Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Matka Boska Matka Boska z Guadalupy MeksykKLIKAJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Matka Boska Matka Boska z Guadalupy MeksykKLIKAJ."— Zapis prezentacji:

1

2 Matka Boska Matka Boska z Guadalupy MeksykKLIKAJ

3 Ciekawe odkrycia o p ł aszczu Matki Bo ż ej z Guadalupy 1. Lekarze stwierdzili, ż e oko Matki Boskiej kiedy otrzyma ś wiat ł o zmienia si ę tak jak ż ywe oko cz ł owieka. Yebi_10@hotmail.com

4 2. 2. Ciep ł o p ł ótna tego obrazu ma zawsze temperatur ę 36,6 stopni tak jak cia ł o ż ywej osoby. 3. Jeden lekarz wyczu ł przez stetoskop ż e pod sukni ą Matki Boskiej us ł ysza ł bicie serca tak jak to jest z dzieckiem w ł onie matki Yebi_10@hotmail.com

5 4.. Nie zosta ł y wykryte ś lady p ę dzla malarza. Z odleg ł o ś ci 10 centymetrów obraz jest ca ł kowicie surowy. Naukowcy stwierdzili ż e kolory obrazu pochodz ą ze ź ródel nieznanych na ś wiecie. Yebi_10@hotmail.com

6 5. Badania przez lazer stwierdzi ł o, ż e kolory u ż yte s ą jakby na 3 cm unoszone w powietrzu. Ciekawe? Zobacz nowe wykrycia: Yebi_10@hotmail.com

7 6. Materia ł sukna tego typu normalnie nie wytrzyma wi ę cej czasu jak od 20 do 30 lat. Kilka wieków temu zrobiono kopi ę w takim samym typie materia ł u i ono nie wytrwa ł o wi ę cej czasu ani ż eli od 20 do 30 lat i si ę ca ł kowicie zepsu ł o. Tymczasem ten obraz trwa w sposób cudowny, istnieje ju ż ponad 500 lat. Naukowcy nie umiej ą tego wyt ł umaczy ć. Yebi_10@hotmail.com

8 7 W roku 1791 przypadkowo kwas solny wylany zosta ł na obraz. Po 30 dniach bez ż adnych zabiegów, w sposób cudowny, obraz nie by ł uszkodzony. 7 W roku 1791 przypadkowo kwas solny wylany zosta ł na obraz. Po 30 dniach bez ż adnych zabiegów, w sposób cudowny, obraz nie by ł uszkodzony. 8. Gwiazdy, które widzimy na p ł aszczu Maryi znajduj ą si ę w tej samej pozycji jak gwiazdy na niebie Meksyku w dniu ukazania si ę tego obrazu. 8. Gwiazdy, które widzimy na p ł aszczu Maryi znajduj ą si ę w tej samej pozycji jak gwiazdy na niebie Meksyku w dniu ukazania si ę tego obrazu. Yebi_10@hotmail.com

9 9. Na pocz ą tku XX wieku kto ś postawi ł pot ęż n ą bomb ę w wazonie kwiatów, który sta ł pod obrazem. Bomba wybuch ł a i zniszczy ł a wszystko co znajdowa ł o si ę w tym miejscu, tylko Obraz pozosta ł nie naruszony. 10. Naukowcy wykryli, ż e oczy Maryi 10. Naukowcy wykryli, ż e oczy Maryi w tym obrazie maj ą trzy typy refrakcji jak normalne oko ludzkie. Yebi_10@hotmail.com

10 11. W oczach Maryi (od 7 do 8 mm) wykryte zosta ł y postacie ludzkie bardzo ma ł e, które ż aden artysta nie potrafi ł by wymalowa ć. S ą dwie sceny i one powtarzaj ą si ę w dwóch oczach. Figura biskupa Zumárraga w oku Maryi zosta ł a powi ę kszona za pomoc ą pewnej techniki i kiedy to zosta ł o zrobione zobaczono jeszcze posta ć indjanina Juana Diego, który otwiera ł p ł ótno pokazuj ą c obraz biskupowi. Yebi_10@hotmail.com

11 Jaki rozmiar posiada ta scena?Jedna czwarta cz ęść miljonowa jednego milimetra. Jasno, ż e te wszystkie fakty nie s ą wyt ł umaczalne. Ale one maj ą jedn ą racj ę : zwróci ł y nasz ą uwag ę ? Zwóci ł y rownie ż twoj ą. Na zako ń czenie zwró ć jeszcze uwag ę na te trzy fakty: Yebi_10@hotmail.com

12 1 "Guadalupe"w j ę zyku indja ń skim oznacza: depcze g ł ow ę w ęż a. Tak w ł a ś nie napisane jest w Starym Testamencie. Genesis 3:15, Maryia, zwyci ęż y ł a z ł o. 1 "Guadalupe"w j ę zyku indja ń skim oznacza: depcze g ł ow ę w ęż a. Tak w ł a ś nie napisane jest w Starym Testamencie. Genesis 3:15, Maryia, zwyci ęż y ł a z ł o. 2. Figura Matki Bo ż ej jest taka sama jak jest opisane w Apokalipsie 12: wielki Znak pokaza ł si ę na niebie figura kobiety okryta s ł o ń cem, z ksi ęż ycem u swoich stóp. Yebi_10@hotmail.com

13 3. Panna ś wi ę ta posiada wst ąż k ę na brzuchu, ona jest w ci ąż y, pokazuj ą c tym, ż e Pan Bóg chce aby Jezus urodzi ł si ę w Ameryce, w sercu ka ż dego Amerykanina.. Yebi_10@hotmail.com

14 Ja nie jestem tutaj, i nie jestem twoją Matką....? Nie przerwij ten ł a ń cuch, on jest cudowny, popro ś o co ś !!! Pami ę taj dzisiaj jest ś roda 22 wrze ś nia 2010 roku Yebi_10@hotmail.com

15 Ja nie jestem tutaj, i nie jestem twoją Matką....? List do Matki Bo ż ej z Guadalupy: b ł agam Ciebie w imieniu wszystkich ludzi ś wiata, pob ł ogos ł aw nas i opiekuj si ę nami. Yebi_10@hotmail.com

16 Ja nie jestem tutaj, i nie jestem twoją Matką....? Daj nam dowód twojej mi ł o ś ci i twojej dobroci, przyjmij nasze pro ś by i nasze modlitwy. przyjmij nasze pro ś by i nasze modlitwy. Oh Panno Ś wi ę ta z Guadalupy Yebi_10@hotmail.com

17 Ja nie jestem tutaj, i nie jestem twoją Matką....? Popro ś swojego Syna o przebaczenie moich grzechów, b ł ogos ł awie ń stwo dla mojej pracy, lekarstwo dla moich chorób i potrzeb, i wszystko to, co mo ż e by ć dobre dla mnie i dla mojej rodziny. Popro ś swojego Syna o przebaczenie moich grzechów, b ł ogos ł awie ń stwo dla mojej pracy, lekarstwo dla moich chorób i potrzeb, i wszystko to, co mo ż e by ć dobre dla mnie i dla mojej rodziny. Yebi_10@hotmail.com

18 Oh Ś wi ę ta Matko Bo ż a, nie odrzu ć nasze pro ś by za potrzeby, które zanosimy do Ciebie. Yebi_10@hotmail.com Ja nie jestem tutaj, i nie jestem twoją Matką....?

19 Drodzy moi przyjaciele, musz ę wam powiedzie ć, ż e Matka Bo ż a z Guadalupy jest pot ęż na w swojej mocy i zawsze jest z nami gdziekolwiek b ę dziemy. Yebi_10@hotmail.com

20 Ja nie jestem tutaj, i nie jestem twoją Matką....? Te przezrocza powinny objecha ć ś wiat ca ł y i w ten sposób otrzyma ć cudowne ł aski od Pana Boga. Yebi_10@hotmail.com

21 Ja nie jestem tutaj, i nie jestem twoją Matką....? Wy ś lij te przezrocza zaraz i za to napewno otrzymasz dowód od Matki Bo ż ej daj ą c ci to, co mo ż e tobie wydawa ć si ę nawet niemo ż liwe. Wy ś lij te przezrocza zaraz i za to napewno otrzymasz dowód od Matki Bo ż ej daj ą c ci to, co mo ż e tobie wydawa ć si ę nawet niemo ż liwe. Yebi_10@hotmail.com

22 Jestem tutaj bo jestem twoj ą Matk ą … Muzyka: Winter, way; W wersji polskiej opracowane przez Tadeusza Romana NIECHAJ PAN BÓB POBŁOGOSŁAWI CIEBIE! Yebi_10@hotmail.com


Pobierz ppt "Matka Boska Matka Boska z Guadalupy MeksykKLIKAJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google