego niedostosowania:
Otton Lipkowski, Resocjalizacja nieposłuszeństwo konflikty w kontaktach społecznych lenistwo kłamstwo zaburzenia koncentracji wykroczenia przeciw mieniu agresywność wagary i ucieczki lękliwość nadużywanie środków odurzających i podniecających

17 Przestępczość Przestępczość - przez pojęcie przestępczość rozumie się zbiór czynów zabronionych ustawowo pod groźbą kary, a popełnionych na obszarze danej jednostki terytorialnej. Przestępczość jest zjawiskiem społecznym. Charakteryzuje się następującymi cechami: stanowi zagrożenie dla obowiązującego porządku prawnego, wyraża się we wzroście liczby osób, które popełniły przestępstwa w stosunku do ogółu ludności.

18 Przestępczość Przestępczość jest zjawiskiem masowym, nieograniczonym do wąskich grup na marginesie społecznym. Potwierdzają to badania, polegające na ankietowaniu populacji pod kątem bycia ofiarą przestępstw.

19 Społeczne koszty przestępczości
Jako zjawisko masowe przestępczość wywiera oczywiście istotny negatywny wpływ na dobrobyt społeczny. Ludzie, nie chcąc stać się ofiarami przestępstw, dlatego też ograniczają swoją aktywność (np. ograniczają wyjścia z domu), ponoszą koszty dodatkowych zabezpieczeń (np. kupują zamki antywłamaniowe lub wracają taksówką, a nie autobusem nocnym).

20 Mark A. Cohen "Zrównoważyć korzyści i koszty" .
· koszty wiktymizacji (straty, jakie poniosła ofiara: ból, cierpienie, obniżona jakość życia), · wydatki na zapobieganie przestępczości ponoszone przez jednostki (np. drzwi antywłamaniowe), · unikanie pewnych zachowań (np. wieczornych spacerów po mieście), · trwałe negatywne efekty dotyczące jednostek (np. uczucie strachu), · trwałe negatywne efekty wywierane na społeczność lokalną (np. odpływ zamożniejszej grupy społeczności), · zjawisko nadmiernego odstraszania (co powoduje, że jednostki nie podejmują działań społecznie korzystnych, ze względu na obawę zostania potraktowanymi jako przestępcy).

21 Skuteczne przeciwdziałanie
Nie żyjemy jednak w idealnym świecie, a celem racjonalnej polityki karnej powinna być minimalizacja społecznych kosztów przestępczości, to jest minimalizacja sumy kosztów przestępczości jako takiej oraz wydatków ponoszonych na jej zwalczanie. Koszty przestępczości w ujęciu bezwzględnym są szacowane na proc. produktu krajowego brutto rocznie.

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "mgr Agnieszka Niedzielska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google