Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XXXV sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska 29 sierpnia 2013r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XXXV sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska 29 sierpnia 2013r."— Zapis prezentacji:

1 XXXV sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska 29 sierpnia 2013r.
Kanalizacja na terenie gminy Pobiedziska w ramach projektu Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” – ocena aktualnego stanu oraz rozwiązania w zakończeniu tej inwestycji i związane z tym zagrożenia wraz z konsekwencjami finansowymi, a realizacja zaplanowanych zadań z zakresu infrastruktury drogowej na terenie gminy

2 W planach pracy Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska na rok 2012 w miesiącach styczeń, czerwiec i październik oraz w planie na 2013 rok w miesiącu czerwcu zawarta była tematyka: informacji na temat harmonogramu i postępu prac w realizacji kanalizacji na terenie gminy Pobiedziska w ramach projektu realizowanego przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” . Z kolei w miesiącu styczniu 2013 roku tematyka dot. raportu o stopnia realizacji prac w zakresie kanalizacji na terenie gminy Pobiedziska w odniesieniu do projektu realizowanego przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” (zagrożenia i skutki finansowe).

3 Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” powstał w 2000 roku.
Rada Miejska Gminy Pobiedziska w dniu 30 czerwca podjęła trzy uchwały, a mianowicie: Nr XXIX/267/00 w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, Nr XXIX/268/00 w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, Nr XXIX/269/00 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Pobiedziska do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.

4 Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” powstał dla realizacji zadań z zakresu:
opracowania i realizowania Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony środowiska, gazyfikacji terenów wiejskich, budowy infrastruktury turystycznej i socjologicznej restrukturyzacji wsi, budowy nowych dróg i ochrony pozostałych dróg publicznych, tworzenia alternatywnych miejsc pracy dla rolnictwa.

5 W dniu 27 czerwca 2013 roku Rada Miejska Gminy Pobiedziska
W dniu 27 czerwca 2013 roku Rada Miejska Gminy Pobiedziska przegłosowała stanowisko - w sprawie informacji na temat harmonogramu i postępu prac w realizacji kanalizacji na terenie gminy Pobiedziska w ramach projektu realizowanego przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” wyrażając zaniepokojenie słabym postępem robót kanalizacyjnych i prośbę o przedstawienie stanowiska ZM ”Puszcza Zielonka” dot. powodów zaistniałego opóźnienia oraz przedstawienia terminów zakończenia kontraktu

6 data podpisania kontraktu 13 lipca 2011 roku,
planowany termin ukończenia umowy 24 miesiące tj. od 12 sierpnia 2011 do 12 sierpnia 2013 roku; data podpisania kontraktu 13 lipca 2011 roku, Zakres projektu na terenie gminy Pobiedziska: 105,2 km sieci kanalizacyjnej, 54 przepompownie, 1 punkt zlewczy. wartość kontraktu tys. zł brutto

7 W piśmie z dnia 17 lipca 2013 roku Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” poinformował, że podjął decyzję o odstąpieniu od umowy po konsultacji z Burmistrzem Michałem Podsadą przyczyna - firma Tahal nie jest w stanie zagwarantować zakończenia realizacji kontraktu; podjęto decyzję o jednostronnym odstąpieniu od umowy ze skutkiem na dzień 29 lipca 2013 roku Zdaniem dyrektora firmy Tahal Polska zaawansowanie finansowe robót wynosi w Pobiedziskach 30% a zagrożony termin zakończenia kontraktu nie jest wyłącznie zasługą spółki ( z dnia 2 lipca 2013 roku).

8 Realizacja kontraktu Pobiedziska
Wyszczególnienie % 31 października 2012 roku 41,94 30 listopada 2012 roku 46,82 31 stycznia 2013 roku 49,14 31 marca 2013 roku 51,56 31 maja 2013 roku

9 Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z dnia 17 lipca 2013 roku
Z pisma Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z dnia 17 lipca 2013 roku (znak: ZMPZ/DO-OGK/4415/2013) wynika, …..iż realizacja prac przedłuży się co najmniej o rok w stosunku do aktualnie obowiązującego terminu kontraktu…oraz ….że ….bardziej precyzyjnych informacji dot. prawdopodobnego terminu zakończenia prac będzie można udzielić dopiero po rozstrzygnięciu nowych procedur przetargowych”. w/w odpowiedź na pismo Przewodniczącej Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 16 lipca 2013 roku (znak: OR.BR )

10 Pytania Jaka jest wartość wykonanych robót określonych na podstawie inwentaryzacji sporządzonej po zerwaniu umowy? Jaka jest też wielkość wykonanych robót w jednostkach fizycznych? Jaki będzie przewidywany całkowity koszt inwestycji po uwzględnieniu nowego lub nowych wykonawców? Jaka wartość robót i wielkość w mb oraz ilości pozostała do wykonania na podstawie sporządzonej inwentaryzacji? Czy należy przeszacować wartość kontraktu i z jakich źródeł? Kiedy fizycznie podłączone zostaną pierwsze ścieki ?

11 Czy zapłacono firmie Tahal wszystkie faktury za odebrane roboty a jeśli nie to jakiej wartości to dotyczy? Biorąc powyższe pod uwagę, że inwestycja nie była w pełni we właściwy sposób nadzorowana a radni i społeczeństwo nie byli w pełni informowani o stopniu zaawansowania prac – jakie wynikają konsekwencje co do osób odpowiedzialnych za to zadanie?

12 Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z dnia 13 sierpnia 2013 roku
Z pisma Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z dnia 13 sierpnia 2013 roku (znak: ZMPZ/DO-OGK/5074/2013) wynika, że w ul. Poznańskiej w Pobiedziskach wstrzymano prace na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska z uwagi na niewłaściwe parametry zagęszczenia gruntu po pracach kanalizacyjnych. W piśmie tym jest też stwierdzenie, że …” koszty wykonania prac zastępczych zostaną pokryte z gwarancji należytego wykonania umowy złożonej przez firme Tahal”. w/w odpowiedź na pismo Przewodniczącej Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 18 lipca 2013 roku (znak: OR.BR )

13 Pytania wypływające z tego tematu:
W jaki sposób uzyskamy wpłatę gwarancji, czy rozmowy w tej sprawie są w toku i jakie jest ich zaawansowanie? Jaki jest koszt tego zadania i czy zabezpieczone są środki na jego sfinansowanie? Czy zadanie to będzie finansowane z środków budżetu gminy Pobiedziska?

14 c.d. pytań Jaki jest wykaz dróg odtworzonych przez firmę Tahal a jakie wymagać będą odtworzenia i jak wyglądają uzgodnienia w tym zakresie? Jakie drogi związane są bezpośrednio z realizacją prac w ramach przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” – wykaz wykonanych dróg i niezbędnych do wykonania? Sprawa przetargu na zakończenie zadania – czy są ogłoszone przetargi czy przetarg; jeśli jego rozczłonkowanie to jaki będzie całkowity koszt inwestycji (tj. po zerwaniu umowy i wyborze nowego wykonawcy)?

15 c.d. pytań Jaka będzie wysokość kosztów związanych z przedłużeniem realizacji inwestycji co najmniej o 1 rok? Stanowisko w sprawie przedłużenia winno być przez Związek i Burmistrza skalkulowane i powinna być opracowana symulacja oszacowania kosztów, Czy inwentaryzacja potwierdza, że dotychczasowe roboty są przyjęte bez zastrzeżeń oraz czy w inwentaryzacji są zadania dodatkowe będące podstawą aneksowania przez wykonawcę zadania?

16 Czy pokrycie nowych kosztów ma nastąpić z budżetu Miasta i Gminy Pobiedziska oraz jakich kwot mamy się spodziewać? Czy aneksowanie zadań jest związane z większymi kosztami, jeśli tak czy są znane?

17 Podsumowanie W jaki sposób Związek Międzygminny zamierza wyegzekwować kary umowne od firmy Tahal? W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pobiedziska na lata , Zarządzeniem Burmistrza z dnia 22 listopada 2012 roku (Nr VI/511/2012) wprowadzony jest zapis, że od roku 2015 do WPF zostały wprowadzone wpłaty gmin związane z ewentualnymi opłatami wyrównawczymi, jakie miałby wnosić Związek do spółki Aquanet w trakcie dzierżawy majątku wytworzonego w ramach projektu; Jaka może być prognozowana od 2015 roku skala obciążeń z tego tytułu, w szczególności gdy Związek i gmina nie uzyska zadeklarowanej liczby przyłączonych mieszkańców?

18 c.d. podsumowania W obecnym stanie realizacji kontraktu istnieje realne poważne zagrożenie niedotrzymania terminów i konieczność ponoszenia opłat wyrównawczych. Co będzie jeśli wyłącznie gmina Pobiedziska nie wywiąże się z umowy? Czy uregulowane są sprawy terenowo - prawne dla terenów, na których były zaprojektowane przepompownie ścieków? Jeśli nie to ile jest spraw z tego tytułu na terenie gminy jest do uregulowania wraz ze skalą obciążeń? Czy rzeczywiście obowiązywać będzie jedna grupa taryfowa dla całego Związku Międzygminnego w sytuacji opóźnień w realizacji zadania na terenie gminy Pobiedziska (z uwzględnieniem faktu, iż dotychczasowi użytkownicy już istniejącej kanalizacji a terenie gmin pokryją część kosztów budowy kanalizacji sanitarnej przez ZM „Puszcza Zielonka)?

19 c. D. podsumowania W założeniach program Puszcza Zielonka miał 60 przyłączeń na 1 km i obciążony jest kosztem 75 mln zł (kredyt do spłacenia). Aktualnie efektywność systemu jest w stopniu średnim. Jak będzie wyglądała efektywność całego systemu z uwzględnieniem opóźnień w programie Puszcza Zielonka 1 przy realizacji programu Puszcza Zielonka 2 i Programu Puszcza Zielonka 3? Jakie mogą powstać konsekwencje nie wywiązania się ZM z umową z Aquanetem przez zerwanie umowy z Wykonawcą robót w Pobiedziskach? Czy konsekwencje pozostaną po stronie ZM czy po stronie gminy Pobiedziska – to w jakiej wysokości i kto jest odpowiedzialny? Jak będą regulowane powstające zobowiązania względem Aquanetu?

20 c.d. podsumowania Aquanet będzie operatorem 370 km kanalizacji od roku 2013 do 2032 i z tego tytułu będzie płacić ZM corocznie kwotę 5,7 mln zł na spłatę kredytu zaciągniętego przez Związek w NFOŚ. W świetle tego, jakie konsekwencje mogą wyniknąć z zerwania umowy z Wykonawcą przy określonych wielostronnych zobowiązaniach? Jak w świetle bliżej nie określonych i zmieniających się obciążeń będzie kształtowała się realizacja wielu zadań przez gminę nie tylko inwestycyjnych ale bieżących w perspektywie kilku lat?

21 Lokalne ożywienie gospodarcze to miejsca pracy
Lokalne ożywienie gospodarcze to miejsca pracy. W sytuacji wielu obciążeń - na które do końca nie mamy wpływu (gmina zatraciła swoją tożsamość wchodząc w dwa związki - Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” i Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej), jak będzie kształtowała się polityka w kierunku wspierania przedsiębiorczości i jakie mechanizmy zostaną uruchomione dla jej aktywacji?


Pobierz ppt "XXXV sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska 29 sierpnia 2013r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google