Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warsztat 2: Podmioty i dynamika zmiany gospodarczej w powiecie strzeleckim dr Krzysztof Wrana Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach Górnośląska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warsztat 2: Podmioty i dynamika zmiany gospodarczej w powiecie strzeleckim dr Krzysztof Wrana Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach Górnośląska."— Zapis prezentacji:

1 warsztat 2: Podmioty i dynamika zmiany gospodarczej w powiecie strzeleckim dr Krzysztof Wrana Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K. Goduli w Chorzowie Partnerstwo na rzecz zatrudnienia. Portal strzeleckiego przedsiębiorcy

2 Zakres warsztatu Podmioty zmiany gospodarczej w powiecie strzeleckim. Oczekiwania i postawy przedsiębiorców w odniesieniu do zmiany gospodarczej. Wariantowe scenariusze zmiany gospodarczej w powiecie strzeleckim. Wizja zmiany gospodarczej w powiecie strzeleckim. Cele zmiany gospodarczej w powiecie strzeleckim.

3 Dla tempa i charakteru zmian gospodarczych w powiecie strzeleckim dobrze rokują: Tworzenie warunków dla rozwoju biznesu – przygotowywanie przez gminy terenów inwestycyjnych, tworzenie stref aktywności gospodarczej, opracowywanie ofert inwestycyjnych, plany wykorzystania autostrady do rozwijania biznesu. Inwestycje samorządów lokalnych wpierające firmy lokalne – rozwijająca się baza sportowo-rekreacyjna. Rosnąca aktywność gospodarcza – liniowy wzrost ilości podmiotów gospodarczych, wzrost elastyczności lokalnej struktury gospodarczej, rosnące od 2 lat inwestycje. Podnoszenie kwalifikacji w oparciu o środki UE.

4 Dla tempa i charakteru zmian gospodarczych w powiecie strzeleckim niedobrze rokują: (1/2) Rozmijanie się popytu i podaży na lokalnym rynku pracy – ciągły brak fachowców, niedostatek atrakcyjnych propozycji pracy dla absolwentów, brak zespołów interdyscyplinarnych wypracowujących nowe kierunki edukacyjne. Brak wiodących inwestycji – brak markowych firm budujących wizerunek inwestycyjny powiatu, mało firm wysokich technologii. Zbyt rygorystyczne egzekwowanie przepisów, nieelastyczność w wydawaniu pozwoleń budowlanych, zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

5 Dla tempa i charakteru zmian gospodarczych w powiecie strzeleckim niedobrze rokują: (2/2) Niska atrakcyjność lokalnego rynku pracy w stosunku do rynku UE. Niewystarczająca współpraca jst – NGO. Brak wyraźnych impulsów rozwojowych i przejawów rozwoju. Recesja na rynkach ogólnoświatowych.

6 Działania wspierające aktorów z sektora biznesowego w procesie zmiany gospodarczej podejmowane w powiecie strzeleckim: (1/2) Finansowe stymulowanie rozwoju firm, stosowanie ulg i umorzeń – elastyczna polityka jst dotycząca ulg podatkowych i umorzeń, dostosowywana do potrzeb przedsiębiorców, środki pomocowe dla nowo powstałych podmiotów gospodarczych, refundacje stosowane przy tworzeniu nowych miejsc pracy, rozłożenie na raty należności wobec ZUS i US. Profesjonalna obsługa inwestorów – pomoc organizacyjna przy zakupie gruntów, zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, pomoc w zakładaniu firm, przygotowywanie oferty inwestycyjnej.

7 Działania wspierające aktorów z sektora biznesowego w procesie zmiany gospodarczej podejmowane w powiecie strzeleckim: (2/2) Wsparcie szkoleniowe (szkolenia przedsiębiorców i pracowników) i doradcze – świadczone przez jst, NGO, ZUS, US. Promowanie produktów firm lokalnych – misje gospodarcze, targi, wystawy, konkurs Najlepszy Produkt Powiatu, promocja produktu turystycznego gmin powiatu. Promocja zatrudnienia – targi pracy, dostosowywanie wykształcenia do potrzeb rynku pracy.

8 Procesy ekonomiczne i pozaekonomiczne pozytywnie wpływające na zmiany gospodarcze w powiecie strzeleckim: (1/2) Wzrastający poziom wykształcenia. Rosnąca przedsiębiorczość mieszkańców – rozwój małej przedsiębiorczości. Postępująca konsolidacja producentów (np. rolników) zgodnie z zasadą, że duży może więcej.

9 Procesy ekonomiczne i pozaekonomiczne pozytywnie wpływające na zmiany gospodarcze w powiecie strzeleckim: (2/2) Rozwój kontaktów zagranicznych – indywidualnych, biznesowych oraz polegających na współpracy miast/gmin partnerskich. Napływ kapitału pracujących za granicą. Wzrost płac w przedsiębiorstwach. Integracja rynku UE.

10 Procesy ekonomiczne i pozaekonomiczne negatywnie wpływające na zmiany gospodarcze w powiecie strzeleckim: (1/2) Brak otwartości i mobilności lokalnych firm – zbyt mała ilość inwestycji zagranicznych, niski potencjał innowacyjny firm lokalnych, brak inwestora stymulującego powstawanie innowacyjnej sieci współpracy. Odpływ wykwalifikowanych kadr – brak fachowców, emigracja młodych i wykształconych ludzi. Szybka emigracja młodych ludzi bez wykształcenia. Braki w naborach na kierunki ścisłe i techniczne.

11 Procesy ekonomiczne i pozaekonomiczne negatywnie wpływające na zmiany gospodarcze w powiecie strzeleckim: (2/2) Ograniczenie możliwości inwestowania związane z obszarem Natura 2000. Stosunkowo niski poziom przedsiębiorczości.. Starzejące się społeczeństwo.

12 Potencjał kreatywny i innowacyjny powiatu strzeleckiego - do wykorzystania na rzecz zmiany gospodarczej: (1/2) Oferta turystyczna wykreowana w oparciu o walory kulturalno- przyrodnicze powiatu – Dolina Małej Panwi, Góra Św. Anny, realizacja projektu Środkowoeuropejskie Ośrodki Pielgrzymkowe, wielokulturowość. Kadry kształcone dla innowacyjności – rozwijanie kierunków kształcenia związanych z nowoczesnymi technologiami, badania rynku pracy.

13 Potencjał kreatywny i innowacyjny powiatu strzeleckiego - do wykorzystania na rzecz zmiany gospodarczej: (2/2) Baza sprzętowa i naukowa przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie powiatu – np. laboratorium fizyko-chemiczne Cementowni Górażdże. Wysokie technologie i rozwiązania organizacyjne stosowane w bliskim otoczeniu – Kędzierzyn-Koźle, Aglomeracja Górnośląska. Aspiracje i aktywność mieszkańców. Zakłady alternatywnych źródeł energii/energia odnawialna. Potencjał Grupy Kronospan.

14 Szanse dla gospodarki powiatu strzeleckiego, jakie niesie obecny kryzys: (1/2) Wzrost konkurencyjność firm – szukanie nowych, innowacyjnych rozwiązań dla utrzymania się na rynku, szukanie nowych rynków zbytu, zmiany organizacyjne, restrukturyzacja kosztów. Spadek kosztów inwestycji – oszczędność na realizowanych inwestycjach, wzrost inwestycji infrastrukturalnych jst. Powstawanie sieci współpracy – konsolidacja przedsiębiorstw.

15 Szanse dla gospodarki powiatu strzeleckiego, jakie niesie obecny kryzys: (2/2) Spadek atrakcyjności emigracji zarobkowej. Zainteresowanie podwyższaniem kwalifikacji. Stabilizacja cen gruntów i nieruchomości. Napływ kapitału przenoszenie firm do krajów o niższych kosztach pracy.


Pobierz ppt "Warsztat 2: Podmioty i dynamika zmiany gospodarczej w powiecie strzeleckim dr Krzysztof Wrana Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach Górnośląska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google