Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA WYPEŁNIANIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Agnieszka Lasota Departament Ochrony Klimatu Narodowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA WYPEŁNIANIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Agnieszka Lasota Departament Ochrony Klimatu Narodowy."— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA WYPEŁNIANIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Agnieszka Lasota Departament Ochrony Klimatu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej SEROCK, dnia 30 czerwca 2011 r. UNIA EUROPEJSKA

2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Wniosek o płatność Dokumenty regulujące zasady przygotowania wniosku o płatność: Umowa o dofinansowanie Zalecenia w zakresie wzoru wniosku o płatność w ramach POIiŚ, w tym: –Załączniki 1 Wzór wniosku beneficjenta o płatność – priorytety I-XIII POIiŚ –Załącznik 1a Instrukcja wypełniania załącznika nr 1 –Załącznik 1b Zalecenia do sporządzania dokumentacji rozliczeniowej w kontraktach na roboty budowlane/dostawy w projektach POIiŚ –Przykładowy opis faktury Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ (uaktualnione 21.06.2011r.)

3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Wniosek o płatność Funkcje Rozliczenie dofinansowania przekazanego beneficjentowi w ramach transz zaliczek (beneficjent wypełnia wszystkie pola wniosku) Wnioskowanie o przyznanie zaliczki/transzy zaliczki (beneficjent wypełnia pola 1-6, 8, 12-20) Wnioskowanie o refundacje wydatków poniesionych ze środków beneficjenta (beneficjent wypełnia wszystkie pola wniosku) Przekazanie informacji o postępie rzeczowym projektu (funkcja sprawozdawcza, be neficjent wypełnia pola 1-6 oraz 12-20) Wniosek o płatność może służyć jednocześnie realizacji kilku funkcji wymienionych powyżej.

4 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Wniosek o płatność Punkty 1-5 – okres sprawozdawczy oraz dane beneficjenta i programu Punktu 6-8 – rodzaj płatności, wydatki kwalifikowane z podziałem na rozliczające zaliczkę oraz przedstawione do refundacji, wnioskowana kwota, z podziałem na zaliczkę i refundację.

5 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Wniosek o płatność Pozycje dotyczące sprawozdawczości Funkcja sprawozdawcza wniosku: 12. Postęp rzeczowy realizacji projektu 13. Postęp finansowy realizacji projektu 14. Planowany przebieg rzeczowy realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku 15. Wskaźniki realizacji projektu 16. Informacja na temat problemów napotykanych w trakcie realizacji projektu, zadań planowanych a nie zrealizowanych w okresie objętym wnioskiem oraz przyczyn ewentualnego nie osiągnięcia zakładanego w projekcie poziomu wskaźników 17. Harmonogram wydatków na kolejne kwartały 18. Informacja o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych 19. Oświadczenie beneficjenta 20. Załączniki

6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Wniosek o płatność Pkt.12. Postęp rzeczowy realizacji projektu W kolumnie 1: należy wymienić wszystkie zadania rozliczenia określone w Harmonogramie realizacji projektu dołączonym do umowy o dofinansowaniu projektu. W przypadku, gdy nie występuje podział na zadania należy wpisać nazwę projektu. W kolumnie 2: krótki opis prezentujący stan realizacji poszczególnych zadań, np. przygotowanie dokumentacji przetargowej, ogłoszenie przetargu, rozpoczęcie/realizacja/zakończenie kontraktu, dane o obowiązkowych działaniach informacyjno-promocyjnych, informacje dotyczące ewentualnych opóźnień w stosunku do HRP, w tym w odniesieniu do informacji zawartej w pkt 14 poprzedniego wniosku.

7 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Wniosek o płatność Pkt.13. Postęp finansowy realizacji projektu Wydatki przypisane zadaniom określonym w aktualnym Harmonogramie realizacji projektu oraz wydatki poniesione od początku realizacji projektu: ogółem (kolumna 2), kwalifikowalne (kolumna 3), w tym poniesione na: nabycie nieruchomości zarządzanie projektem wkład niepieniężny przygotowanie projektu (dotyczy projektów indywidualnych) cross – financing

8 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Wniosek o płatność Pkt.13. Postęp finansowy realizacji projektu - cd W przypadku ponownego ujęcia we wniosku wydatków kwalifikowanych, wskazywane one są tylko w kolumnie 5. Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki kwalifikowane nieujmowane we wniosku wskazywane są tylko w kolumnie 4.

9 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Wniosek o płatność Pkt.14. Planowany przebieg rzeczowy realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku Należy opisać w kilku zdaniach zadania/kontrakty/obiekty/elementy odrębnego odbioru/ elementy rozliczenia ujęte w Harmonogramie realizacji projektu jakie są planowane do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność. Jeżeli nie są planowane żadne działania, należy to wpisać we wniosku w tym punkcie.

10 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Wniosek o płatność Pkt.15. Wskaźniki realizacji projektu Wskaźniki produktu zawarte wcześniej w umowie/decyzji o dofinansowanie z podziałem na zadania/kontrakty i ogółem – wykazywane w każdym wniosku o płatność. Wskaźniki rezultatu zawarte wcześniej w umowie/decyzji o dofinansowanie wykazane wyłącznie we wniosku o płatność końcową.

11 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Wniosek o płatność Pkt.16. Informacja na temat problemów napotkanych w trakcie realizacji projektu Informacje o ewentualnych problemach napotykanych w trakcie realizacji projektu w okresie objętym wnioskiem o płatność, zadaniach planowanych do realizacji a nie zrealizowanych w tym okresie, wraz z podaniem powodów odstąpienia od realizacji określonych zadań bądź wskazaniem przyczyn zewnętrznych uniemożliwiających realizację konkretnych zadań.

12 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Wniosek o płatność Pkt.17. Harmonogram wydatków na kolejne kwartały Informacja o całkowitych wydatkach kwalifikowanych, planowanych do wykazania we wnioskach o płatność w kolejnych czterech kwartałach kalendarzowych – zgodne z Harmonogramem Projektu (zał. 3 i 3a do umowy). W przypadku zaliczkowej płatności należy podać kwoty wydatków kwalifikowanych rozliczających zaliczkę. W przypadku rozbieżności w stosunku do Harmonogramu Projektu wyjaśnienia należy podać w pkt 16.

13 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Wniosek o płatność Rekomendacje Zgodność wydatków z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko Zgodność z umową o dofinansowanie ( Załącznik 5 - Opis projektu) Zgodność z ustawą PZP (taryfikator), roboty dodatkowe spełniające przesłanki wynikające z ustawy PZP Udokumentowanie wydatków (kontrakty, protokoły odbioru) Odpowiedni dobór wydatków

14 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Wniosek o płatność Dodatkowe uwagi W opisie faktury dotyczącym kategorii wydatków należy stosować kategorie wydatków opisane w Wytycznych w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Należy umieścić w opisie faktury informację o wartości wydatków kwalifikowanych, a także o sposobie ustalenia tej wartości w przypadku, gdy wydatki kwalifikowane nie odpowiadają wartości netto faktury, Informacje doprecyzowujące, np. dodatkowy opis rodzaju i ilości robót, można dopisać w części dotyczącej szczegółowej charakterystyki zrealizowanych zadań opisu faktury, Wielkości wyrażone w procentach wskazane jest podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

15 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Wniosek o płatność Najczęstsze błędy Brak zgodności z obowiązującym formularzem (modyfikacja pól wniosku), Brak na odwrocie faktur informacji o umowie o dofinansowanie, Brak wersji elektronicznej wniosku o płatność w (xls, pdf wersja z podpisami), Brak dokumentów potwierdzających wykonanie umowy, w tym wykonanie ilościowe, Nieczytelne kopie dokumentów, Wypełnienie szarych pól wniosku o płatność.

16 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Wniosek o płatność Najczęstsze błędy Pole nr 12 – brak opisu rzeczowej realizacji projektu (nie jest wystarczająca informacja, że kontakty są zakończone lub przygotowane), Kolumna 2 zestawienia 13 – brak podania wszystkich wydatków przypisanych kontraktom lub wydatkom pozakontraktowym (w osobnych wierszach), Kolumna 2 zestawienia 13 – brak zgodności kwoty wydatków ogółem z kwotą podaną w § 5 ust. 1 umowy o dofinansowanie, Zestawienie 13 wiersze 1-5 od dołu – brak uzupełnienia o procent realizacji, Pole nr 14 – brak opisu planowanego przebiegu rzeczowego, Zestawienie 15 – brak pełnej nazwy wskaźników.

17 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Wniosek o płatność Wzory dokumentów: http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/Wzorydokumentow/Strony/Wzorydokumentow.aspx#zakladka=3 Pliki do pobrania Zalecenia w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Wzór wniosku beneficjenta o płatność – priorytety I-XIII Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatnośćInstrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność Zalecenia do sporządzania dokumentacji rozliczeniowej w kontraktach na roboty budowlane/dostawy w projektach POIiŚ Przykładowy opis faktury Zalecenia do sporządzania dokumentacji rozliczeniowej w kontraktach na roboty budowlane/dostawy w projektach POIiŚ Przykładowy opis faktury

18 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Dziękuję za uwagę A.Lasota@nfosigw.gov.pl tel. 22/ 45 95 818 A.Lasota@nfosigw.gov.pl


Pobierz ppt "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA WYPEŁNIANIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Agnieszka Lasota Departament Ochrony Klimatu Narodowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google