Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TAJEMNICE MÓZGU Anna Smó ł ka Wioletta Kozak Paulina Matyszkiewicz Kinga Kozak Paulina Sza ł a ś ny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TAJEMNICE MÓZGU Anna Smó ł ka Wioletta Kozak Paulina Matyszkiewicz Kinga Kozak Paulina Sza ł a ś ny."— Zapis prezentacji:

1

2 TAJEMNICE MÓZGU

3 Anna Smó ł ka Wioletta Kozak Paulina Matyszkiewicz Kinga Kozak Paulina Sza ł a ś ny

4 Czego chcemy si ę dowiedzie ć : Celem naszego projektu jest pokazanie jak wa ż nym organem jest mózg dla cz ł owieka oraz ż e bez niego nie da si ę funkcjonowa ć.

5 Wykonywanie modelu mózgu : r. – ca ł a grupa bra ł a udzia ł Wykonywanie filmików : r. – ca ł a grupa bra ł a udzia ł Wykonywanie prezentacji multimedialnej : r. – ca ł a grupa bra ł a udzia ł

6

7 Mózg - cz ęść o ś rodkowego uk ł adu nerwowego le żą ca w czaszce. Jest to najbardziej z ł o ż ony narz ą d cz ł owieka. Stopie ń jego rozwoju prawdopodobnie warunkuje istnienie ś wiadomo ś ci.

8

9 p ł at czo ł owy p ł at skroniowy p ł at ciemieniowy p ł at potyliczny

10 parzysta cz ęść kresomózgowia ograniczona od ty ł u bruzd ą ś rodkow ą, a od do ł u bruzd ą boczn ą pó ł kuli mózgu. P ł at czo ł owy odpowiada za: planowanie my ś lenie pami ęć wol ę dzia ł ania i podejmowanie decyzji ocen ę emocji i sytuacji pami ęć wyuczonych dzia ł a ń ruchowych, np. taniec, nawyki, specyficzne schematy zachowa ń, wyrazy twarzy przewidywanie konsekwencji dzia ł a ń konformizm spo ł eczny, takt uczucia b ł ogostanu, frustracji, l ę ku i napi ę cia.

11

12 Powierzchnia boczna jest utworzona przez trzy, po ł o ż one jeden na drugim, zakr ę ty skroniowe. Powierzchnia brzuszno- przy ś rodkowa tworzona jest przez dwa zakr ę ty: wrzecionowaty oraz przyhipokampowy. P ł at skroniowy odpowiada za: s ł uch pami ęć wzrok

13

14 parzysta cz ęść kresomózgowia ograniczona od przodu bruzd ą ś rodkow ą, od do ł u bruzd ą boczn ą, a na powierzchni przy ś rodkowej tak ż e od ty ł u przez bruzd ę ciemieniowo-potyliczn ą pó ł kuli mózgu. P ł at ciemieniowy odpowiada za: orientacj ę przestrzenn ą celowe ruchy rozpoznawanie ruchu czucie temperatury, dotyku, bólu (górna cz ęść ) umiejscowienie wra ż e ń czuciowych integracj ę ruchu i wzroku integracj ę czucia i wzroku rozumienie j ę zyka symbolicznego, poj ęć abstrakcyjnych, geometrycznych. oszacowanie ilo ś ci za które odpowiada bruzda ś ródciemieniowa

15

16 parzysta cz ęść kresomózgowia ograniczona od przodu na powierzchni przy ś rodkowej przez bruzd ę ciemieniowo- potyliczn ą pó ł kuli mózgu. P ł at potyliczny jako jedyny jest zwi ą zany w ł a ś ciwie z tylko jedn ą funkcj ą – zmys ł em wzroku. P ł at potyliczny odpowiada za: widzenie analiz ę koloru, ruchu, kszta ł tu g łę bi skojarzenia wzrokowe rozumienie s ł ów

17

18

19 Mózg kobiety jest mniejszy niż mózg mężczyzny. Nie towarzyszy temu jednak różnica w sprawności. Wychodzi więc na to, że kobiety mają trochę wydajniejsze mózgi od mężczyzn.

20 Mit o tym, ż e wykorzystujemy tylko 10% naszego mózgu to nieprawda. Zawsze i wsz ę dzie wykorzystujemy ca ł y nasz mózg, ka ż da jego cz ęść ma przypisan ą jak ąś funkcj ę. Prawd ą jest natomiast, ż e mo ż emy korzysta ć z tych 100% znacznie lepiej. Nasz mózg ma ogromne mo ż liwo ś ci i mo ż emy si ę nauczy ć jak efektywniej go u ż ywa ć.

21 Mózg nie czuje bólu. Nie ma w nim ż adnych receptorów nerwowych, które mog ł yby ból rejestrowa ć. Oczywi ś cie wokó ł mózgu znajduj ą si ę ju ż tkanki– czaszka, skóra, nerwy, które po uderzeniu w g ł ow ę ból odczuwaj ą.

22 DOWIEDZIA Ł YSMY SI Ę : jak zbudowany jest mózg i jakie s ą jego zadania ż e nale ż y przestrzega ć zasad higieny wobec mózgu,aby prawid ł owo pracowa ł co nale ż y robi ć, aby dobrze go rozwija ć

23


Pobierz ppt "TAJEMNICE MÓZGU Anna Smó ł ka Wioletta Kozak Paulina Matyszkiewicz Kinga Kozak Paulina Sza ł a ś ny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google