Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Miasta w Mławie 27 października 2011 r.. Termin wejścia w życie: 12 marca 2010 r. Nowelizacja ustawy z 2010 roku Rozszerzenie zakresu zadań publicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Miasta w Mławie 27 października 2011 r.. Termin wejścia w życie: 12 marca 2010 r. Nowelizacja ustawy z 2010 roku Rozszerzenie zakresu zadań publicznych."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Miasta w Mławie 27 października 2011 r.

2

3 Termin wejścia w życie: 12 marca 2010 r. Nowelizacja ustawy z 2010 roku Rozszerzenie zakresu zadań publicznych - do 31 sfer Rada Miasta, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi uchwala roczny lub wieloletni program współpracy do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu Inicjatywa lokalna forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej

4 Nowelizacja ustawy z 2010 roku W skład komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie Na wniosek organizacji pozarządowej można zlecić organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki : 1) wysokość dofinansowania lub finansowania do kwoty 10 000 zł 2) zadanie realizowane do 90 dni Łączna kwota środków przekazanych tej samej organizacji - do kwoty 20 000 zł Wysokość środków finansowych przyznanych - max 20% dotacji planowanych w roku

5 Nowelizacja ustawy z 2010 roku Organizacja może uzyskać status organizacji pożytku publicznego pod warunkiem, iż działalność prowadzona jest nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego prowadzi w formie elektronicznej i nie później niż do dnia 15 grudnia roku podatkowego zamieszcza na stronie BIP wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego, na które podatnik, może przekazać 1% podatku

6 Nowelizacja ustawy z 2010 roku Organizacja pożytku publicznego, przekazuje ministrowi sprawozdanie finansowe i merytoryczne w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Organizacja pożytku publicznego zamieszcza sprawozdanie finansowe i merytoryczne, w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra W terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku podatkowym minister podaje wykaz numery rachunków bankowych zgłoszonych jako właściwe do przekazania 1% podatku

7 Nowelizacja ustawy z 2010 roku W powiecie lub w gminie może być utworzona odpowiednio Powiatowa lub Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego, jako organ konsultacyjny i opiniodawczy Radę Powiatową lub Radę Gminną może utworzyć Wójt/Burmistrz na wniosek organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpowiednio na terenie powiatu lub gminy Kadencja Rady Powiatowej oraz Rady Gminnej trwa 2 lata. W składzie: 1) przedstawiciele organu stanowiącego – radni 2) przedstawiciele organu wykonawczego – urzędnicy 3) przedstawiciele organizacji pozarządowych stanowiących co najmniej połowę członków

8 Nowelizacja ustawy z 2011 roku Publikacja sprawozdania z programu współpracy w BIP-ie, niezależnie od obowiązku przedkładania Radzie Miasta sprawozdania z realizacji programu współpracy Zmiana zakresu przedmiotowego działalności odpłatnej pożytku publicznego. Sprzedaż przedmiotów darowizny nie jest już działalnością odpłatną pożytku publicznego Termin wejścia w życie: 3 listopada 2011 r.

9 Nowelizacja ustawy z 2011 roku Obsługa otwartego konkursu ofert Doprecyzowanie przepisu art. 11 ustawy, wskazanie czynności, które nie mogą być przedmiotem zlecenia w ramach obsługi konkursu. Są to: 1) ogłoszenia otwartego konkursu ofert 2) powołania komisji konkursowej 3) wyboru ofert 4) ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert 5) zawierania umów o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi organizacjami 6) unieważnienia otwartego konkursu ofert

10 Nowelizacja ustawy z 2011 roku Skład komisji konkursowych W komisjach konkursowych będą zasiadać osoby wskazane" (a nie reprezentujące) przez organizacje pozarządowe z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje biorące udział w konkursie Wskazuje się trzy przesłanki, po wystąpieniu których prace komisji będą mogły się odbywać bez udziału osób wskazanych przez organizacje, gdy: 1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub 2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, 3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f. Termin (30 dni), w którym każdy może żądać od organów administracji publicznej uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty

11 Nowelizacja ustawy z 2011 roku Tryb uproszczony Zlecenie zadań publicznych w trybie uproszczonym następuje na postawie oferty składanej przez organizacje (a nie jak do tej pory na wniosek) Inicjatywa lokalna Zgodnie z nowym brzmieniem art. 19f ustawy wnioskodawca może otrzymać od jednostki samorządu terytorialnego na czas trwania umowy rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej

12 Nowelizacja ustawy z 2011 roku Uzyskanie statusu opp Organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego wskutek działań nadzorczych ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego lub, który został mu wykreślony z urzędu przez sąd rejestrowy, o ponowne przyznanie statusu opp będą mogły ubiegać się nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od dnia wykreślenia Wyodrębnienie działalności pożytku publicznego umożliwiające należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym dotyczyć ma jedynie tzw. podmiotów kościelnych

13 Nowelizacja ustawy z 2011 roku Redukcja obowiązków sprawozdawczych Znosi się obowiązek przesyłania Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej sprawozdań finansowych i merytorycznych z działalności w wersji papierowej Sprawozdania za 2011 r. organizacje pożytku publicznego mają obowiązek zamieścić na stronie internetowej urzędu obsługującego Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Ostatecznym terminem na złożenie sprawozdań dla organizacji, których rok obrotowy jest równy z rokiem kalendarzowym jest dzień 15 lipca Organizacje, których rok obrotowy nie jest równy z rokiem kalendarzowym zamieszczają sprawozdania na stronie internetowej MPiPS w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

14 Nowelizacja ustawy z 2011 roku Nowy wzór sprawozdania (będzie obowiązywał od dnia 1 stycznia 2013 r.) Organizacje, których przychód nie przekroczył 100 000 zł w danym roku będą zamieszczać na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, sprawozdanie merytoryczne z działalności w formie uproszczonego sprawozdania merytorycznego, którego wzór określi rozporządzenie.

15 Dziękuję za uwagę Agnieszka Puzio Dębska Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi e-mail: ratusz@mlawa.plratusz@mlawa.pl tel. 604417109


Pobierz ppt "Urząd Miasta w Mławie 27 października 2011 r.. Termin wejścia w życie: 12 marca 2010 r. Nowelizacja ustawy z 2010 roku Rozszerzenie zakresu zadań publicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google