Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Umowa o dofinansowanie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Umowa o dofinansowanie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i."— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Umowa o dofinansowanie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Dominik Pióro 30.06.2011, Serock

2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Tematyka 1.Przygotowanie do podpisania umowy, 2.Wzór umowy o dofinansowanie, 3.Załączniki do Umowy, 4.Zmiany do Umowy, 5.Podpisanie Umowy.

3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przygotowanie do podpisania umowy 1.Spotkanie IW (Instytucja Wdrażająca) - – BK (Beneficjent Końcowy), Omówienie specyfiki projektu przez BK, Przedstawienie wymagań IW związanych z realizacją projektu (zabezpieczenia, przetargi, rozliczanie, monitorowanie) Wypełnienie arkusza uzgodnieniowego (załącznik 01), 2. Kompletowanie dokumentów do zawarcia umowy (załącznik 02)

4 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Wzór umowy o dofinansowanie Wersja elektroniczna umowy, pod adresem MRR: http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/Wzorydokumentow/Strony/Wzorydokumentow.aspx#z akladka=2&strona=1 Wersja papierowa umowy – załącznik 03 do prezentacji

5 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Wzór umowy o dofinansowanie Zakres umowy: 21 paragrafów zawierające: -definicje pojęć, -podstawowe obowiązki i prawa Beneficjenta i Instytucji Wdrażającej, -podstawowe zasady realizacji: -warunki wypłaty dotacji, monitorowania i sprawozdawczości, rozliczania, zawierania umów z wykonawcami, ewidencji i archiwizacji, kontroli, trwałości projektu, zwrotu środków promocji i informacji, rozwiązania umowy

6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Wzór umowy o dofinansowanie -§ 4 umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązuje się do zrealizowania Projektu w pełnym zakresie, zgodnie z Umową i jej załącznikami, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego. Beneficjent zobowiązuje się w szczególności do przestrzegania; - zasad polityk wspólnotowych, które są dla niego wiążące, w tym przepisów dotyczących konkurencji, pomocy publicznej, udzielania zamówień publicznych, ochrony środowiska, oraz polityki równych szans; -wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy. Beneficjent jest zobowiązany do stosowania wytycznych w wersji obowiązującej na dzień dokonywania odpowiedniej czynności lub operacji związanej z realizacją Projektu. -http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/wso/Strony/wytyczne.aspxhttp://www.pois.gov.pl/Dokumenty/wso/Strony/wytyczne.aspx -http://pois.nfosigw.gov.pl/dokumenty-i-wytyczne/dokumenty-dla-beneficjenta-i-zalecenia/http://pois.nfosigw.gov.pl/dokumenty-i-wytyczne/dokumenty-dla-beneficjenta-i-zalecenia/

7 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Wzór umowy o dofinansowanie Zakres uzupełnienia umowy przez strony: -dane teleadresowe, -tytuł projektu i numer, -numer rachunku bankowego na refundacje i zaliczki, -data rejestracji wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym, -koszty całkowite, kwalifikowane, poziom dofinansowania, -wysokość dofinansowania wkładu własnego, -okres kwalifikowania wydatków, -czas rozliczenia zaliczki.

8 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Załączniki do umowy 10 załączników do Umowy o dofinansowanie – wykaz - ostania strona Umowy. Należy zwrócić uwagę na 5 złączników, które zmieniają się najczęściej w trakcie realizacji projektu: 3. Harmonogram Realizacji Projektu, 3a. Plan finansowania Projektu, 3b. Plan wystąpień o płatności, 5. Opis Projektu, 8. Zestawienie wskaźników do monitorowania Projektu.

9 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Zmiany do umowy Załączniki 3, 3a, 3b można zmieniać bez aneksowania Umowy. Zmiana zostaje zaakceptowana po złożeniu podpisów przez upoważnione osoby reprezentujące Beneficjenta oraz Prezesa NFOŚiGW i Głównego Księgowego. Zaktualizowane załączniki są wysyłane do wiadomości do Min. Gospodarki. Pozostałe załączniki oraz główna treść umowy wymagają aneksowania, po wcześniejszej weryfikacji i akceptacji Min. Gospodarki.

10 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Podpisanie umowy

11 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Dziękuję za uwagę Dominik Pióro Główny Specjalista tel. (+4822) 4595251 fax (+4822) 4595849 e-mail: d.pioro@nfosigw.gov.pl


Pobierz ppt "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Umowa o dofinansowanie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google