Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LECZENIE SZPITALNE KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ NA ROK 2009 i lata następne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LECZENIE SZPITALNE KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ NA ROK 2009 i lata następne."— Zapis prezentacji:

1 LECZENIE SZPITALNE KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ NA ROK 2009 i lata następne

2 Podstawa sporządzenie ofert Zarządzenie Nr 76/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 października 2008r. warunków postępowania w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

3 Warunki wymagane w celu zawarcia umów Zarządzenie Nr 93/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 października 2008r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

4 Warunki wymagane w celu zawarcia umów Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 93/2008/DSOZ Hospitalizacje Hospitalizacja planowa Leczenie jednego dnia

5 Załącznik nr 3 WARUNKI WSPÓLNE WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW wymagania formalne dotyczące wpisów do Rejestru ZOZ : X część kodu kod profilu oddziału IX część kodu HC leczenie stacjonarne VI część HP… kod jednostki zgodny z zakresem kontraktowanym Blok operacyjny-specjalności zabiegowe Izba Przyjęć lub SOR (hospitalizacja)

6 Załącznik nr 3 WARUNKI WSPÓLNE WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW Zapewnienie realizacji badań poprzez zapewnienie całodobowego dostępu: Laboratoryjnych w tym mikrobiologii TK oraz NMR (całodobowy dostęp umowy z podwykonawcą) Endoskopowych, zgodnych z profilem RTG, USG ( całodobowo w lokalizacji)

7 Załącznik nr 3 WARUNKI WSPÓLNE WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW Warunki wymagane dotyczące pomieszczeń (zawarte w pytaniach ankiety ) centralna sterylizacja, pomieszczenie do przygotowania posiłków, pomieszczenie przeznaczone do mycia i dezynfekcji środków przeznaczonych do transportu co najmniej jedno pomieszczenie porządkowe pomieszczenie lub miejsce do składowania bielizny czystej pomieszczenie lub miejsce do składowania bielizny brudnej pomieszczenie lub miejsce na odpady pomieszczenie chłodni, przygotowywania i wydawania zwłok

8 Załącznik nr 3 WARUNKI WYMAGANE DLA ZAKRESU LEKARZE równoważnik zatrudnienia 3 lub 4 etatów, w tym równoważnik 2 etatów specjalistów WYPOSAŻENIE W SPRZĘT np. CHOROBY WEWNĘTRZNE: 1) kardiomonitor, 2) aparat EKG -12 kanałowy 3) Holter RR, 4) Holter EKG

9 Oferta w formie pisemnej Wydruk formularza ofertowego, zgodnie z jego postacią elektroniczną (konieczność pobrania nowych zapytań ofertowych po ukazaniu się nowego postępowania) Dokumenty i oświadczenia wymienione w §12 warunków postępowania dotyczące zawierania umów

10 Oferta w formie pisemnej Przy realizacji grupy S42 udokumentowane zapewnienie kontynuacji leczenia w zakresie toksykologii klinicznej oraz zapewnienie konsultacji psychiatrycznej (możliwość realizacji grupy S42 w oddziale pediatrycznym i chorób wewnętrznych)

11 FORMULARZ OFERTOWY I DANE IDENTYFIKACYJNE OFERENTA II WYKAZ PODWYKONAWCÓW III WYKAZ MIEJSC UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ IV WYKAZ PERSONELU V WYKAZ SPRZĘTU VI SZCZEGÓŁY OFERTY (oferta ilościowa, personel, sprzęt wymagany) VII PODSUMOWANIE VIII ANKIETA - ODPOWIEDZI NA PYTANIA

12 WYDRUK FORMULARZA OFERTOWEGO, zgodnie z jego postacią elektroniczną oraz kontraktowanym zakresem i poziomem referencyjnym w zakresach: Neonatologii (I; II; III) Położnictwa i ginekologii (I; II; III) Oddziale AiIT ( I; II)

13 DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE data wystawienia nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty Kopia Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej Kopia Wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do działalności ewidencji gospodarczej Kopia Statutu

14 OŚWIADCZENIA ORAZ INNE DOKUMENTY Załączniki: nr 2; nr 3; nr 5; Polisa OC lub/i zobowiązanie o zawarciu umowy Kopie umów z podwykonawcami lub oświadczenie o samodzielnym wykonywaniu umowy (przy braku podwykonawców)

15 INNE DOKUMENTY - umowa z podwykonawcą Umowa z podwykonawcą musi zawierać klauzulę o poddaniu się kontroli przez NFZ na zasadach wskazanych w ustawie

16 INNE DOKUMENTY - umowa z podwykonawcą Każda umowa z podwykonawcą załączona do oferty musi posiadać datę obowiązywania co najmniej od 1.01.2009r. do 31.12.2009r.

17 WYKAZ PODWYKONAWCÓW Do Każdy podwykonawca winien być zarejestrowany w Portalu SZOI oraz znajdować się w elektronicznym wykazie podwykonawców Oferty należy załączyć umowę z każdym podwykonawcą znajdującym się w wykazie podwykonawców

18 UMOWA Z PODWYKONAWCĄ UMOWY ZAWARTE Z PODWYKONAWCĄ WINNY ZAWIERAĆ AKTUALNE DANE STRON UMOWY ( nazwa podmiotu czy nazwisko osoby reprezentującej musi być aktualne)

19 ANEKS DO UMOWY Z PODWYKONAWCĄ Zobowiązanie do zabezpieczenia świadczeń lub ich kontynuacji jest zobowiązaniem podwykonawcy nie może być oświadczeniem oferenta

20 FORMULARZ OFERTOWY Na stanowisku ordynator/kierownik oddziału - specjalista w zakresie kontraktowanym Dla ordynatora posiadającego dwie różne specjalizacje - należy wskazać specjalizację w zakresie kontraktowanym.

21 FORMULARZ OFERTOWY Pielęgniarki anestezjologiczne - muszą być wykazane w SZOI z wykazaną specjalizacją w zakresie anestezjologii lub kursem kwalifikacyjnym.

22 CZAS PRACY PERSONELU Równoważnik etatu zatrudnienia stanowiący wymiar 37,55 godz./tydzień zgodny z załącznikiem nr 3 Liczba czasu pracy nie podlega uzupełnieniu po złożeniu ofert

23 FORMULARZ OFERTOWY SPRZĘT - należy koniecznie wykazać sprzęt wymagany w załączniku nr 3, - nie wykazywać drobnego sprzętu: strzykawek, wag, lodówki stetoskopów, wózków siedzących i leżących

24 FORMULARZ OFERTOWY SPRZĘT WYMAGANY np. Choroby wewnętrzne Kardiomonitor, aparat EKG12 kanałowy (w miejscu tj. na oddziale ) Holter RR, Holter EKG (w lokalizacji tj. na terenie szpitala)

25 Konieczność spełnienie warunków wymaganych W przypadku braku oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w strukturze organizacyjnej placówki, Dyrektor Oddziału Funduszu może warunkowo zawrzeć umowę pod warunkiem:

26 Posiadania przez Świadczeniodawcę przynajmniej jednego stanowiska monitorowania czynności życiowych i reanimacji Zapewnienie ciągłości leczenia u innego świadczeniodawcy posiadającego OAiIT, nie dalej niż w sąsiednim powiecie Zapewnienie transportu w warunkach odpowiadających zespołowi RTM - specjalistycznego

27 Umowa na zabezpieczenie leczenia pacjentów i zapewnienia ciągłości postępowania w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii nie może zawierać warunków, o nieprzyjęciu pacjenta w przypadku np.: - braku wolnych miejsc - przekroczenia zawartego w umowie z NFZ limitu hospitalizacji

28 Konieczność spełnienia warunków wymaganych spełnienie warunków wymaganych przez placówki realizujące świadczenia na 2 i 3 poziomie referencyjnym w zakresie położnictwa i ginekologii oraz neonatologii spełnienie warunków wymaganych przez placówki realizujące świadczenia na 2 poziomie referencyjnym w zakresie OAiIT

29 Brak spełnienia warunków wymaganych nie dotyczy wymagań formalno-prawnych nie dotyczy wybranych grup z katalogu grup wskazanych w §18 Zarządzenia Nr93/2008/DSOZ posiadających wymagania dodatkowe

30 Brak spełnienia warunków wymaganych w przypadku braku możliwości zakontraktowania świadczeń zgodnie z planem zakupu, w kolejnym postępowaniu po obniżonej cenie, ze wskazaniem terminu dostosowania do wymagań określonych w załączniku nr 3 do zarządzenia

31 Odpowiedzi w ankietach Jeżeli Oferent nie planuje realizować świadczeń zawartych w pytaniu należy wybrać odpowiedź: nie dotyczy a nie nie spełniam i nie będę spełniał. Negatywna odpowiedź skutkuje odrzuceniem oferty przez system informatyczny.

32 Odpowiedzi w ankietach Odpowiedzi zawarte w ankiecie powinny być spójne z wykazanym w formularzu ofertowym – część VI szczegóły ofert w zakresie sprzętu i personelu oraz pozostałych warunków. Brak spójności w odpowiedziach jest poświadczeniem nieprawdy i może skutkować odrzuceniem oferty.

33 PRZYGOTOWANIE OFERT jedna ze składanych ofert Kopia Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej Kopia Wpisu do KRS lub działalności gospodarczej Statutu Kopia polisy/zobowiązanie do zawarcia umowy OC Załącznik nr 2 Załącznik nr 5 Oświadczenie oferenta o samodzielnym wykonywaniu umowy ( bez podwykonawców) Kopie umów z podwykonawcami Formularz ofertowy we właściwym zakresie świadczeń

34 PRZYGOTOWANIE OFERT w pozostałych ofertach w rodzaju leczenie szpitalne Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 ( wskazując nr oferty w której znajdują się wymagane dokumenty formalno- prawne) Załącznik nr 5 Oświadczenie oferenta o umowach z podwykonawcami (wg załączonego wzór ) Opinie konsultantów w wybranych zakresach w przypadku realizacji grup wskazanych w załączniku nr 3 (np. S42, E86, E87 itd) Formularz ofertowy we właściwym zakresie świadczeń

35 PRZYGOTOWANIE OFERT prosimy nie bindować nie zszywać nie wkładać w foliowe koszulki każda strona oferty numerowana od nr 1 i zaparafowana


Pobierz ppt "LECZENIE SZPITALNE KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ NA ROK 2009 i lata następne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google