Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Zdrowia Aktualne kierunki prac Ministerstwa Zdrowia Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Zdrowia Aktualne kierunki prac Ministerstwa Zdrowia Marek Haber Podsekretarz Stanu."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Zdrowia Aktualne kierunki prac Ministerstwa Zdrowia Marek Haber Podsekretarz Stanu

2 Prace rządu w roku 2008 Pakiet ustaw reformujący system ochrony zdrowia będący przedmiotem prac parlamentarnych w 2008: - ustawa o rzeczniku praw pacjenta - ustawa o konsultantach w ochronie zdrowia - ustawa o akredytacji - ustawa o zakładach opieki zdrowotnej - ustawa o pracownikach ochrony zdrowia - ustawa wprowadzająca

3 Przekształcenia SPZOZ Uchwała Rady Ministrów wspierająca samorządy w procesie reorganizacji zakładów opieki zdrowotnej obowiązuje od 27.04.2009 do 31.12.2011 Program kierowany do jednostek samorządu terytorialnego Dotacje dla samorządów, które przekształciły SPZOZ w ubiegłych latach

4 Przekształcenia SPZOZ Różnice pomiędzy zawetowaną ustawą a obowiązującą uchwałą Rady Ministrów Brak obligatoryjności przekształceń Pełna swoboda dysponowania akcjami i udziałami przez spółki samorządowe Rozszerzona wielkość pomocy i liczba instrumentów pomocy

5 Nowa ustawa wprowadzająca Wejście w życie 5.06.2009 Wprowadza w życie trzy ustawy: - o Rzeczniku Praw Pacjenta - o konsultantach w ochronie zdrowia - o akredytacji w ochronie zdrowia

6 Akredytacja w ochronie zdrowia Centrum Monitorowania Jakości funkcjonuje od 1994 Program akredytacji od 1998 Dotychczas uregulowanie kwestii akredytacji w ustawie o ZOZ Konieczność wprowadzenia rozwiązań na mocy odrębnej ustawy

7 Ustawa akredytacyjna ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia określa: proces tworzenia standardów akredytacyjnych zasady i warunki dla procedury oceniającej (akredytacyjnej) instytucjonalizacja w drodze ustawy ośrodka akredytacyjnego kompetencje, zasady i tryb działania Rady Akredytacyjnej

8 Ustawa akredytacyjna Procedura oceniająca charakter fakultatywny na podstawie wniosku o udzielenie akredytacji kierowanego przez podmiot zainteresowany do Ministra Zdrowia ocena spełnienia standardów akredytacyjnych dokonywana przez ośrodek akredytacyjny w formie wizytacji raport z przeglądu przedstawiany Radzie przez ośrodek akredytacyjny

9 Ustawa akredytacyjna na podstawie raportu i wyników oceny Rada przedstawia Ministrowi Zdrowia rekomendacje w zakresie udzielenia lub odmowy udzielenia akredytacji certyfikat akredytacyjny wydawany na okres 3 lat w przypadku odmowy udzielenia akredytacji podmiot wnioskujący może wnieść sprzeciw w ciągu 14 dni

10 Ustawa o Rzeczniku Praw Pacjenta Dotychczas regulacje zawarte były w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej Uporządkowanie zapisów Wprowadzenie definicji pacjenta Ustanowienie Rzecznika Praw Pacjenta Odpowiedzialność Rzecznika przez Sejmem Możliwość występowania przed sądem jako oskarżyciel posiłkowy

11 Ustawa koszykowa Cel: wprowadzenie jasnych, przejrzystych reguł i procedur podejmowania decyzji dotyczących finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Możliwość określenia czy dane świadczenie będzie finansowane ze środków publicznych, w jakiej wysokości będzie poziom tego finansowania oraz jakie będą warunki realizacji tego świadczenia.

12 Ustawa koszykowa Zapewnienie dostępności do świadczeń zdrowotnych lub procedur medycznych najważniejszych z punktu widzenia zdrowotności społeczeństwa, o udowodnionej efektywności klinicznej. Umocnienie pozycji i odpowiedzialności AOTM Oczekiwany czas uchwalenia: koniec czerwca

13 Ustawa koszykowa Koszyk negatywny – już obowiązuje w ustawie o ubezpieczeniu zdrowotnym Brak koszyka pozytywnego zakwestionowane przez TK Rozporządzenia dla zakresów świadczeń wymienionych w ustawie o puz

14 Ustawa koszykowa Dla każdego świadczenia będzie określony: 1) poziom lub sposób finansowania świadczenia, przez co należy rozumieć w szczególności: a) wysokość udziału środków publicznych w jego finansowaniu (kwotowo albo procentowo - w przypadku świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych w całości ze środków publicznych udział tych środków będzie wynosił 100 %), b) okres, przez jaki świadczenie jest zakwalifikowane jako gwarantowane, c) odpłatność świadczeniobiorcy za koszty wyżywienia i zakwaterowania

15 Ustawa koszykowa 2) warunki realizacji świadczenia przez które należy rozumieć w szczególności: a) warunki udzielania świadczenia (ambulatoryjne, stacjonarne lub domowe), b) wymagania od świadczeniodawców (wyposażenie w sprzęt, personel medyczny), c) postępowanie diagnostyczno-lecznicze (wykaz leczonych jednostek chorobowych oraz procedur medycznych ), d) inne warunki charakterystyczne dla danego świadczenia i niezbędne do jego realizacji.

16 Reforma NFZ Decentralizacja płatnika była skoordynowana z pakietem ustaw Na etapie konsultacji projektu zgłoszono bardzo wiele uwag Trwają dalsze prace analityczne, w celu opracowania modelu konkurencji

17 Ubezpieczenia dodatkowe Ustawa ma na celu: poprawę dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, wprowadzenie innych, obok Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), płatników świadczeń opieki zdrowotnej, a co za tym idzie stworzenie świadczeniodawcom alternatywnych źródeł finansowania tych świadczeń oraz zapewnienie im większych możliwości finansowania rzadkich kwalifikacji, zwiększenie poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, wprowadzenie mechanizmów ekonomicznych motywujących świadczeniodawców do podnoszenia poziomu jakości realizacji świadczeń opieki zdrowotnej.

18 Ubezpieczenia dodatkowe – projektowane zmiany Projekt będzie prezentowany kierownictwu Ministerstwa Zdrowia Komplementarność wobec ustawy o puz Dostępne dla wszystkich obywateli Świadczeniodawcy nie będą mogli ograniczać dostępności do świadczeń udzielanych w ramach puz

19 Możliwość odliczenia składki od podstawy opodatkowania Instytucjonalizacja podstawy do zawierania umów Uniknięcie podwójnego finansowania Ustawa będzie poddana szczegółowym konsultacjom społecznym Ubezpieczenia dodatkowe – projektowane zmiany

20 Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia Marek Haber Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ministerstwo Zdrowia Aktualne kierunki prac Ministerstwa Zdrowia Marek Haber Podsekretarz Stanu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google