Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konstruowanie budżetu Projekt Wzrost potencjału sektora społecznego w powiecie jarosławskim poprzez inicjowanie partnerskiej współpracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konstruowanie budżetu Projekt Wzrost potencjału sektora społecznego w powiecie jarosławskim poprzez inicjowanie partnerskiej współpracy."— Zapis prezentacji:

1 Konstruowanie budżetu Projekt Wzrost potencjału sektora społecznego w powiecie jarosławskim poprzez inicjowanie partnerskiej współpracy

2 Cykl życia projektu

3 BEZ PROBLEMU - NIE MA PROJEKTU! Szukanie problemów Pytanie 1. Dla kogo będę pracować? Moja grupa: osoby działające w organizacjach pozarządowych Pytanie 2. Skąd są odbiorcy? Moja grupa: osoby działające w organizacjach pozarządowych w Jarosławiu Pytanie 3. Jakie są źródła danych o odbiorcach?

4 BEZ PROBLEMU - NIE MA PROJEKTU! Szukanie problemów Źródła danych: –lokalne centrum wspierania organizacji pozarządowych (o aktywności organizacji, głównych problemach, z jakimi się zgłaszają, liczbie organizacji, wolontariuszach – być może posiadają dane statystyczne), –pełnomocnik burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi (dane o współpracy z samorządem lokalnym, główne problemy organizacji, udział organizacji w konkursach dotacyjnych, dane z kontroli organizacji), –oddział Urzędu Statystycznego (liczba zarejestrowanych organizacji), –miejski ośrodek pomocy rodzinie (o aktywności organizacji, współpracy na polu pomocy społecznej), –wywiady z liderami najaktywniejszych organizacji pozarządowych (o problemach organizacji), –rozmowy z dziennikarzami mediów lokalnych (o postrzeganiu organizacji przez media, o współpracy, wskazanie najbardziej widocznych organizacji).

5 BEZ PROBLEMU - NIE MA PROJEKTU! Szukanie problemów Pytanie 4. Jak duża jest moja grupa odbiorców? Moja grupa: Według danych Urzędu Statystycznego oraz w Urzędu Miasta w Jarosławiu w mieście zarejestrowanych jest 82 organizacji pozarządowych. Jednak przyjmuje się, że tylko2/3 z nich faktycznie działa (prowadzi własne działania, bierze udział w szkoleniach i spotkaniach). Przyjmuję więc, że moja grupa odbiorców to średnio 2 osoby z każdej organizacji – czyli około 120 osób.

6 BEZ PROBLEMU - NIE MA PROJEKTU! Szukanie problemów Pytanie 5. Jakie są problemy mojej grupy? Problemy mojej grupy: mało etatowych pracowników nie gwarantuje stabilności funkcjonowania organizacji, zaplecze techniczne i lokalowe są niewystarczające do prowadzonej działalności, słabe przygotowanie kadry (wolontariuszy i pracowników) do zarządzania organizacją społeczną, organizacje nie mają zabezpieczonej stabilności finansowej, mała aktywność członków organizacji brak wiedzy o możliwościach pozyskiwania środków na działalność, brak partnerskiej współpracy między organizacjami. Problem mojej grupy: słabe przygotowanie kadry do zarządzania organizacją pozarządową.

7 Problem

8 CEL. JAKA BĘDZIE ZMIANA? Cele projektu mają określać, co zmieni się w sytuacji naszych odbiorców lub co zmieni się w środowisku, w którym realizujemy przedsięwzięcie. SMART S – specyficarea– specyficzny – określony terytorialnie, M – measurable – mierzalny, A – ambitious – ambitny, R – realistic – realny, T – timebound – określony w czasie.

9 DRZEWO PROBLEMÓW

10 Zaczynamy od celu głównego: Poprawienie przygotowania kadry do zarządzania organizacją pozarządową. Poprawiamy nasz cel: Poprawienie przygotowania kadry – 120 osób z terenu Jarosławia – do zarządzania organizacją pozarządową. Dodaję to do celu: Poprawienie przygotowania kadry – 120 osób z Jarosławia – do zarządzania organizacją pozarządową w ciągu jednego roku. Zmieniam zatem mój cel: Poprawienie przygotowania kadry – 45 – 50 osób z Jarosławia – do zarządzania organizacją pozarządową w ciągu jednego roku.

11 DZIAŁANIA Zwiększenie w ciągu jednego roku wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania organizacją pozarządową u 45 – 50 osób, działających w jarosławskich organizacjach pozarządowych. warsztaty, szkolenia, spotkania, konferencje, seminaria, wykłady, debaty, staże, wizyty studyjne, zajęcia z grupami odbiorców, dostosowane do specyfiki projektu(rehabilitacyjne, sportowe itp.), ekspertyzy, badania, wydawnictwa (broszury, czasopisma, książki), media: strony internetowe, programy radiowe, telewizyjne, artykuły prasowe, kampanie społeczne, wystawy, imprezy dla grup odbiorców (np. plenerowe), konkursy.

12

13

14 ILE TO KOSZTUJE? Kosztorys powinien być: 1.spójny z projektem 2.adekwatny do projektu 3.realny 4.czytelny, klarowny 5.poprawny

15 ZASADY OGÓLNE Rozporządzenie KE nr 1685/2000 z 28 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wdrażania rozporządzenia Rady nr 1260/1999 w zakresie uznawania wydatków na działania współfinansowane z funduszy strukturalnych (zasady kwalifikowania wydatków) Rozporządzenie KE 1145/2003 z 27 czerwca 2003 zmieniające rozporządzenie 1685/2000

16 Wstępne oszacowanie kosztów projektu i finansowania Tworząc Matrycę Logiczną, zastanawiałeś się nad możliwościami sfinansowania twojej propozycji projektu. W tym momencie, powinieneś uszczegółowić prace nad budżetem, tak aby ustalić, czy przypuszczalny koszt jest realistyczną podstawą dalszych prac nad ideą projektu. Aby tego dokonać, musisz wstępnie oszacować koszty projektu, tj.: 1.Oszacować przybliżone koszty wszystkich nakładów w ujęciu miesięcznym lub rocznym, 2.Określić, czy projekt będzie generował przychód (zysk), jeśli tak, to jak wysoki, 3.Określić, czy organizacja przedkładająca projekt wniesie jakiś wkład finansowy, jeśli tak, to jak wysoki, 4.Oszacować niezbędne dofinansowanie i zasoby zewnętrzne (pożyczki, granty, partnerzy).

17 Podział kosztów ŹRÓDŁO PRAWNE: Rozporządzenie Komisji 1145/2003 z 27.06.03 zmieniające Rozporządzenie Komisji 1685/2002 ustanawiające zasady wdrażania Rozporządzenia Rady 1260/99. Uzupełnienia PO i Podręczniki procedur PODZIAŁ: Koszty kwalifikowane - takie, które: –skłonna jest w określonej części zrefinansować UE –niezbędne do realizacji projektu –uwzględnione w umowie dotacji –zgodne z zasadami najkorzystniejszej relacji nakładów do rezultatów –poniesione w okresie wdrażania projektu i po podpisaniu umowy (?) –rzeczywiście poniesione i udokumentowane w sposób umożliwiający weryfikację Koszty niekwalifikowane - nie będą w żadnej części sfinansowane z środków UE

18 Podział Kosztów Klasyczne koszty niekwalifikowane Odsetki od debetu opłaty od transakcji finansowych prowizje i ryzyko różnic kursowych podatek VAT (wyjątek, gdy beneficjent nie jest płatnikiem) grzywny, kary i wydatki związane ze sporem sądowym niektóre koszty kwalifikowane są tylko pokrywane do określonej wysokości. Pułap ten jest zwykle określany procentowo w stosunku do całości kosztów kwalifikowanych projektu (np. koszty związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej (7-15%), zakupu ziemi (10%)

19 Koszty projektu - podsumowanie Tytuł schematu

20 Stopa dofinansowania z funduszy Uzależniona od: regionu (w Polsce cel 1, ale są obszary uprzywilejowane) specyfiki projektu (priorytet, działanie PO) statusu podmiotu korzystającego z pomocy (samorządy vs. przedsiębiorstwa) generowania zysku (art.29 Rozp. 1260/99)

21 Koszty kwalifikowane Koszty bezpośrednio wiążące się z realizacją projektu Koszty dopuszczone przez sponsora do dofinansowania w ramach programu Koszty faktycznie poniesione (na podstawie faktur lub innych, równoważnych dokumentów księgowych)

22 Konstrukcja budżetu - zasady Linie budżetowe odpowiadają działaniom opisanym we wniosku Koszta nie są sztucznie rozdęte Przyjęte stawki nie przekraczają rynkowych lub wyznaczonych przez Komisję Europejską Kurs wymiany jest zgodny z zaleceniami (np. kurs średni NBP, kurs kupna banku instytucji wdrażającej)

23 Modyfikacje budżetu Konieczność powiadomienia sponsora (UE - 30 dni przed wprowadzeniem zmiany) Do 10% pojedynczej linii budżetowej (Phare) Konieczność konsultacji zmian ze sponsorem w sprawach szczegółowych

24 Katalog kosztów – koszty administracyjne 1. Na początek tworzymy listę kosztów. Koszty osobowe: koordynator projektu, księgowa projektu. Koszty zakupu usług i towarów: czynsz za biuro projektu, media (woda, ścieki, światło, ogrzewanie) w biurze projektu, telefon w biurze projektu, materiały biurowe w biurze projektu (papier, długopisy, teczki itp.), tusz do drukarki, toner do ksero, ubezpieczenie biura projektu oraz sprzętu w biurze, środki czystości do biura projektu.

25 Katalog kosztów 2. Katalogowanie kosztów merytorycznych, związanych z realizowanymi działaniami. konferencja, szkolenia, promocja projektu, ewaluacja projektu.

26 1. konferencja: koszty druku i wysyłki zaproszeń, koszt merytorycznego opracowania materiałów konferencyjnych, skład i druk materiałów konferencyjnych, zatrudnienie prowadzącego konferencję, zatrudnienie panelistów, koszty podróży i noclegu panelistów, wynajęcie sali na konferencję, wynajęcie sprzętu multimedialnego na konferencję, poczęstunek dla uczestników konferencji: - przerwa kawowa, - obiad, obsługa sekretariatu konferencji, obsługa techniczna podczas konferencji, opracowanie tekstów do materiałów pokonferencyjnych, skład i druk publikacji pokonferencyjnej, dystrybucja

27 2. szkolenia: zatrudnienie osoby prowadzącej badanie potrzeb szkoleniowych, zatrudnienie trenerów, skład i druk zaproszeń na szkolenia, dystrybucja zaproszeń, wynajem sal podczas szkoleń, poczęstunek podczas szkoleń: - przerwy kawowe, - obiad, druk materiałów szkoleniowych, zakup materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia szkoleń (duże karty – flipczart, mazaki, długopisy, teczki, notesy itp.), wynajem sprzętu multimedialnego podczas szkoleń, zatrudnienie osoby prowadzącej bieżącą ewaluację szkoleń; 3. promocja: opracowanie materiałów promocyjnych (projekt, skład, druk), dystrybucja materiałów promocyjnych; 4. ewaluacja: zatrudnienie osoby prowadzącej ewaluację projektu.

28

29 KOSZTY MERYTORYCZNE Koszty merytoryczne zadania są związane bezpośrednio z realizacją zadania. Wynikają one ze specyfiki projektu. Niema stałego katalogu takich kosztów, ponieważ każdy projekt jest inny. Zestawienie kosztów wykonujemy na podstawie harmonogramu. Dodatkowo pamiętać należy o: Podatkach (VAT, zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych); składkach na ubezpieczenie społeczne; Koszty niekwalifikowane; Wkład własny

30

31 Wskaźniki Twarde i miękkie rezultaty Rezultaty twarde to te, które policzyć najłatwiej, np. liczba przeszkolonych osób, zrealizowanych szkoleń, staży, stworzonych miejsc pracy itp. Rezultaty twarde możemy określić jako: przeprowadzenie 2 cyklów szkoleniowych, w każdym cyklu zorganizowanie 6 dwudniowych sesji szkoleniowych, w każdej sesji 2 dni szkoleniowe po 8 godzin lekcyjnych każdy, łącznie zorganizowanie 24 dni szkoleniowych – 192 godzin szkoleniowych, uczestnictwo w szkoleniach 46 osób, zdobycie certyfikatów ukończenia cyklu szkoleniowego przez minimum 40 uczestników szkoleń.

32 Wskaźniki Rezultaty miękkie to na przykład: zaktualizowanie dotychczasowej wiedzy uczestników szkoleń, poprawienie efektywności pracy po ukończeniu szkoleń, zmotywowanie uczestników szkoleń do samokształcenia, nabycie umiejętności komunikacyjnych, osiągnięcie kluczowych umiejętności np. pracy w zespole.

33 Dobrze dobrany wskaźnik powinien być: adekwatny – dostosowany do charakteru i oczekiwanych efektów projektu, mierzalny – określony w liczbach, procentach lub wartościach logicznych (tak, nie), wiarygodny – reprezentatywny i łatwy do zweryfikowania, dostępny – możliwie łatwy do zmierzenia.

34

35

36

37 Ewaluacja i monitoring Ewaluacja to systematyczne badanie wybranych elementów projektu. Odpowiedź na pytanie: czy i jak udało nam się osiągnąć zamierzone cele. Jest to pytanie nie tylko o to, czy udało nam się zrealizować cele projektu, ale przede wszystkim, w jaki sposób udało nam się je osiągnąć. Ewaluacja jest procesem ciągłym. Monitoring Odpowiedź na pytanie: czy projekt przebiega zgodnie z planem i czy udaje się osiągać zamierzone produkty i rezultaty, w oparciu o: harmonogram działań, budżet oraz zaplanowane rezultaty Dane pochodzące z monitoringu są podstawą do wykorzystania w ewaluacji.

38

39 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Konstruowanie budżetu Projekt Wzrost potencjału sektora społecznego w powiecie jarosławskim poprzez inicjowanie partnerskiej współpracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google