Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROLA DIALOGU OBYWATELSKIEGO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CHOJNICE 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROLA DIALOGU OBYWATELSKIEGO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CHOJNICE 2008."— Zapis prezentacji:

1 ROLA DIALOGU OBYWATELSKIEGO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CHOJNICE 2008

2 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ Dialog obywatelski to forma kontaktu między władzą państwową a organizacjami trzeciego sektora, polegająca na wzajemnym przekazywaniu sobie opinii, informacji czy ustaleń dotyczących celów, instrumentów i strategii wdrażania polityki publicznej. Projekt współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Czym jest dialog obywatelski ?

3 Projekt współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dialogu obywatelskiego nie należy go mylić z dialogiem społecznym, rozumianym jako komunikacja między władzami publicznymi, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców dotycząca zbiorowych stosunków pracy. Uczestnikami dialogu obywatelskiego - obok władz publicznych - są bowiem nie tylko tradycyjnie rozumiani partnerzy społeczni, ale także organizacje pozarządowe, działające na różnych płaszczyznach: społecznej, ekonomicznej, światopoglądowej, zawodowej lub terytorialnej. Z tego względu przedmiotem dialogu obywatelskiego nie są wyłącznie problemy związane z miejscem pracy, ale wszelkie zagadnienia związane z miejscem grup obywateli w państwie i społeczeństwie. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ

4 Projekt współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dialog narzędziem integracji: Dialog prowadzony przez administrację publiczną powinien być wynikiem przemyślanej wizji i strategii wykorzystania go dla efektywnego prowadzenia swojej polityki, poprawy jakości funkcjonowania oraz wzmocnienia mechanizmów demokratycznych w państwie i co wydaje się szczególne istotne nie powinien być wyłącznie wynikiem bieżących potrzeb, a zwłaszcza presji sytuacji konfliktowych. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ

5 Projekt współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W interesie administracji jest, aby partnerzy społeczni aktywnie działali na rzecz artykułowania swych interesów wobec władz publicznych w sposób zorganizowany oraz zgodny z porządkiem prawnym. Dotyczy to w szczególności organizacji pozarządowych działających na rzecz interesu publicznego oraz dobra wspólnego. Przedstawiciele administracji publicznej powinni inicjować niezbędne działania legislacyjne, organizacyjne oraz w zakresie polityki informacyjnej sprzyjające takim działaniom partnerów społecznych. Należy wskazać, iż partnerzy społeczni mają prawo inicjowania programów publicznych, uczestnictwa w programowaniu sposobów rozwiązywania problemów społecznych także przy budowaniu lokalnych strategii problemów społecznych. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ

6 Projekt współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bariery rozwoju dialogu : 1.Niechęć społeczeństwa do kompromisu – konfliktowość 2.Niski poziom zaufania społecznego (co skutkuje trudnościami w realizacji wspólnych przedsięwzięć 3.Łatwość deformowania struktur na rzecz realizacji nieformalnych interesów 4.Niska kultura organizacyjna – mała skłonność do postaw partnerskich 5.Większa skłonność do lobbingu niż dialogu 6.Upolitycznienie REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ

7 Projekt współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powody potrzeby rozwoju dialogu obywatelskiego : 1.Promowanie nowego modelu strategii socjalnej opartego na wielopodmiotowej strukturze instytucji społecznych oraz partnerstwie państwa i organizacji obywatelskich w dostarczaniu usług społecznych. Podobnie jak w krajach Unii Europejskiej. 2.Konieczność wyartykułowania niezbywalnych praw socjalnych obywateli, negocjowanie warunków ich zaspokojenia oraz monitorowanie ich realizacji 3.Konieczność współudziału w tworzeniu polskiej polityki społecznej i współkształtowanie Europejskiego modelu społecznego. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ

8 Projekt współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ Dialog obywatelski w budowie lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych - Partycypacyjny proces budowy i aktualizacji strategii. - Zainicjowanie aktywnego partnerstwa na rzecz budowy strategii w oparciu o dialog obywatelski pomiędzy samorządem lokalnym, biznesem i organizacjami pozarządowymi. Zasady aktywnego partnerstwa : Zasady aktywnego partnerstwa : - podmiotowe i równoprawne traktowanie się partnerów - podmiotowe i równoprawne traktowanie się partnerów - kreatywność i aktywność partnerów - kreatywność i aktywność partnerów - wspólna wizja dotycząca kierunków i konsensus co do sposobów - wspólna wizja dotycząca kierunków i konsensus co do sposobów rozwiązywania problemów społecznych rozwiązywania problemów społecznych

9 - Uwzględnianie w celach strategii roli organizacji pozarządowych. - Pozyskiwanie środków unijnych na realizację zadań zapisanych w strategiach. - Uwzględnianie równego statusu kobiet i mężczyzn. -Promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu. -Promowanie lokalnych partnerstw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ Projekt współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dialog obywatelski w budowie lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych cd.

10 -Starzejące się społeczeństwo, druga kariera zawodowa. -Wzrastająca liczba pracujących kobiet, które aspirują na stanowiska kierownicze. -Rozpad tradycyjnego modelu rodziny. -Emigracja zarobkowa – brak specjalistów. -Oczekiwania związane z harmonią między życiem osobistym i zawodowym -Wsparcie dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ Projekt współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Partnerstwa społeczne - wyzwania:

11 Administracja publiczna Administracja publiczna : instytucje są skuteczniejsze w realizacji swoich zadań i starają się odpowiadać na sygnalizowane potrzeby społeczne. Organizacje pozarządowe Organizacje pozarządowe: dynamiczny rozwój III sektora, profesjonalizacja i zwiększenie atrakcyjności i popularności pracy w tym sektorze. Biznes Biznes: społeczna odpowiedzialność biznesu, właściwe rozumienie ekonomii społecznej – od filantropii do partnerstwa. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ Projekt współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Partnerstwa społeczne - wizja:

12 DZIĘKUJE ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "ROLA DIALOGU OBYWATELSKIEGO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CHOJNICE 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google