Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt "Bliżej natury - identyfikacja i merytoryczne przygotowanie lokalnych animatorów przyrodniczych" Natura 2000.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt "Bliżej natury - identyfikacja i merytoryczne przygotowanie lokalnych animatorów przyrodniczych" Natura 2000."— Zapis prezentacji:

1 Projekt "Bliżej natury - identyfikacja i merytoryczne przygotowanie lokalnych animatorów przyrodniczych" Natura 2000

2 przyroda ogół rzeczy i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych, występujących we wszechświecie i tworzących wszechświat przyroda ożywiona przyroda nieożywiona mikroorganizmy, rośliny, grzyby, zwierzęta, metabolizm, rozmnażanie, ruch itp. skały, minerały, woda, powietrze, wyładowanie atmosferyczne, opady itp. W znaczeniu węższym pod pojęciem przyroda rozumie się świat roślinny i zwierzęcy wraz z krajobrazem.

3 Przemiany przyrody pod wpływem działalności człowieka.

4 Formy ochrony przyrody
".....Pracujcie niestrudzenie dla ratowania tego co ukochaliście.... Pouczajcie o tym, że idea ochrony przyrody jest ideą na wskroś demokratyczną, gdyż chroni ona skarby przyrody dla całego społeczeństwa..... Przez poznanie i ochronę przyrody - do jej ukochania - oto nasze hasło ! " Władysław Szafer (Chronimy Przyrodę Ojczystą Nr 1 , 1945 Formy ochrony przyrody 1. Parki Narodowe Pomniki przyrody 2. Rezerwaty Przyrody Stanowiska dokumentacyjne 3. Parki Krajobrazowe Użytki ekologiczne 4. Obszar Chronionego Krajobrazu Zespoły przyrodniczo krajobrazowe 5. Obszary Natura Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt Akty prawne: konwencje,dyrektywy,ustawy,rozporządzenia,zarządzenia,decyzje.

5 Termin różnorodność biologiczna - bioróżnorodność został użyty w 1992 roku,
kiedy na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro, podpisano Konwencję o Różnorodności Biologicznej. Dostrzeżono wówczas,że ochrony wymagają nie tylko gatunki i siedliska zagrożone wyginięciem,ale całe bogactwo przyrodnicze naszej planety, na wszystkich poziomach organizacji - genetycznym, gatunkowym,ekosystemowym i krajobrazowym

6 Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000
Celem sieci Natura 2000 jest zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska najwartościowszych przyrodniczo fragmentów naszego kontynentu. Ochroną objęte są tu gatunki roślin i zwierząt, a także siedliska przyrodnicze typowe dla Europy oraz zagrożone wyginięciem na naszym kontynencie. Zakwalifikowanie danego obszaru do sieci Natura 2000 oznacza, że wartość przyrodnicza takiego miejsca jest wyjątkowa z perspektywy całej Wspólnoty Europejskiej, a nie tylko poszczególnych krajów członkowskich.

7 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska - Baza danych
Ostoja Olsztyńsko - Mirowska Ostoja Złotopotocka Przełom Warty Koło Mstowa Torfowisko w dolinie Kocinki Walaszczyki w Częstochowie Bagno w Korzonku Poczesna k. Czestochowy Większość obszarów Natura 2000 to tereny już wcześniej objęte krajowymi formami ochrony .

8 Bagno w Korzonku to dobrze zachowany fragment siedliska wymieniony w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG jako torfowisko wysokie i przejściowe. Na powstałym po nieczynnych wyrobiskach torfu obiekcie obecnie występuje wiele rzadkich i chronionych gatunków roślin i zbiorowisk roślinnych. Na przykład rosiczka okrągłolistna,bagno zwyczajne, żurawina błotna,oraz wiele gatunków torfowców itd. Z rzadkich gatunków zwierząt gniazduje tutaj żuraw i brodziec samotny, W standardowym formularzu danych Natura2000 dla tego obszaru jako jedno z zagrożeń wymieniane jest jego zadeptywanie i zaśmiacanie.

9 Co przed nami ? Rozpoczyna się Międzynarodowy Rok Lasów.
Główne przesłanie tego roku to ; " Lasy dla ludzi " Realizujemy projekt " Bliżej Natury " "Zimowe ptakoliczenie " Organizujemy pierwszą wycieczkę . Do biegu gotowi Start !!!!

10 Wykorzystano materiały zawarte :
Biologia - Jedność i różnorodność Wydawnictwo Szkolne PWN - W-wa 2008 Przyroda Górnego Śląska Nr Biuletyn Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska Katowice 2010 Europejska Sieć Ekologiczna Natura Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków Gdańsk 2010 Przyroda Polska Styczeń Zarząd Główny Ligii Ochrony Przyrody Warszawa 2011 Znaki graficzne Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zdjęcia - praca własna


Pobierz ppt "Projekt "Bliżej natury - identyfikacja i merytoryczne przygotowanie lokalnych animatorów przyrodniczych" Natura 2000."

Podobne prezentacje


Reklamy Google