Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ścieżki przekształceń Uwarunkowania prawne. Konsolidacja szpitali według specjalności z punktu widzenia ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ścieżki przekształceń Uwarunkowania prawne. Konsolidacja szpitali według specjalności z punktu widzenia ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach."— Zapis prezentacji:

1 Ścieżki przekształceń Uwarunkowania prawne

2 Konsolidacja szpitali według specjalności z punktu widzenia ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej konsolidacja oznacza ograniczenie działalności zakładu w rozumieniu art.. 43 ust.3.

3 USTAWA z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. - ustawa nie zna instytucji przekształcenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej innej niż w zakład bądź jednostkę budżetową - ustawa nie zna instytucji przekształcenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej poprzez połączenie go z innym zoz-em, nawet podległym temu samemu organowi tworzącemu.

4 USTAWA z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Art. 43. 1. Rozporządzenie lub uchwała o likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej powinny określać sposób i formę zapewnienia osobom korzystającym z oznaczonych rodzajowo świadczeń zdrowotnych likwidowanego zakładu dalsze, nieprzerwane udzielanie takich świadczeń, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości oraz termin zakończenia działalności, nie wcześniej niż 3 miesiące od daty wydania rozporządzenia lub podjęcia uchwały o likwidacji.

5 Art. 43. c.d. 2. Projekt rozporządzenia lub uchwały o likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej wymaga opinii wojewody oraz opinii właściwych organów gminy i powiatu, których ludności zakład udziela świadczeń zdrowotnych, a także sejmiku województwa, jeśli zasięg działania zakładu obejmuje województwo lub jego znaczną część.

6 Art. 43. c.d. 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio przy wydawaniu rozporządzenia i podejmowaniu uchwały o przekształceniu zakładu, jeżeli w wyniku przekształcenia ma nastąpić likwidacja lub istotne ograniczenie poszczególnych rodzajów działalności zakładu i udzielanych świadczeń zdrowotnych. 4. Rozporządzenie lub uchwała o likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej stanowi, po upływie terminu określonego w ust. 1, podstawę do skreślenia zakładu z dniem zakończenia jego działalności z rejestru zakładów opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 12.

7 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Art. 19. 1. Organizacja związkowa, reprezentatywna w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080), zwanej dalej ustawą o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, ma prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych. Nie dotyczy to założeń projektu budżetu państwa oraz projektu ustawy budżetowej, których opiniowanie regulują odrębne przepisy.

8 USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY Art. 23 1. § 1. W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5. § 2. Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie. (...)

9 Alokacja produktowa Ograniczanie działalności szpitala A oznacza Rozszerzenie działalności szpitala B

10 Fuzja organizacyjna Stworzenie szpitala A Oznacza Likwidację szpitala B I zmianę struktury szpitala A

11 USTAWA z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Art. 60. c.d. 4b. Uchwała organu, który utworzył zakład opieki zdrowotnej, o likwidacji winna zawierać: 1) określenie zakładu podlegającego likwidacji, 2) oznaczenie dnia otwarcia likwidacji, 3) określenie sposobu i trybu zadysponowania składnikami materialnymi i niematerialnymi, 4) wskazanie podmiotu, który przejmie prawa i obowiązki likwidowanego zakładu, oraz określenie zakresu tych praw i zobowiązań, 5) oznaczenie dnia zakończenia czynności likwidacyjnych

12 USTAWA z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Art. 60. c.d. 6. Zobowiązania i należności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami (...)właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

13 PRYWATYZACJA Komercjalizacja poprzez przesunięcie zadań sp zoz do sektora niepublicznego

14 Wybór organu tworzącego Katalog podmiotów zdolnych utworzyć niepubliczny zakład opieki zdrowotnej Art.8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. O zakładach opieki zdrowotnej

15 Katalog podmiotów dla potrzeb prywatyzacji -Krajowa albo zagraniczna osoba prawna -Osoba fizyczna -Spółka nie posiadająca osobowości prawnej

16 Wyposażenie podmiotu tworzącego N ZOZ w bazę lokalową Pozyskanie bazy odbywa się poza sferą wpływu organu tworzącego samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

17 Harmonogram działań - Czynności przygotowawcze - inicjatywa restrukturyzacyjna; - opinia Rady Społecznej; - projekt uchwały przekształceniowej; - Podjęcie uchwały o przekształceniu/likwidacji

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ścieżki przekształceń Uwarunkowania prawne. Konsolidacja szpitali według specjalności z punktu widzenia ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google