Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie realizacji Kontraktu wojewódzkiego dla województwa dolnośląskiego w latach 2001-2006 Jelenia Góra 08.02.2007 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie realizacji Kontraktu wojewódzkiego dla województwa dolnośląskiego w latach 2001-2006 Jelenia Góra 08.02.2007 rok."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie realizacji Kontraktu wojewódzkiego dla województwa dolnośląskiego w latach 2001-2006 Jelenia Góra 08.02.2007 rok

2 EDYCJE KONTRAKTU Kontrakt wojewódzki dla województwa dolnośląskiego na lata 2001 – 2003 Kontrakt dla województwa dolnośląskiego na rok 2004 Kontrakt wojewódzki dla województwa dolnośląskiego na lata 2005 –2006

3 INFORMACJE OGÓLNE

4 Liczba projektów W ramach Kontraktu wojewódzkiego zrealizowano łącznie 446 zadań / projektów, w tym: lata 2001 – 2003 - 152 zadania 2004 rok – 121 zadań lata 2005 – 2006 – 173 projekty

5 Wartość projektów Wartość zrealizowanych w ramach Kontraktu projektów wyniosła łącznie 662,18 mln zł, z tego: Kw 2001 – 2003 – 434,80 mln zł Kw 2004 – 96,00 mln zł rok 2005 – 67,66 mln zł rok 2006 – 63,72 mln zł

6 Dotacje z budżetu państwa Łącznie w latach 2001 – 2006 przekazano środki w wysokości 333,14* mln zł, (331,94 mln zł) z tego: 205,59 mln zł - KW 2001 – 2003 52,26 mln zł - KW 2004 41,93 mln zł - KW 2005 33,36* mln zł (32,16) - KW 2006* * W tym środki ujęte w wykazie wydatków budżetu państwa które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 - 3.231.566 zł (6 projektów)

7 Poziom dofinansowania Kontraktu z budżetu OGÓŁEM KW – ok. 50,2 % (wartość proj. 662,18 mln zł – dotacja 332 mln zł) Poziom dofinansowania projektów: - 100 % inwestycje wieloletnie oraz inwestycje samorządu województwa - do 50 % pozostałe zadania

8 Poziom realizacji planu finansowego OGÓŁEM KW – ok. 93 – 94 % przyznanych środków, z tego: - KW 2001 – 2003 – 92,88 % - KW 2004 – 83,00 % - KW 2005 – 99,90 % - KW 2006– 99,68 *% (95,7 %) - *przy założeniu że środki niewygasające zostaną wykorzystane w pełnym zakresie

9 Inwestycje wieloletnie W latach 2001-2006 na inwestycje wieloletnie przekazano łącznie 228,44 mln zł, tj. co stanowi ok. 69,24 %, z tego: Na inwestycje wieloletnie (wymienione w załączniku 7 do ustawy budżetowej na rok 2000) przeznaczono 176,08 mln zł, tj. ok. 53,37 % planu: - Budowa wodociągu grupowego Bychowo-Strupina; - Budowa wrocławskiej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją; - Szpital Miejski Latawiec w Świdnicy - Szpital w Miliczu; - Modernizacja obiektu Opery Dolnośląskiej we Wrocławiu

10 Inwestycje wieloletnie (CD.) Na inwestycje wieloletnie Samorządu Województwa Dolnośląskiego przeznaczono 52,36 mln zł co stanowi ok. 15,87 % całej alokacji : - Budowa pawilonu szpitalnego i bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu; - Adaptacja z rozbudową Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu; - Adaptacja i wyposażenie budynku na potrzeby Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu;

11 Kontrakt wojewódzki dla województwa dolnośląskiego na lata 2001 – 2003 Kontrakt wojewódzki dla województwa dolnośląskiego na lata 2001 – 2003 zawarty w dniu 19 czerwca 2001 roku

12 Podstawy prawne Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na lata 2001 – 2002 (zmienione Rozporządzeniem RM z dnia 11.04.2001 r)

13 Priorytety i działania W latach 2001 – 2003 zrealizowano łącznie 152 zadania w ramach 6 priorytetów: Priorytet 1 Rozwój gospodarczy (10 zadań) Priorytet 2 Infrastruktura techniczna (13 zadań) Priorytet 3 Środowisko (17 zadań) Priorytet 4 Rozwój obszarów wiejskich (4 zad.) Priorytet 5 Infrastruktura społeczna (98 zadań) Priorytet 6 Kultura (10 zadań)

14 Priorytety i działania – struktura procentowa

15 Dotacja z budżetu państwa Priorytety Kwota dotacji w mln zł Struktura w % I. Rozwój gospodarczy6,1172,98 II. Infrastruktura techniczna9,1384,44 III. Środowisko20,5249,98 IV. Rozwój obszar. wiejskich0,4950,25 V. Infrastruktura społeczna127,06361,80 VI. Kultura42,24920,55 OGÓŁEM205,586100,00

16 Priorytet 1 Rozwój gospodarczy Głównym celem – zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności regionu poprzez stymulowanie proefektywnościowych zmian w gospodarce regionu. Zrealizowano łącznie 10 zadań na łączna kwotę ok. 56,75 mln zł, z tego dotacja z budżetu państwa w wysokości ok. 6,12 mln zł, co stanowi o współfinansowaniu na poziomie 10,78%

17 Priorytet 1 Rozwój gospodarczy Działanie 1.1 Rozwój sektora małej i średniej przedsiębiorczości W ramach działania 1.1 zrealizowano zadania z zakresu rozwoju MŚP (tj.fundusze poręczeń kredytowych, inkubatory przedsiębiorczości, parki tech. strefy aktywności gospodarczej itp. Zdjęcie: Dolnośląski Inkubator Naukowo -Technologiczny – 12 mln zł, w tym dotacja 2 mln zł, 3 kondygnacyjny bud. biurowo – lab. o pow.ok. 6 tys.m2

18 Priorytet 1 Rozwój gospodarczy Działanie 1.1 Rozwój sektora małej i średniej przedsiębiorczości

19 Priorytet 1 Rozwój gospodarczy Działanie 1.2 Rozwój turystyki W ramach działania 1.2 zrealizowano zadania z zakresu rozwoju turystyki dotyczące oznakowania turystycznego oraz wsparcia budowy basenów oraz innych obiektów turystycznych Zdjęcie: Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Polanicy Zdroju – ok.469 tys. zł z tego dotacja 198 tys. zł (rewaloryzacja szaty roślinnej, chodniki, oświetlenie parku i remont sieci elektyrycznych

20 Priorytet 1 Rozwój gospodarczy Działanie 1.2 Rozwój turystyki

21 Priorytet 2 Infrastruktura techniczna Głównym celem – poprawa dostępności komunikacyjnej regionu oraz wyrównywanie szans rozwojowych poprzez wspieranie budowy infrastruktury o charakterze użyteczności publicznej Zrealizowano łącznie 13 zadań na łączna kwotę ok. 38,65 mln zł, z tego dotacja z budżetu państwa w wysokości ok. 9,14 mln zł, co stanowi o współfinansowaniu na poziomie 23,64%

22 Priorytet 2 Infrastruktura techniczna Działanie 2.1 Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu wojewódzkim W ramach działania wsparto zadania polegające na rozbudowie i modernizacji infrastruktury drogowej o charakterze regionalnym (obwodnica Wrocławia od Orzechowej do Spiskiej, obwodnica Wałbrzycha, Legnicy, Nowej Rudy, wsi Mielecin, Bielany- Łany –Długołęka, ul. Sudecka w Jeleniej Górze, Lądek Zdrój – Lutynia – granica państwa) Zdjęcie: Budowa obwodnicy zachodniej Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 3 – 9,83 mln zł – 300.000 zł

23 Priorytet 2 Infrastruktura techniczna Działanie 2.1 Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu wojewódzkim

24 Priorytet 2 Infrastruktura techniczna Działanie 2.2 Rozwój infrastruktury technicznej o charakterze użyteczności publicznej W ramach działania 2.2 zrealizowano inwestycje obejmujące budowę sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz stacji uzdatniania wody. Zdjęcie: Budowa wodociągu grupowego Bychowo-Strupina – 4,1 mln zł dotacja 2,48 mln zł – SUW w Bychowie – magistrala wodociagowa Małuszyn - Trzebnica ok. 3 km, sieci wodociagowe – ok. 3,5 km (inwestycja dotyczyła w gmin Prusice, Żmigród, Trzebnica i Wołów)

25 Priorytet 2 Infrastruktura techniczna Działanie 2.2 Rozwój infrastruktury technicznej o charakterze użyteczności publicznej

26 Priorytet 3 Środowisko Głównym celem – poprawa stanu czystości poszczególnych komponentów środowiska, rewitalizacja środowiska naturalnego a także poprawa infrastrukturalnych warunków bytowych ludności zamieszkałej na obszarach wiejskich. Zrealizowano łącznie 17 zadań na łączną kwotę ok. 69,34 mln zł, z tego dotacja z budżetu państwa w wysokości ok. 20,52 mln zł, co stanowi o współfinansowaniu na poziomie 29,6%

27 Priorytet 3 Środowisko Działanie 3.1 Ochrona i poprawa stanu środowiska W ramach działania wsparto inwestycje obejmujące budowę oraz przebudowę sieci wodociągowych, kanalizacyjnych z przyłączami i przepompowniami, oczyszczalni ścieków oraz rekultywacji wysypisk odpadów komunalnych (m.in. w Jeleniej Górze i Oławie). Zdjęcie: Budowa Wrocławskiej Oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją – ok. 16 mln zł, dotacja 6,8 mln zł – 42,5 %

28 Priorytet 3 Środowisko Działanie 3.1 Ochrona i poprawa stanu środowiska

29 Priorytet 4 Rozwój obszarów wiejskich Głównym celem – restrukturyzacja bazy ekonomicznej obszarów wiejskich oraz wyrównywanie szans rozwojowych społeczności zamieszkałej na obszarach wiejskich. Zrealizowano łącznie 4 zadania na kwotę ok. 4,56 mln zł, z tego dotacja z budżetu państwa w wysokości ok. 0,495 mln zł, co stanowi o współfinansowaniu na poziomie 10,86%

30 Priorytet 4 Rozwój obszarów wiejskich Działanie 4.1 Modernizacja rolnictwa W ramach działania wsparto m.in. zakup sprzętu umożliwiającego prowadzenie porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego zbóż oraz agrobiorafineria w Jaworze do produkcji biopaliwa. Zdjęcie: Porejestrowe Dowiadczalnictwo Odmianowe - Stacja Doświadczalna Odmian w Tomaszowie Bolesławieckim

31 Priorytet 4 Rozwój obszarów wiejskich Działanie 4.1 Modernizacja rolnictwa

32 Priorytet 5 Infrastruktura społeczna Głównym celem – rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej, w zakresie oświaty i wychowania (78), ochrony zdrowia (18) oraz pomocy społecznej (2). Zrealizowano łącznie 98 zadań na kwotę ok. 217,22 mln zł, z tego dotacja z budżetu państwa w wysokości ok. 127,063 mln zł, co stanowi o współfinansowaniu na poziomie 58,49% (w tym 2 inwestycje wieloletnie szpitale w Miliczu i Świdnicy)

33 Priorytet 5 Infrastruktura społeczna Działanie 5.1 Poprawa jakości kształcenia i jego dostosowanie do potrzeb regionalnego rynku pracy W ramach działania 5.1 wsparto 74 zadania ukierunkowane na poprawę jakości kształcenia i jego dostosowanie do potrzeb regionalnego rynku pracy (szkoły podstawowe, gimnazja, licealne, sale gimnastyczne itp.) Zdjęcie: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotoryi – 1,47 mln zł dotacja 80 tys zł (5,44%) – hala sportowa 3.617 m2

34 Priorytet 5 Infrastruktura społeczna Działanie 5.1 Poprawa jakości kształcenia i jego dostosowanie do potrzeb regionalnego rynku pracy

35 Priorytet 5 Infrastruktura społeczna Działanie 5.2 Stwarzanie warunków sprzyjających wzrostowi zatrudnienia W ramach działania wsparto 4 zadania polegające na stworzeniu warunków sprzyjających wzrostowi zatrudnienia. Zdjęcie: Centrum Kariery w Bolesławcu – 704.000 zł dotacja 352.000 zł – 50 % (budowa budynku oraz wyposażenie w sprzęt biurowy)

36 Priorytet 5 Infrastruktura społeczna Działanie 5.2 Stwarzanie warunków sprzyjających wzrostowi zatrudnienia

37 Priorytet 5 Infrastruktura społeczna Działanie 5.3 Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym W ramach działania wsparto 2 inwestycje z zakresu pomocy społecznej Zdjęcie: Budowa 2 wind w Domu Pomocy Społecznej w Mirsku oraz w Oddziale w Przecznicy – 201.611dotacja ok. 97 tys zł

38 Priorytet 5 Infrastruktura społeczna Działanie 5.3 Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym

39 Priorytet 5 Infrastruktura społeczna Działanie 5.4 Restrukturyzacja ochrony zdrowia W ramach działania 5.4 wsparto 18 inwestycji z zakresu modernizacji obiektów służby zdrowia (w tym inwestycje wieloletnie) Zdjęcie: Utworzenie Ośrodka Kardiologii Inwazyjnej w Specjalistycznym Szpitalu im. dr Sokołowskiego w Wałbrzychu – ponad 2 mln zł dotacja 970.000 – 47 % - 12 sal szpitalnych, zakup specjalistycznego sprzętu

40 Priorytet 5 Infrastruktura społeczna Działanie 5.4 Restrukturyzacja ochrony zdrowia

41 Priorytet 6 Kultura Głównym celem – rozwój sfery kultury, w tym dbałość o dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska. Zrealizowano łącznie 10 zadań na łączną kwotę ok. 48,27 mln zł, z tego dotacja z budżetu państwa w wysokości ok. 42,25 mln zł, co stanowi o współfinansowaniu na poziomie 87,53% (inwestycja wieloletnia Opera Dolnośląska).

42 Priorytet 6 Kultura Działanie 6.1 Dbałość o dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska W ramach działania wsparto inwestycje w zakresie odbudowy, rekonstrukcji, modernizacji i remontów obiektów zabytkowych służących instytucjom kultury oraz ich wyposażenie ( oprócz Opery Dolnośląskiej, Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, organy Caspariniego w Legnickim Polu, renowacja murów obronych, zabytkowy ratusz w Oławie, Osolineum) Zdjęcie: Remont kościoła pw. Św. Michała Archanioła we Wrocławiu – rekonstrukcja dachu kościoła

43 Priorytet 6 Kultura Działanie 6.1 Dbałość o dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska

44 Inwestycje wieloletnie W ramach KW 2001 – 2003 na realizację inwestycji wieloletnich przeznaczono łącznie dotację w wysokości 146,6 mln zł (tj. 71,3 % wykorzystanych środków) w tym: - inwestycje wieloletnie (wymienione w załączniku nr 7 do ustawy budżetowej na rok 2000) - 117,4 mln zł - inwestycje wieloletnie Samorządu Województwa Dolnośląskiego - 29,2 mln zł

45 Inwestycje wieloletnie – struktura

46 Kontrakt dla województwa dolnośląskiego na 2004 rok zawarty w dniu 29 kwietnia 2004 r.

47 Podstawy prawne Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2004 roku w sprawie Programu wsparcia na rok 2004

48 Priorytety i działania W roku 2004 zrealizowano łącznie 121 zadań w ramach 3 działań: 1.4 Unowocześnienie i rozbudowa systemu ochrony zdrowia (4 zadania wieloletnie) 1.5 Restrukturyzacja i unowocześnienie bazy oświatowo-wychowawczej i kulturalnej (76) 1.6 Modernizacja bazy i podnoszenie standardu instrumentów pomocy społecznej (41 zadań)

49 Priorytety i Działania – struktura procentowa

50 Dotacja z budżetu państwa DziałaniaKwota dotacji w mln zł Struktura w % 1.4 ochrona zdrowia19,38137,08 1.5 A oświata i wychowanie 12,89924,68 1.5 B kultura10,00019,23 1.6 pomoc społeczna9,98319,01 OGÓŁEM52,263100,00

51 Dane ogólne

52 Inwestycje wieloletnie W 2004 roku w ramach KW na realizację inwestycji wieloletnich przeznaczono dotację w wysokości 30,38 mln zł – tj. 58,1 % z kwoty ogółem 52,263 mln zł w tym: - inwestycje wieloletnie (wymienione w załączniku 7 do ustawy budżetowej na rok 2000) - 23 mln zł, - inwestycje wieloletnie Samorządu Województwa Dolnośląskiego – 7,38 mln zł

53 Inwestycje wieloletnie – struktura

54 Kontrakt wojewódzki dla województwa dolnośląskiego na lata 2005 - 2006 zawarty w dniu 17 czerwca 2005 roku

55 Podstawy prawne Ustawa z dnia 20.04.2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (NPR) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22.02.2005r. w sprawie wzoru kontraktu wojewódzkiego oraz wzoru wniosku Zarządu województwa o przyznanie środków na realizację regionalnych programów operacyjnych Budżet państwa (na 2005 i 2006 rok)

56 Działania Działania W latach 2005-2006 zrealizowano łącznie 173 zadań w ramach 3 działań, tj.: - Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna (6 zadań); - Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury (2 zad.) - Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna (166 zadań).

57 Priorytety i Działania – struktura procentowa

58 Dotacja z budżetu państwa 2005 -2006 Działania Kwota dotacjiStruktura w % ogółem 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna 19.899.998 18.222.134* 51,47 1.4. Rozwój turystyki i kultury 15.000.000 700.000* 21,19 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna 7.031.343 13.219.149* 27,34 OGÓŁEM74.072.622100,00

59 Inwestycje wieloletnie W ramach Kontraktu na lata 2005-2006 na inwestycje wieloletnie przekazano łącznie dotację w wysokości 51,48 mln zł, tj. w tym: - inwestycje wieloletnie (wymienione w załączniku 7 do ustawy budżetowej na rok 2000) - 35,72 mln zł, - inwestycje wieloletnie Samorządu Województwa Dolnośląskiego - 15,76 mln zł.

60 Inwestycje wieloletnie - struktura

61 Przyszłość Kontraktów wojewódzkich Kontrakty wojewódzkie jako umowa cywilno – prawna w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju regionalnego będzie nadal funkcjonowała Kontrakt będzie zawierał środki na realizacje Regionalnego Programu Operacyjnego i innych programów krajowych


Pobierz ppt "Podsumowanie realizacji Kontraktu wojewódzkiego dla województwa dolnośląskiego w latach 2001-2006 Jelenia Góra 08.02.2007 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google