Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt "Bliżej natury - identyfikacja i merytoryczne przygotowanie lokalnych animatorów przyrodniczych"

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt "Bliżej natury - identyfikacja i merytoryczne przygotowanie lokalnych animatorów przyrodniczych""— Zapis prezentacji:

1 Projekt "Bliżej natury - identyfikacja i merytoryczne przygotowanie lokalnych animatorów przyrodniczych"

2 przyroda ogół rzeczy i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych, występujących we wszechświecie i tworzących wszechświat przyroda ożywiona przyroda nieożywiona mikroorganizmy, rośliny, grzyby, zwierzęta, metabolizm, rozmnażanie, ruch itp. skały, minerały, woda, powietrze, wyładowanie atmosferyczne, opady itp. W znaczeniu węższym pod pojęciem przyroda rozumie się świat roślinny i zwierzęcy wraz z krajobrazem.

3 Przemiany przyrody pod wpływem działalności człowieka.

4 ".....Pracujcie niestrudzenie dla ratowania tego co ukochaliście.... Pouczajcie o tym, że idea ochrony przyrody jest ideą na wskroś demokratyczną, gdyż chroni ona skarby przyrody dla całego społeczeństwa..... Przez poznanie i ochronę przyrody - do jej ukochania - oto nasze hasło ! " Władysław Szafer (Chronimy Przyrodę Ojczystą Nr 1, 1945 Formy ochrony przyrody 1. Parki Narodowe 6. Pomniki przyrody 2. Rezerwaty Przyrody 7. Stanowiska dokumentacyjne 3. Parki Krajobrazowe 8. Użytki ekologiczne 4. Obszar Chronionego Krajobrazu 9. Zespoły przyrodniczo krajobrazowe 5. Obszary Natura 2000 10.Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt Akty prawne: konwencje,dyrektywy,ustawy,rozporządzenia,zarządzenia,decyzje.

5 Termin różnorodność biologiczna - bioróżnorodność został użyty w 1992 roku, kiedy na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro, podpisano Konwencję o Różnorodności Biologicznej. Dostrzeżono wówczas,że ochrony wymagają nie tylko gatunki i siedliska zagrożone wyginięciem,ale całe bogactwo przyrodnicze naszej planety, na wszystkich poziomach organizacji - genetycznym, gatunkowym,ekosystemowym i krajobrazowym

6 Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 Celem sieci Natura 2000 jest zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska najwartościowszych przyrodniczo fragmentów naszego kontynentu. Ochroną objęte są tu gatunki roślin i zwierząt, a także siedliska przyrodnicze typowe dla Europy oraz zagrożone wyginięciem na naszym kontynencie. Zakwalifikowanie danego obszaru do sieci Natura 2000 oznacza, że wartość przyrodnicza takiego miejsca jest wyjątkowa z perspektywy całej Wspólnoty Europejskiej, a nie tylko poszczególnych krajów członkowskich.

7 240015 Ostoja Olsztyńsko - Mirowska 240020 Ostoja Złotopotocka 240026 Przełom Warty Koło Mstowa 240025 Torfowisko w dolinie Kocinki 240028 Walaszczyki w Częstochowie 240029 Bagno w Korzonku 240030 Poczesna k. Czestochowy Większość obszarów Natura 2000 to tereny już wcześniej objęte krajowymi formami ochrony. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska - Baza danych

8 Bagno w Korzonku to dobrze zachowany fragment siedliska wymieniony w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG jako torfowisko wysokie i przejściowe. Na powstałym po nieczynnych wyrobiskach torfu obiekcie obecnie występuje wiele rzadkich i chronionych gatunków roślin i zbiorowisk roślinnych. Na przykład rosiczka okrągłolistna,bagno zwyczajne, żurawina błotna,oraz wiele gatunków torfowców itd. Z rzadkich gatunków zwierząt gniazduje tutaj żuraw i brodziec samotny, W standardowym formularzu danych Natura2000 dla tego obszaru jako jedno z zagrożeń wymieniane jest jego zadeptywanie i zaśmiacanie.

9 Co przed nami ? Rozpoczyna się Międzynarodowy Rok Lasów. Główne przesłanie tego roku to ; " Lasy dla ludzi " Realizujemy projekt " Bliżej Natury " "Zimowe ptakoliczenie " 29.01.2011 Organizujemy pierwszą wycieczkę. Do biegu gotowi.. Start !!!!

10 Wykorzystano materiały zawarte : Biologia - Jedność i różnorodność Wydawnictwo Szkolne PWN - W-wa 2008 Przyroda Górnego Śląska Nr 62 Biuletyn Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska Katowice 2010 Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków Gdańsk 2010 Przyroda Polska Styczeń 2011 Zarząd Główny Ligii Ochrony Przyrody Warszawa 2011 Znaki graficzne Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralna Dyrekcja Ochrony Środowiska zdjęcia - praca własna


Pobierz ppt "Projekt "Bliżej natury - identyfikacja i merytoryczne przygotowanie lokalnych animatorów przyrodniczych""

Podobne prezentacje


Reklamy Google