Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WEWNĘTRZNE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Dr Marek A. Jakubiak Wydział Administracji i Nauk Społecznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WEWNĘTRZNE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Dr Marek A. Jakubiak Wydział Administracji i Nauk Społecznych."— Zapis prezentacji:

1 WEWNĘTRZNE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Dr Marek A. Jakubiak Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

2 ПЛАН ВИСТУПУ: Історія Головної бібліотеки Варшавської політехніки Правові акти університету і їх значення для діяльності Головної бібліотеки Характеристика сучасної організаційної структури Головної бібліотеки Висновки PLAN WYSTĄPIENIA: Historia Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Akty prawne uczelni i ich znaczenie dla działalności Biblioteki Głównej PW Charakterystyka obecnej struktury organizacyjnej BG PW Wnioski końcowe

3 4. Історія Головної бібліотеки Варшавської політехніки Створена 1918 р. на підставі ухвали Сенату Варшавської політехніки, зі Статутом бібліотеки, затвердженим Міністерством віросповідань і громадської освіти. До 1952 року бібліотека була закритого типу, тобто нею могли користуватися тільки працівники та студенти Варшавської політехніки. 1952 – Головна бібліотека із закритої установи перетворюється у наукову установу публічного типу. Від 1961 до 2009 – відбуваються організаційні зміни та інновації в діяльності Головної бібліотеки. HISTORIA BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ PW Utworzona w 1918 r. na mocy uchwały Senatu PW, określającej regulamin Biblioteki, zatwierdzony przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Do roku 1952 Biblioteka miała charakter zamknięty, tzn. służyła jedynie pracownikom i studentom PW. Rok 1953 - Biblioteka Główna PW z placówki zamkniętej staje się jednostką naukową o charakterze publicznym. Od 1961 r. do 2009 r. – innowacje organizacyjne i zmiany w działalności Biblioteki Głównej PW

4 Правові акти та їхнє значення для діяльності Головної бібліотеки Варшавської політехніки Статут Варшавської політехніки. Організаційні правила Головної бібліотеки Варшавської політехніки. Значення вищезгаданих документів для функціонування Бібліотеки Регулюють правила користування фондами та їх комплектуванням. Регулюють правила управління та розподілу повноважень працівників бібліотеки. Akty prawne uczelni i ich znaczenie dla działalności Biblioteki Głównej PW Statut Politechniki Warszawskiej. Regulamin Organizacyjny Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej. Znaczenie w/w dokumentów dla funkcjonowania Biblioteki: Regulują zasady udostępniania zbiorów i poszerzania ich zasobów. Sankcjonują zasady zarządzania oraz podziału kompetencyjnego pracowników BG PW.

5 Статут Варшавської політехніки Загальні положення Статуту містять: Головну інформацію про елементи бібліотечно-інформаційної системи та правила її організації і функціонування. З них однозначно випливає, що систему обслуговують Головна бібліотека та бібліотеки факультетів. Серед головних завдань Бібліотеки: «формування, опрацювання та надання доступу до фондів, необхідних для забезпечення та обслуговування системи наукових досліджень і навчального процесу». Statut Politechniki Warszawskiej Przepisy ogólne Statutu zawierają: Podstawowe informacje o elementach systemu biblioteczno-informacyjnego i zasadach jego organizacji oraz funkcjonowania. Wynika z nich jednoznacznie, że system współtworzą Biblioteka Główna i mające swe siedziby na wydziałach biblioteki specjalistyczne. Określają podstawowe zadania Biblioteki m.in. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów niezbędnych do wspomagania i obsługi systemu badań naukowych i realizacji studiów".

6 Організаційні правила Внутрішній правовий акт, що систематизує структурну одиницю цього типу, спосіб її управління та роль абонементу і читального залу бібліотеки у функціонуванні університету. Regulamin Organizacyjny Jest wewnętrznym aktem prawnym systematyzującym strukturę jednostki tego typu, sposób w jaki jest zarządzana oraz definiującym rolę czytelni i wypożyczalni w funkcjonowaniu uczelni.

7 Характеристика сучасної структури Головної бібліотеки Варшавської політехніки За всю діяльність бібліотеки відповідає директор Головної бібліотеки Бібліотека складається з відділів і секцій, на чолі яких стоять керівники, а також з адміністративного підрозділу. Сучасна бібліотека складається з семи відділів, пяти філій та адміністративного відділу. Відділи Головної бібліотеки ВП: Відділ часописів, Відділ комплектування книжкових колекцій, Відділ наукової інформації, Відділ інформатизації, Відділ контролювання фондів, Відділ опрацювання книжкових колекцій, Відділ обслуговування та зберігання фондів, Відділ спеціальних фондів. Charakterystyka obecnej struktury organizacyjnej BG PW Nad całością funkcjonowania czuwa Dyrektor Biblioteki Głównej PW. Biblioteka składa się z zarządzanych przez kierownika oddziałów i sekcji o charakterze merytorycznym oraz działów administracyjnych. Obecnie Biblioteka składa się z ośmiu oddziałów, pięciu filii oraz jednego działu administracyjnego. Oddziały BG PW: Oddział Czasopism, Oddział Gromadzenia Druków Zwartych, Oddział Informacji Naukowej, Oddział Informatyzacji, Oddział Kontroli Zbiorów, Oddział Opracowywania Druków Zwartych, Oddział Udostępniania i Przechowywania Zbiorów, Oddział Zbiorów Specjalnych.

8 Завдання Головної бібліотеки (продовження) ЗАГАЛЬНІ ЗАВДАННЯ: комплектування, зберігання та надання доступу до фондів. Надання наукової інформації. Співпраця бібліотеки з Політехнікою у різних галузях науково- дослідницької діяльності. Zadania Biblioteki Głównej ZADANIA OGÓLNE: Gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów. Udzielanie informacji naukowej. Współpraca BG PW przy realizacji prac naukowych i doświadczalnych z różnych dziedzin wiedzy.

9 Завдання Головної бібліотеки (продовження) ДЕТАЛЬНІ ЗАВДАННЯ: Управління ресурсами установи. Співпраця з польськими та закордонними осередками спорідненого профілю. Популяризація наукового доробку працівників, аспірантів і студентів Варшавської політехніки. Zadania Biblioteki Głównej c.d. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE: Administrowanie zasobami placówki. Współpraca z polskimi i zagranicznymi ośrodkami o podobnym profilu. Promowanie dorobku naukowego pracowników, doktorantów i studentów PW.

10 Висновки: Внутрішні правові акти, повязані з діяльністю Головної бібліотеки Варшавської політехніки: Постійно перебували в еволюційних змінах. Регулюють поточну діяльність бібліотеки та визначають її статус. Мобілізують її дирекцію та працівників докладати зусилля для подальшого розвитку установи. Wnioski końcowe: Prawne akty wewnętrzne związane z funkcjonowaniem Biblioteki Głównej PW: Ulegały w sposób ewolucyjny zrównoważonym zmianom. Regulują bieżącą działalność biblioteki i określają jej status. Mobilizują jej dyrekcję oraz pracowników do podejmowania wysiłków na rzecz dalszego rozwoju placówki.

11 Висновки (продовження): Головна бібліотека Варшавської політехніки з точки зору сучасних технологій: Повинна «боротися за читача» шляхом інноваційних змін. Одна з перших, яка послідовно реалізує довгостроковий план розвитку бібліотечно- інформаційної системи. Wnioski końcowe c.d.: Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej wobec wpływu współczesnej technologii: Musi poprzez innowacyjne zmiany "walczyć o czytelnika". Jest jedną z pierwszych, która z konsekwencją realizuje długofalowy plan rozwoju systemu biblioteczno-informacyjnego.


Pobierz ppt "WEWNĘTRZNE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Dr Marek A. Jakubiak Wydział Administracji i Nauk Społecznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google