Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jacek Wallusch _________________________________ Współczesne Teorie Ekonomiczne John Maynard Keynes – podejście makroekonomiczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jacek Wallusch _________________________________ Współczesne Teorie Ekonomiczne John Maynard Keynes – podejście makroekonomiczne."— Zapis prezentacji:

1 Jacek Wallusch _________________________________ Współczesne Teorie Ekonomiczne John Maynard Keynes – podejście makroekonomiczne

2 badanie wielkości globalnych; analiza w kategoriach pieniężnych; zmiany ilości (a nie zmiany cen); model statyczny i krótkookresowy; JM Keynes _________________________________________________________________________________ Przewrót metodologiczny analiza przyczynowo-skutkowa; metoda równowag cząstkowych w skali makro; Wallusch, WTE stawiam siebie w szeregach heretyków (1934)stawiam siebie w szeregach heretyków (1934) Różnice między podejściem neoklasyków a Keynesa wywołane konkretnym kontekstem tworzonej teorii: Wielki Kryzys

3 metoda równowag cząstkowych a analiza przyczynowo-skutkową; pokazanie kolejno wpływu zmiennych niezależnych na kształtowanie się zmiennych zależnych, przy założeniu stałości JM Keynes ________________________________________________________________________________ Przewrót metodologiczny określonych wielkości. Analiza stopniowa związków i łączenie ich daje ostatecznie obraz równowagi ogólnej. Wallusch, WTE Różnice między podejściem neoklasyków a Keynesa najlepiej widoczne przy analizowaniu metody użytej przez JMK

4 Popyt efektywny (MALTHUS) wyznacza go miejsce przecięcia się krzywej zagregowanego popytu przez krzywą zagregowanej podaży(MALTHUS) JM Keynes ________________________________________________________________________________ Popyt efektywny Popyt efektywny = popyt zrealizowany zdeterminowany przez wielkość wydatków konsumpcyjnych i inwestycyjnych Wallusch, WTE Popyt efektywny jako najważniejszy element Ogólnej teorii:

5 Założenia ____________________________________________________________________________________________ Wielkości stałe Wallusch, WTE Model Keynesa – statyczny i krótkookresowy ze względu na przyjęte założenia dotyczące struktury gospodarki ilość i kwalifikacje rozporządzalnej siły roboczej; ilość i jakość rozporządzalnego wyposażenia kapitałowego; technika i stopień konkurencji; gusty i przyzwyczajenia konsumentów; przykrość związana z różną intensywnością pracy oraz działalności organizacyjnej i nadzorczej; struktura społeczna;

6 Kontakt ____________________________________________________________________________________________ Konsumpcja Wallusch, WTE Skłonność do konsumpcji i krańcowa skłonność do konsumpcji jako wyznaczniki zachowania społeczeństwa. Czynniki wyznaczające skłonność do konsumpcji SUBIEKTYWNE SUBIEKTYWNE: gusty i preferencje OBIEKTYWNE OBIEKTYWNE: zmiana jednostki płac; zmiana różnicy między dochodem i dochodem netto; nieoczekiwane zmiany w wartościowaniu kapitału; zmiana stopy dyskontowania przyszłego dochodu; zmiana polityki fiskalnej; zmiana w przewidywaniach co do relacji obecnego i przyszłego poziomu dochodu Skłonność do konsumpcji jest względnie stała w krótkim okresie przy określonym dochodzie

7 Długookresowe zmiany zachowań konsumpcyjnych JM Keynes ___________________________________________________________________________________________________ Skłonność do konsumpcji stąd powstaje luka między dochodem a wydatkami Prawo Saya zanegowane Negacja prawa Saya poprzez przedstawienie długookresowej malejącej krańcowej skłonności do konsumpcji skłonność do konsumpcji maleje wraz ze wzrostem dochodu Wallusch, WTE

8 psychologiczna skłonność do konsumpcji JM Keynes ___________________________________________________________________________________________________ skłonność do konsumpcji stąd w wielkościach krańcowych: stąd Wallusch, WTE Podstawa wyprowadzenia mnożnika inwestycyjnego

9 JM Keynes ___________________________________________________________________________________________________ Wallusch, WTE Pieniądz – stopa procentowa – inwestycje: podstawowa relacja tłumacząca system keynesowski PREFERENCJA PŁYNNOŚCI skłonność do utrzymywania rezerw pieniężnych w formie płynnej zmiany stopy procentowej wywołują: 1. preferencja płynności 2. zmiany ilości pieniądza stopa procentowa a inwestycje model neoklasyczny? realne krańcowa efektywność kapitału 1. realne czynniki zapobiegliwości 2. krańcowa efektywność kapitału PREFERENCJA PŁYNNOŚCI

10 STOPA PROCENTOWA wynagrodzenie za zrzeczenie się płynności Zmiany preferencji płynności a klasyczne rozumienie teorii ilościowej: MV PT V = const. JM Keynes ___________________________________________________________________________________________________ Wallusch, WTE stopa procentowa a inwestycje Ustalanie stopy procentowej na rynku pieniężnym – stopa procentowa jako zjawisko czysto pieniężne

11 JM Keynes ___________________________________________________________________________________________________ ceny ilościq1q1 q2q2 p1p1 p2p2 popyt na pieniądz podaż pieniądza STOPA PROCENTOWA Jak zmniejszyć stopę procentową?Zwiększyć podaż pieniądza! stopa procentowa a inwestycje

12 przewidywanej stosunek przewidywanej dochodowości danego obiektu kapitałowego do jego ceny podaży lub kosztu produkcji JM Keynes ___________________________________________________________________________________________________ przewidywanej stosunek przewidywanej dochodowości dodatkowej jednostki danego typu kapitału do kosztu jej wyprodukowania Krańcowa rentowność kapitału – podstawowy element systemu keynesowskiego pozwalający zrozumieć zależność stopa procentowa - inwestycje Wallusch, WTE stąd w wielkościach krańcowych: Rentowność kapitału: stopa procentowa a inwestycje

13 JM Keynes ___________________________________________________________________________________________________ stopa procentowa a inwestycje Inwestycje a stopa procentowa poziom inwestycji wyznaczą ceny dóbr inwestycyjnych gdy ich poziom wyrówna przewidywaną krańcową rentowność kapitału stopą procentową ze stopą procentową Wallusch, WTE Zależność sytuacji na rynku dóbr i usług oraz rynku pracy od ceny kształtującej się na rynku pieniężnym (stopy procentowej) zaprzeczenie neutralności pieniądza

14 Podjęcie decyzji inwestycyjnych JM Keynes ___________________________________________________________________________________________________ każde dobro kapitałowe posiada własną stopę procentową najwyższą własną stopę procentową posiada pieniądz stopa procentowa a inwestycje Wallusch, WTE Porównywanie oczekiwanej rentowności projektów inwestycyjnych E(y) do stopy procentowej r i podejmowanie na tej podstawie decyzji o inwestycjach.


Pobierz ppt "Jacek Wallusch _________________________________ Współczesne Teorie Ekonomiczne John Maynard Keynes – podejście makroekonomiczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google