Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości dofinansowania działalności szkół podstawowych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości dofinansowania działalności szkół podstawowych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości dofinansowania działalności szkół podstawowych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Tadeusz Marczewski dyrektor MCDN w Krakowie Kraków, 21. 04. 2008 r.

2

3 WIZJA 2015 MAŁOPOLSKA REGIONEM SZANS, WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU LUDZI I NOWOCZESNEJ GOSPODARKI, SILNYM AKTYWNOŚCIĄ SWYCH MIESZKAŃCÓW, CZERPIĄCYM Z DZIEDZICTWA PRZESZŁOŚCI I ZACHOWUJĄCYM TOŻSAMOŚĆ W INTEGRUJĄCEJ SIĘ EUROPIE

4 I. Społeczeństwo wiedzy i aktywności II. Gospodarka regionalnej szansy III. Infrastruktura dla rozwoju regionalnego IV. Krakowski Obszar Metropolitalny V. Spójność wewnątrzregionalna VI. Ochrona środowiska VII. Dziedzictwo i przestrzeń regionalna VIII. Współpraca terytorialna IX. Nowoczesne zarządzanie publiczne Obszary polityki rozwoju

5 Strategia, jako nadrzędny dokument programowy województwa, wdrażana jest poprzez: - budżet, - strategie dziedzinowe, - programy operacyjne – zarówno regionalne (MRPO...), jak i programy rządowe (PO KL...), -... REALIZACJA I FINANSOWANIE

6 PRZYKŁADY DZIAŁAŃ przez pryzmat szkoły podstawowej - Zapewnienie dodatkowych zajęć dla dzieci. - Stworzenie korzystnych warunków dla ujawniania się i rozwijania talentów. - Wdrażanie programów wychowawczych o tematyce regionalnej, kulturowej, patriotycznej oraz przygotowującej do pełnienia ról rodzinnych. - Realizacja programów edukacyjnych związanych z regionem, jego historią i dziedzictwem. Obszar I –Społeczeństwo wiedzy i aktywności Cel pośredni - Lepiej wykształceni, twórczy i przedsiębiorczy mieszkańcy

7 Obszar I –Społeczeństwo wiedzy i aktywności Cel pośredni - Lepiej wykształceni, twórczy i przedsiębiorczy mieszkańcy PRZYKŁADY DZIAŁAŃ przez pryzmat szkoły podstawowej - Realizacja programów edukacyjnych związanych z rozwojem świadomości i odpowiedzialności obywatelskiej. - Wdrażanie programów upowszechniających kulturę fizyczną. - Promocja społeczeństwa informacyjnego. - Promocja i popularyzacja postaw przedsiębiorczych. -Promocja nowatorstwa. -...

8 EFS - POKL 28 września 2007 r. Komisja Europejska przyjmuje do realizacji Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Program obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce w latach 2007 - 2013.

9 Cel główny PO KL: Wzrost zatrudnienia i spójności społecznej.

10 Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo. Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego. Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce. Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy. Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa. Wzrost spójności terytorialnej. Cele strategiczne PO KL

11 Przygotowanie wsparcia szkoły w ramach PO KL Krok 1. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013. Krok 2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Krok 3. Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL. (z marca 2008 r.) Krok 4. Plan Działania (na 1 rok). Krok 5. Projekt. Krok 6. Wniosek. Krok 7. Konkurs PO KL.

12

13

14

15 Typy projektów - projekty systemowe - projekty konkursowe Typy konkursów - konkursy zamknięte - konkursy otwarte

16 Instytucja Pośrednicząca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, ul. Wielicka 72 Kraków e-mail: pokl@malopolska.mw.gov.pl, tel. (12) 29 90 700pokl@malopolska.mw.gov.pl Instytucja Pośrednicząca II (Instytucja Wdrażająca) Wojewódzki Urząd Pracy Kraków, Plac Na Stawach 1 e-mail: efs@wup-krakow.pl, tel. (12) 424 07 37efs@wup-krakow.pl

17 Data zatwierdzenia: 18.09.2007 r. I. Zatrudnienie i integracja spo ł eczna. II. Rozwój zasobów ludzkich i potencja ł u adaptacyjnego. przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących. III. Wysoka jakość systemu oświaty. IV. Szkolnictwo wy ż sze i nauka. V. Dobre rządzenie. VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. VII. Promocja integracji spo ł ecznej. VIII. Regionalne kadry gospodarki. IX. Rozwój wykszta ł cenia i kompetencji w regionach. X. Pomoc techniczna. Priorytety programu Kapita ł Ludzki

18 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działania 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie. 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych. 3.3 Poprawa jakości kształcenia 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie.

19 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (67,8 mln euro, projekty konkursowe i systemowe). 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego (42,9 mln euro, projekty konkursowe). 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych (15,4 mln euro, projekty konkursowe). 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty (6,8 mln euro, projekty konkursowe). 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. (8,7 mln euro, projekty konkursowe). Priorytet IX

20 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe. 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe. 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – projekt systemowy. Działanie 9.1

21 Możliwości finansowania Cel: 9.1.1 Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych na rzecz wzrostu liczby dzieci w wieku 3-5 lat, uczestniczących w różnych formach edukacji przedszkolnej. - tworzenia ośrodków wychowania przedszkolnego (w tym również realizacja alternatywnych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich) - 9.1.1, - wsparcia istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonuj ą cych innych form wychowania przedszkolnego) przyczyniających się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym np. dłuższe godziny pracy przedszkoli, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie personelu – 9.1.1, - opracowania i realizacji kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną – 9.1.1,

22 Możliwości finansowania Cel: 9.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez wzrost liczby szkół, które wdrożyły projekty rozwojowe, przyczyniające się do poprawy szans edukacyjnych uczniów. - Programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenia jakości procesu kształcenia, w szczególności obejmujące – 9.1.2: - dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych oraz specjalistycznych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,

23 - Programów rozwojowych... - 9.1.2: -programów skierowanych do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnaz. i ponadgimnaz. (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiających ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki, - dodatkowych zajęć (pozalekc. i pozaszk.) dla uczniów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych, Możliwości finansowania Cel: 9.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez wzrost liczby szkół, które wdrożyły projekty rozwojowe, przyczyniające się do poprawy szans edukacyjnych uczniów.

24 Kompetencje kluczowe wg Parlamentu Europejskiego i Rady - z dnia 18 grudnia 2006 r. - to te, których potrzeba do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia: 1)porozumiewanie się w języku ojczystym, 2)porozumiewanie się w językach obcych, 3)kompetencje matemat. i podst.komp.naukowotechniczne, 4)kompetencje informatyczne, 5)umiejętność uczenia się, 6)kompetencje społeczne i obywatelskie, 7)inicjatywność i przedsiębiorczość, 8)świadomość i ekspresja kulturalna.

25 -Programów rozwojowych … - 9.1.2: - doradztwa i opieki pedagogiczno – psychologicznej dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym), Możliwości finansowania Cel: 9.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez wzrost liczby szkół, które wdrożyły projekty rozwojowe, przyczyniające się do poprawy szans edukacyjnych uczniów.

26 - Programów rozwojowych... - 9.1.2: - rozszerzania oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery), Możliwości finansowania Cel: 9.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez wzrost liczby szkół, które wdrożyły projekty rozwojowe, przyczyniające się do poprawy szans edukacyjnych uczniów.

27 - Programów rozwojowych... –9.1.2: - wdrożenia nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne, - wdrażania programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania, Możliwości finansowania Cel: 9.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez wzrost liczby szkół, które wdrożyły projekty rozwojowe, przyczyniające się do poprawy szans edukacyjnych uczniów.

28 - studiów podyplomowe i kursów doskonalących dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć) – 9.4, - studiów podyplomowych, kursów i szkoleń oraz innych form podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, studiów wyższych dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia – 9.4, Możliwości finansowania Cel: 9.4 Podwyższenie jakości procesu nauczania poprzez wzrost liczby nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy podnieśli swoje kompetencje w wyniku doskonalenia zawodowego.

29 -studiów podyplomowych i kursów doskonalących dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej – 9.4, - programów przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych) – 9.4, Możliwości finansowania Cel: 9.4 Podwyższenie jakości procesu nauczania poprzez wzrost liczby nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy podnieśli swoje kompetencje w wyniku doskonalenia zawodowego.

30 Inicjatywa oddolna wymusza na projektach..., iż udzielane wsparcie musi wynikać... z potrzeby społeczności lokalnej np. służyć rozwiązaniu problemu zdiagnozowanego przez tą społeczność lub służyć pobudzeniu aktywności tj. zwiększeniu własnych zdolności społeczności lokalnej do diagnozowania i rozwiązywania problemów w zakresie objętym Działaniem.

31 - Tworzenia i wsparcia działalności i inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich – 9.5 - Projektów przyczyniających się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach – 9.5 - Działań informacyjno - promocyjnych, szkoleniowych i doradczych podnoszących świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia – 9.5 Możliwości finansowania Cel: 9.5 Wsparcie na rzecz przeciwdziałania marginalizacji obszarów wiejskich poprzez wzrost liczby gmin, w których zrealizowano oddolne inicjatywy społeczne.

32 PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI 8.1 ROZWÓJ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE Np.: Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Np.. ogólne i specjalistyczne szkolenia... w zakresie wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych...

33 www.mcdn.edu.pl www.wup-krakow.pl www.fundusze.malopolska.pl www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl Przydatne adresy internetowe

34 Dziękuję za uwagę Tadeusz Marczewski


Pobierz ppt "Możliwości dofinansowania działalności szkół podstawowych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google