Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ФАРМАКОЭКОНОМИКА В ПОЛЬШЕ Доктор Иоанна Лис Президент Польского Фармакоэкономического Общества Польское отделение ISPOR International Society of Pharmacoeconomics.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ФАРМАКОЭКОНОМИКА В ПОЛЬШЕ Доктор Иоанна Лис Президент Польского Фармакоэкономического Общества Польское отделение ISPOR International Society of Pharmacoeconomics."— Zapis prezentacji:

1 ФАРМАКОЭКОНОМИКА В ПОЛЬШЕ Доктор Иоанна Лис Президент Польского Фармакоэкономического Общества Польское отделение ISPOR International Society of Pharmacoeconomics & Outcomes Research Москва, Июнь 2013

2 Система здравоохранения в Польше по-прежнему недостаточно финансирован - как и везде в мире Общие затраты на здравоохранение: 7.0 % ВВП (vs 9.5% в OЭСР ) ; на душу населения 40 % средней OЭСР Общие затраты на здравоохранение: 7.0 % ВВП (vs 9.5% в OЭСР ) ; на душу населения 40 % средней OЭСР НО

3 Здравоохранение – затраты или инвестиций? Objęcie leczeniem jak największej liczby obywateli przy jak najefektywniejszych wydatkach BUDŻET JAKOŚĆ WYSOKA JAKOŚĆ OPIEKI W RAMACH OGRANICZONEGO BUDŻETU RÓWNY DOSTĘP DLA WSZYSTKICH PACJENTÓW DO EFEKTYWNEGO, BEZPIECZNEGO LECZENIA Podejmowanie racjonalnych decyzji przy ograniczonych zasobach przeznaczonych na ochronę zdrowia Decyzje w oparciu o obiektywne dane Narzędzia wspomagania decyzji : FARMAKOEKONOMIKA

4 Farmakoekonomika/ Ocena technologii medycznych Koszty-efektywność Koszty-użyteczność Wpływ na budżet Koszty Zużycie zasobów Epidemiologia Satysfakcja pacjenta, PRO, Jakość życia, użyteczność System ochrony zdrowia Efficacy Skuteczność Bezpieczeństwo Priorytety zdrowotne Decyzja Efektywność Polityka zdrowotna

5 Bespieczeństwo Efektywność Koszty Zużycie zasobów Skuteczność Epidemiologia BIA AUK AEK Priorytety i dostępność ODPOWIEDZI: Jaki jest koszt i wynik zdrowotny? Jaka jest opłacalność? Jaka jest dostępność? DLA: Społeczeństwa Polityków Podejmujących decyzje w ochronie zdrowia Ubezpieczycieli Szpitali Klinicystów Pacjentów Producentów technologii medycznych Satysfakcja pacjenta, PRO, Jakość życia, użyteczność

6 Farmakoekonomika/ Ocena technologii medycznych – wspomaganie decyzji Farmakologia kliniczna Medycyna Ekonomia Epidemiologia Statystyka Zarządzanie w ochronie zdrowia Informatyka Ekonomika ochrony zdrowia Technologie lekowe Technologie nielekowe Farmakoekonomika Ocena technologii medycznych HTA (Health Technology Assessment)

7 Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne w Polsce – podsumowanie 2000-2012 i co dalej Zebranie Założycielskie PTFE, w dniu 4 lipca 2000 r. Dekada 2002-2012: od edukacji i popularyzacji do podsatwy w podejmowaniu decyzji w procesie refundacji Plany PTFE 2013-2016

8 Cele Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego PTFe Promowanie wiedzy teoretycznej i praktycznych zastosowań farmakoekonomiki i oceny efektywności leczenia Rozwijanie wiedzy teoretycznej i praktycznych zastosowań farmakoekonomiki i ocena efektywności leczenia Propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi farmakoekonomiki i oceny efektywności leczenia oraz wykorzystaniu wyników prowadzonych badań w celu kształtowania polityki społecznej i zdrowotnej Przekładanie wyników badań naukowych w zakresie farmakoekonomiki i badania efektywności leczenia na język praktyki, w celu zapewnienia sprawiedliwego i efektywnego wykorzystania ograniczonych zasobów, przeznaczonych przez społeczeństwo na opiekę zdrowotną.

9 PTFe realizuje swoje cele poprzez: Promowanie rozwoju farmakoekonomiki poprzez pomoc dla członków, prowadzących badania i prace wdrożeniowe, wspieranie wykorzystywania wyników w praktyce klinicznej, finansowanie wydawnictw, wymiany międzynarodowej, działalności oświatowej Tworzenie forum współpracy w zakresie farmakoekonomiki i oceny efektywności leczenia zainteresowanych udziałem wszystkich zainteresowanych podmiotów publicznych i niepublicznych Ułatwianie przepływu informacji pomiędzy członkami Stowarzyszenia oraz pomiędzy Stowarzyszeniem a innymi instytucjami akademickimi, oświatowymi, placówkami badawczorozwojowymi, ośrodkami ekonomiki i organizacji ochrony zdrowia, środkami masowego przekazu i społeczeństwem, w celu uświadamiania konieczności prowadzenia badań naukowych w zakresie farmakoekonomiki i badania efektywności leczenia Dostarczanie wiedzy potrzebnej do kształtowania polityki zdrowotnej w zakresie farmakoekonomiki Reprezentowanie punktu widzenia dyscypliny naukowej - farmakoekonomiki i oceny efektywności leczenia - na forum organizacji rządowych i pozarządowych poprzez: identyfikowanie ważnych zagadnień, dotyczących specyficznych procedur medycznych; pracowywanie i publikację wyników badań naukowych, ekspertyz dotyczących farmakoekonomiki i oceny efektywności leczenia; udostępnianie zainteresowanym wyników badań naukowych w zakresie farmakoekonomiki i oceny efektywności leczenia Prowadzenie działalności wydawniczej czasopism, broszur, wydawnictw książkowych oraz innych materiałów naukowych i informacyjnych we własnym zakresie lub też zlecając ich wykonanie innym podmiotom Udział w międzynarodowej wymianie wiedzy naukowej w zakresie farmakoekonomiki i oceny efektywności leczenia;

10 PTFe: Co zrobiliśmy ? WYTYCZNE PTFe - wytyczne przeprowadzania klinicznej i ekonomicznej oceny technologii medycznych, znej, 2000 i 2006 STANDARDY EDUKACYJNE Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomic znego. 2009 Polskie tłumaczenie ISPOR Book of Terms, 2009 Zakres szkoleń uzyskiwania umiejętności z zakresu ekonomiki zdrowia dla Ministerswa Zdrowia 2012 Współautorstwo Wytycznych HTA Polskiej Agencji Oceny Technologii Medycznych, 2009 Wspólautorstw o ISPOR Taxonomy of Patient Registries: Classification, Characteristics & Terms, 2013

11 PTFe: Co zrobiliśmy ? 10 KONFERENCJI NAUKOWYCH – ostatnia jubileudzowa w 2012 roku Farmakoekonomika w Polsce – podsumowanie dekady Reprezentowanie PTFe i propagowanie armakoekonomiki za konferencjach w Polce i za granicą: ISPOR Forums Konferencje terapeutyczne Konferencje systemowe Polski wkład do ISPOR Educators Tool Kit Task Force. Publikacje i prezentacje promujące wiedzę o farmakoekonomice Udział w pracach ISPOR CEE Network Współpraca z innymi towarzystwami naukowymi Kodeks Etyki PTFe

12 PTFe: Co zrobiliśmy ? SEKCJA STUDENCKA PTFe - promowanie zaintersowania i wiedzy o farmakoekonomice UTWORZENIE SEKCJI PTFe: Regulamin tworzenia i działania sekcji w PTFE promowanie rozwoju wiedzy teoretycznej i praktycznych zastosowań wybranych dziedzin farmakoekonomiki w celu realizacji działań statutowych Towarzystwa. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi wybranych dziedzin farmakoekonomiki 5 SEKCJI PTFe: aktywny udział w pracach Towarzystwa: Epidemiologii i kosztów chorób, Oceny technologii medycznych, Zależnej od zdrowia jakości życia, Metodologii analiz farmakoekonomicznych, Programów Terapeutycznych i Opieki Farmaceutycznej.

13 PTFe: Co zrobiliśmy ? Journal of Health Policy and Outcomes Research – pod auspicjami PTFe www.jhpor.comwww.jhpor.com STRONA INTERNETOWA PTFe /ISPOR Poland Chapter website: ww.farmakoeko nomika.pl ww.farmakoeko nomika.pl PTFe jako ISPOR Polish Chapter : www.ispor.org www.ispor.org

14 PTFe: Co zrobiliśmy ? NAUKOWA EKSPERTYZA – wypracowanie stanowiska oraz udział w tworzeniu nowej Ustawy Refundacyjnej w Polsce w ramach konsultacji społecznych WSPARCIE NAUKOWE w pracach Komisji Ekonomicznej Ministerstwa Zdrowia (prof. K. Jahnz-Rozyk) Udział w publicznych debatach nt opieki zdrowotnej w Polsce dotyczące istotnych spraw opieki zdrowotnej w Polsce: profilaktyki grypy, programów w onkologii, starzenia się społeczeństwa finansowanie opieki zdrowotnej etc

15 Rola farmakoekonomiki w procesie podejmowania decyzji w opiece zdrowotnej Germany France Spain Italy Switzerland Belgium Netherlands Norway UK Sweden Finland Mniejsza Większa Analizy farmaekoekonomiczne - ważne miejsce w podejmowaniu decyzji refundacyjno-cenowych w UE, w Polsce POLAND Denmark POLAND

16 Miejsce farmakoekonomiki/oceny technologii medycznych w Polsce Technologie o udo- wodnionej efektyw- ności klinicznej Zaspokojenie potrzeb zdrowotnych Koszty Technologie o udowodnionej efektywności kosztowej Maksymalizacja społecznego efektu zdrowotnego Konieczność zapewnienia sprawiedliwego dostępu Budżet HTA Koszt alternatywny Potrzeby zdrowotne (pacjentów, ubezpieczonych)

17 WYTYCZNE OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH AOTM & MINIMALNE WYMAGANIA DLA HTA WYTYCZNE OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH AOTM 2009 http://www.aotm.gov.pl/assets/files/wytyczne_hta/200 9/09.06.29_wytyczne_HTA Minimalne wymagania dla HTA w Rozporzadzeniu MZ jakie muszą spełnić aby być finansowane ze środków publicznych Analiza porównawcza dla zdefiniowanycg podgrup populacji Informacje muszą być aktualne na dzień składania wniosków Nowy typ analizy – analiza racjonalizacyjna Konieczna gdy BIA wskazuje na zwiększenie nakładów w przypadku objeciem refundacją Powinna zawierać rozwiązania, ktorych wprowadzenie przyniesie uwolnienie środków na refundacją wnioskowanej technologii w takiej samej wysokosci jak estymowane dodatkowe nakłady Systematyczny przegląd badań wtórnych w tym publikwoanych analiz farmakoekonomicznych Przeglą pierwotnych i wtórnych badań dotyczących użyteczności Definicja progu opłacalności: 3x GDP (per capita) /QALY, LYG Wysokość progu kosztu uzyskania dodatkowego roku życia skorygowanego o jakość wynosi 99543 zł (3 x 33181 zł). &

18 ZASADA 3 X A A – ANALIZY FARMAKOEKONOMICZNE A - ASSESSMENT – ocena analityczna wykonywana przez Wydział AOTM A - APPRAISAL - ocena wartościująca przygotowywana przez Radę Konsultacyjną przy AOTM Dossier farmakoekonomicz ne/HTA Assessment AOTM Rada Przejrzystości Appraisal Komisja Ekonomiczna Negocjacje Ministerstwo Zdrowia Decyzja ANALIZY Analiza problemu decyzyjnego Analiza kliniczna – porównywanie skuteczności i bezpieczeństwa ocenianej interwencji z wynikami opcjonalnych sposobów postępowania stosowanych w populacji docelowej; wyniki zdrowotne ocenianej technologii medycznej Analiza ekonomiczna (CEA, CUA, CMA) - zestawienie ocenianej technologii z odpowiednim komparatorem pod względem kosztów i konsekwencji zdrowotnych, ocena zużycia zasobów koniecznych dla uzyskania efektu klinicznego; odniesienie do stanu niepewności (analiza wrażliwości); prozumienie podziału ryzyka Analiza wpływu na system ochrony zdrowia - analiza wpływu na budżet oraz ocena konsekwencji organizacyjnych dla systemu ochrony zdrowia; tu również implikacje etyczne i społeczne;

19 396 AOTM rekomendacji w latach 2007-2012 (09)

20 Środowisko, w którym bedziemy pracować... Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne 2013-2016 2013-2016

21 Nowy trend w finansowaniu ochrony zdrowia w UE ? Po średniej rocznej stopie wzrostu na poziomie 4,6% w latach 2000 i 2009, wydatki na zdrowie w Europie spadła o 0,6% w 2010 Taki spadek jest zarejestrowany po raz pierwszy od 1975 ! Po średniej rocznej stopie wzrostu na poziomie 4,6% w latach 2000 i 2009, wydatki na zdrowie w Europie spadła o 0,6% w 2010 Taki spadek jest zarejestrowany po raz pierwszy od 1975 ! Efektywne zarządanie wydatkami w ochronie zdrowia jest konieczne !

22 Nowy Komisarz ds Zdrowia w UE Tonio Borg - komisarz ds. zdrowia Unii Europejskiej: "zdrowie jest inwestycją, a nie tylko kosztem wspieranie badań klinicznych zachęcanie do badań przesiewowych walka z nierówności zdrowotnymi

23 EUnetHTA - сеть HTA в 2015...

24 Новая база данных для того чтобы поделиться данными ОТМ EUnetHTA запустило новую базу данных в целях поощрения сотрудничества между национальными органами, ответственными за HTA Целью нового инструмента являются: заблаговременный обмен информацией по выявлению недостающих данных / доказательных пробелов в разработке отчетов HTA разрешение на сбор дополнительных данных для того, чтобы избежать дублирования испытаний http://www.eunethta.eu/Public/Communication/Press_Releases/T he-EVIDENT-database-is-now-available-for-all-participating- EUnetHTA-Partners-and-Associates/

25 Некоторые из задач, стоящие перед фармакоэкономикой в Польше...

26 Новые тенденции в фармакоэкономике... Конвергенция или дивергенция? Оценка относительной эффективности и рентабельности в реальном мире, но и в контексте, в котором новые меры будут реализованы Это выходит за рамки стандартного CEA / BIA, потому что это необходимо учитывать такие элементы, как: необходимость финансирования, инфраструктура, наличие квалифицированных медицинских работников и т.д. Новый подход к моделированию - моделирование с акцентом больше на время возникновения события, чем на переход между состояниями здоровья Из оперативных исследований - Динамическое моделирование( np. SEIR transmission models) Индивидуальные микросимуляций ( individual micro-simulations) и другие Сотрудничество и согласования процессов ОМТ в Европе - > we globalise the principles, but localise the practice

27 ... и старые проблемы в фармакоэкономике в Польше Косвенные затраты Регистры данных и наблюдательных исследований Исследования качества жизни QALY для орфанных препаратов и end of the life

28 PTFE 2013-2016 ВнедрениеОбразованиеПлатформа 1.Способность «Экономика здоровья» в законе о профессии врача и стоматолога. 2.Тенденции и новости. 3.Серия лекций экспертов. 1.Способность «Экономика здоровья» в законе о профессии врача и стоматолога. 2.Тенденции и новости. 3.Серия лекций экспертов. 1.Инструменты для объяснения результатов различных видов исследований и анализов 2.Публикации 3.Конференции 1.Инструменты для объяснения результатов различных видов исследований и анализов 2.Публикации 3.Конференции 1.Вклад в законодательную работу 2.Руководства и требования 1.Вклад в законодательную работу 2.Руководства и требования TRANSFER WIEDZY Knowledge transfer and translation SYSTEM OCHRONY ZDROWIA Promoting health systems thinking

29 2016 ВАРШАВА ХОЗЯЙКОЙ 19. Европейского конгресса ISPOR 21st Annual International Meeting May 21 – May 25, 2016 Washington Hilton, Washington, D.C., USA 7th Asia-Pacific Conference September 2016 Singapore 19th Annual European Congress November 2016 Warsaw, Poland Abstract Submission opens: Monday, 21 March 2016 Abstract Submission deadline: Tuesday, 21 June 2016 Early Registration Deadline: Tuesday, 20 September 2016 ПРИГЛАШАЕМ!


Pobierz ppt "ФАРМАКОЭКОНОМИКА В ПОЛЬШЕ Доктор Иоанна Лис Президент Польского Фармакоэкономического Общества Польское отделение ISPOR International Society of Pharmacoeconomics."

Podobne prezentacje


Reklamy Google