Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Portal SZOI – Rejestracja potencjału świadczeniodawcy Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT Artur Pyrek Renata Bondka Klaudiusz Lyska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Portal SZOI – Rejestracja potencjału świadczeniodawcy Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT Artur Pyrek Renata Bondka Klaudiusz Lyska."— Zapis prezentacji:

1 Portal SZOI – Rejestracja potencjału świadczeniodawcy Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT Artur Pyrek Renata Bondka Klaudiusz Lyska

2 2 Agenda: 11:00 Omówienie projektu Portal Świadczeniodawcy 12:00 Przerwa na kawę 12:15 Prezentacja systemu 13:30 Lunch 14:00 Ćwiczenia z zakresu obsługi systemu Portal Świadczeniodawcy 16:00 Zakończenie spotkania

3 3 Proces kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem portalu świadczeniodawcy został przygotowany w oparciu o: 1.Akty prawa krajowego: Ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań (Dz. U. Nr 273 poz. 2719); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru ogłoszenia o wyniku rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. Nr 274 poz. 2728); Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 198, poz. 1643). 2. Regulacje wewnętrzne i inne dokumenty.

4 4 Poniższa prezentacja obejmuje: Omówienie roli Portalu SZOI w procesie składania ofert oraz dokumentacji aktualizujących przez świadczeniodawców na rok 2008 Rejestrację struktury organizacyjnej oraz struktury fizycznej Rejestrację zasobów świadczeniodawcy Rejestrację umów / promes o podwykonawstwo

5 5 OGÓLNY ZARYS FUNKCJONALNO Ś CI PORTALU SZOI

6 6 SZOI czyli System zarządzania obiegiem informacji, jest aplikacją internetową stanowiącą element systemu informatycznego NFZ. Podstawową funkcją realizowaną przez Portal SZOI jest obsługa procesu wymiany dokumentów związanych z procesem rozliczeń świadczeń i leków.

7 Oddział Wojewódzki NFZ Oferent Przygotowanie postępowań Przekazanie oferty do BOKO Rola Portalu SZOI w procesie kontraktowania świadczeń medycznych Dodanie nowych kontrahentów Wniosek o rejestracje w systemie Generowanie kont dostępowych Udostępnienie konta dostępowego nowym oferentom Logowanie do Portalu SZOI Uzupełnienie struktury potencjału świadczeniodawcy Pobieranie plików zapytań ofertowych Generowanie zapytań ofertowych Ogłaszanie postępowań i udostępnianie plików zapytań ofertowych Import potencjału świadczeniodawcy do aplikacji ofertowej Uzupełnienie oferty Sprawdzenie I zatwierdzenie oferty Rejestracja faktu wpłynięcia oferty

8 8 Aby pracować w SZOI należy posiadać: 1.Komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową i z dostępem do Internetu 2.PIN i hasło umożliwiające zalogowanie się do systemu.

9 9 Jednostka org.Komórka org. Miejsca udzielania świadczeń Profile medyczne Lokalizacje Zasoby Środki transportu Sprzęt medyczny Podwykonawca Udostępnianie miejsca do podwykonawstwa Umowa o podwykonawstwo 8 3 5 6 5 7 6a 8 1 6b 2 4 Świadczeniodawca 7 Mapa uzupełniania informacji o potencjalne podwykonawcy

10 10 Jednostka org.Komórka org. Miejsca udzielania świadczeń Profile medyczne Lokalizacje Zasoby Środki transportu Sprzęt medyczny Świadczeniodawca System zatwierdzania umów identyczny jak w przypadku podwykonawcy 1 5 5 3 6a 6b 6 4 2 Mapa uzupełniania informacji o potencjalne oferenta

11 11 Portal SZOI - DANE Ś WIADCZENIODAWCY

12 W obszarze Dane Świadczeniodawcy można przejrzeć własne dane zapisane w kartotece świadczeniodawców OW NFZ. Informacja została pogrupowana w celu poprawy czytelności.

13 Portal SZOI – jednostki organizacyjne

14 Dostępne Jednostki organizacyjne Aby dodać nową jednostkę należy wcisnąć dodawanie jednostki W celu przejścia do przeglądania Jednostek organizacyjnych należy wybrać z menu: Świadczeniodawca -> Struktura organizacyjna

15 Etap I dodawania jednostki organizacyjnej – podstawowe dane W przypadku podmiotów wpisanych do RZOZ kod powinien odpowiadać V cz. kodu resortowego. Dla podmiotów nie wpisanych do RZOZ jako kod jednostki należy podawać kolejny numer począwszy od 001 Z kalendarza należy wybrać Datę rozpoczęcia działalności W pole Nazwa należy wpisać nazwę jednostki zgodną ze statutem

16 Etap II dodawania jednostki organizacyjnej – adres Z słownika należy wybrać miejscowość, w której znajduje się jednostka Przycisk Zatwierdź powoduje zaakceptowanie adresu

17 Etap III dodawania jednostki organizacyjnej – dane kierownika Użytkownik musi wypełnić wszystkie trzy pola (oznaczenie *) Przycisk Zatwierdź powoduje zaakceptowanie danych o kierowniku

18 Etap IV dodawania jednostki organizacyjnej – dane kontaktowe Przejście do następnego etapu

19 Etap V dodawania jednostki organizacyjnej – rodzaje jednostki organizacyjnej Kliknięcie przycisku dodawanie spowoduje otworzenie słownika rodzajów jednostek organizacyjnych utworzonego na podstawie słownika VI części kodu resortowego. Do słownika dodano ponadto pozycję dedykowaną dla zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

20 Etap V dodawania jednostki organizacyjnej – rodzaje jednostki organizacyjnej Słownik rodzajów jednostek organizacyjnych utworzony został w oparciu o VI część kodu resortowego. Dla zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dodano do słownika dedykowaną pozycję W słowniku możemy wyszukiwać pozycji wg kodu bądź nazwy

21 Etap V dodawania jednostki organizacyjnej – rodzaje lokalizacji W celu przejścia do kolejnego menu należy wcisnąć dalej Kliknięcie przycisku usuwanie spowoduje usunięcie zaznaczonej jednostki organizacyjnej.

22 Aby zaakceptować nowo dodaną jednostkę należy wcisnąć przycisk zatwierdź Etap VI dodawania jednostki organizacyjnej – podsumowanie

23 Jednostki organizacyjne Dzięki linkowi podgląd można przeglądać wprowadzone dane

24 Podgląd jednostki organizacyjnej Wciskając Powrót do jednostek organizacyjnych wrócimy do poprzedniego menu

25 Edycja i dezaktywacja jednostki organizacyjnej Dzięki linkowi edytuj możemy zmieniać poszczególne dane które są widoczne w podglądzie. Funkcja ta przebiega analogicznie jak dodawanie jednostki, z tą różnicą, że kod jednostki jest nieedytowalny Dzięki linkowi dezaktywuj można usuwać jednostki. Proces dezaktywacji jest nieodwracalny. Funkcja Komórki – umożliwia przejście do okna Struktura organizacyjna -> komórki organizacyjne.

26 Portal SZOI – kom ó rki organizacyjne Przed rozpoczęciem wprowadzania komórki organizacyjnej należy najpierw dodać co najmniej jedną jednostkę organizacyjną oraz harmonogram wzorcowy.

27 Komórki organizacyjne Przycisk ten umożliwia dodanie komórki organizacyjnej

28 Etap I Dodawania komórki organizacyjnej W przypadku podmiotów wpisanych do RZOZ kod powinien odpowiadać VII cz. kodu resortowego. Dla podmiotów nie wpisanych do RZOZ jako kod jednostki należy podawać kolejny numer począwszy od 001 Kalendarz służy do wybrania odpowiedniej daty Kliknięcie dalej spowoduje przejście do następnego etapu W tym miejscu należy podać nazwę zgodną ze statusem Ze słownika użytkownik musi wybrać specjalność (VIII część kodu resortowego)

29 Etap II Dodawania harmonogramu pracy Dalej spowoduje przejście do następnego etapu W tym etapie należy wybrać odpowiedni harmonogram

30 Etap III Dodawanie danych kontaktowych Należy wypełnić telefon do informacji oraz do rejestracji Aby przejść do następnego etapu należy wcisnąć zatwierdź

31 Etap IV Podsumowanie Zatwierdź - powoduje zaakceptowanie nowo wprowadzonej komórki

32 Dezaktywuj - funkcja ta powoduję usunięcie komórki organizacyjnej. W kolumnie Status pojawia się wartość nieaktywna. Proces dezaktywacji jest procesem jednorazowym i jest procesem nieodwracalnym Dzięki linkowi edytuj możemy zmieniać poszczególne dane które są widoczne w podglądzie Harmonogram - umożliwia wyświetlenie harmonogramu jaki został przydzielony podczas dodawania komórki organizacyjnej Profile – służą do wprowadzania profili działalności komórki organizacyjnej Komórki organizacyjne

33 Profile działalności komórki organizacyjnej Profile podobnie jak komórki i jednostki organizacyjne można: przeglądać, edytować, dezaktywować oraz sprawdzać ich harmonogram. Każda komórka organizacyjna musi posiadać przynajmniej jeden profil działalności. Profil działalności definiowany jest poprzez wybór funkcji ochrony zdrowia z dziedziną medyczną (IX i X cześć kodu resort).

34 Etap I Dodawanie profilu Ze słownika należy wybrać dziedzinę medyczną. Ze słownika należy wybrać odpowiednią funkcje ochrony zdrowia.

35 Etap II Dodanie profilu cdn. Aby przejść do kolejnego okna należy wcisnąć dalej

36 Etap III Dodawanie profilu – harmonogram pracy Kolejnym krokiem jest wybranie wcześniej zdefiniowanego harmonogram oraz zatwierdzenie go poprzez wciśnięcie przycisku dalej

37 Etap IV Zatwierdzenie dodanego profilu - podsumowanie Po wprowadzeniu wszystkich danych profil powinien zostać zatwierdzony.

38 Portal SZOI – lokalizacje

39 Lokalizacje Aby dodać lokalizację należy wcisnąć:

40 Etap I dodawanie lokalizacji - adres Należy wprowadzić kod pocztowy oraz pocztę W celu wprowadzenia miejscowości należy posłużyć się słownikiem

41 Etap II dodawanie lokalizacji – adres cdn. Jeżeli wszystkie dane zostały zweryfikowane należy wcisnąć zatwierdź

42 Etap III dodawanie lokalizacji - cechy Konieczne jest wprowadzenie nazwy lokalizacji Aby przejść do kolejnego okna należy wcisnąć:

43 Etap IV dodawanie lokalizacji – cechy dodatkowe W tym etapie należy wprowadzić wszystkie dodatkowe cechy które nie były zawarte we wcześniejszych etapach: Przycisk dalej umożliwia operatorowi przejście do następnej części

44 Etap V dodawanie lokalizacji – podsumowanie Jeżeli wszystkie dane zostały wprowadzone poprawnie należy zatwierdzić lokalizacje

45 Lokalizacje – podgląd i edycja Lokalizacje można także edytować Można dezaktywować lokalizację Jest to proces jednorazowy i nieodwracalny. Dzięki linkowi podgląd można przeglądać wprowadzone dane

46 Portal SZOI – miejsca udzielania Ś wiadcze Ń Przed rozpoczęciem wprowadzania nowego miejsca należy wypełnić komórki organizacyjne oraz lokalizacje.

47 Miejsca udzielania świadczeń Opcja dodawanie umożliwia dodanie nowej lokalizacji

48 Etap I – dodawanie miejsca udzielania świadczeń – dane podstawowe Ze słownika komórek należy wybrać odpowiednią nazwę komórki W celu dodania lokalizacji należy skorzystać ze słownika

49 Etap I – dodawanie miejsca udzielania świadczeń – dane podstawowe cdn.

50 Etap II – dodawanie miejsca udzielania świadczeń – cechy zależne Cechy zależne są automatycznie powiązane z wcześniej podanym rodzajem komórki organizacyjnej. W zależności od specjalności komórki portal automatycznie generuje cechy które użytkownik musi wypełnić.

51 Etap III – dodawanie miejsca udzielania świadczeń – zatwierdzanie Jeżeli wszystkie dane zostały zweryfikowane należy wcisnąć zatwierdź

52 Miejsca udzielania świadczeń Istnieje możliwość edycji oraz dezaktywacji a także podglądu Opcja sprzęt umożliwia przeglądanie sprzętu medycznego

53 Sprzęt medyczny Użytkownik ma do dyspozycji trzy zakładki: Dostępny w miejscu – tu wypisany jest sprzęt który znajduje się w miejscu udzielania świadczeń. Dostępny w lokalizacji – znajduje się w tej samej lokalizacji co wybrane miejsce i został udostępniony dla innych Dostępny poza lokalizacją – sprzęt, który jest poza lokalizacją co wybrane miejsce i został udostępniony dla innych W kolejnych zakładkach można przeglądać miejsca udostępnienia poszczególnego sprzętu Do przeglądania informacji o sprzęcie używamy opcji podgląd

54 Portal SZOI – sprz Ę t medyczny

55 Sprzęt medyczny Aby dodać nowy sprzęt należy wcisnąć przycisk dodawanie sprzętu

56 Etap I dodawanie nowego sprzętu Opcjonalnie istnieje możliwość kod wg klasyfikacji UMDNS Ze słownika należy wybrać nazwę sprzętu

57 Etap II dodawanie sprzętu Trzeba również wypełnić podstawowe informacje W celu wybrania miejsca stacjonowania należy skorzystać ze słownika

58 Etap III dodawanie sprzętu – dodatkowe cechy W zależności od wybranego rodzaju sprzętu, operator może dodać dodatkową cechę ze słownika klikając na przycisk dodawanie

59 Etap IV dodawanie sprzętu - zatwierdzanie W celu zaakceptowania nowo dodanego sprzętu należy wcisnąć zatwierdź

60 Portal SZOI – umowy / promesy o podwykonawstwo Przed rozpoczęciem wprowadzania nowej umowy / promesy należy wypełnić miejsca udzielania świadczeń

61 Umowy / promesy o podwykonawstwo Aby dodać umowę należy posłużyć się opcją dodawanie umowy

62 Etap I dodawanie umowy / promesy Aby wybrać świadczeniodawcę należy posłużyć się słownikiem Aby wpisać datę trzeba wybrać ją z kalendarza

63 Etap II dodawanie umowy / promesy - zatwierdzanie Po zdefiniowaniu umowy / promesy powinno się zatwierdzić.

64 Umowy / promesy o podwykonawstwo Jeżeli umowa nie została jeszcze ostatecznie zatwierdzona można dodawać przeglądać miejsca które zostaną zawarte w umowie

65 Miejsca udostępnione do podwykonawstwa Opcja dodawane udostępnienia umożliwia dodanie miejsca które będzie zawarte w umowie Do każdego nowego miejsca można sprawdzić, jaki sprzęt zostanie tam udostępniony

66 Dodawanie miejsca udzielania świadczeń Dodawać miejsca może tylko podwykonawca pod warunkiem że cała umowa nie została zatwierdzona ( w głównym oknie umów ma ona status wprowadzona a nie zatwierdzona). Gdy to nastąpi nie będzie można dodawać miejsc ani edytować. Można wtedy tylko przeglądać umowę. Ze słownika użytkownik musi wybrać odpowiednie miejsce oraz zatwierdzić operację

67 Opcja zatwierdź powoduje ostateczne zatwierdzenie umowy. Zatwierdzanie umowy / promesy

68 Portal SZOI – harmonogramy wzorcowe

69 Harmonogramy wzorcowe Operator może dodawać nowy harmonogram Opcja pozycje jest równoznaczna z funkcją edytuj

70 Etap I dodawanie harmonogramu W pierwszej kolejności należy podać nazwę harmonogramu Przycisk zatwierdź powoduje przejście do następnego okna

71 Etap II dodawanie harmonogramu – pozycje harmonogramu Opcja dodawanie pozwala na wprowadzanie pozycji łącznie z godzinami Można także edytować lub usuwać konkretny dzień tygodnia

72 Etap III dodawanie harmonogramu W celu zaakceptowania wciskamy przycisk zatwierdź

73 Dzi Ę kuj Ę za uwag Ę


Pobierz ppt "Portal SZOI – Rejestracja potencjału świadczeniodawcy Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT Artur Pyrek Renata Bondka Klaudiusz Lyska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google