Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oraz założenia do roku 2013 Bogdan Kawałko Dyrektor Departamentu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oraz założenia do roku 2013 Bogdan Kawałko Dyrektor Departamentu."— Zapis prezentacji:

1 Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oraz założenia do roku 2013 Bogdan Kawałko Dyrektor Departamentu Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

2 Na mocy decyzji KE z dn. 02.10.2007 RPO WL na lata 2007-2013 otrzymał z EFRR do wykorzystania 1 155,9 mln EUR Dostępne środki ogółem oś priorytetowa I242,7 oś priorytetowa II75,1 oś priorytetowa III69,4 oś priorytetowa IV57,8 oś priorytetowa V260,1 oś priorytetowa VI156,0 oś priorytetowa VII109,8 oś priorytetowa VIII152,6 oś priorytetowa IX32,4

3 Dostępne środki ogółem

4 Dostępne środki w ramach ogłoszonych konkursów (PLN) 50 konkursów 2 470,1 mln PLN ( 52% EFRR w ramach RPO WL ) I-II Oś Priorytetowa:III-VIII Oś Priorytetowa: 17 konkursów 33 konkursy 727, 6 mln PLN z EFRR1 742,4 mln PLN z EFRR

5 Złożone wnioski o dofinansowanie 2 997 wniosków 6 149,6 mln PLN ( 249% EFRR w ramach RPO WL ) I-II Oś Priorytetowa:III-VIII Oś Priorytetowa: 1706 wniosków 1291 wniosków 1 155,6 mln PLN z EFRR4 993,9 mln PLN z EFRR

6 Złożone wnioski o dofinansowanie * wnioskowana wartość dofinansowania z EFRR

7 Aktywność beneficjentów w układzie na powiaty Złożono wnioski z 24 powiatów, gdzie: Najwięcej wniosków złożono z obszaru powiatu/ów: m. Lublin - 672 p. lubelski - 208 p. puławski - 157 Najmniej wniosków złożono z obszaru powiatu/ów: p. parczewski - 45 p. janowski - 53 p. hrubieszowski - 55 p. radzyński - 55 Złożono również 102 wnioski z powiatów spoza Województwa Lubelskiego.

8 Złożone wnioski o dofinansowanie ogółem liczbawartość [PLN]

9 Złożone wnioski o dofinansowanie Oś I-II liczbawartość [PLN]

10 Złożone wnioski o dofinansowanie Oś III - VIII liczbawartość [PLN]

11 Dotychczas Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził do realizacji 757 wniosków o dofinansowanie na całkowita wartość 1 643,5 mln PLN, w których Beneficjenci wnioskowali o 890,9 mln PLN dofinansowania z EFRR, co stanowi 36% środków przeznaczonych na konkursy z EFRR w ramach RPO WL. Zatwierdzone wnioski o dofinansowanie

12 Zatwierdzone wnioski ogółem liczbawartość [PLN]

13 Wnioski zatwierdzone Oś I – II liczba wartość [PLN]

14 Wnioski zatwierdzone Oś III – VIII liczbawartość [PLN]

15 Suma dotacji w latach 2008 i 2009 wg powiatów

16 Dotacje w latach 2008 i 2009 wg powiatów

17 Zestawienie wniosków o dofinansowanie i wniosków zatwierdzonych oś priorytetowa wnioski po ocenie formalnejwnioski zatwierdzone wnioskowana wartość dofinansowania z EFRR ilość wartość odpowiadająca środkom UE ilość Oś I-II1 155,6 mln PLN1 706336,7 mln PLN540 Oś III-VIII4 993,9 mln PLN1 291554,2 mln PLN217 OGÓŁEM 6 149,6 mln PLN2 997890,9 mln PLN757

18 Podsumowanie Oś priorytetowawnioski złożone wnioski po ocenie formalnej wnioski zatwierdzone podpisane umowy Oś I-II1 706705540316 Oś III-VIII1 2911 00121753 OGÓŁEM2 9971 706757414

19 Najbliższe rozstrzygnięcia (główne) 1.Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – ok. 120 mln zł 2.Infrastruktura szkolna i sportowa -ok. 200 mln zł 3.Gospodarka odpadami – ok. 170 mln zł 4.Gospodarka wodno-ściekowa – ok. 150 mln zł 5.Infrastruktura kultury i turystyki – ok. 120 mln zł

20 W ramach RPO WL złożono ogółem 132 protesty, w tym pozytywnie rozpatrzono 24, negatywnie 105 oraz 3 pozostaje do rozpatrzenia. Oś I-II – 96 protestów 13 - pozytywnie 83 – negatywnie Oś III-VIII – 36 protestów 11 – pozytywnie 22 – negatywnie 3 – pozostaje do rozpatrzenia Protesty

21 Najczęściej popełniane błędy 1.Wadliwie złożony wniosek - omyłkowo wybierane są konkursy – mimo korzystania przez beneficjentów z LSI. 2.Brak złożonych Strategii Rozwoju Lokalnego mimo wielu komunikatów, umieszczenia takiego kryterium w kryteriach brzegowych. W wielu przypadkach takie dokumenty JST posiadają. 3.Daty rozpoczęcia, zakończenia realizacji projektu, wartości kosztów całkowitych, kwalifikowanych jak i wnioskowanego dofinansowania nie są ze sobą spójne we wniosku jak i w SW. 4.Błędnie wypełnione załączniki środowiskowe – co jest konsekwencją błędnie przeprowadzonego postępowania.

22 Katalog najczęściej popełnianych błędów przez Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Błędy bardzo istotneBłędy istotneBłędy mało istotne BŁĘDY TECHNICZNE Brak złożonych Strategii Rozwoju Lokalnego - błąd nie podlegający poprawie, złożenie przez beneficjenta Strategii Rozwoju Lokalnego sprawdzane jest na etapie oceny formalnej przeprowadzanej w oparciu o kryteria brzegowe, nie złożenie Strategii powoduje odrzucenie wniosku Niewłaściwie określony termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu - błąd podlegający poprawie na etapie oceny formalnej w oparciu o kryteria poprawności Wniosek oraz załączniki niewłaściwie parafowane lub brak podpisów na wniosku i załącznikach bądź też niewłaściwe poświadczanie dokumentów za zgodność z oryginałem - błąd podlegający poprawie na etapie oceny formalnej w oparciu o kryteria poprawności oraz na etapie oceny dokonywanej przed podpisaniem umowy – beneficjent ma możliwość dostarczenia poprawnie podpisanych załączników bądź też uzupełnienia brakujących podpisów w siedzibie IZ Nieterminowe dostarczanie bądź niedostarczanie dokumentów wymaganych Regulaminem konkursu - błąd nie podlegający poprawie, złożenie przez beneficjenta dokumentów wymaganych Regulaminem konkursu sprawdzane jest na etapie oceny formalnej przeprowadzanej w oparciu o kryteria brzegowe, nie złożenie dokumentów wymaganych Regulaminem konkursu bądź też nie dostarczenie dokumentów w terminie powoduje odrzucenie wniosku Niespójności pomiędzy zapisami wniosku a pozostałymi załącznikami, w szczególności pomiędzy zapisami wniosku a Studium Wykonalności - błąd podlegający poprawie na etapie oceny formalnej w oparciu o kryteria poprawności Błędnie sporządzona Karta zestawienie dokumentów – niezgodność listy załączników ze stanem faktycznym lub brak wymaganych załączników - błąd podlegający poprawie na etapie oceny formalnej w oparciu o kryteria poprawności oraz na etapie oceny dokonywanej przed podpisaniem umowy Błędy pojawiające się na etapie składania i oceny wniosków o dofinansowanie

23 Katalog najczęściej popełnianych błędów przez Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Błędy bardzo istotneBłędy istotneBłędy mało istotne BŁĘDY TECHNICZNE Składanie wniosków do niewłaściwych konkursów bądź też nieprzestrzeganie dopuszczalnej ilości składanych wniosków w przypadku konkursów, w ramach których występuje ograniczenie ilości składanych wniosków - błąd nie podlegający poprawie, złożenie wniosku do niewłaściwego konkursu powoduje odrzucenie wniosku na etapie oceny formalnej, dokonywanej w oparciu o kryteria brzegowe, zaś w przypadku złożenia przez beneficjenta więcej niż jednego wniosku w ramach konkursu, w przypadku którego występuje ograniczenie ilości składanych wniosków, ocenie podlega pierwszy zarejestrowany wniosek, pozostałe wnioski nie są rozpatrywane. Zapis umów partnerskich niezgodny z wytycznymi – istnieje możliwość poprawy zapisów umów partnerskich na etapie oceny formalnej w oparciu o kryteria poprawności Błędnie określone źródło weryfikacji wskaźników produktu i rezultatu - błąd podlegający poprawie na etapie oceny formalnej w oparciu o kryteria poprawności

24 Katalog najczęściej popełnianych błędów przez Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Błędy bardzo istotneBłędy istotneBłędy mało istotne BŁĘDY FINANSOWE Nie spełnianie wymagań dotyczących maksymalnej/minimalnej wartości projektu, w przypadku konkursów, w ramach których wprowadzono przedmiotowe ograniczenia - błąd nie podlegający poprawie, przekroczenie maksymalnej wartości projektu bądź też za niska wartość projektu, w sytuacji określenia minimalnej wartości projektu w ramach danego konkursu, skutkuje odrzuceniem projektu na etapie oceny formalnej, dokonywanej w oparciu o kryteria brzegowe. Środki na realizację projektu zabezpieczone w niewłaściwy sposób Brak podpisu Skarbnika na dokumentach związanych z finansami - błąd podlegający poprawie na etapie oceny formalnej w oparciu o kryteria poprawności oraz na etapie oceny dokonywanej przed podpisaniem umowy – beneficjent ma możliwość dostarczenia poprawnie podpisanych załączników bądź też uzupełnienia brakujących podpisów w siedzibie IZ Kategorie kosztów kwalifikowanych nie odpowiadają kosztom zawartym w kosztorysie inwestorskim – błąd podlegający poprawie na etapie oceny dokonywanej przed podpisaniem umowy, zdarza się jednak tak, iż koszty zawarte w kosztorysie nie stanowią kosztów kwalifikowanych, w związku z powyższym zachodzi konieczność obniżenia poziomu przyznanego dofinansowania Niewłaściwie obliczony poziom dotacji z EFRR bądź też błędny montaż finansowy - błąd podlegający poprawie na etapie oceny formalnej w oparciu o kryteria poprawności Brak spójności pomiędzy harmonogramem ponoszenia wydatków kwalifikowanych, kosztami kwalifikowanymi i źródłami finansowania projektu spowodowany zaokrągleniami matematycznymi - błąd podlegający poprawie na etapie oceny formalnej w oparciu o kryteria poprawności

25 Katalog najczęściej popełnianych błędów przez Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Błędy bardzo istotneBłędy istotneBłędy mało istotne Brak spójności dokumentów: wniosek, załączniki do wniosku, studium wykonalności. Warianty w dokumentacji OOŚ (raport, decyzja środowiskowa) nie są spójne z wariantami w studium wykonalności Formularz w zakresie OOŚ: Należy wskazać którym załącznikiem dyrektywy 85/337/WE objęty jest projekt. Błędem jest odnoszenie się bezpośrednio do przepisów wynikających z rozporządzenia OOŚ (9 listopada 2004r.) W przypadku, gdy wskazano, że projekt wynika z planu lub programu objętego oceną strategiczną: brak odniesień do właściwego dokumentu (tytuł streszczenia prognozy oddziaływania, link internetowy). Błędem jest przywoływanie dokumentów, dla których nie sporządzono strategicznej prognozy oddziaływania na środowisko Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 -Brak oznaczenia lokalizacji projektu lub obszarów Natura 2000 w pobliżu projektu. -Brak mapy stanowiącej załącznik do Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 Brak podpisów pod mapą Błędy dotyczące procedury oceny oddziaływania na środowisko

26 Katalog najczęściej popełnianych błędów przez Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Błędy bardzo istotneBłędy istotneBłędy mało istotne Niestosowanie Wytycznych podczas przygotowania dokumentów aplikacyjnych. Obowiązujące Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko: -z dnia 3 czerwca 2008 – postępowanie wszczęte przed 15.11.2008r. -z dnia 5 maja 2009 – postępowanie wszczęte po 15.11.2008r. Brak wystarczającego uzasadnienia: - decyzja środowiskowa - postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ Treść decyzji środowiskowej: - stosowanie stwierdzeń ogólnych: ścieki odprowadzać zgodnie z przepisami prawa wodnego, nie emitować nadmiernego hałasu, gospodarkę odpadami prowadzić zgodnie z ustawą o odpadach - brak warunków koniecznych do uwzględnienia w fazie realizacji, eksploatacji, likwidacji - W przypadku braku konieczności sporządzenia raportu OOŚ należy opisać (postanowienie) szczegółowe uwarunkowania określone w § 5 rozporządzenia OOŚ (odpowiadają kryteriom z Aneksu III dyrektywy 85/337/EWG). Błędy w procedurze OOŚ Poprawa możliwa tylko na etapie postępowania OOŚ

27 Katalog najczęściej popełnianych błędów przez Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Błędy bardzo istotneBłędy istotneBłędy mało istotne Streszczenie raportu OOŚ w języku niespecjalistycznym: - nie zawiera odniesienia do wszystkich rozdziałów raportu - nie poddane konsultacjom społecznym Warianty realizacji przedsięwzięcia: - raport zawiera tylko wariant zerowy oraz wariant wybrany do realizacji. Brak innych wariantów odnoszących się do lokalizacji i technologii Konsultacje społeczne: - brak zawiadomienia o rozpoczęciu konsultacji społecznych, lub informowane są tylko strony postępowania - w zawiadomieniu o udziale społeczeństwa nie podane wymagane informacje - konsultacje społeczne prowadzone są przed otrzymaniem od Wnioskodawcy Raportu. - w trakcie postępowania Raport jest uzupełniany, natomiast społeczeństwo nie ma możliwości zapoznania się ze zmianami.

28 Katalog najczęściej popełnianych błędów przez Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Błędy bardzo istotne (preumowa)Błędy istotne (preumowa)Błędy mało istotne (preumowa) Całkowita wartość projektu nie uwzględnia wydatków niekwalifikowalnych i jest podana jako wartość netto Tytuł projektu niezgodny z załącznikiem do uchwały ZWL przyjmującej IWIPK Błędy dotyczące nazwy Beneficjenta Nieprawidłowo podane kwoty wydatków kwalifikowalnych, wkładu własnego i nieprawidłowo wyliczone udziały procentowe Nieprawidłowe numery i nazwy osi priorytetowej Brak podpisów osób upoważnionych do reprezentowania beneficjenta w niezbędnych miejscach Błędy bardzo istotne (harmonogram realizacji) Błędy istotne (harmonogram realizacji) Błędy mało istotne (harmonogram realizacji) Kwota wydatków niekwalifikowalnych niezgodna z kwotą podaną w treści preumowy Brak analizy ryzyka inwestycji Brak danych dotyczących procentowego stanu zaawansowania prac nad przygotowaniem dokumentacji przygotowawczej Nieprawidłowo podane kwoty dotyczące poszczególnych wydatków Nieprawidłowo wyliczone kwoty VATW przypadku punktu Prawo dysponowania nieruchomością nie określano formy własności Błędy dotyczące projektów kluczowych

29 Katalog najczęściej popełnianych błędów przez Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Błędy bardzo istotne (zakres rzeczowy) Błędy istotne (zakres rzeczowy)Błędy mało istotne (zakres rzeczowy) Błędy matematyczne dotyczące uproszczonego indykatywnego budżetu projektu Brak efektów realizacji projektu Brak informacji dotyczącej kursu euro przyjętego do obliczeń Brak podania kosztów niekwalifikowalnychBrak sprecyzowania zakresu rzeczowego projektu wraz z liczbowym ujęciem produktów Błędy bardzo istotneBłędy istotneBłędy mało istotne Brak przyporządkowania wydatku (faktury) do zadania, w ramach którego realizowany jest wydatek Brak dołączania wyciągów bankowych do wniosków o płatnośćBrak paraf na każdej stronie wniosku o płatność Brak przyporządkowania faktury wystawionej na zadanie (w nazwie towaru i usługi nazwa zadania) do właściwego protokołu odbioru robót (nr protokołu, data) We Wniosku o płatność Zestawienie dokumentów: Błędnie wpisany NIP wystawcy dokumentu, błędnie wpisana data zapłaty za fakturę, niewłaściwie wpisana nazwa towaru/usługi (zapisy muszą być spójne z załącznikami) Kopie dokumentów niepotwierdzone za zgodność z oryginałem Niewłaściwa podstawa prawna ustawy prawo zamówień publicznych (w opisie faktury w informacji dotyczącej zamówień publicznych niewłaściwie przytoczony artykuł ustawy pzp, na podstawie którego udzielono zamówienia, bądź na podstawie którego Beneficjent jest zwolniony ze stosowania pzp) Stosowanie zaokrągleń matematycznych w wyliczaniu kwot oraz wartości liczbowych we wnioskach o płatność Błędy pojawiające się na etapie realizacji projektów

30 Katalog najczęściej popełnianych błędów przez Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Błędy bardzo istotneBłędy istotneBłędy mało istotne Finansowanie przez beneficjentów działań, które nie są związane z realizacją przedsięwzięcia oraz nie zostały określone w umowie o dofinansowanie projektu. Wyznaczanie za krótkich terminów w stosunku do terminów przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych (np. do składania ofert). Używanie niejasnych zapisów, zwłaszcza w przypadku określania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych. Nie stosowanie w pełni zasady konkurencyjności przy zamówieniach wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany wysokości planowanych do osiągnięcia wskaźników realizacji projektów. Opisy dokumentów księgowych zawierają nieczytelne podpisy (bądź ich brak) osób dokonujących weryfikacji dokumentacji finansowej; daty dekretacji na opisach są późniejsze niż daty zapłaty; przekreślenia bez dat i parafek; używanie korektora; niezgodność numeru ewidencyjnego dokumentu z numerem przytoczonym w opisie operacji gospodarczej. Niedokonywanie płatności w ramach projektu za pomocą wyodrębnionego konta bankowego. Realizacja projektu niezgodna z harmonogramem rzeczowo- finansowym. Niezgodność treści SIWZ z treścią ogłoszenia niepowodująca naruszenia zasady konkurencyjności. Błędy pojawiające się na etapie kontroli projektów

31 Alokacja finansowa na lata 2010-2013 W latach 2010-2013 wydatkowane będą środki z EFRR w kwocie 2 312,1 mln PLN w tym na konkursy otwarte około - 1 547 mln PLN, IWIPK około - 765,1 mln PLN. Oś I-II - 89,2 mln euro Oś III-VIII – 182,2 mln euro

32 Harmonogram naboru wniosków na rok 2010 Oś I-II

33 Plan naboru wniosków na rok 2010-2013 3.1. Tworzenie terenów inwestycyjnych (alokacja na konkurs 8,5 mln euro) 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich (alokacja na konkurs 50,9 mln euro) 6.1. KAT. I Gospodarka wodno-ściekowa (alokacja na konkurs 16,4 mln euro) 6.1. KAT.II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (alokacja na konkurs 16,8 mln euro) 6.1. KAT.III Bezpieczeństwo ekologiczne ( alokacja na konkurs 9,6 mln euro) 6.1. KAT. IV Ochrona przyrody i kształtowania postaw ekologicznych (alokacja na konkurs 3,8 mln euro) 6.2. Energia przyjazna środowisku (alokacja na konkurs: 8,7 mln euro) 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki (alokacja na konkurs 15,2 mln euro) 7.2. Promocja kultury i turystyki (alokacja na konkurs 3,1 mln euro) 7.3. Współpraca międzyregionalna (alokacja na konkurs 4,4 mln euro) 8.3. Ochrona zdrowia (alokacja na konkurs 13,4 mln euro)

34 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oraz założenia do roku 2013 Bogdan Kawałko Dyrektor Departamentu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google