Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Projekt Szkoła Kluczowych Kompetencji. Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski centralnej i południowo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Projekt Szkoła Kluczowych Kompetencji. Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski centralnej i południowo."— Zapis prezentacji:

1 1 Projekt Szkoła Kluczowych Kompetencji. Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski centralnej i południowo – zachodniej realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia: Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia- projekty konkursowe w ramach Umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

2 2 Projekt jest realizowany przez: Lidera Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie Partnera Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu

3 3 Co zostało zrealizowane: Nauczyciele zaangażowani w realizację projektu napisali 160 autorskich programów nauczania, uwzględniające kompetencje kluczowe w zakresie przedmiotów: –matematyczno-przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki; –technologii informacyjno-komunikacyjnych(ICT); –języków obcych; –przedsiębiorczości;

4 4 Wsparciem dla nauczycieli były: -warsztaty, realizowane w dwóch etapach, -doradztwo, -nadal funkcjonujące forum dyskusyjne, pozwalające na wymianę doświadczeń, kontakty, współpracę zarówno pomiędzy nauczycielami, jak i koordynatorami merytorycznymi poszczególnych kompetencji. Programy zostały zaopiniowane przez nauczyciela mianowanego, zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną i Dyrektora Szkoły oraz wpisane na listę programów realizowanych w danej szkole.

5 5 Programy autorskie zostały wydane w formie publikacji i przekazane do szkół przez DSW. Do wszystkich Szkół zostały już przekazane: - podręczniki dla uczniów, - zestawy dla uczniów, - pomoce dydaktyczne dla nauczycieli, - pomoce do prowadzenia zajęć, - sprzęt i wyposażenie, - programy komputerowe W trakcie realizacji: - domawiane są podręczniki dla uczniów, w klasach których liczba przekracza 25 osób w klasie - domawiane będą dodatkowe pomoce do prowadzenia zajęć, specyficzne dla każdej szkoły w zależności od kwoty środków która pozostała dla danej szkoły w wyniku wykorzystanego już limitu.

6 6 Wsparciem dla nauczycieli przy wdrażaniu autorskich programów od 1 września 2010 roku są: -półroczne seminaria, -platforma internetowa, -pomoce i środki dydaktyczne przekazane do szkół -diagnozy klasowe i indywidualne, opracowane w wyniku badań psychologicznych,

7 7 Aby wszystkie działania zostały uznane w trakcie działań monitorująco – kontrolnych prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przypominamy o : - prowadzeniu dokumentacji: a) zatwierdzenie programu przez Radę Pedagogiczną w formie dokumentu, b) zatwierdzenie programu przez Dyrektora szkoły w formie dokumentu, c) prowadzenie dzienników lekcyjnych zgodnie z Programem autorskim tzn. tematy powinny wynikać z programu, a ewentualne odstępstwa opisane z wyjaśnieniem dlaczego tak się stało (np. przy ewaluacji on-going) - zachowaniu zasad wizualizacji: oznaczenie klasopracowni, w której odbywają się zajęcia wizualizacją projektową, - oklejeniu podręczników zakupionych w ramach projektu, - oklejeniu wartościowych rzeczy przekazanych szkole i uczniom np. sprzęt, kalkulatory.

8 8 Co planujemy w ramach dalszych działań: Rozpoczniemy od: -zajęć w ramach Kół Naukowych: jesteśmy w trakcie przygotowania harmonogramów, programów merytorycznych, rekrutacji uczniów. Kryteria doboru uczniów: zainteresowanie ucznia uczestnictwem w zajęciach pozalekcyjnych, zaangażowanie ucznia w bieżącą pracę podczas zajęć z danego przedmiotu, -Przygotowania do udziału w Wakacyjnych Obozach Naukowych. Będą to tygodniowe obozy dla 10 uczniów z każdej klasy Kryteria doboru uczniów: wysoka frekwencja w trakcie roku szkolnego, miejsce zamieszkania, (w kolejności obszar wiejski, miejsko – wiejski, miejski), sytuację materialną ucznia, wskazanie wychowawców klas odnośnie szczególnej sytuacji uczniów,

9 9 -Studium Kompetentnych Liderów: wysoka średnia na zakończenie roku szkolnego po klasie 2 lub 3, miejsce zamieszkania (w kolejności obszar wiejski, miejsko–wiejski, miejski), wskazania wychowawców. Udział 5 najzdolniejszych uczniów z każdej szkoły w wybranych zajęciach w uczelni, w przedmiotach rozwijających i uzupełniających ich kompetencje kluczowe, -Przedsiębiorstwo Symulacyjne: wysoka frekwencja na zajęciach w trakcie całego roku szkolnego, zainteresowanie ucznia poszerzeniem wiedzy zdobytej podczas zajęć w szkole, zaangażowanie ucznia w bieżącą pracę podczas zajęć dodatkowych. Zadanie realizowane będzie II etapowo: poprzez wykorzystanie narzędzia gry edukacyjnej, dostępnej przez przeglądarkę. Jest to narzędzie wykorzystujące wiedzę z 4 kompetencji, a symulujące funkcjonowanie firmy.

10 10 Nauczyciele będą mieli zapewnione

11 11 Lekcje Demonstracyjne – po 10 godzin dla każdej szkoły, Mobilny Instytut Kompetencji – po 20 godzin dla każdej szkoły (średnio po 5 godzin na kompetencję) – w zależności od decyzji Dyrektora szkoły,

12 12 Konkurs Grantów: w ramach konkursu, każda szkoła ma przygotować co najmniej dwa wnioski konkursowe, zawierające pomysły wypracowane wspólnie przez zespoły uczniowskie. Projekty te powinny łączyć 4 kompetencje kluczowe. W wyniku realizacji tych Grantów, powinny powstać przedsięwzięcia, które pozostaną w szkole i będą służyły rozwijaniu kompetencji kluczowych. W ramach tych grantów możliwy będzie zakup wyposażenia w wysokości 10 tys. zł. dla każdej szkoły na zrealizowanie przedsięwzięcia.

13 13 Wszystkie informacje o Projekcie znajdują się na stronie www.kluczowE-kompetencje.pl/edycja2

14 14 Biuro Projektu : Marta Drygała – Kierownik Projektu ul. Mełgiewska 7-9, 20- 209 Lublin, tel. (081) 749-32-39, marta.drygala@wsei.lublin.plmarta.drygala@wsei.lublin.pl Anna Król - Koordynator regionalny dla województwa wielkopolskiego, tel. (081) 749-32-39, anna.krol@wsei.lublin.planna.krol@wsei.lublin.pl

15 15 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "1 Projekt Szkoła Kluczowych Kompetencji. Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski centralnej i południowo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google