Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja założeń regionalnej polityki edukacyjnej w odniesieniu do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Możliwości finansowania działalności placówek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja założeń regionalnej polityki edukacyjnej w odniesieniu do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Możliwości finansowania działalności placówek."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja założeń regionalnej polityki edukacyjnej w odniesieniu do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Możliwości finansowania działalności placówek oświatowych w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Tadeusz Marczewski dyrektor MCDN w Krakowie Kraków, 21. 02. 2008 r.

2 WIZJA 2015 MAŁOPOLSKA REGIONEM SZANS, WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU LUDZI I NOWOCZESNEJ GOSPODARKI, SILNYM AKTYWNOŚCIĄ SWYCH MIESZKAŃCÓW, CZERPIĄCYM Z DZIEDZICTWA PRZESZŁOŚCI I ZACHOWUJĄCYM TOŻSAMOŚĆ W INTEGRUJĄCEJ SIĘ EUROPIE

3

4 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2007–2013 Strategia mówi o tym, co, jako społeczność regionalna, możemy i chcemy osiągnąć w perspektywie 10 lat. Strategia jest narzędziem wspierania pozytywnych zmian w regionie i reagowania na zmiany pojawiające się w otoczeniu.

5 Strategia rozwoju Małopolski w perspektywie 2007-2013 koncentruje się na trzech polach aktywności: Pole A. KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARCZA Pole B. ROZWÓJ SPOŁECZNY I JAKOŚĆ ŻYCIA Pole C. POTENCJAŁ INSTYTUCJONALNY

6 - wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej województwa, która określi atrakcyjność i pozycję regionu jako miejsca aktywności gospodarczej, co jest fundamentem ekonomicznym pomyślności i standardu życia mieszkańców województwa - stworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju społecznego i wysokiej jakości życia, co decyduje o atrakcyjności i spójności regionu jako bezpiecznego i przyjaznego miejsca zamieszkania oraz pobytu, a w konsekwencji o jego konkurencyjności jako wszechstronnego środowiska życia - wzmocnienie potencjału instytucjonalnego województwa, co jest niezbędnym narzędziem realizacji pozostałych zmian Trzy cele strategiczne

7 I. Społeczeństwo wiedzy i aktywności II. Gospodarka regionalnej szansy III. Infrastruktura dla rozwoju regionalnego IV. Krakowski Obszar Metropolitalny V. Spójność wewnątrzregionalna VI. Ochrona środowiska VII. Dziedzictwo i przestrzeń regionalna VIII. Współpraca terytorialna IX. Nowoczesne zarządzanie publiczne Obszary polityki rozwoju

8 Strategia, jako nadrzędny dokument programowy województwa, wdrażana jest poprzez: - budżet, - strategie dziedzinowe, - programy operacyjne – zarówno regionalne (MRPO...), jak i programy rządowe (PO KL...), -... REALIZACJA I FINANSOWANIE

9 ... stworzenie warunków do wielowymiarowego indywidualnego rozwoju w zgodzie z dobrem wspólnym, a najważniejszą kategorią strategii jest człowiek w regionalnej przestrzeni i wspólnocie oraz rodzina, gwarantująca ciągłość pokoleń i kształtująca właściwe relacje międzyludzkie. Nadrzędna idea strategii postępowania w perspektywie lat 2007–2013

10 Zmieniają się wzorce rozwoju społecznego i gospodarczego. Siłą napędową rozwoju... staje się w coraz większym stopniu informacja i wiedza... O atrakcyjności regionów... nie decyduje dzisiaj już jedynie ich kapitał fizyczny... ale w co najmniej równym stopniu kapitał ludzki – aktywność, poziom wykształcenia, talenty, innowacyjność i umiejętności współpracy mieszkańców oraz kapitał symboliczny – poczucie tożsamości i związku z danym miejscem, a jednocześnie jego korzystny (lub nie) wizerunek....... w efekcie globalizacji... rozszerza się pole konkurowania regionów między sobą.... Jednym ze zjawisk... jest pogłębianie się nierówności – rosnący rozdźwięk pomiędzy krajami i regionami wysoko rozwiniętymi... i peryferiami... Wyzwania dla Małopolski

11

12 KIERUNKI POLITYKI - Poprawa jakości i poziomu wykształcenia mieszkańców. - Rozwój społeczeństwa informacyjnego. - Wsparcie indywidualnej przedsiębiorczości. - Rozwój rynku pracy. - Wsparcie i promocja talentów. Pole A – Konkurencyjność Gospodarcza Obszar I –Społeczeństwo wiedzy i aktywności Cel pośredni - Lepiej wykształceni, twórczy i przedsiębiorczy mieszkańcy

13 PRZYKŁADY DZIAŁAŃ - Zapewnienie powszechnego, równego dostępu do wychowania przedszkolnego oraz dodatkowych zajęć dla dzieci. - Stworzenie korzystnych warunków dla ujawniania się i rozwijania talentów. - Systemowe wsparcie uzdolnionej młodzieży poprzez stypendia oraz nagrody. - Wdrażanie programów wychowawczych o tematyce regionalnej, kulturowej, patriotycznej oraz przygotowującej do pełnienia ról rodzinnych. - Realizacja programów edukacyjnych związanych z regionem, jego historią i dziedzictwem. Pole A – Konkurencyjność Gospodarcza Obszar I –Społeczeństwo wiedzy i aktywności Cel pośredni - Lepiej wykształceni, twórczy i przedsiębiorczy mieszkańcy

14 Pole A – Konkurencyjność Gospodarcza Obszar I –Społeczeństwo wiedzy i aktywności Cel pośredni - Lepiej wykształceni, twórczy i przedsiębiorczy mieszkańcy PRZYKŁADY DZIAŁAŃ - Realizacja programów edukacyjnych związanych z rozwojem świadomości i odpowiedzialności obywatelskiej. - Wdrażanie programów upowszechniających kulturę fizyczną. - Promocja społeczeństwa informacyjnego. - Promocja i popularyzacja postaw przedsiębiorczych. - Permanentne badanie rynku pracy i dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb. - Promocja nowatorstwa.

15 PRZYKŁADY DZIAŁAŃ -Poradnictwo zawodowe skierowane na identyfikowanie i rozwijanie postaw aktywnych i kompetencji przedsiębiorczych. -Utworzenie sieci doradców edukacyjnych wspartej siecią informatyczną. -Propagowanie idei kształcenia ustawicznego. -Rozwój postaw związanych z uczeniem się przez całe życie oraz korzystania z poradnictwa i kształcenia zawodowego. -Projekty stypendialne, stażowe i praktyki zawodowe. Pole A – Konkurencyjność Gospodarcza Obszar I –Społeczeństwo wiedzy i aktywności Cel pośredni - Lepiej wykształceni, twórczy i przedsiębiorczy mieszkańcy

16 EFS - POKL 28 września 2007 r. Komisja Europejska przyjmuje do realizacji Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Program obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce w latach 2007 - 2013.

17 Cel główny PO KL: Wzrost zatrudnienia i spójności społecznej.

18 Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo. Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego. Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce. Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy. Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa. Wzrost spójności terytorialnej. Cele strategiczne PO KL

19 85 % - środki Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) 15% - środki krajowe Całość kwoty – ok.11,5 mld euro. Małopolska – 0,59 mld euro. Jakie finansowanie?

20 Przygotowanie programowania wsparcia w ramach PO KL - nim powstanie projekt Krok 1. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013. Krok 2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Krok 3. Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL. Krok 4. Plan Działania (na 1 rok).

21

22

23

24 Program składa się z 10 Priorytetów. komponent centralny – środki na wsparcie struktur i systemów instytucjonalnych komponent regionalny – środki na wsparcie dla osób i grup społecznych. Jak PO KL jest wdrażany?

25 Typy projektów - projekty systemowe - projekty konkursowe Typy konkursów - konkursy zamknięte - konkursy otwarte

26 Instytucja Pośrednicząca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, ul. Wielicka 72 Kraków e-mail: pokl@malopolska.mw.gov.pl, tel. (12) 29 90 700pokl@malopolska.mw.gov.pl Instytucja Pośrednicząca II (Instytucja Wdrażająca) Wojewódzki Urząd Pracy Kraków, Plac Na Stawach 1 e-mail: efs@wup-krakow.pl, tel. (12) 424 07 37efs@wup-krakow.pl

27 - w trybie systemowym – beneficjenci imiennie wskazani w Programie (projekty systemowe), - w trybie konkursowym – wszystkie podmioty (projekty konkursowe), m.in.: instytucje rynku pracy, instytucje szkoleniowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, inne podmioty. Kto może realizować projekty?

28 Data zatwierdzenia: 18.09.2007 r. I. Zatrudnienie i integracja spo ł eczna. II. Rozwój zasobów ludzkich i potencja ł u adaptacyjnego. przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących. III. Wysoka jakość systemu oświaty. IV. Szkolnictwo wy ż sze i nauka. V. Dobre rządzenie. VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. VII. Promocja integracji spo ł ecznej. VIII. Regionalne kadry gospodarki. IX. Rozwój wykszta ł cenia i kompetencji w regionach. X. Pomoc techniczna. Priorytety programu Kapita ł Ludzki

29 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działania 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie. 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych. 3.3 Poprawa jakości kształcenia 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie.

30 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (67,8 mln euro, projekty konkursowe i systemowe). 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego (42,9 mln euro, projekty konkursowe). 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych (15,4 mln euro, projekty konkursowe). 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty (6,8 mln euro, projekty konkursowe). 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. (8,7 mln euro, projekty konkursowe). Priorytet IX

31 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe. 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe. 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – projekt systemowy. Działanie 9.1

32 Cele Priorytetu IX 9.1.1 Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych na rzecz wzrostu liczby dzieci w wieku 3-5 lat, uczestniczących w różnych formach edukacji przedszkolnej. 9.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez wzrost liczby szkół, które wdrożyły projekty rozwojowe, przyczyniające się do poprawy szans edukacyjnych uczniów. 9.1.3 Tworzenie warunków do rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej, poprzez wzrost liczby stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

33 Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Cele Priorytetu IX 9.2 Poprawa jakości i rozwój kształcenia zawodowego poprzez wzrost liczby szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, które wdrożyły projekty rozwojowe. 9.2 Wzmocnienie atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez wzrost liczby szkół prowadzących kształcenie zawodowe, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych.

34 Cele Priorytetu IX 9.3 Poprawa jakości dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego poprzez wzrost liczby osób w wieku 25-64 lat, które uczestniczyły w formalnym kształceniu ustawicznym. Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych

35 Cele Priorytetu IX 9.4 Podwyższenie jakości procesu nauczania poprzez wzrost liczby nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy podnieśli swoje kompetencje w wyniku doskonalenia zawodowego. 9.5 Wsparcie na rzecz przeciwdziałania marginalizacji obszarów wiejskich poprze wzrost liczby gmin, w których zrealizowano oddolne inicjatywy społeczne. 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

36 Możliwości finansowania - tworzenia ośrodków wychowania przedszkolnego (w tym również realizacja alternatywnych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich) - 9.1.1, - wsparcia istniejących przedszkoli przyczyniających się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym np. dłuższe godziny pracy przedszkoli, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie personelu – 9.1.1, - opracowania i realizacji kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną – 9.1.1,

37 Możliwości finansowania - Programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenia jakości procesu kształcenia, w szczególności obejmujące – 9.1.2: - dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych oraz specjalistycznych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, - doradztwa i opieki pedagogiczno – psychologicznej dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym),

38 - Programów rozwojowych... - 9.1.2: - programów skierowanych do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnaz. i ponadgimnaz. (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiających ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki, - dodatkowych zajęć (pozalekc. i pozaszk.) dla uczniów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych, - rozszerzania oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery), Możliwości finansowania

39 - Programów rozwojowych... –9.1.2: - wdrożenia nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne, - wdrażania programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania, - realizacji wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych (zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych), których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym - 9.1.3, - diagnozowania potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy – 9.2, Możliwości finansowania

40 - programów rozwojowych szkół i placówek oświat. prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowanych na zmniejszanie wyrównywaniu dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenia jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące – 9.2: - dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalist. służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, - doradztwa i opieki pedagog. – psych. dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkoln. (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym), Możliwości finansowania

41 - programów rozwojowych szkół... prowadz. kszt. zawod... – 9.2: - dodatkowych zajęć (pozalekc. i pozaszkol.) dla uczniów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczeg. uwzględn. ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych, - efektywnych programów doradztwa edukacyjno – zawodowego, - modernizacji oferty kształc. zawodowego i dostosowania jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących), - współpracy szkół i placówek prowadząc. kształc. zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służącej podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (w tym zwłaszcza w zakresie praktycznych form nauczania – staże i praktyki), Możliwości finansowania

42 - programów rozwojowych szkół... prowadz. kształc. zawod.... – 9.2: - wyposażenia szkół i placówek prowadz. kształc. zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia, - wdrożenia nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne, - wdrażania programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania, - kampanii informacyjnych w zakresie: korzyści płynących z formaln. podwyższania lub uzupełniania posiadanych kwalifikacji oraz potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy –9.3, - programów formalnego kształc. ustawicznego skierowane do osób dorosłych zainteresowanych uzupełn. lub podwyższ. swojego wykształc. i kwalifikacji ogólnych i zawodowych – 9.3, Możliwości finansowania

43 - programów formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób, które deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji) – 9.3, - usług doradczych w zakresie wyboru ścieżki kształcenia formalnego (lub uzupełniania wykształcenia i kwalifikacji formalnych) w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy – 9.3, - wsparcia dla placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego ukierunkowane na: - monitorowania potrzeb oraz rozszerz. lub dostosow. oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy, - podwyższania jakości oferty edukac. w tym również ubieganie się o akredytację kuratora oświaty, - rozwoju innowac. form kształc. ustawiczn., w tym w formie elearningu, Możliwości finansowania

44 - studiów podyplomowe i kursów doskonalących dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć) – 9.4, - studiów podyplomowych, kursów i szkoleń oraz innych form podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, studiów wyższych dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia – 9.4, - studiów podyplomowych i kursów doskonalących dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej – 9.4, Możliwości finansowania

45 - programów przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych) – 9.4, Możliwości finansowania

46 - Tworzenia i wsparcia działalności i inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich – 9.5 - Projektów przyczyniających się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach – 9.5 - Działań informacyjno - promocyjnych, szkoleniowych i doradczych podnoszących świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia – 9.5 Możliwości finansowania

47 www.mcdn.edu.pl www.wup-krakow.pl www.fundusze.malopolska.pl www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl Przydatne adresy internetowe

48 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Prezentacja założeń regionalnej polityki edukacyjnej w odniesieniu do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Możliwości finansowania działalności placówek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google