Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYPEŁNIANIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYPEŁNIANIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ"— Zapis prezentacji:

1 WYPEŁNIANIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ
UNIA EUROPEJSKA WYPEŁNIANIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Agnieszka Lasota Departament Ochrony Klimatu SEROCK, dnia 30 czerwca 2011 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2 Wniosek o płatność Dokumenty regulujące zasady przygotowania wniosku o płatność: Umowa o dofinansowanie Zalecenia w zakresie wzoru wniosku o płatność w ramach POIiŚ, w tym: Załączniki 1 Wzór wniosku beneficjenta o płatność – priorytety I-XIII POIiŚ Załącznik 1a Instrukcja wypełniania załącznika nr 1 Załącznik 1b Zalecenia do sporządzania dokumentacji rozliczeniowej w kontraktach na roboty budowlane/dostawy w projektach POIiŚ Przykładowy opis faktury Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ (uaktualnione r.) 2

3 Wniosek o płatność Funkcje
Rozliczenie dofinansowania przekazanego beneficjentowi w ramach transz zaliczek (beneficjent wypełnia wszystkie pola wniosku) Wnioskowanie o przyznanie zaliczki/transzy zaliczki (beneficjent wypełnia pola 1-6, 8, 12-20) Wnioskowanie o refundacje wydatków poniesionych ze środków beneficjenta (beneficjent wypełnia wszystkie pola wniosku) Przekazanie informacji o postępie rzeczowym projektu (funkcja sprawozdawcza, beneficjent wypełnia pola 1-6 oraz 12-20) Wniosek o płatność może służyć jednocześnie realizacji kilku funkcji wymienionych powyżej.

4 Wniosek o płatność Punkty 1-5 – okres sprawozdawczy oraz dane beneficjenta i programu Punktu 6-8 – rodzaj płatności, wydatki kwalifikowane z podziałem na rozliczające zaliczkę oraz przedstawione do refundacji, wnioskowana kwota, z podziałem na zaliczkę i refundację.

5 Pozycje dotyczące sprawozdawczości
Wniosek o płatność Pozycje dotyczące sprawozdawczości Funkcja sprawozdawcza wniosku: 12. Postęp rzeczowy realizacji projektu 13. Postęp finansowy realizacji projektu 14. Planowany przebieg rzeczowy realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku 15. Wskaźniki realizacji projektu 16. Informacja na temat problemów napotykanych w trakcie realizacji projektu, zadań planowanych a nie zrealizowanych w okresie objętym wnioskiem oraz przyczyn ewentualnego nie osiągnięcia zakładanego w projekcie poziomu wskaźników 17. Harmonogram wydatków na kolejne kwartały 18. Informacja o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych 19. Oświadczenie beneficjenta 20. Załączniki Wniosek o płatność służy do monitorowania postępu rzeczowo-finansowego realizacji umowy o dofinansowanie i decyzji o dofinansowanie. Pozytywnie i w całości zweryfikowana część dotycząca postępu rzeczowo-finansowego może być podstawą zrefundowania wydatków rozliczenia transzy zaliczki 5

6 Pkt.12. Postęp rzeczowy realizacji projektu
Wniosek o płatność Pkt.12. Postęp rzeczowy realizacji projektu W kolumnie 1: należy wymienić wszystkie zadania rozliczenia określone w Harmonogramie realizacji projektu dołączonym do umowy o dofinansowaniu projektu. W przypadku, gdy nie występuje podział na zadania należy wpisać nazwę projektu. W kolumnie 2: krótki opis prezentujący stan realizacji poszczególnych zadań, np. przygotowanie dokumentacji przetargowej, ogłoszenie przetargu, rozpoczęcie/realizacja/zakończenie kontraktu, dane o obowiązkowych działaniach informacyjno-promocyjnych, informacje dotyczące ewentualnych opóźnień w stosunku do HRP, w tym w odniesieniu do informacji zawartej w pkt 14 poprzedniego wniosku. Bardzo ważnym dokumentem przy monitorowaniu postępu realizacji umowy o dofinansowanie lub decyzji o dofinansowanie jest Harmonogram Realizacji Projektu,będący ząłacznikiem nr 3 umowy o dofinanasowanie, który zawiera pozycje dotyczące wartości danego elementu rozliczeniowego zakładane ogółem, zakładane kwalifikowane, termin realizacji, czas realizacji z podziałem na kwartały

7 Pkt.13. Postęp finansowy realizacji projektu
Wniosek o płatność Pkt.13. Postęp finansowy realizacji projektu Wydatki przypisane zadaniom określonym w aktualnym Harmonogramie realizacji projektu oraz wydatki poniesione od początku realizacji projektu: ogółem (kolumna 2), kwalifikowalne (kolumna 3), w tym poniesione na: nabycie nieruchomości zarządzanie projektem wkład niepieniężny przygotowanie projektu (dotyczy projektów indywidualnych) cross – financing

8 Pkt.13. Postęp finansowy realizacji projektu - cd
Wniosek o płatność Pkt.13. Postęp finansowy realizacji projektu - cd W przypadku ponownego ujęcia we wniosku wydatków kwalifikowanych, wskazywane one są tylko w kolumnie 5. Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki kwalifikowane nieujmowane we wniosku wskazywane są tylko w kolumnie 4.

9 Wniosek o płatność Pkt.14. Planowany przebieg rzeczowy realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku Należy opisać w kilku zdaniach zadania/kontrakty/obiekty/elementy odrębnego odbioru/ elementy rozliczenia ujęte w Harmonogramie realizacji projektu jakie są planowane do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność. Jeżeli nie są planowane żadne działania, należy to wpisać we wniosku w tym punkcie.

10 Pkt.15. Wskaźniki realizacji projektu
Wniosek o płatność Pkt.15. Wskaźniki realizacji projektu Wskaźniki produktu zawarte wcześniej w umowie/decyzji o dofinansowanie z podziałem na zadania/kontrakty i ogółem – wykazywane w każdym wniosku o płatność. Wskaźniki rezultatu zawarte wcześniej w umowie/decyzji o dofinansowanie wykazane wyłącznie we wniosku o płatność końcową.

11 Wniosek o płatność Pkt.16. Informacja na temat problemów napotkanych w trakcie realizacji projektu Informacje o ewentualnych problemach napotykanych w trakcie realizacji projektu w okresie objętym wnioskiem o płatność, zadaniach planowanych do realizacji a nie zrealizowanych w tym okresie, wraz z podaniem powodów odstąpienia od realizacji określonych zadań bądź wskazaniem przyczyn zewnętrznych uniemożliwiających realizację konkretnych zadań.

12 Wniosek o płatność Pkt.17. Harmonogram wydatków na kolejne kwartały
Informacja o całkowitych wydatkach kwalifikowanych, planowanych do wykazania we wnioskach o płatność w kolejnych czterech kwartałach kalendarzowych – zgodne z Harmonogramem Projektu (zał. 3 i 3a do umowy). W przypadku zaliczkowej płatności należy podać kwoty wydatków kwalifikowanych rozliczających zaliczkę. W przypadku rozbieżności w stosunku do Harmonogramu Projektu wyjaśnienia należy podać w pkt 16.

13 Wniosek o płatność Rekomendacje
Zgodność wydatków z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko” Zgodność z umową o dofinansowanie ( Załącznik 5 - Opis projektu) Zgodność z ustawą PZP („taryfikator”), roboty dodatkowe spełniające przesłanki wynikające z ustawy PZP Udokumentowanie wydatków (kontrakty, protokoły odbioru) Odpowiedni dobór wydatków 13

14 Wniosek o płatność Dodatkowe uwagi
W opisie faktury dotyczącym kategorii wydatków należy stosować kategorie wydatków opisane w „Wytycznych w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”, Należy umieścić w opisie faktury informację o wartości wydatków kwalifikowanych, a także o sposobie ustalenia tej wartości w przypadku, gdy wydatki kwalifikowane nie odpowiadają wartości netto faktury, Informacje doprecyzowujące, np. dodatkowy opis rodzaju i ilości robót, można dopisać w części dotyczącej szczegółowej charakterystyki zrealizowanych zadań opisu faktury, Wielkości wyrażone w procentach wskazane jest podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 14

15 Wniosek o płatność Najczęstsze błędy
Brak zgodności z obowiązującym formularzem (modyfikacja pól wniosku), Brak na odwrocie faktur informacji o umowie o dofinansowanie, Brak wersji elektronicznej wniosku o płatność w (xls, pdf wersja z podpisami), Brak dokumentów potwierdzających wykonanie umowy, w tym wykonanie ilościowe, Nieczytelne kopie dokumentów, Wypełnienie szarych pól wniosku o płatność. 15

16 Wniosek o płatność Najczęstsze błędy
Pole nr 12 – brak opisu rzeczowej realizacji projektu (nie jest wystarczająca informacja, że kontakty są zakończone lub przygotowane), Kolumna 2 zestawienia 13 – brak podania wszystkich wydatków przypisanych kontraktom lub wydatkom pozakontraktowym (w osobnych wierszach), Kolumna 2 zestawienia 13 – brak zgodności kwoty wydatków ogółem z kwotą podaną w § 5 ust. 1 umowy o dofinansowanie, Zestawienie 13 wiersze 1-5 od dołu – brak uzupełnienia o procent realizacji, Pole nr 14 – brak opisu planowanego przebiegu rzeczowego, Zestawienie 15 – brak pełnej nazwy wskaźników. 16

17 Wniosek o płatność Wzory dokumentów: Pliki do pobrania
Pliki do pobrania Zalecenia w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Wzór wniosku beneficjenta o płatność – priorytety I-XIII  Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność  Zalecenia do sporządzania dokumentacji rozliczeniowej w kontraktach na roboty budowlane/dostawy w projektach POIiŚ Przykładowy opis faktury 17

18 Dziękuję za uwagę A.Lasota@nfosigw.gov.pl tel. 22/ 45 95 818


Pobierz ppt "WYPEŁNIANIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google