Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Portal SZOI – Rejestracja potencjału świadczeniodawcy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Portal SZOI – Rejestracja potencjału świadczeniodawcy"— Zapis prezentacji:

1 Portal SZOI – Rejestracja potencjału świadczeniodawcy
Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT Artur Pyrek Renata Bondka Klaudiusz Lyska

2 Agenda: 11:00 Omówienie projektu Portal Świadczeniodawcy
12:00     Przerwa na kawę 12:15     Prezentacja systemu 13:30     Lunch 14:00     Ćwiczenia z zakresu obsługi systemu „Portal Świadczeniodawcy” 16:00     Zakończenie spotkania

3 Proces kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem portalu świadczeniodawcy został przygotowany w oparciu o: Akty prawa krajowego: Ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań (Dz. U. Nr 273 poz. 2719); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru ogłoszenia o wyniku rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. Nr 274 poz. 2728); Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 198, poz. 1643). 2. Regulacje wewnętrzne i inne dokumenty.

4 Poniższa prezentacja obejmuje:
Omówienie roli Portalu SZOI w procesie składania ofert oraz dokumentacji aktualizujących przez świadczeniodawców na rok 2008 Rejestrację struktury organizacyjnej oraz struktury fizycznej Rejestrację zasobów świadczeniodawcy Rejestrację umów / promes o podwykonawstwo

5 OGÓLNY ZARYS FUNKCJONALNOŚCI PORTALU SZOI

6 SZOI czyli System zarządzania obiegiem informacji, jest aplikacją internetową stanowiącą element systemu informatycznego NFZ. Podstawową funkcją realizowaną przez Portal SZOI jest obsługa procesu wymiany dokumentów związanych z procesem rozliczeń świadczeń i leków.

7 Oddział Wojewódzki NFZ
Rola Portalu SZOI w procesie kontraktowania świadczeń medycznych Oddział Wojewódzki NFZ Oferent Wniosek o rejestracje w systemie Dodanie nowych kontrahentów Generowanie kont dostępowych Udostępnienie konta dostępowego nowym oferentom Logowanie do Portalu SZOI Uzupełnienie struktury potencjału świadczeniodawcy Generowanie zapytań ofertowych Import potencjału świadczeniodawcy do aplikacji ofertowej Przygotowanie postępowań Ogłaszanie postępowań i udostępnianie plików zapytań ofertowych Uzupełnienie oferty Pobieranie plików zapytań ofertowych Sprawdzenie I zatwierdzenie oferty Rejestracja faktu wpłynięcia oferty Przekazanie oferty do BOKO

8 Aby pracować w SZOI należy posiadać:
Komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową i z dostępem do Internetu PIN i hasło umożliwiające zalogowanie się do systemu.

9 Udostępnianie miejsca
Mapa uzupełniania informacji o potencjalne podwykonawcy 3 Profile medyczne 5 Jednostka org. 2 Komórka org. Miejsca udzielania świadczeń 1 5 4 Podwykonawca Lokalizacje 6a Sprzęt medyczny 6 Zasoby 6b 7 Środki transportu Umowa o podwykonawstwo 8 Udostępnianie miejsca do podwykonawstwa 8 7 Świadczeniodawca

10 Mapa uzupełniania informacji o potencjalne oferenta
3 Profile medyczne 1 Jednostka org. 2 Komórka org. 5 Miejsca udzielania świadczeń 4 Świadczeniodawca Lokalizacje 5 6a Sprzęt medyczny 6 Zasoby 6b Środki transportu System zatwierdzania umów identyczny jak w przypadku podwykonawcy

11 Portal SZOI - DANE ŚWIADCZENIODAWCY
11

12 W obszarze Dane Świadczeniodawcy można przejrzeć własne dane zapisane w kartotece świadczeniodawców OW NFZ. Informacja została pogrupowana w celu poprawy czytelności.

13 Portal SZOI – jednostki organizacyjne

14 Dostępne Jednostki organizacyjne
W celu przejścia do przeglądania Jednostek organizacyjnych należy wybrać z menu: Świadczeniodawca -> Struktura organizacyjna Aby dodać nową jednostkę należy wcisnąć dodawanie jednostki

15 Etap I dodawania jednostki organizacyjnej – podstawowe dane
W przypadku podmiotów wpisanych do RZOZ kod powinien odpowiadać V cz. kodu resortowego. Dla podmiotów nie wpisanych do RZOZ jako kod jednostki należy podawać kolejny numer począwszy od 001 W pole Nazwa należy wpisać nazwę jednostki zgodną ze statutem Z kalendarza należy wybrać Datę rozpoczęcia działalności

16 Etap II dodawania jednostki organizacyjnej – adres
Z słownika należy wybrać miejscowość, w której znajduje się jednostka Przycisk Zatwierdź powoduje zaakceptowanie adresu

17 Etap III dodawania jednostki organizacyjnej – dane kierownika
Przycisk Zatwierdź powoduje zaakceptowanie danych o kierowniku Użytkownik musi wypełnić wszystkie trzy pola (oznaczenie *)

18 Etap IV dodawania jednostki organizacyjnej – dane kontaktowe
Przejście do następnego etapu

19 Etap V dodawania jednostki organizacyjnej – rodzaje jednostki organizacyjnej
Kliknięcie przycisku dodawanie spowoduje otworzenie słownika rodzajów jednostek organizacyjnych utworzonego na podstawie słownika VI części kodu resortowego. Do słownika dodano ponadto pozycję dedykowaną dla zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

20 W słowniku możemy wyszukiwać pozycji wg kodu bądź nazwy
Etap V dodawania jednostki organizacyjnej – rodzaje jednostki organizacyjnej W słowniku możemy wyszukiwać pozycji wg kodu bądź nazwy Słownik rodzajów jednostek organizacyjnych utworzony został w oparciu o VI część kodu resortowego. Dla zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dodano do słownika dedykowaną pozycję

21 Etap V dodawania jednostki organizacyjnej – rodzaje lokalizacji
Kliknięcie przycisku usuwanie spowoduje usunięcie zaznaczonej jednostki organizacyjnej. W celu przejścia do kolejnego menu należy wcisnąć dalej

22 Etap VI dodawania jednostki organizacyjnej – podsumowanie
Aby zaakceptować nowo dodaną jednostkę należy wcisnąć przycisk zatwierdź

23 Jednostki organizacyjne
Dzięki linkowi podgląd można przeglądać wprowadzone dane

24 Podgląd jednostki organizacyjnej
Wciskając Powrót do jednostek organizacyjnych wrócimy do poprzedniego menu

25 Edycja i dezaktywacja jednostki organizacyjnej
Dzięki linkowi edytuj możemy zmieniać poszczególne dane które są widoczne w podglądzie. Funkcja ta przebiega analogicznie jak dodawanie jednostki, z tą różnicą, że kod jednostki jest nieedytowalny Dzięki linkowi dezaktywuj można usuwać jednostki. Proces dezaktywacji jest nieodwracalny. Funkcja Komórki – umożliwia przejście do okna Struktura organizacyjna -> komórki organizacyjne.

26 Portal SZOI – komórki organizacyjne
Przed rozpoczęciem wprowadzania komórki organizacyjnej należy najpierw dodać co najmniej jedną jednostkę organizacyjną oraz harmonogram wzorcowy.

27 Komórki organizacyjne
Przycisk ten umożliwia dodanie komórki organizacyjnej

28 Etap I Dodawania komórki organizacyjnej
W przypadku podmiotów wpisanych do RZOZ kod powinien odpowiadać VII cz. kodu resortowego. Dla podmiotów nie wpisanych do RZOZ jako kod jednostki należy podawać kolejny numer począwszy od 001 W tym miejscu należy podać nazwę zgodną ze statusem Ze słownika użytkownik musi wybrać specjalność (VIII część kodu resortowego) Kalendarz służy do wybrania odpowiedniej daty Kliknięcie dalej spowoduje przejście do następnego etapu

29 Etap II Dodawania harmonogramu pracy
Dalej spowoduje przejście do następnego etapu W tym etapie należy wybrać odpowiedni harmonogram

30 Etap III Dodawanie danych kontaktowych
Aby przejść do następnego etapu należy wcisnąć zatwierdź Należy wypełnić telefon do informacji oraz do rejestracji

31 Zatwierdź - powoduje zaakceptowanie nowo wprowadzonej komórki
Etap IV Podsumowanie Zatwierdź - powoduje zaakceptowanie nowo wprowadzonej komórki

32 Komórki organizacyjne
Dezaktywuj - funkcja ta powoduję usunięcie komórki organizacyjnej. W kolumnie „Status” pojawia się wartość „nieaktywna”. Proces dezaktywacji jest procesem jednorazowym i jest procesem nieodwracalnym Dzięki linkowi edytuj możemy zmieniać poszczególne dane które są widoczne w podglądzie Harmonogram - umożliwia wyświetlenie harmonogramu jaki został przydzielony podczas dodawania komórki organizacyjnej Profile – służą do wprowadzania profili działalności komórki organizacyjnej

33 Profile działalności komórki organizacyjnej
Profile podobnie jak komórki i jednostki organizacyjne można: przeglądać, edytować, dezaktywować oraz sprawdzać ich harmonogram. Każda komórka organizacyjna musi posiadać przynajmniej jeden profil działalności. Profil działalności definiowany jest poprzez wybór funkcji ochrony zdrowia z dziedziną medyczną (IX i X cześć kodu resort).

34 Etap I Dodawanie profilu
Ze słownika należy wybrać odpowiednią funkcje ochrony zdrowia. Ze słownika należy wybrać dziedzinę medyczną.

35 Etap II Dodanie profilu cdn.
Aby przejść do kolejnego okna należy wcisnąć dalej

36 Etap III Dodawanie profilu – harmonogram pracy
Kolejnym krokiem jest wybranie wcześniej zdefiniowanego harmonogram oraz zatwierdzenie go poprzez wciśnięcie przycisku dalej

37 Etap IV Zatwierdzenie dodanego profilu - podsumowanie
Po wprowadzeniu wszystkich danych profil powinien zostać zatwierdzony.

38 Portal SZOI – lokalizacje

39 Aby dodać lokalizację należy wcisnąć:
Lokalizacje Aby dodać lokalizację należy wcisnąć:

40 Etap I dodawanie lokalizacji - adres
Należy wprowadzić kod pocztowy oraz pocztę W celu wprowadzenia miejscowości należy posłużyć się słownikiem

41 Etap II dodawanie lokalizacji – adres cdn.
Jeżeli wszystkie dane zostały zweryfikowane należy wcisnąć zatwierdź

42 Etap III dodawanie lokalizacji - cechy
Aby przejść do kolejnego okna należy wcisnąć: Konieczne jest wprowadzenie nazwy lokalizacji

43 Etap IV dodawanie lokalizacji – cechy dodatkowe
W tym etapie należy wprowadzić wszystkie dodatkowe cechy które nie były zawarte we wcześniejszych etapach: Przycisk dalej umożliwia operatorowi przejście do następnej części

44 Etap V dodawanie lokalizacji – podsumowanie
Jeżeli wszystkie dane zostały wprowadzone poprawnie należy zatwierdzić lokalizacje

45 Lokalizacje – podgląd i edycja
Lokalizacje można także edytować Dzięki linkowi podgląd można przeglądać wprowadzone dane Można dezaktywować lokalizację Jest to proces jednorazowy i nieodwracalny.

46 Portal SZOI – miejsca udzielania ŚwiadczeŃ
Przed rozpoczęciem wprowadzania nowego miejsca należy wypełnić komórki organizacyjne oraz lokalizacje.

47 Miejsca udzielania świadczeń
Opcja dodawanie umożliwia dodanie nowej lokalizacji

48 Etap I – dodawanie miejsca udzielania świadczeń – dane podstawowe
Ze słownika komórek należy wybrać odpowiednią nazwę komórki W celu dodania lokalizacji należy skorzystać ze słownika

49 Etap I – dodawanie miejsca udzielania świadczeń – dane podstawowe cdn.

50 Etap II – dodawanie miejsca udzielania świadczeń – cechy zależne
Cechy zależne są automatycznie powiązane z wcześniej podanym rodzajem komórki organizacyjnej. W zależności od specjalności komórki portal automatycznie generuje cechy które użytkownik musi wypełnić.

51 Etap III – dodawanie miejsca udzielania świadczeń – zatwierdzanie
Jeżeli wszystkie dane zostały zweryfikowane należy wcisnąć zatwierdź

52 Miejsca udzielania świadczeń
Istnieje możliwość edycji oraz dezaktywacji a także podglądu Opcja sprzęt umożliwia przeglądanie sprzętu medycznego

53 Do przeglądania informacji o sprzęcie używamy opcji podgląd
Sprzęt medyczny W kolejnych zakładkach można przeglądać miejsca udostępnienia poszczególnego sprzętu Do przeglądania informacji o sprzęcie używamy opcji podgląd Użytkownik ma do dyspozycji trzy zakładki: Dostępny w miejscu – tu wypisany jest sprzęt który znajduje się w miejscu udzielania świadczeń. Dostępny w lokalizacji – znajduje się w tej samej lokalizacji co wybrane miejsce i został udostępniony dla innych Dostępny poza lokalizacją – sprzęt, który jest poza lokalizacją co wybrane miejsce i został udostępniony dla innych

54 Portal SZOI – sprzĘt medyczny

55 Aby dodać nowy sprzęt należy wcisnąć przycisk dodawanie sprzętu
Sprzęt medyczny Aby dodać nowy sprzęt należy wcisnąć przycisk dodawanie sprzętu

56 Etap I dodawanie nowego sprzętu
Ze słownika należy wybrać nazwę sprzętu Opcjonalnie istnieje możliwość kod wg klasyfikacji UMDNS

57 Etap II dodawanie sprzętu
W celu wybrania miejsca stacjonowania należy skorzystać ze słownika Trzeba również wypełnić podstawowe informacje

58 Etap III dodawanie sprzętu – dodatkowe cechy
W zależności od wybranego rodzaju sprzętu, operator może dodać dodatkową cechę ze słownika klikając na przycisk dodawanie

59 Etap IV dodawanie sprzętu - zatwierdzanie
W celu zaakceptowania nowo dodanego sprzętu należy wcisnąć zatwierdź

60 Portal SZOI – umowy / promesy o podwykonawstwo
Przed rozpoczęciem wprowadzania nowej umowy / promesy należy wypełnić miejsca udzielania świadczeń

61 Umowy / promesy o podwykonawstwo
Aby dodać umowę należy posłużyć się opcją dodawanie umowy

62 Etap I dodawanie umowy / promesy
Aby wpisać datę trzeba wybrać ją z kalendarza Aby wybrać świadczeniodawcę należy posłużyć się słownikiem

63 Etap II dodawanie umowy / promesy - zatwierdzanie
Po zdefiniowaniu umowy / promesy powinno się zatwierdzić.

64 Umowy / promesy o podwykonawstwo
Jeżeli umowa nie została jeszcze ostatecznie zatwierdzona można dodawać przeglądać miejsca które zostaną zawarte w umowie

65 Miejsca udostępnione do podwykonawstwa
Opcja dodawane udostępnienia umożliwia dodanie miejsca które będzie zawarte w umowie Do każdego nowego miejsca można sprawdzić, jaki sprzęt zostanie tam udostępniony

66 Dodawanie miejsca udzielania świadczeń
Ze słownika użytkownik musi wybrać odpowiednie miejsce oraz zatwierdzić operację Dodawać miejsca może tylko podwykonawca pod warunkiem że cała umowa nie została zatwierdzona ( w głównym oknie umów ma ona status wprowadzona a nie zatwierdzona). Gdy to nastąpi nie będzie można dodawać miejsc ani edytować. Można wtedy tylko przeglądać umowę.

67 Zatwierdzanie umowy / promesy
Opcja zatwierdź powoduje ostateczne zatwierdzenie umowy.

68 Portal SZOI – harmonogramy wzorcowe

69 Harmonogramy wzorcowe
Operator może dodawać nowy harmonogram Opcja pozycje jest równoznaczna z funkcją edytuj

70 Etap I dodawanie harmonogramu
W pierwszej kolejności należy podać nazwę harmonogramu Przycisk zatwierdź powoduje przejście do następnego okna

71 Etap II dodawanie harmonogramu – pozycje harmonogramu
Opcja dodawanie pozwala na wprowadzanie pozycji łącznie z godzinami Można także edytować lub usuwać konkretny dzień tygodnia

72 Etap III dodawanie harmonogramu
W celu zaakceptowania wciskamy przycisk zatwierdź

73 DziĘkujĘ za uwagĘ


Pobierz ppt "Portal SZOI – Rejestracja potencjału świadczeniodawcy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google