Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak przygotować się do egzaminu maturalnego z geografii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak przygotować się do egzaminu maturalnego z geografii"— Zapis prezentacji:

1 Jak przygotować się do egzaminu maturalnego z geografii

2 PRAKTYCZNE RADY DLA ROZWIAZUJĄCYCH ZADANIA MATURALNE Z GEOGRAFII
CZĘŚĆ I PRAKTYCZNE RADY DLA ROZWIAZUJĄCYCH ZADANIA MATURALNE Z GEOGRAFII

3 Aby najefektywniej przygotować się do matury z geografii należy:
Zapoznać się z formą i strukturą egzaminu. Poznać zakres treści i umiejętności sprawdzanych na egzaminie. Utrwalać wiadomości i doskonalić umiejętności zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi. Poznać i ćwiczyć strategię rozwiązywanie różnych typów zadań. Dokonywać samooceny, rozwiązując zadania testowe.

4 Gdzie szukać informacji o egzaminie
Informator maturalny - Geografia Biuletyny maturalne Archiwum arkuszy egzaminacyjnych Komentarze do zadań Sprawozdania z osiągnięć maturzystów

5 Informator maturalny - Geografia
Z Informatora dowiadujemy się między innymi: Co to są standardy wymagań egzaminacyjnych. Czym różni się poziom podstawowy od rozszerzonego. Co wchodzi w zakres szczegółowej wiedzy wymaganej na egzaminie maturalnym. Jak wygląda arkusz egzaminacyjny. Według jakich zasad są oceniane prace.

6 Czym różni się poziom podstawowy od rozszerzonego?

7 Arkusze egzaminacyjne
Arkusz egzaminacyjny z geografii składa się z: instrukcji dla zdającego, testu egzaminacyjnego (zestawu zadań), barwnej mapy szczegółowej, karty odpowiedzi.

8 Budowa zadania Zadanie 1. (3 pkt)
Rysunek przedstawia roczny przebieg temperatury powietrza i opadów w Rzymie. Źródło: W. Srokosz, Geografia – jak przygotować się do egzaminu, Nowa Era, Warszawa 2004 Korzystając z rysunku, podaj dwie cechy charakteryzujące klimat śródziemnomorski. Każdą cechę zilustruj danymi odczytanymi z wykresu. a) b)

9 Rozwiązując zadania należy przestrzegać kilka podstawowych zasad
Przeczytać uważnie całą treść zadania. Udzielać odpowiedzi precyzyjnych i zgodnych z poleceniem. Pamiętać o wykonaniu wszystkich czynności zapisanych w poleceniu. Staranie zapisywać odpowiedź w miejscu do tego przeznaczonym. Podawać dokładnie tyle przykładów, cech, argumentów, ile wynika z polecenia. W zadaniach zamkniętych nie formułować własnych odpowiedzi lecz wybierać z podanych propozycji. W zadaniach na przyporządkowanie zanim podejmiemy ostateczną decyzje należy dokonać wstępnego przyporządkowania.

10 Przed przystąpieniem do rozwiązania. zadania należy uważnie przeczytać
Przed przystąpieniem do rozwiązania zadania należy uważnie przeczytać pełną treść każdego zadania Zadanie 2. (3 pkt) Opisz przebieg trasy, którą można najszybciej dojechać samochodem osobowym z hotelu w Solinie do schroniska PTSM w Myczkowcach. W opisie uwzględnij kierunek jazdy, orientacyjne punkty, w których należy go zmienić, oraz rodzaj lub numer drogi którą się poruszasz.

11 Przed przystąpieniem do rozwiązania. zadania należy uważnie przeczytać
Przed przystąpieniem do rozwiązania zadania należy uważnie przeczytać pełną treść każdego zadania Zadanie 3. (1 pkt) Zaznacz poprawne dokończenie zdania. Formami powstałymi w wyniku działalności lądolodu są: A. moreny czołowe, sandry, pradoliny, jaskinie. B. pradoliny, kemy, sandry, jeziora cyrkowe. C. kemy, ozy, pradoliny, sandry. D. doliny V-kształtne, kemy, moreny czołowe, pradoliny.

12 Odpowiedzi powinny być precyzyjne i zgodne z poleceniem
Odpowiedzi powinny być precyzyjne i zgodne z poleceniem. Należy unikać odpowiedzi ogólnikowych. Zadanie 4. (1 pkt) Podaj nazwy trzech form krasowych powstających w jaskiniach. Zadanie 5. (1 pkt) Wyjaśnij sposób powstawania jaskiń w skałach wapiennych.

13 Należy unikać odpowiedzi ogólnikowych
Przykład odpowiedzi niepoprawnej Zadanie 6. (2 pkt) W Mazurskim Parku Krajobrazowym występują jeziora pochodzenia polodowcowego, w tym Jezioro Mikołajskie i Śniardwy. Podaj (korzystając z mapy) nazwy typów genetycznych wymienionych jezior. Jezioro Mikołajskie: polodowcowe Jezioro Śniardwy: polodowcowe Taka odpowiedź nie może być uznana za poprawną ponieważ ta informacja została podana w zdaniu wstępnym („W Mazurskim Parku Krajobrazowym występują jeziora pochodzenia polodowcowego ... .”) Odpowiedź musi być bardziej szczegółowa.

14 Należy unikać odpowiedzi ogólnikowych
Przykład odpowiedzi poprawnej Zadanie 6. (2 pkt) W Mazurskim Parku Krajobrazowym występują jeziora pochodzenia polodowcowego, w tym Jezioro Mikołajskie i Śniardwy. Podaj (korzystając z mapy) nazwy typów genetycznych wymienionych jezior. Jezioro Mikołajskie: rynnowe lub polodowcowe rynnowe Jezioro Śniardwy: morenowe lub polodowcowe moreny dennej Za taka odpowiedź zdający otrzyma 2 pkt

15 Należy pamiętać o wykonaniu wszystkich czynności podanych w poleceniu
Zadanie 7. (2 pkt) Fale tsunami stanowią wielkie zagrożenie dla mieszkańców wybrzeży morskich. Podaj przyczynę ich powstawania i przykłady dwóch państw, których mieszkańcy są narażeni na ten kataklizm.

16 Należy pamiętać o wykonaniu wszystkich czynności podanych w poleceniu
Zadanie 8. (2 pkt) Niektóre zakłady przemysłowe uciążliwe dla środowiska przenosi się z krajów bogatych do krajów biednych. Podaj dwa przykłady wynikających z tego korzyści dla krajów biednych i oceń możliwe do zaistnienia w przyszłości skutki tych działań. Ocenę skutków uzasadnij.

17 Odpowiedź w arkuszu egzaminacyjnym
Odpowiedź w arkuszu egzaminacyjnym należy zapisywać starannie i w miejscu do tego przeznaczonym Odpowiedź I (niepoprawna) Zadanie 9. (2 pkt) Podaj trzy cechy hutnictwa żelaza w Polsce przed rokiem 1989, które zadecydowały o konieczności restrukturyzacji tej gałęzi przemysłu. 1. huty zużywały zbyt dużo energii i surowców a produkowały wyroby niskiej jakości

18 Odpowiedź w arkuszu egzaminacyjnym
Odpowiedź w arkuszu egzaminacyjnym należy zapisywać starannie i w miejscu do tego przeznaczonym Odpowiedzi II (poprawna) Zadanie 9. (2 pkt) Podaj trzy cechy hutnictwa żelaza w Polsce przed rokiem 1989, które zadecydowały o konieczności restrukturyzacji tej gałęzi przemysłu. 1. niska jakość produkowanych wyrobów 2. zbyt duża energochłonność 3. zbyt duża materiałochłonność

19 Odpowiedź w arkuszu egzaminacyjnym
Odpowiedź w arkuszu egzaminacyjnym należy zapisywać starannie i w miejscu do tego przeznaczonym Zadanie 10. (2 pkt) Podaj trzy przykłady negatywnego oddziaływania masowej turystyki na środowisko przyrodnicze Pienińskiego Parku Narodowego. Przykład odpowiedzi ocenionej na 1 pkt 1. zanieczyszczenia środowiska naturalnego 2. zanieczyszczenie rzek 3. zwiększenie ilości śmieci i odpadów komunalnych

20 Należy podawać dokładnie tyle przykładów,
Należy podawać dokładnie tyle przykładów, cech czy argumentów, ile wynika z polecenia Zadanie 11. (1 pkt) Zaznacz czynnik mający największy wpływ na zróżnicowanie wielkości opadów w Zakopanem i na Kasprowym Wierchu. A. szerokość geograficzna, B. wysokość nad poziomem morza, C. prądy morskie, D. odległość od morza.

21 Należy podawać dokładnie tyle przykładów,
Należy podawać dokładnie tyle przykładów, cech czy argumentów, ile wynika z polecenia Zadanie 12. (1 pkt) Wymień trzy formy ukształtowania terenu (formy rzeźby) charakterystyczne dla krajobrazu młodoglacjalnego. Przykład odpowiedzi za którą nie przyznano punktu. 1. wzniesienia moren czołowych 2. sandry 3. ozy Są to formy powstałe w wyniku najmłodszych ruchów górotwórczych i dlatego noszą nazwę młodoglacjalne.

22 W zadaniach zamkniętych nie należy formułować własnych odpowiedzi
Zadanie 13. (1 pkt) Podaj (wybierając z podanych) region świata w którym występują monsuny. Regiony do wyboru: zachodnie wybrzeża Europy, zachodnie wybrzeża Ameryki Północnej, północno-zachodnie wybrzeża Afryki, południowo-wschodnie wybrzeża Azji. Region występowania monsunów

23 W zadaniach zamkniętych nie należy formułować własnych odpowiedzi
Zadanie 14. (1 pkt) Przyporządkuj podanym opisom właściwy typ klimatu, wybrany z podanych. Klimat: zwrotnikowy o odmianie monsunowej, umiarkowany kontynentalny, umiarkowany morski, równikowy wybitnie wilgotny Średnia roczna temperatura powietrza powyżej 20oC, opady obfite, przeważnie lub wyłącznie latem. Średnia roczna temperatura powietrza od 0oC do 10oC, opady całoroczne z przewagą jesienno-zimowych.

24 W zadaniach na przyporządkowanie przed
W zadaniach na przyporządkowanie przed podjęciem ostatecznej decyzji należy dokonać wstępnego przyporządkowania Zadanie 15. (3 pkt) Każdej z podanych stref przyporządkuj numer, którym została oznaczona na mapie a) strefa intensywnego wulkanizmu b) strefa ryftowa c) strefa subdukcji d) strefa trzęsień ziemi związanych z uskokiem San Andreas e) strefa ruchów lądotwórczych

25 W zadaniach na przyporządkowanie przed
W zadaniach na przyporządkowanie przed podjęciem ostatecznej decyzji należy dokonać wstępnego przyporządkowania Zadanie 16. (1 pkt) Przyporządkuj podanym krajom wielkości osiąganych w nich plonów pszenicy. Plony w dt/ha (rok 2006): 8,8; 32,4; 72,0 Australia Niemcy Polska

26 Ostatnia korekta przed oddaniem arkusza
Po rozwiązaniu wszystkich zadań jeśli dysponujemy jeszcze wolnym czasem należy wrócić do każdego zadania sprawdzając: czy nie pominęliśmy któregoś z zadań w arkuszu (ostatnie zadania mogą znajdować się za stroną z barwną mapą) czy liczba udzielonych odpowiedzi jest zgodna z poleceniem (jeśli są braki należy uzupełnić je) czy poprawnie wykonano obliczenia w zadaniach rachunkowych i wpisane zostały jednostki miar (należy je zweryfikować) czy zakres odpowiedzi dokładnie odpowiada poleceniu, jeśli nie to należy go uzupełnić czy wszystkie odpowiedzi z brudnopisu zostały przepisane do czystopisu

27 Niesamodzielność pracy
praca 1 praca 2

28 Jak przygotować się do egzaminu maturalnego z geografii
Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na drugą część wykładu, w której zajmiemy się rozwiązywaniem zadań zawierających materiał źródłowy

29 W ZADANIACH MATURALNYCH
CZĘŚĆ II MATERIAŁ ŹRÓDŁOWY W ZADANIACH MATURALNYCH

30 Barwna mapa szczegółowa
Na barwnej mapie najczęściej sprawdzane są umiejętności takie jak: rozpoznawanie zaznaczonych na mapie obiektów, opis naturalnych elementów krajobrazu (rzeźba i pokrycie terenu, wody powierzchniowe), opis zagospodarowania terenu (zabudowa, sieć komunikacyjna, infrastruktura turystyczna), obliczanie: np odległości, wysokości względnej, powierzchni, wskazywanie podobieństw i różnic między obszarami, obiektami lub zjawiskami przedstawionymi na mapie, określanie zależności między przyrodniczymi i antropogenicznymi elementami środowiska.

31 Rozpoznawanie zaznaczonych na mapie obiektów

32 Opis naturalnych elementów krajobrazu

33 Opis zagospodarowania terenu (zabudowa, sieć komunikacyjna, infrastruktura turystyczna)
Zadanie 3. (1 pkt) Polańczyk jest miejscowością dobrze przygotowaną na przyjęcie podczas wakacji znacznej liczby turystów i wczasowiczów. Udowodnij słuszność tego stwierdzenia podając trzy argumenty.

34 Obliczanie na podstawie mapy: np odległości, wysokości względnej, powierzchni
Zadanie 4. (1 pkt) Podaj odległość jaką pokona turysta wędrujący ze skrzyżowania drogi asfaltowej z drogą wojewódzką obok Urzędu Gminy w Polańczyku, do bazy WOPR nad Fiordem Nelsona. Odległość na mapie cm Odległość w terenie wynosi km

35 Obliczanie powierzchni obiektów
Zadanie 5. (1 pkt) Na mapie powierzchnia Jeziora Solińskiego wynosi 84 cm2. Oblicz powierzchnię jaką zajmuje to jezioro w terenie. Zapisz obliczenia. Miejsce na obliczenia Powierzchnia Jeziora Solińskiego wynosi km2 Przykład poprawnego rozwiązania 1cm – 0,5 km 1cm2 – (0,5 x 0,5) = 0,25 km2 84 cm2 – (84 x 0,25) = 21 km2 Powierzchnia Jeziora Solińskiego wynosi 21 km2

36 Obliczanie wysokości bezwzględnej
Zadanie 6. (1 pkt) Korzystając z poziomic wrysowanych na mapie, zaznacz wysokość bezwzględną lustra wody Jeziora Solińskiego. m m n.p.m. m m n.p.m.

37 Wskazywanie podobieństw i różnic między obszarami, obiektami lub zjawiskami przedstawionymi na mapie
Zadanie7. (2 pkt) Porównaj, pod względem zabudowy i sieci komunikacyjnej, obszary położone we wskazanych polach. Obszar I – pole o współrzędnych 49o24’ – 49o25’N; o23’ – 22o24’E Obszar II pole o współrzędnych 49o20’ – 49o21’N; o24’ – 22o 25’E Zabudowa Siec komunikacyjna

38 Określanie zależności między przyrodniczymi i antropogenicznymi elementami środowiska
Zadanie 8. (1 pkt) Wykaż wpływ rzeźby terenu na rozmieszczenie zabudowy i sieć komunikacyjną miejscowości Wołkowyja i Górzanka.

39 Określanie zależności między przyrodniczymi i antropogenicznymi elementami środowiska
Zadanie 9. (2 pkt) Podaj dwa przykłady korzyści i dwa przykłady uciążliwości dla mieszkańców miejscowości położonych nad Jeziorem Solińskim związanych z pobytem dużej liczby turystów i wczasowiczów. Korzyści: Uciążliwości:

40 Tabele z danymi statystycznymi
Na podstawie danych statystycznych najczęściej sprawdzane są umiejętności takie jak: odczytywanie danych z tabeli, grupowanie danych według podanych kryteriów, porównywanie odczytanych wartości, przedstawianie danych liczbowych w innej postaci, wskazywanie i wyjaśnianie zależności, wytwarzanie nowych informacji.

41 Tabele z danymi statystycznymi
Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań należy dokonać ogólnej analizy tabeli czyli: przeczytać tytuł, sprawdzić, według jakiego kryterium uporządkowano dane w tabeli, przeanalizować główkę tabeli (sprawdzić, jakie informacje zawierają poszczególne kolumny i wiersze), zwrócić uwagę na jednostki, w jakich podano poszczególne wartości liczbowe.

42

43 Odczytywanie danych z tabeli
Zadanie 10. (1 pkt) Podaj nazwę województwa o największej i województwa o najmniejszej gęstości zaludnienia. Zadanie 11. (1 pkt) Korzystając z tabeli, uzupełnij zdania wpisując nazwy województw. Najwięcej ludności mieszka w województwie Najbardziej zurbanizowanym województwem jest województwo

44 Grupowanie danych według podanych kryteriów
Zadanie 12. (1 pkt) Wymień województwa, w których przyrost naturalny był mniejszy od średniej krajowej. Zadanie 13. (1 pkt) Wymień województwa, w których liczba urodzeń była większa od liczby zgonów.

45 Porównywanie odczytanych wartości
Zadanie 14. (1 pkt) Uzupełnij zdania. Wartość PKB na jednego mieszkańca w województwie Podlaskim jest ponad dwukrotnie mniejsza niż w województwie Województwo lubuskie zamieszkuje ponad pięciokrotnie mniej mieszkańców niż województwo ………………

46 Przedstawianie danych liczbowych w innej postaci

47 Wskazówki do rozwiązania zad. nr 15
I powyżej 200 Śląskie 379 Małopolskie 215 II 130 – 200 Mazowieckie 145 Dolnośląskie 145 Łódzkie 141 III Pomorskie 120 Podkarpackie 118 Kujawsko-pomorskie 115 Wielkopolskie 113 Opolskie 111 Świętokrzyskie 109 IV Lubelskie 86,5 Zachodniopomorskie 73,9 Lubuskie 72,1 V poniżej 60 Podlaskie 59,3 Warmińsko-mazurskie 59 Kartogram wykonano grupując województwa w przyjętych przedziałach wartości. Sposób rozwiązania tego zadania jest prosty. Wpisujemy województwa malejąco grupując je jak w legendzie mapy Między grupami województw wstawiamy odpowiednie przedziały wartości. Oczywiście granice przedziałów mogą różnić się od pokazanych ale tak, aby zbiory zawsze były rozłączne.

48 Wskazywanie i wyjaśnianie zależności
Zadanie 16. (1 pkt) Na przykładzie województw małopolskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, sformułuj zależność między poziomem rozwoju gospodarczego a saldem migracji.

49 Wytwarzanie nowych informacji
Zadanie 17. (1 pkt) Oblicz ile wynosił w 2006 roku przyrost rzeczywisty (na 1 000 mieszkańców) w województwie świętokrzyskim. Zadanie 18. (1 pkt) Oblicz o ile osób zwiększyła się w wyniku migracji liczba ludności województwa małopolskiego w 2006 roku.

50 Wykresy Na podstawie wykresów najczęściej sprawdzane są umiejętności takie jak: czytanie informacji przedstawionych na wykresie interpretowanie i przetwarzanie wnioskowanie o kierunkach i tendencjach zmian

51 Wykresy Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań należy dokonać ogólnej analizy wykresu czyli: przeczytać tytuł przeanalizować legendę wykresu przeanalizować opisy osi

52 Wykres do zadań 19-20

53 Zadania 19-22 rozwiąż korzystając z wykresu
Zadanie 19. (1 pkt) Wymień źródła energii, których udział w produkcji energii w XX wieku wzrósł zmalał Zadanie 20. (1 pkt) Opisz przypuszczalną prognozę struktury surowcowej produkcji energii na świecie za 20 lat. Swoją prognozę uzasadnij.

54 Piramida płci i wieku

55 Piramida płci i wieku Zadanie 21. (1 pkt) Zaznacz poprawną odpowiedź.
W roku 2007 liczebność osób które urodziły się w ostatnim roku ubiegłego wieku wynosiła około. A. 180 tys. B. 190 tys. C. 370 tys. D. 670 tys.

56 Piramida płci i wieku Zadanie 22. (1 pkt)
Na wykresie zaznaczono literami A i B dwa przedziały wiekowe. Skreśl po jednym z podanych w nawiasach określeń, tak aby zdania opisujące sytuację przedstawioną na wykresie były prawdziwe. Literą A oznaczono ubytek ludności spowodowany niskim przyrostem naturalnym (w czasie II wojny światowej / w latach 60. ubiegłego wieku). Literą B oznaczono (okres powojennego wyżu kompensacyjnego / echo powojennego wyżu kompensacyjnego).

57 Rysunki i fotografie Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań należy dokonać ogólnej analizy rysunku / fotografii czyli: ustalić co rysunek przedstawia (takie informacje można znaleźć zazwyczaj w poleceniu, w informacji wstępnej do zadania lub w podpisie rysunku) wyróżnić elementy rysunku najistotniejsze ze względu na polecenie

58 Rysunki

59 Fotografie

60 Jak przygotować się do egzaminu maturalnego z geografii
Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na trzecią część wykładu, w której zajmiemy się interpretacją poleceń w zadaniach maturalnych

61 INTERPRETACJA POLECEŃ
CZĘŚĆ III INTERPRETACJA POLECEŃ W ZADANIACH MATURALNYCH

62 Terminy w polecenia zadań egzaminacyjnych z geografii
Analiza Charakterystyka, opis Interpretacja Klasyfikacja Model (budowanie modeli) Obliczanie Ocenianie Porównywanie Prawidłowości Problemy (dostrzeganie i rozwiązywanie) Proponowanie rozwiązań Przyporządkowanie Rysowanie Synteza Uogólnianie Uzasadnienie Wnioskowanie Wyjaśnianie Wymienianie (podawanie) Zależności

63 Prawidłowość Prawidłowość określa stosunek między zmieniającymi się wartościami. Jeśli ten stosunek zachodzi zawsze, bez wyjątku - jest to prawo naukowe (np. prawo Archimedesa, Newtona). Jeśli związek występuje z określoną częstotliwością, ale zdarzają się wyjątki, mówimy o prawidłowości.

64 Formułowanie prawidłowości

65 Formułowanie prawidłowości
Odpowiedź I niepoprawna Największe roczne amplitudy temperatury powietrza występują w Azji i Ameryce Północnej, w niektórych miejscach przekraczają nawet 60 oC. Natomiast najmniejsze są w północnej części Ameryki Południowej i w Afryce Środkowej. W odpowiedzi nie podano prawidłowości, lecz przestrzenne zróżnicowanie zjawiska pkt Odpowiedź II poprawna 1. Roczna amplituda temperatury powietrza rośnie ze wzrostem szerokości geograficznej 2. Im większa odległość od oceanu, tym większa roczna amplituda temperatury powietrza 2 pkt

66 Wyjaśnienie Wyjaśnić – to znaczy wytłumaczyć, objaśnić, uczynić coś jasnym i zrozumiałym. W geografii wyjaśnienie często polega na wytłumaczeniu dlaczego dane zjawisko występuje na danym obszarze lub w konkretnych warunkach środowiskowych.

67 Wyjaśnienie Zadanie 2. (2 pkt.)
Wyjaśnij, podając dwa argumenty, dlaczego w strefie równikowej Oceanu Indyjskiego występuje najmniejsza roczna amplituda temperatury powietrza.

68 Wyjaśnienie Odpowiedź I niepoprawna
W strefie równikowej Oceanu Indyjskiego występuje najmniejsza roczna amplituda temperatury powietrza, ponieważ w tym regionie są najmniejsze różnice między temperaturą w zimie i w lecie. Jest to odpowiedź na pytanie, „co to jest roczna amplituda temperatury powietrza”: a nie wyjaśnienie, dlaczego jest najmniejsza na podanym obszarze p Odpowiedź II poprawna Niewielka roczna amplituda temperatury powietrza w tym regionie wynika z tego, że woda nagrzewa się wolniej niż ląd i dłużej ciepło utrzymuje, ponadto w strefie okołorównikowej różnica kąta padania promieni słonecznych w ciągu roku jest nieznaczna co wpływa na niewielkie różnice w ilości dostarczanej energii p

69 Wnioskowanie Wnioskowanie jest rozumowaniem polegającym na wyprowadzeniu, zgodnie z zasadami logiki, nowych twierdzeń (wniosków) ze zdań (przesłanek) uznanych za prawdziwe.

70 Przeciętne trwanie życia w latach
Wnioskowanie Zadanie 3. (2 pkt.) Na podstawie danych zawartych w tabeli sformułuj wnioski dotyczące: a) długości trwania życia kobiet i mężczyzn, b) długości życia ludności w zależności od zamożności kraju zamieszkania. Grupy krajów Przeciętne trwanie życia w latach Mężczyźni Kobiety Świat 65 69 Kraje biedne 59 61 Kraję średnio zamożne 67 72 Kraje bogate 75 81

71 Wnioskowanie Odpowiedź I niepoprawna
Kobiety na świecie żyją 69 lat a mężczyźni 65. w krajach biednych mężczyźni 59 a kobiety 61. w krajach bogatych mężczyźni 75 a kobiety 81. Jest to odczytanie danych z tabeli a nie wniosek p Odpowiedź II poprawna a) We wszystkich grupach krajów kobiety żyją dłużej niż mężczyźni b) Im kraj bogatszy, tym dłuższa przeciętna trwania życia jego mieszkańców, zarówno kobiet jak i mężczyzn 2 p

72 Uogólnienie Uogólnianie jest rozszerzeniem, wniosków wyciągniętych z jednostkowych przesłanek na duży zakres zjawisk czy faktów lub na ich ogół. Jest formą syntezy, generalizowania.

73 Uogólnianie

74 Uogólnianie Odpowiedź I niepoprawna
W województwie śląskim i małopolskim gęstość wynosi 100 do 200 km. W województwach lubuskim, zachodnio-pomorskim i warmińsko-mazurskim gęstość dróg jest między 40 a 60 km. Pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i lubelskie mają 60 do 80 km dróg a pozostałe między 80 a 100. Odpowiedź nie jest uogólnieniem lecz odczytaniem wartości w dodatku z błędnie podanym wskaźnikiem pkt Odpowiedź II poprawna Najmniejsza gęstość dróg występuje w województwach północnej i północno-zachodniej Polski, natomiast największa w województwach środkowej i południowej części kraju pkt

75 Porównywanie Porównanie jest to znajdowanie cech wspólnych i różniących. Przeprowadza się je według przyjętych wcześniej kryteriów.

76 Porównywanie Zadanie 5. (2 pkt)
Porównaj podane w tabeli elementy środowiska geograficznego obszarów położonych w polach E4 i E5.

77 Cechy elementów środowiska geograficznego
Porównywanie Przykład I odpowiedź niepoprawna Porównania dokonano w sposób ogólnikowy i według różnych kryteriów pkt Elementy środowiska Cechy elementów środowiska geograficznego Pole E4 Pole E5 Rzeźba tereny góry dużo lasów Zabudowa dużo zabudowań drogi i budynki są w dolinie rzeki

78 Cechy elementów środowiska geograficznego
Porównywanie Odpowiedź II poprawna Elementy środowiska Cechy elementów środowiska geograficznego Pole E4 Pole E5 Rzeźba tereny Zróżnicowana rzeźba terenu, duże nachylenie stoków, wysokości bezwzględne przekraczają 800 m n.p.m. Małe różnice wysokości, łagodne stoki, wysokości bezwzględne dochodzą do 300 m n.p.m. Zabudowa Zabudowa zwarta ciągnąca się wzdłuż doliny rzecznej Zabudowa rozproszona, pojedyncze zabudo-wania tylko w północnej części obszaru

79 Uzasadnianie Uzasadnienie polega na dostarczeniu argumentów, wykazaniu słuszności, prawdziwości twierdzeń.

80 Uzasadnienie Zadanie 6. (2 pkt)
Uzasadnij, podając dwa argumenty, przyczyny dużej koncentracji ludności na wybrzeżach morskich.

81 Uzasadnienie Odpowiedź I niepoprawna Klimat i dostęp do żywności.
W odpowiedzi nie uzasadniono dlaczego klimat jest przyczyną dużej koncentracji ludności na wybrzeżach mórz lub dlaczego wybrzeża te zapewniają dostęp do żywności pkt Odpowiedź II poprawna 1. Na większości wybrzeży morskich panuje łagodny, wilgotny klimat sprzyjający rozwojowi rolnictwa. 2. Nadmorskie położenie umożliwia rozwój rybołówstwa i pozyskiwanie żywności z morza pkt

82 Jak przygotować się do egzaminu maturalnego z geografii
DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Jak przygotować się do egzaminu maturalnego z geografii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google