Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc,"— Zapis prezentacji:

1 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc, | tel.: | fax: Doświadczenia i efekty realizacji Programu w latach 2004 – 2006 Konferencja Podsumowująca Interreg IIIA Czechy - Polska 16 lutego 2007, Ołomuniec, Hotel Flora Konferencja jest współfinansowana ze środków UE

2 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc, | tel.: | fax: Komitet Sterujący Trzy Komitety Sterujące: Kudowa Zdrój zatwierdzonych projektów Liberec zatwierdzone projekty Kamień Śląski zatwierdzone projekty

3 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc, | tel.: | fax: Alokacja i jej wykorzystanie w EURO / v EURAlokacja po 3 posiedzeniu KS / Alokace po 3. zasedání ŘV Wartość środków EFRR do dyspozycji na lata 2004 i 2006 (ERDF) / K dispozici na celé období (ERDF) Schváleno ŘV (ERDF) / Środki EFRR zatwierdzone przez KS 1. Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury / Další rozvoj a modernizace infrastruktury : Wspieranie rozwoju infrastruktury o znaczeniu transgranicznym / Podpora infrastruktury přeshraničního významu : Infrastruktura ochrony środowiska i ochrony przeciwpowodziowej / Infrastruktura zaměřená na ochranu ŽP a na prevenci povodní : Rozwój infrastruktury okołobiznesowej i turystycznej / Zajištění infrastruktury na podporu podnikání a cest. ruchu Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza / Rozvoj místní společnosti v přeshraniční oblasti : Rozwój turystyki / Rozvoj cestovního ruchu : Wspieranie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) / Podpora iniciativ místních komunit (Fond mikroprojektů) : Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur organizacyjnych i współpracy sieciowej / Rozvoj a podpora přeshraničních organizačních struktur a sítí OGÓŁEM / CELKEM

4 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc, | tel.: | fax: Projekty złożone i zatwierdzone Priorytet i działanie / Priorita a opatření Liczba projektów złożonych na posiedzenie KS / Počet projektů předlložených ŘV Liczba projektów uchwalonych w ramach programu / Počet schválených projektů v rámci programu 1. Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury / Další rozvoj a modernizace infrastruktury : Wspieranie rozwoju infrastruktury o znaczeniu transgranicznym / Podpora infrastruktury přeshraničního významu : Infrastruktura ochrony środowiska i ochrony przeciwpowodziowej / Infrastruktura zaměřená na ochranu ŽP a na prevenci povodní : Rozwój infrastruktury okołobiznesowej i turystycznej / Zajištění infrastruktury na podporu podnikání a cest. ruchu Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza / Rozvoj místní společnosti v přeshraniční oblasti : Rozwój turystyki / Rozvoj cestovního ruchu : Wspieranie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) / Podpora iniciativ místních komunit (Fond mikroprojektů) : Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur organizacyjnych i współpracy sieciowej / Rozvoj a podpora přeshraničních organizačních struktur a sítí 5240 Razem / Celkem300176

5 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc, | tel.: | fax: Popularność poszczególnych działań

6 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc, | tel.: | fax: Zatwierdzone projekty Liczba projektów i pomyślność przy ocenianiu (pod względem stopnia współpracy między wnioskodawcą a partnerem): Projekty wspólne: 66 (w tym 55 zatwierdzonych = pomyślność 83 %) Projekty komplementarne: 49 (w tym 37 zatwierdzonych = pomyślność 75 %) Projekty indywidualne: 185 (w tym 84 zatwierdzonych = pomyślność 45 %)

7 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc, | tel.: | fax: Komitet Monitorujący 5 posiedzeń Ołomuniec Kudowa Zdrój Liberec Kamień Śląski Trzyniec 7 procedur obiegowych kwiecień, lipiec, wrzesień 2005 luty, marzec, maj, listopad 2006 KM – uchwalał projekty PT (92), raporty roczne (2), realokacje środków pomiędzy priorytetami i działaniami

8 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc, | tel.: | fax: Pomoc techniczna v / w Počet schválených projektů / Liczba projektów zatwierdzonych Alokace - září 2006 (celkové prostředky v EUR) / Alokacja - wrzesień 2006 ( środki łącznie w EUR) TA I Řízení, realizace, monitorování a kontrola / PT I Zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola Společné projekty / Wspólne projekty Polské projekty / Polskie projekty České projekty / Czeskie projekty TA II Propagace a hodnocení programu / PT II Promocja i ocena programu Společné projekty / Wspólne projekty Polské projekty / Polskie projekty České projekty / Czeskie projekty Celkem / Razem

9 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc, | tel.: | fax: Ocena wpływu transgranicznego i poziomu współpracy transgranicznej 3 nabory 302 ocenione projekty Udział: eksperci regionalni, pracownicy WST. Pierwsze szkolenie: , Rychnov nad Kněžnou Cel: wprowadzenie w tematykę oceny wpływu transgranicznego i poziomu współpracy transgranicznej. Analiza doświadczeń z innych programów. Seminarium końcowe dla ekspertów: , Karlova Studanka Cel: analiza dotychczasowego systemu oceny + wypracowanie zaleceń dla systemu na lata

10 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc, | tel.: | fax: Działania informacyjne Seminaria informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców – WST + IZ, IK, RPK, IPoś, euroregiony Artykuły w prasie, ulotki Wystawa prezentująca udane projekty – harmonogram na Mapy obszaru wsparcia, materiały i przedmioty promocyjne Spotkania z innymi instytucjami zaangażowanymi w realizację programu (IZ, IK, IPOś)

11 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc, | tel.: | fax: Najczęstsze błędy -składanie wniosków w ostatniej chwili -niewłaściwe rozdzielenie etapu przygotowawczego i etapów realizacji projektu -źle skonstruowany budżet: brak szczegółowego określenia wydatków, brak wydatków na promocję projektów, wydatki niekwalifikujące się do wsparcia -niezgodność danych określonych we wniosku, załącznikach, budżecie, studium wykonalności, itp. -niedostatecznie opisany wpływ transgraniczny i poziom współpracy lub nierzeczywisty wpływ transgraniczny -niewaściwie określona osoba do kontaktu -niekompletne lub nieaktualne załączniki -projekt przygotowywany do innego programu i przerobiony na projekt współpracy transgranicznej -niewaściwie opisane działania i cele

12 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc, | tel.: | fax: Zalecenia na przyszłość Przygotowanie projektów Konsultować plany projektowe i wniosek + znać dobrze wszystkie zasady programu (dokumentacja programu, podręczniki) + śledzić strony internetowe programu. Realistyczny harmonogram – przy wspólnej realizacji potrzeba więcej czasu. Budżety: wydatki kwalifikowalne – nie przeszacowywać realistyczne wskaźniki – monitorowanie

13 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc, | tel.: | fax: Zalecenia na przyszłość Przygotowanie projektów – współpraca transgraniczna Już teraz należy zachęcać wnioskodawców do przygotowywania wspólnych projektów: - zgodnych z charakterem i celami programu – celem nadrzędnym: rozwój i integracja pogranicza czesko-polskiego - projekty z rzeczywistym oddziaływaniem transgranicznym – opisanym w sposób szczegółowy i osiągniętym w wyniku realizacji projektu (projekty bez oddziaływania transgranicznego nie kwalifikują się do Celu 3) - należy pamiętać o tym, że rezultaty projektu powinny być w masymalnym stopniu wykorzystane przez ludzi po drugiej stronie granicy - należy korzystać z przykładów dobrych projektów już realizowanych + stworzyć własną propozycję projektową spełniającą konkretne potrzeby pogranicza (nie robić projektu dla samego projektu).

14 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc, | tel.: | fax: Zalecenia na przyszłość Przygotowanie projektów – związki partnerskie - poszukiwać partnerów i współpracować z nimi odpowiednio wcześniej - związki partnerskie – solidność i zaufanie Rozwijać i wykorzystać dobre i sprawdzone przykłady współpracy i związki z Phare CBC, Interreg IIIA oraz współpracy euroregionów Pomoc Wspólnego Sekretariatu Technicznego przy znajdowaniu partnerów – strona internetowa (+ współpraca z czeskimi sekretariatami rad regionalnych oraz Regionalnymi Punktami Kontaktowymi na polskiej stronie)

15 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc, | tel.: | fax: Zalecenia na przyszłość Przygotowanie projektów - niewykorzystany potencjał wzrostu obszaru przygranicznego - powiązania między podmiotami gospodarczymi po obydwu stronach granicy - współpraca terytorialna, instytucjonalna i strukturalna - ochrona i wykorzystanie bogactwa przyrodniczego i kulturowego – możliwość rozwoju ruchu turystycznego - zaangażowanie szkół wyższych, instytucji badawczych oraz firm dotyczące funkcjonowania międzynarodowych sieci w zakresie rozwoju i innowacji - edukacja i nauka.

16 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc, | tel.: | fax: Zalecenia na przyszłość Współpraca i komunikacja, szkolenia -Bliska współpraca i komunikacja między instytucjami zaangażowanymi w realizację programu – transfer informacji, wiedzy i doświadczeń (seminaria organizowane przez WST – z udziałem IZ, IK, RPK oraz IPoś – wyjaśnianie wątpliwości) -Współpraca polskich i czeskich instytucji -Komunikacja między instytucjami i wnioskodawcami – promocja ukierunkowana na konkretne grupy odbiorców, seminaria, strona internetowa, konsultacje (WST – efekt transgraniczny), ukierunkowanie na wszystkich potencjalnych wnioskodawców (większy nacisk na promocję programu w sferze nauki, edukacji, przedsiębiorczości).

17 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc, | tel.: | fax: Główne korzyści Wykorzystanie możliwości -Wsparcie projektów -Zbliżenie ludzi i instytucji + wspólne rozwiązywanie problemów -Wspólne przygotowanie działań na przyszłość

18 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc, | tel.: | fax: Centrum pro regionální rozvoj Společný technický sekretariát Wspólny Sekretariat Techniczny Ul. Jeremenkova 40 B Ołomuniec Czechy Tel: Faks: Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google