Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z."— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy Departament Analiz Finansowych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Podstawy prawne stosowania zabezpieczeń: –art. 206 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240) –Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek … (Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1786)

3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Formy wypłat: zaliczki, refundacje w postaci płatności pośrednich i płatności końcowej.

4 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Założenia dotyczące wypłat: terminy i kwoty poszczególnych transz określa Plan wystąpień o środki stanowiący zał. 3b do umowy, przed wypłatą kolejnej zaliczki wystarczy wykazanie we wniosku o płatność wydatków na kwotę min. 70% wypłaconych dotychczas transz

5 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Schematy zabezpieczeń zależą od: formy płatności, kwoty płatności, formy prawnej Beneficjenta.

6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Płatność wyłącznie w formie refundacji: BeneficjentForma zabezpieczenia Kwota zabezpieczenia Okres na jaki ustanawiane jest zabezpieczenie Jednostki sektora finansów publicznych ZwolnioneNie dotyczy Pozostali Beneficjenci Weksel własny in blanco wraz deklaracją wekslową. Ew. dodatkowe zabezpieczenia stosownie do ryzyka określanego przez IW podczas oceny merytorycznej II st. Określa IW wg zaleceń MRR Okres realizacji i okres trwałości

7 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Zaliczki i refundacje – sektor publiczny: BeneficjentForma zabezpieczenia Kwota zabezpieczenia Okres na jaki ustanawiane jest zabezpieczenie Jednostki sektora finansów publicznych ZwolnioneNie dotyczy Podmioty świadczące usługi publiczne lub usługi w ogólnym interesie gospodarczym (w rozumieniu art. 93 i art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu UE) Weksel własny in blanco wraz deklaracją wekslową, lub gdy nie jest to możliwe - w formach wskazanych w § 6 ust. 4 Rozporządzenia… Kwota zabezpieczeń ustalana wg zaleceń MRR w zależności od poziomu ryzyka Okres realizacji i okres trwałości

8 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Pozostali beneficjenci – zaliczki poniżej 10 mln zł: Forma płatnościForma zabezpieczenia Kwota zabezpieczenia Okres na jaki ustanawiane jest zabezpieczenie Zaliczki przed ich całkowitym rozliczeniem Weksel własny in blanco wraz deklaracją wekslową (lub gdy nie jest to możliwe - w formach wskazanych w § 6 ust. 4 Rozporządzenia…) Kwota zabezpieczeń ustalana wg zaleceń MRR w zależności od poziomu ryzyka Okres realizacji i okres trwałości Refundacje Weksel własny in blanco wraz deklaracją wekslową oraz ew. dodatkowe zabezpieczenia stosownie do ryzyka Do kwoty dofinansowania, udzielanego w formie refundacji Okres realizacji i okres trwałości

9 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Pozostali beneficjenci – zaliczki powyżej 10 mln zł Forma płatności Forma zabezpieczenia Kwota zabezpieczenia Okres na jaki ustanawiane jest zabezpieczenie Zaliczki przed ich całkowitym rozliczeniem Formy wskazane w § 6 ust. 4 Rozporządzenia…. Co najmniej dwukrotność najwyższej transzy zaliczki Co najmniej do rozliczenia całości dofinansowania przyznanego w formie zaliczki Zaliczki po ich całkowitym rozliczeniu Mogą przyjąć formę weksla własnego in blanco, pozostać bez zmian lub ulec zmianie wg odrębnych ustaleń z IW Do kwoty dofinansowania, udzielanej w formie zaliczek Na pozostały okres realizacji i okres trwałości Refundacje Weksel własny in blanco wraz deklaracją wekslową oraz ew. dodatkowe zabezpieczenia stosownie do ryzyka Do kwoty dofinansowania, udzielanego w formie refundacji Okres realizacji i okres trwałości

10 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Formy zabezpieczeń zgodnie z § 6 ust. 4 Rozporządzenia… zabezpieczenie pieniężne, poręczenie banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (SKOK), gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, weksel z poręczeniem wekslowym banku lub SKOK, zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub JST, zastaw rejestrowy na majątku wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie, hipoteka, poręczenie wg prawa cywilnego.

11 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI § 17 ust. 8 umowy o dofinansowanie: W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji umowy, na każdym etapie jej realizacji zabezpieczenia, mogą zostać wzmocnione na wniosek IW

12 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Dziękuję za uwagę Departament Analiz Finansowych


Pobierz ppt "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z."

Podobne prezentacje


Reklamy Google