Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji Ruda Śląska, 26 maja 2011r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji Ruda Śląska, 26 maja 2011r."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji Ruda Śląska, 26 maja 2011r.

2 Alokacja środków RPO WSL 2007-2013 Razem 1 712,98 mln EUR RPO – priorytety i alokacje

3 PRIORYTETYALOKACJA (mln ) ALOKACJA na konkursy (mln ) Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość 296,24246,24 Społeczeństwo informacyjne15065 Turystyka110,4259,80 Kultura53,2733,27 Środowisko180,68118,36 Zrównoważony rozwój miast312,80111,66 Transport426,32134,75 Edukacja82,4872,48 Zdrowie i rekreacja57,76 Pomoc techniczna43,00 RPO – priorytety i alokacje

4 Działania 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego typ projektu 7 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości 20,00 mln euro 1.1.2 Promocja inwestycyjna 10,00 mln euro Główni Beneficjenci: JST, instytucje otoczenia biznesu, regionalne i lokalne fundusze pożyczkowe oraz poręczeniowe 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa 14,00 mln euro 1.2.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa 33,15 mln euro 1.2.3 Innowacje w MSP 57,16 mln euro 1.2.4. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP (połączone Poddziałania 1.2.1 oraz 1.2.2) 37,82 mln euro Główni Beneficjenci: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 1.3 Transfer technologii i innowacji 74,08 mln euro Główni Beneficjenci: IOB, Szkoły wyższe, jednostki naukowe, jednostki B+R, JST Działania i alokacje RPO – działania i alokacje

5 Wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy Cel główny Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość

6 Transfer technologii i innowacyjności, który odbywać się będzie poprzez wzmocnienie potencjału parków technologicznych, jednostek naukowych świadczących usługi w zakresie transferu innowacji i technologii, stymulowanie i rozwój powiązań sieciowych i kooperacyjnych pomiędzy instytucjami badawczo – rozwojowymi i przedsiębiorcami oraz rozwój lokalnych i regionalnych klastrów Cel działania Działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji

7 Typy projektów (1/2): 1.Budowa, przebudowa i remont infrastruktury i/lub doposażenie w aparaturę specjalistyczną parków przemysłowo-technologicznych, technologicznych oraz centrów transferu technologii o znaczeniu lokalnym i regionalnym świadczących usługi o charakterze specjalistycznym w zakresie innowacji i/lub transferu technologii. Maksymalna wartość projektu – poniżej 40 mln PLN 2.Budowa, przebudowa i remont infrastruktury i/lub doposażenie w aparaturę specjalistyczną jednostek naukowych świadczących usługi dla gospodarki, w tym wchodzących w skład CZT i CD nieposiadających osobowości prawnej. Maksymalna wartość projektu – poniżej 4 mln PLN 5.Dostosowywanie laboratoriów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska. Maksymalna wartość projektu – poniżej 4 mln PLN Nie jest możliwe realizowanie projektu, polegającego wyłącznie na budowie, przebudowie i remoncie infrastruktury z wyjątkiem Centrum Transferu Technologii ze względu na specyfikę działalności podmiotu. Typy projektów w ramach Działania 1.3

8 3.Zakup usług doradczych w zakresie usprawnienia innowacji i/lub transferu technologii, w tym związanych z tworzeniem i rozwojem sieci współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a przedsiębiorcami. Maksymalna kwota wsparcia - 100 000 PLN 4.Tworzenie i rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu lokalnym i regionalnym oraz ich współpracy z sieciami międzynarodowymi w zakresie innowacji i/lub transferu technologii. Maksymalna kwota wsparcia - 1 000 000 PLN 6.Tworzenie i rozwój klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym. Maksymalna kwota wsparcia - 1 000 000 PLN Typy projektów w ramach Działania 1.3

9 1. Podmioty zarządzające parkami przemysłowymi i technologicznymi 2. Jednostki samorządu terytorialnego 3. Szkoły wyższe 4. Jednostki naukowe 5. Prywatne i publiczne jednostki badawczo – rozwojowe 6. Jednostki naukowe reprezentujące sieci i konsorcja naukowe 7. Przedsiębiorcy posiadający status centra badawczo – rozwojowego 8. Instytucje otoczenia biznesu 9. Organizacje pozarządowe 10. Porozumienia podmiotów wymienionych w pkt 1-9 reprezentowane przez lidera 11. Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie zgodne z zapisami Ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym Beneficjenci w ramach Działania 1.3

10 KOSZTY KWALIFIKOWALNE wydatkiwydatki niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu, określone w Uszczegółowieniu RPO WSL w przypadku występowania pomocy publicznej, zgodne z zapisami właściwych rozporządzeń ministra rozwoju regionalnego KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE Zgodne z katalogiem wydatków zawartym w Uszczegółowieniu RPO WSL Koszty kwalifikowane i niekwalifikowalne

11 Wsparcie dla projektów, które nie noszą znamion pomocy publicznej, jest możliwie do wysokości 85% kosztów kwalifikowanych projektu Wsparcie dla projektów, które noszą znamiona pomocy publicznej, jest możliwe do wysokości 40% kosztów kwalifikowalnych projektu (mikro i małe + 20%, średnie +10%) Projekty dotyczące działalności w sektorze transportu – 40% kosztów kwalifikowanych Projekty doradcze – 50% kosztów kwalifikowanych Dofinansowanie w ramach Działania 1.3

12 Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion pomocy publicznej, rozpoczęciem okresu kwalifikowalności jest 1 stycznia 2007 r. W zakresie projektów, których wsparcie nosi znamiona pomocy publicznej, rozpoczęcie okresu kwalifikowalności wynikać będzie z zapisów właściwych rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego. W przypadku wystąpienia pomocy de minimis kwalifikowalność wydatków rozpoczynać się będzie od dnia 1 stycznia 2007 r. W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion pomocy publicznej, rozpoczęciem okresu kwalifikowalności jest 1 stycznia 2007 r. W zakresie projektów, których wsparcie nosi znamiona pomocy publicznej, rozpoczęcie okresu kwalifikowalności wynikać będzie z zapisów właściwych rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego. W przypadku wystąpienia pomocy de minimis kwalifikowalność wydatków rozpoczynać się będzie od dnia 1 stycznia 2007 r.

13 Rozporządzenia MRR z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych Rozporządzenie MRR z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych Rozporządzenia MRR z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych Rozporządzenia MRR z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych, z późn. zm 13 Pomoc publiczna w ramach Działania 1.3

14 1 nabór 30 kwietnia 2010 – 31 lipca 2010 (alokacja 20 mln euro) Typy projektów 1,2,5 Liczba złożonych wniosków 12 Liczba projektów wybranych do dofinansowania: 6 projektów na łączną kwotę dofinansowania 44 166 774,70 PLN Typy projektów 3,5,6 Liczba złożonych wniosków 9 Liczba projektów wybranych do dofinansowania: 1 projekt na kwotę dofinansowania 294 520,78 PLN Konkursy w ramach Działania 1.3

15 2 nabór – ostatni ! od 10 czerwca 2011 – 12 września 2011 (alokacja na poziomie 54,07 mln EUR) Konkursy w ramach Działania 1.3

16 Kluczowe elementy dobrego wniosku o dofinansowanie Najważniejsze elementy dobrego projektu, właściwe zaplanowanie projektu: - Właściwe określenie celów projektu – zgodne z celami Działania / Poddziałania - Dokładne określenie i opisanie przedmiotu projektu – planowanych zadań - Kwalifikowalność projektu i kwalifikowalność kosztów -Realność harmonogramu realizacji projektu -Kompletność, ważność i spójność dokumentacji projektowej

17 Uszczegółowienie RPO WSL na lata 2007- 2013 Szczegółowy opis działań, Wytyczne do kwalifikowalności wydatków, Kryteria wyboru projektów (ocena formalna, ocena merytoryczna), Wskaźniki projektów, Słowniczek, Wytyczne dla projektów partnerskich. Ważne dokumenty dla beneficjenta

18 Instrukcja wypełniania wniosku Wytyczne do studium wykonalności Wytyczne ogólne do studium wykonalności Wytyczne szczegółowe: dla Działania 1.3 typ projektu 1,2,5 dla Działania 1.3 typ projektu 3,4,6 Wytyczne w zakresie informacji i promocji Ważne dokumenty dla beneficjenta

19 Dziękuję za uwagę Bożena Ginter Urząd Marszałkowski Wydział Rozwoju Regionalnego 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46 tel. +48 32 77 40 329 www.rpo.slaskie.pl


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji Ruda Śląska, 26 maja 2011r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google