Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jacek Wallusch _________________________________ Współczesne Teorie Ekonomiczne Popyt na pieniądz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jacek Wallusch _________________________________ Współczesne Teorie Ekonomiczne Popyt na pieniądz."— Zapis prezentacji:

1 Jacek Wallusch _________________________________ Współczesne Teorie Ekonomiczne Popyt na pieniądz

2 Popyt na pieniądz ____________________________________________________________________________________________ Wallusch, HME Stabilność popytu na pieniądz a aktywność gospodarcza Znaczenie popytu na pieniądz: Zarys problemu Stabilność popytu na pieniądz decyduje o wnioskach dotyczących stabilności gospodarki Nieco o chronologii: 1.Teoria ilościowa – Fisher; 2.Niestabilny popyt na pieniądz – Keynes, Tobin; 3.Teoria ilościowa jako teoria popytu na pieniądz – Friedman;

3 Simon Newcomb _____________________________________________________________________________ Wallusch, HME Dynamiczne ujęcie teorii pieniądza poprzez wprowadzenie czynnika czasu – szybkość obiegu pieniądza prekursor współczesnej amerykańskiej teorii ilościowej zasobystrumienie wyróżnił zasoby i strumienie MV=PT

4 Irving Fisher ____________________________________________________________________________ Wallusch, HME tradycja badań nad pieniądzem i wyborem portfelowym 1.oszczędności 2.podejście portfelowe definicja pieniądza: Nowe elementy analizy: ogólnie akceptowane przy wymianie dóbr środki ogólnie akceptowane przy wymianie dóbr Yale University:

5 Irving Fisher __________________________________________________________________________ Wallusch, HME Portfel pieniądz gotówkowy zostaje w teorii ilościowej zastąpiony środkami obiegowymi gotówka depozyty bankowe teorię ilościową tłumaczy wykorzystując równanie wymiany Podejście portfelowe: dwa aktywa w portfelu – gotówka i oszczędności (pieniądz bankowy)

6 Irving Fisher ____________________________________________________________________________ V – szybkość jego obiegu, pQ – cena przemnożone przez ilości nabyte towaru i-tego, P – średnia ważona wszystkich cen (p), T – suma wszystkich ilości nabytych (Q) M – ilość pieniądza, V – szybkość jego obiegu, M – depozyty bankowe (pieniądz bankowy), Tożsamość ilościowa Wallusch, HME Nacisk na produkcję SPRZEDANĄ (Q)

7 Irving Fisher _________________________________________________________________________________________________ Wallusch, HME Okresy niestabilne Analiza okresów przejściowych odgrywa zdecydowanie większą rolę w analizie Fishera 1. wzrost ilości pieniądza 2. załamania pewności i zaufania do systemu gospodarczego 3. małe zbiory zbóż oddziałujące na ilości nabyte 4. wynalazki Główne przyczyny zakłóceń

8 Kluczowe problemy JM Keynes ________________________________________________________________________________ endogenizacja pieniądza, uwypuklenia roli stopy procentowej, możliwość oddziaływania pieniądza na procesy realne przy założeniu doskonałej konkurencji Wallusch, HME neutralność pieniądza 1. neutralność pieniądza: zerwanie z klasyczną dychotomią stopa procentowa 2. stopa procentowa: zjawisko pieniężne

9 nie jest pieniądz nie jest wyłącznie jednostką obrachunkową JM Keynes _______________________________________________________________________________ Podstawy możliwość, czyli zależność funkcyjna, która wyznacza ilość pieniędzy, jaką ludzie chcą mieć do dyspozycji przy danej stopie procentowej Rola pieniądza Preferencja płynności Wallusch, HME Odejście od klasycznie rozumianych zadań pieniądza – pojawia się możliwość przechowywania wartości

10 występowanie niepewnościstóp procentowych występowanie niepewności co do różnych stóp procentowych od pożyczek udzielanych na różne terminy JM Keynes _____________________________________________________________________________________________ Preferencja płynności a niepewność Pieniądza: środek przechowywania bogactwa Wallusch, HME warunek warunek istnienia preferencji płynności: Niepewność: nieznana gęstość prawdopodobieństwa; ryzyko: znana gęstość prawdopodobieństwa brakniepewności brak niepewności = określenie wysokości stóp procentowych w przyszłości na podstawie ich bieżących wysokości

11 JM Keynes _____________________________________________________________________________________________ Motywy płynności Wallusch, HME Dwa aktywa w modelu Keynesa (Ogólna teoria...) Motywy płynności motyw transakcyjny motyw ostrożnościowy motyw spekulacyjny gotówkaobligacje gotówka i obligacje motyw użytkowania dochodu motyw prowadzenia przedsiębiorstwa Motyw transakcyjny + motyw użytkowania dochodu – M1; motyw spekulacyjny – M2.

12 JM Keynes _____________________________________________________________________________________________ Motyw transakcyjny Wallusch, HME rozbieżności wynika z rozbieżności między momentem otrzymania i wydatkowania dochodu motyw użytkowania dochodu motyw prowadzenia przedsiębiorstwa : rozbieżności wynika on z rozbieżności między momentem poniesienia kosztów i osiągnięcia przychodów ze sprzedaży Motyw transakcyjny jest zawsze rozpatrywany w kategoriach realnych: wydatki uzależnione od ilości transakcji i poziomu cen.

13 JM Keynes _____________________________________________________________________________________________ Motyw ostrożnościowy Wallusch, HME stopnia ryzyka związany z przewidywaniami stopnia ryzyka zmiany form kapitału, wywołanego wahaniami koniunktury Ryzyko i niepewność a motyw ostrożnościowy: wzrost niepewności wzrost niepewności oznacza wzrost popytu na pieniądz (ostrożnościowy) Gospodarowanie a spekulowanie: różnica odwołuje się do rozróżnienia niepewność – ryzyko Problem: Wzrost popytu na pieniądz ostrożnościowy – jak zachowają się wydatki konsumpcyjne?

14 JM Keynes _____________________________________________________________________________________________ Motyw spekulacyjny Wallusch, HME przyczyna psychologiczna Co wywołuje pojawienie się spekulacji? skłonność dogry skłonność społeczeństwa do gry na rynku papierów wartościowych społeczeństwo wykorzystuje niepewność i inwestuje oczekiwania oczekiwania co do kształtu przyszłej sytuacji gospodarczej wzrost niepewności wzrost niepewności oznacza wzrost popytu na pieniądz (ostrożnościowy)

15 transakcji 1.M 1 odzwierciedla wielkości oraz szybkości dokonywanych transakcji stopy procentowej 2.M 2 ściśle uzależnione od wysokości stopy procentowej JM Keynes _____________________________________________________________________________________________ Wallusch, HME niższa stopa procentowa oznacza wyższą skłonność do utrzymywania oszczędności w formie płynnej Motyw spekulacyjny

16 JM Keynes _____________________________________________________________________________________________ Wallusch, HME podaż pieniądza Sztywna podaż pieniądza – system waluty złotej! Popyt na pieniądz jako złożenie trzech segmentów Funkcja płynności Ceny Ilości pułapka płynności Ceny na rynku pieniądza? Stopa procentowa

17 Stopa procentowa a sfera realna: Wallusch, HME JM Keynes _____________________________________________________________________________________________ Stopa procentowa wzrost dochodu każdy wzrost dochodu wywołuje wzrost popytu transakcyjnego, a tym samym przesunięcie całej krzywej preferencji płynności w prawo; przy stałej podaży pieniądza poziom stopy procentowej ulegnie zwiększeniu Stopa procentowa w modelu Keynesa jest przede wszystkim determinowana przez podaż i popyt na rynku pieniądza UWAGA UWAGA: stopa procentowa jest zjawiskiem pieniężnym

18 faza głębokiej depresji charakteryzuje się stanem, w którym preferencje płynności osiągają poziom maksymalny; JM Keynes _____________________________________________________________________________________________ Pułapka płynności Definicja: Wallusch, HME spadek dochodu: 1.spadek M1; 2.spadek stopy procentowej; 3.wzrost M2; zbieżność oczekiwań 4. zbieżność oczekiwań: wzrost stopy procentowej Pułapka płynności – wszyscy inwestorzy oczekują wzrostu stopy procentowej, gdyż stopa procentowa osiągnęła minimum i nie reaguje na zmiany podaży pieniądza

19 Ten skrajny wypadek może nabrać praktycznego znaczenia w przyszłości, ale dotąd nie słyszałem, by miał on kiedyś faktycznie miejsce gdy tymczasem JR Hicks......i stał się IS-LM JM Keynes _____________________________________________________________________________________________ Pułapka płynności Wallusch, HME Pułapka płynności jako sytuacja typowa według Syntezy Neoklasycznej (Hicks, Modigliani)

20 utrzymywania gotówki znacznie ponad własne potrzeby przy danym stanie przewidywań społeczeństwo ma tendencję do utrzymywania gotówki znacznie ponad własne potrzeby, które wynikałyby z motywu transakcyjnego lub ostrożnościowego Wallusch, HME JM Keynes _____________________________________________________________________________________________ Motyw spekulacyjny Motyw spekulacyjny jako najważniejsze ogniwo teorii pieniądza według Keynesa formie płynnej skłonność do przechowywania bogactwa w formie płynnej jest decydującą przyczyną powstawania luki deflacyjnej

21 Dominująca rola motywu spekulacyjnego Wallusch, HME JM Keynes _____________________________________________________________________________________________ Motyw spekulacyjny Motyw spekulacyjny jako najważniejsze ogniwo teorii pieniądza według Keynesa zwiększa wielkość pieniądzaobniża się stopa procentowa wzrost całkowitej podaży pieniądza zwiększa wielkość pieniądza M2, a tym samym obniża się stopa procentowa władze monetarne zwiększając podaż pieniądza są w stanie dzięki temu podwyższyć poziom zatrudnienia

22 Milton Friedman _____________________________________________________________________ Teoria ilościowa Teoria ilościowa jako teoria popytu na pieniądz 1.analiza popytu na pieniądz w kategoriach popytu na usługi konsumpcyjne 2.zastąpienie dochodu bogactwem Bogactwo: iloraz wszelkich źródeł dochodu lub usług konsumpcyjnych i stopy procentowej Wallusch, HME

23 pięć alternatywnych sposobów utrzymywania bogactwa przynoszących dochód 1. Pieniądz M; 2. Obligacje B; 3. Akcje E; 4. Dobra fizyczne G; 5. Kapitał ludzki H; Friedman _____________________________________________________________________________________________ Teoria ilościowa zwrot z kapitału ludzkiego: w = iloraz dochodu z dóbr fizycznych i dochodu z kapitału ludzkiego Wallusch, HME

24 pięć alternatywnych sposobów utrzymywania bogactwa przynoszących dochód Friedman _____________________________________________________________________________________________ Teoria ilościowa Wallusch, HME U – użyteczność, r – stopa procentowa; P – ceny

25 trzy różne stopy procentowe: r, r B, r E r – średnia ważona r B, r E i stóp przypisanych kapitałowi ludzkiemu i dobrom fizycznym kapitału ludzkiego i dóbr fizycznych? NIEOBSERWOWALNE Wallusch, HME Kolejne odrzucanie poszczególnych stóp procentowych Friedman _____________________________________________________________________________________________ Teoria ilościowa

26 trzy różne stopy procentowe: r B, r E POZOSTAJĄ DWIE stąd Friedman _____________________________________________________________________________________________ Teoria ilościowa Wallusch, HME

27 Założenie Friedmana: realnych funkcji użyteczności popyt na pieniądz ujmowany w kategoriach popytu na usługi konsumpcyjne: popyt wyprowadzony ze zdefiniowanej w kategoriach realnych funkcji użyteczności dlaczego? zmiany nominalne nie mogą oddziaływać na popyt na pieniądz Wallusch, HME Friedman _____________________________________________________________________________________________ Teoria ilościowa homogeniczna stopnia pierwszego funkcja popytu na pieniądz jest homogeniczna stopnia pierwszego względem P oraz M Pieniądz traktowany jako jedno z dóbr konsumpcyjnych

28 Założenie Keynesa: Friedman a Keynes _____________________________________________________________________________________________ Stabilność Popyt na pieniądz zależy przede wszystkim od stopy procentowej, stopa jest zmienne, tak więc i popyt jest niestabilny Popyt na pieniądz decyduje o wielkości dochodu, zatrudnienia, produkcji – stabilność popytu na pieniądz oznacza stabilność gospodarki Założenie Friedmana: funkcja popytu na pieniądz uzależniona jest od wielu zmiennych (też realnych), wobec czego jest ona stabilniejsza, niż u Keynesa Wallusch, HME

29 Robert E. Lucas, Jr. _________________________________________________________________________________________ long-run relationship Two Illustrations of the Quantity Theory of Money (1980) (...) a "minimal" use of the quantity theory of money (...) that they utilize only the widely agreed-upon "long-run" implication of the theory

30 Robert E. Lucas, Jr. _________________________________________________________________________________________ Lucas and Hume? podobieństwo: two central implications of the quantity theory of money: that a given change in the rate of change in the quantity of money induces długookresowe dostosowanie cen do podaży pieniądza (i) an equal change in the rate of price inflation (ii) an equal change in nomial rates of interest Wallusch, HME


Pobierz ppt "Jacek Wallusch _________________________________ Współczesne Teorie Ekonomiczne Popyt na pieniądz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google