Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka ekologiczna gminy Suwałki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka ekologiczna gminy Suwałki"— Zapis prezentacji:

1 Polityka ekologiczna gminy Suwałki

2 CHARAKTERYSTYKA GMINY SUWAŁKI
Gmina Suwałki zamieszkiwana jest przez około 6,6 tysiąca osób, zajmuje obszar 265 km i składa się z sołectw. Położona jest w północnej części województwa podlaskiego, w centrum powiatu suwalskiego. Sąsiaduje z innymi jednostkami administracyjnymi.

3 Powierzchnia gminy: 26430 (ha), w tym
Użytki rolne ha 54,5% Lasy i zadrzewienia 7 717 ha 29,2% Wody 2 787 ha 10,5% Grunty zabudowane i zurbanizowane 864ha 3,3% Nieużytki 649 ha 2,4% Tereny różne 19 ha 0,1%

4 Gmina jest atrakcyjna także turystycznie, ze względu na czysty klimat Zielonych Płuc Polski, walory przyrodnicze i krajobrazowe. Funkcjonują tu szlaki turystyczne, m.in.: Szlak zielony (44,9 km); trasa: Stary Folwark – Stary Folwark, Szlak niebieski (24 km); trasa: Mała Huta – Gawrych Ruda, Szlak czarny (17,9 km); trasa: Stary Folwark – Osinki Szlak żółty (11 km); trasa: Biała Woda – Taciewo,

5 Ujęcia wody i sieć wodociągowa
Mieszkańcy gminy Suwałki w wodę zaopatrywani są z sieci wodociągowej, wodociągów zagrodowych i studni kopanych. Wszystkie wsie w gminie posiadają sieć wodociągową Długość czynnej sieci rozdzielczej wynosi 132 km. Zwodociągowanie gminy wynosi 72 %. Stan techniczny sieci jest zadowalający.

6 Zaopatrzenie w energię
Na terenie gminy Suwałki brak jest sieci cieplnej. Głównymi dostawcami energii cieplnej są niewielkie lokalne kotłownie. Do większych kotłowni należy zaliczyć te istniejące przy szkołach i urzędzie. Energia cieplna w gminie zasilana jest następującymi źródłami: a) Źródła konwencjonalne [100%] w tym:        - węgiel kamienny [99%]       - olej opałowy [1%]      b) Źródła odnawialne [100%] w tym: - biomasa 100 [%]

7 OCENA STANU I OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

8 Klimat Klimat gminy Suwałki jest dość surowy o cechach kontynentalnych. Suwalszczyzna jest najchłodniejszą częścią Polski poza górami. Zima trwa tu średnio 103 dni, przedzimie trwa tu średnio dni, przedwiośnie 34 dni, wiosna 48 dni, lato 66 dni, jesień 88 dni. Średnia temperatura roczna przeciętnie wynosi ok. 60C . Dni upalnych z maksymalną temperaturą C jest tu średnio 23 dni, a mroźnych 74. Okres wegetacyjny trwa ok. 160 dni, gdy tymczasem w Polsce centralnej i na zachodzie kraju jest o kilkadziesiąt dni dłuższy. Roczna suma opadów wynosi mm, osiągając najwyższą wartość w sezonie letnim.

9 Zasoby wodne - Wody powierzchniowe
Gmina Suwałki posiada wiele jezior, których ogólna powierzchnia wynosi 2 718,4152 ha. Są tu 42 jeziora. Największe z nich - Wigry ma 2187 ha powierzchni, maksymalną głębokość 73 m. Główną rzeką jest Czarna Hańcza, przepływająca przez jezioro Wigry i stanowiąca znany i ceniony w kraju szlak kajakowy. Stan czystości rzeki ocenia się (w zależności od punktu) na II lub III klasę czystości. W wyznaczonych na terenie gminy strefach ochronnych wód obowiązują wymienione poniżej ustalenia oraz zakazy: - Wznoszenia jakichkolwiek nowych obiektów budowlanych, w tym na potrzeby rolnictwa, nie związanych z utrzymaniem zbiorników wodnych oraz przystani wodnych i kąpielisk o charakterze ogólnodostępnym; - Wykonywania jakichkolwiek prac ziemnych.

10 Zasoby wodne - Wody podziemne
Głównym użytkowym poziomem wodonośnym są piaski i żwiry przypowierzchniowe związane z sandrem, posiadające miąższość do 40 m, w jego granicach zwierciadło wody jest swobodne i zalega na ogół dość płytko od 2 m do 15 m, jedynie miejscami do 30 m, studnie posiadają na ogół znaczną wydajność od 10 do 120m3/h.

11 Warunki glebowe Na gruntach ornych gminy Suwałki występuje mozaika gleb od klasy III do VI. Przeważają gleby słabe i bardzo słabe klas V i VI stanowiące 65,4 %. Na gruntach ornych uprawia się głównie zboża paszowe (ok % powierzchni), rośliny pastewne - głównie motylkowe i strączkowe (ok. 20 % ), zboża chlebowe (ok. 12%) i ziemniaki (ok. 8 % powierzchni upraw).

12 Zasoby surowcowe Na obszarze gminy istnieją utwory wieku plejstoceńskiego które są pochodzenia polodowcowego. Są one wykształcone jak utwory piaszczysto-żwirowe, gliny, gliny zwałowe, iły, iły zastoiskowe i mułki. Na terenie gminy Suwałki udokumentowanych zostało 9 złóż kruszywa naturalnego. Utwory wieku holoceńskiego są to przede wszystkim osady limniczno - bagienne i osady rzeczne. Są to gytie, kreda jeziorna, iły, torfy, namuły i piaski rzeczne. Miąższość osadów holoceńskch tylko w nielicznych miejscach przekracza 10 m.

13 Lasy Lasy zajmują ha powierzchni całej gminy Suwałki. W strukturze władania dominującą pozycję zajmują lasy państwowe zarządzane przez Administrację Lasów Państwowych, Nadleśnictwo Suwałki oraz w swoich granicach przez Wigierski Park Narodowy. Na terenie Wigierskiego Parku Narodowego występuje prawie gatunków roślin naczyniowych, w tym około podlegających ścisłej ochronie i podlegających ochronie częściowej, ponad gatunków mchów i wątrobowców oraz prawie 300 gatunków porostów. Procentowy udział gatunków głównych na terenie gminy Suwałki przedstawia się następująco: Sosna 84,93 % Świerk 14,04 % Dąb 0,42 % Olcha 0,33 % Brzoza 0,13 % Modrzew Jesion 0,02 %

14 Czystość powietrza Jakość powietrza atmosferycznego zależy przede wszystkim od emitowanych, ( wprowadzanych ) bezpośrednio lub pośrednio, substancji powstających wyniku działalności człowieka. Główne rodzaje i ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery powstają w wyniku spalania różnego rodzaju paliw. Substancje chemiczne wprowadzane do powietrza w największych ilościach to: CO2, SO2, NO2, pył, CO. Głównymi zanieczyszczeniami powietrza są: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu oraz pyły. Dwutlenek siarki emitowany jest przede wszystkim przez kotłownie lokalne, przy spalaniu zanieczyszczonego węgla. Tlenki azotu pochodzą ze spalania węgla, koksu, gazu i benzyn (transport samochodowy). Pyły - emitowane są do atmosfery wraz ze spalinami pochodzącymi ze spalania paliw stałych. Fluor pochodzący ze spalania węgli oraz ołowiu pochodzi z transportu samochodowego i jest również zanieczyszczeniem powietrza. Średnie stężenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w okresie zimowym jest wyższe niż w okresie letnim.

15 POLITYKA EKOLOGICZNA W GMINIE

16 Misja Programu Ochrony Środowiska Gminy Suwałki: „Ekologiczna Gmina Suwałki zarządzana zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju”. Powyższa misja będzie realizowana poprzez cele i zadania ekologiczne. Ustalenia Programu Ochrony Środowiska są spójne i kompatybilne z polityką ekologiczną państwa, województwa podlaskiego i powiatu suwalskiego. Program będzie realizowany przez cele długoterminowe obejmujące lata oraz przez cele krótkoterminowe ( szczegółowe ) w ramach każdego z celów długoterminowych, realizowane w latach

17 Cel nr 1: OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
zachowanie bioróżnorodności ochrona gatunków zwierzęcych dbałość o utrzymanie stanu naturalnego środowiska racjonalne czerpanie z zasobów środowiska naturalnego dbałość o poprawę stanu środowiska poszukiwanie zasobów odnawialnych ochrona roślinności

18 Cel nr 2: OCHRONA WÓD racjonalne wykorzystanie zasobu wody
Budowa i modernizacja melioracji szczegółowych racjonalna gospodarka ściekowa rozbudowa sieci kanalizacyjnej budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków budowa oczyszczalni ścieków ochrona brzegów rzek uszczelnianie szamb

19 Cel nr 3: DBAŁOŚĆ O STAN ATMOSFERY
zalesianie ochrona lasów kształtowanie drzewostanu zmniejszanie emisji pyłów w atmosferze oszczędność energii cieplnej wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii zmniejszenie natężenia hałasu komunikacyjnego

20 Cel nr 4: EKOLOGICZNA GOSPODARKA ODPADAMI
kompleksowa gospodarka odpadami zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów odzysk odpadów przyjazne środowisku unieszkodliwianie odpadów zgodne z prawem unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, w tym azbestu likwidacja dzikich wysypisk

21 Cel nr 5: EDUKACJA PROEKOLOGICZNA
edukacja ekologiczna promowanie zdrowego stylu życia kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju rozwój zielonych organizacji pozarządowych konkursy ekologiczne kształtowanie ekologicznych postaw społecznych

22 Cel nr 6: POSTĘP W GMINIE ZGODNIE Z ZASADĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
rozwój usług ekologicznych promowanie technologii przyjaznych środowisku gospodarka przyjazna środowisku wspomaganie wdrożenia programów rolno – środowiskowych promowanie ekologicznej działalności gospodarczej „czysta produkcja” ekologiczne rolnictwo rozwój ekologicznej turystyki wspieranie instytucji zajmujących się ochroną środowiska

23 Cel nr 7: MONITORING ŚRODOWISKA NATURALNEGO
bieżąca aktualizacja informacji o stanie środowiska monitorowanie wdrażania Programu Ochrony Środowiska monitorowanie wdrażania Planu Gospodarki Odpadami ocena stanu ochrony środowiska badanie stanu wód ocena ochrony fauny i flory

24 Najważniejsze problemy ekologiczne w gminie

25 Hałas Na terenie gminy Suwałki nie występują wielkie zakłady przemysłowe oraz obiekty uciążliwe pod względem emisji hałasu do środowiska. Najpoważniejszymi źródłami emisji hałasu są ciągi komunikacyjne, w tym trasy tranzytowe do granicy kraju. Na drogach tych istnieje wzmożony ruch samochodowy, będący znaczącym źródłem zanieczyszczenia akustycznego atmosfery.

26 Transport Transport jest poważnym źródłem zanieczyszczenia środowiska. W ostatnich latach w Polsce nastąpił gwałtowny rozwój transportu drogowego, a wraz z nim pojawiły się nowe zagrożenia środowiska. Prawie dwukrotnie wzrosła liczba prywatnych samochodów. Towarzyszy temu niedostateczny rozwój sieci dróg, autostrad, co powoduje korki i większą emisję substancji i hałasu do środowiska. Spaliny i hałas komunikacyjny stwarzają duże zagrożenia dla środowiska a tym samy dla zdrowia ludzi. Wzrastająca liczba samochodów, często starych, to także źródło dużej ilości odpadów.

27 Niebezpieczne zagrożenia środowiska
Zagrożeniami dla środowiska, jakie mogą wystąpić na terenie gminy Suwałki są: powodzie huragany pożary susze gradobicia awarie urządzeń infrastruktury technicznej katastrofy komunikacyjne drogowe, w tym katastrofy związane z transportem materiałów niebezpiecznych zagrożenia ekologiczne


Pobierz ppt "Polityka ekologiczna gminy Suwałki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google