Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN MATURALNY FIZYKA I ASTRONOMIA OKE Kraków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN MATURALNY FIZYKA I ASTRONOMIA OKE Kraków."— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN MATURALNY FIZYKA I ASTRONOMIA OKE Kraków

2 wybrać od 0 do 6 przedmiotów spośród: biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, WOS-u, innego języka obcego ………… wybieramy poziom egzaminu (brak progu zdał/nie zdał) Zasady zdawania egzaminu: Zdajemy 3 przedmioty obowiązkowe na poziomie podstawowym (język polski, język obcy i matematykę uzyskujemy świadectwo dojrzałości (próg minimum 30% punktów) i możemy dodatkowo Egzamin maturalny z fizyki

3

4

5

6 Fizyka i astronomia może być zdawana na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym. Egzamin maturalny z fizyki

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonanie tylko najprostszych działań matematycznych: dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Można też z jego pomocą obliczać procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb. Egzamin maturalny z fizyki

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 ARKUSZ I POZIOM PODSTAWOWY 120 minut 50 punktów (obejmujący wiadomości i umiejętności z poziomu podstawowego, w tym także wiadomości i umiejętności z gimnazjum) 10 zadań zamkniętych z 4 dystraktorami 10 punktów (po 1 punkcie za każde zadanie) około 15 zadań otwartych, krótkiej odpowiedzi 40 punktów (polecenia 1-5 punktów) Egzamin maturalny z fizyki

28 Wartości liczbowe wyników obliczeń mogą być podane w: zaokrągleniu, postaci ułamka np.: W przypadku konieczności obliczania wartości funkcji trygonometrycznych obok treści zadania będzie zamieszczona tabelka z wartościami funkcji. Zadania obliczeniowe Egzamin maturalny z fizyki

29 Rozwiązania poszczególnych zadań i poleceń oceniane są na podstawie punktowych kryteriów oceny. Podczas oceniania egzaminatorzy zwracają uwagę na: wymóg podania w rozwiązaniu wyniku liczbowego wraz z jednostką poprawne wykonanie rysunków (właściwe oznaczenia, odpowiednie długości wektorów itp.), poprawne sporządzenie wykresów (dobranie odpowiednio osi współrzędnych, oznaczenie i opisanie osi, odpowiednie dobranie skali wielkości i jednostek, zaznaczenie punktów na wykresie i wykreślenie zależności), poprawne merytorycznie uzasadnienia i argumentacje, zgodne z poleceniami w zadaniu. Egzamin maturalny z fizyki Ocenianie

30 Ocenianiu podlegają tylko te fragmenty pracy zdającego, które dotyczą postawionego pytania/polecenia. Jeśli zdający przedstawił do oceny dwa rozwiązania, jedno poprawne, a drugie błędne to otrzymuje zero punktów. Prawidłowy wynik otrzymany w wyniku błędu merytorycznego nie daje możliwości przyznania ostatniego punktu za wynik końcowy. Nie jest wymagany zapis danych i szukanych. Zapisy wzorów przy pomocy liczb są równoważne z zapisami przy pomocy symboli. Odpowiedź słowna jest wymagana wyłącznie wtedy,gdy wyraźnie określono to w poleceniu. Egzamin maturalny z fizyki Ocenianie

31 Jeśli zdający rozwiązał zadanie lub wykonał polecenie w inny sposób niż podany w kryteriach oceniania, ale rozwiązanie jest pełne i merytorycznie poprawne, to otrzymuje maksymalną liczbę punktów przewidzianą w kryteriach oceniania za to zadanie lub polecenie. Jeśli zdający rozwiązał zadanie lub wykonał polecenie w inny sposób niż podany w kryteriach oceniania, i metoda rozwiązania jest merytorycznie poprawna, ale rozwiązanie jest niepełne, lub zawiera błędy, to w porozumieniu z CKE ustala się nowy schemat oceniania, uwzględniający tę samą maksymalną liczbę punktów jaką przewidziano za to zadanie/polecenie. Egzamin maturalny z fizyki Ocenianie

32 10 ważnych rad 1. Pracuj samodzielnie. 2. Dokładnie czytaj polecenia i instrukcje. 3. Podkreśl słowa kluczowe w zadaniu (np.: podaj 2 zjawiska …). 4. Rozróżniaj polecenia podaj/oblicz, narysuj/naszkicuj. 5. Odpowiadaj tylko na zadane pytanie/polecenie. 6. Dobrze rozplanuj miejsce na rozwiązanie, wykres lub rysunek. 7. Rozwiązuj kolejne zadania (nie trać czasu). 8. Nie bój się nowych tematów (wszystko co nowe będzie opisane). 9. Wróć do początku i rozwiąż opuszczone zadania/polecenia. 10. Przeglądnij jeszcze raz cały arkusz, uzupełnij braki, popraw błędy, sprawdź przeniesienie odpowiedzi do zadań zamkniętych, kodowanie, itp.). Egzamin maturalny z fizyki

33 O tutaj! 0 pkt Egzamin maturalny z fizyki

34 Zapraszamy na drugą część prezentacji poświęconą egzaminowi maturalnemu z fizyki i astronomii na poziomie rozszerzonym Egzamin maturalny z fizyki


Pobierz ppt "EGZAMIN MATURALNY FIZYKA I ASTRONOMIA OKE Kraków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google